Pages Menu
Categories Menu

Verhalen

BELMONDO N FARXANA

Posted by on 1:00 pm in Columns, Verhalen, Verhalen & Gedichten | 0 comments

BELMONDO N FARXANA

Yura t: Mohamed Essanoussi Iṭṭef řkas n watay s tnayen ifassen ixezzar deg ijj n weḥram itraḥ itas-d jar tewwura n řeqhawi. War d-yarri řbař ařami i isřa i yisem nnes, Mimun, ammu a Mimun! aqa cek da? Necc arezzuɣ xak diha ɣar tma n řebḥar. Ikkar Mimun ibedd, issiɣ afus i wmussen nnes uca qqimen ijj zzat i wenneɣni. Arwiḍu, iɣebrawen n ucař, war d as teqqared qaɛ illa aqa cek di temdint. Amenni i yeqqim Mimun isḍaffar tiṭṭawin nnes aked imuṭṭyen n weḥram nni ssa ɣar da. Yarra Mimun sinta ɣar deffar -s tazřa n tfawt- yarezzu x tidett n tubbuheřya; yerezzu x weymir jar tiɣit d wufuɣ n tiɣit zi arrimet n yixef n utarras. Aseqsi d ameqqran, war das yufi twarit. Řkas n watay iḥma, azeǧif n Mimun am nneɣni, iqqim illa arrimet n daxeř war dayes tareqq tmessi. Ssenni, igga afus di jjib, ikkes-d ijj n ugarru n kaza uca ibda itsuḍ, itbexxar. Imeyyer-d ɣares umeddukeř nnes inna as: “twariɣ cek axmi war da teǧid?”, ixzar dayes Mimun, tiṭṭawin di tinneɣni uca inna as: “twařid anẓar a iccaten? Aqa d imeṭṭawen n řmusakin i d iweṭṭan zeg ujenna! Ixzar dayes umeddukeř nnes uca inna as: “Ixeṣṣ wi d ac ɣa isxesyen tirjett.” Imeyyeř Mimun x uɣesdis nneɣni, ixzar di řkas nni n watay, iḥekk tiṭṭawin nnes s ifassen, uca ikkar ibedd. Iẓwa abrid ɣar ujemmaḍin, ixezzar x ufusi d uzeřmaḍ, war issin ḥed min xef yarezzu…….ameddukeř nnes ismeḍ as řeɛjeb deg ufus, yexs ad yini ca, maca imenɛ itt utewtiw. Mařa iwdan tmenɣan x zzect d ssekkʷar, Mimun itmenɣa x ict n tidett nneɣni tnuffa jar iwdan umi qqaren: ibuhařiyyen. Marra iwdan nni di řqehwa xeyyqen, ssehwan-d igemburen, sxarriqen, snuffaran tidett ijj x wenneɣni, sscanan tiɣmas tiwraɣin ijj i wenneɣni, tacaren agřa i wayawya maca temsagaren di temzida n řḥaj řmusṭfa di ca n wussan n jjemɛa. Inni umi qqaren ibuhařiyyen, řebda uř nsen innurzem izdeg, war ɣarsen agřa, war ten ixeṣṣ wegřa, qqaren řebda tidett, uř nsen awarni yiřes nsen, war xeddmen, war xasen ixeddem ḥed, ssawařen mammec xsen, war teggʷden zi řmexzen uřa zi řemqeddem; sennej i manaya, war xasen iḥekkem ḥed řa sennej i tmurt řa zeg ujenna. S degg a n tawařin i zi itamen Mimun di raǧaɣ n uxarreṣ nnes. Maca ḥuma ad ikkes asennan, ixeṣṣ ad yaf aḥram nni i tuɣa igguren zi teɣmart ɣar teɣmart n webrid. Aqqa, aqqa itwařa aḥram nni  řexxu, maca mammec ɣa yegg ak ides yarzem awař? Iqareb ɣares, yexs akides issiweř maca nnuɣen as wawařen deg uqemmum. Inna as weḥram nni: “ Siweř, siweř, aqa ẓriɣ cek..meřmi! ini min texsed ad tinid, aqa nec d bnadem s weysum d idammen. Ssenni inna as Mimun: “uyur ad nraḥ ad neqqim di řqehwa.” isɣim itt Mimun zzates, iřaɣa d x watay uca bdan tseqsan ayawya. Mimun: Mammec dac qqaren? Aḥram nni: Qqaren ayi Qasem. Mimun: Manis cek? Qasem: Nec zi Farxana. Iwdan marra xezzaren daysen. Amiɣis iqqim aked ubuhaři, niɣ abuhaři iqqim aked umiɣis!! Amsawař iqqim jarasen, Qasem issawař ca n wawařen s tmaziɣt, azyen ameqqran s tseppanyut; aqa war d-arrin amnus i yewdan sminzi tɣiman yewdan řebda d iyujiřen n uxarreṣ. Inna as Mimun i Qasem: “mařa nniɣ ac aqa cek d (a)miɣis, yina marra i da d ibuhařiyyen, min dayi ɣa tinid?...

read more

Řeɛraṣi n Ɛmar n cciṭan

Posted by on 4:28 pm in Columns, Verhalen, Verhalen & Gedichten | 0 comments

Řeɛraṣi n Ɛmar n cciṭan

  Yura t: Mohamed Essanoussi Ajemmaḍin i taddart nneɣ, aqa din ijj n řeɛraṣi, zeg wami i d-kkareɣ tesřiɣ ɣar yewdan třaɣan as: řeɛraṣi n ɛmar cciṭan. Yuse-d jar yiri n wedrar d tma n yeɣzar.  War tt iḥeṭṭi ḥed, war dayes itcuqi ḥed. Tammurt nnes d tacemřač, wartan nnes mcebbacen aked wayawya, maca ijj war tt itidef ; qqaren aqa zedɣen din inni  n wadu tmurt !  Ař ami mɣareɣ, zzuggaren ayi iḍaren, nniɣ as : « mayemmi war tidfeɣ ad ẓareɣ min dayes di  řeɛraṣi nni ». Marra iḥenjiren n dcar teggʷden ad qarrben ɣar wemcan nni, ggin axmi i  tt ttun illa iǧa. Aṭṭas n yewdan tɣiř asen aqa řeɛraṣi nni zedɣen t inni n wadu tmurt, uca am nni i yeqqim issaggʷad,  ɛad řux xas arrehbet. Dewřeɣ xmi i d-tekkareɣ zeg iḍes, itadef ayi d -řeɛraṣi nni n ɛmar ccitan- jar mummu n tiṭṭawin. Trajiɣ meřmi i d ɣa yas ijj n wass niɣ ijj n yiḍ (ǧiret) ad ayes adfeɣ, ad ssneɣ min dayes itemsaran. Qqaren iwdan n zic aqa adaf di řeɛraṣi n ɛmar n cciṭan amecnaw adaf n wesři x tesřit ass n wurar. Ijj n twařa, deg ijj n wass n ṣmayem, sseqsiɣ ixf inu nniɣ as: « mayemmi war tidfeɣ ass a x tesřit ? »  Ijj n twařa ḍriɣ ɣar yeɣzar, ufiɣ din ca n yewdan qqimen di tiři, maca war dasen nniɣ ca aqa xseɣ ad adfeɣ ɣar řeɛraṣi. Qqimen tarezzan tiɣmest zi ta ɣar ta, ikkar ijj inna asen aqa aɣimi da icna. Yarra xas ijj nneɣni inna as : « maca s wass ! » Nec xseɣ ad ssneɣ min txarrṣen x řeɛraṣi n ɛmar n ccitan. Xseɣ ad ssneɣ mayemmi war zemmaren ad adfen ad d-kksen řbarquq. Uḥřeɣ rajiɣ ad inin mayemmi, maca uřa d ijj i ma yexs ad yini…. Kkareɣ beddeɣ, ggiɣ taryast uca nniɣ asen: «Wi i iǧan d aryaz, ad yadef ad ikkes řbarquq.» Ikkar-d ɣari yijj, indar-d dayi tiṭṭawin uca inna ayi: «Texsed ad tessned mayemmi ? , waxxa» Yarzem taqmijjat, issusef x yedmaren nnes –tef tef- isɛukbar uca ibda issawař : « řeɛraṣi nni dayes iwdan ggin amecnaw amẓiwen..war ssineɣ nec ma d iwdan… zedɣen tammurt zi zman, taqbič n yewdan, maca war dayneɣ arwisen, nihni teddaren s yiḍ, neccin nteddar s wass. Ƴarsen din ifri issufuɣ ař řebḥar acemřař. Ƴarsen sseǧum issakkʷaḍ ař taziri, aɣiřin ɛad cwayt, meǧcen jarasen, tiraren jarasen, tetten jarasen. Ijj n twařa iẓwa ɣarsen ijj zi dcar,  a yayetma ! ɛad ɣar nhara, ɣar nhara war…war issin ḥed ma n tammurt i tt yeccin.» Issiweř-d ijj n utarras nneɣni zi tesɣimit, uca inna asen: « Maca raja …aqa nnan belli idweř zzaysen, idweř d asřaymi n wadu tmurt !nican nican, ẓrin tt yewdan di ǧiret n 27, ẓrin tt ɣar tmeddit, ihwa-d di sseǧum, netta d tarwa nnes !, nican min dawem qqareɣ, mařa war tuminem, seqsam imɣaren n dcar. » Ssiwḍeɣ-d řmeɣɣab aked yewdan nni, kkareɣ řa d nec uyureɣ ɣar taddart. Ƴar umensi, marra teqqim di řemraḥ, trajan amensi, nec senndeɣ ɣar ict n tnebdat, qqimeɣ txarrṣeɣ di min itwannan x řeɛraṣi n ɛmar n cciṭan.  S tidett, nec xseɣ s wuř d yexsen…ad adfeɣ ɣar řeɛraṣi maca….war xseɣ ca ad geɛɛdeɣ ɣar ujenna, war xseɣ ca, ad  nini, ad iřiɣ d ameksa n uzeǧid. Cwayt, uca uciɣ aked tnayen n cwaṭen x iɣesdisa inu. Ijj x ufusi, ijj x uzeřmaḍ.  Wenni afusi iqqar ayi « ttu...

read more

Jar řbiɛet d lbiyɛa

Posted by on 8:39 pm in Columns, Verhalen | 0 comments

Jar řbiɛet d lbiyɛa

                                                                                                                                                                                                         Yura t: M.Essanoussi Aṭṭas zeg wami war ten ẓriɣ. Kuř ijjen man abrid ikka. Ijj innuri deg ixf nnes, ijj iweddar, ijj iḥuz ixef nnes, ijj immenz, ijj izzenz ixf nnes nnit. Qqimen tnayen, yina zeg inni i iffɣen abrid n weydud, udfen deg webrid n weɣnas; ddaren jar řbiɛet d lbiyɛa! Aqa nezdeɣ deg ijj wakud, war dayes qqimen ca yeɣyař tmenzan di řeswaq. Dewřen yewdan tmenzan deg wemcan nsen. War iqqim ḥed iteqqen iɣyař deg iyyaren niɣ ɣar tzitunt n tařa; iɣyař n yiḍa -ijj itweṣṣa wenneɣni- qqaren i wayawya: ‘war ttarra iman nnek d aɣyuř, aqa yaɣyuř ungař war inekkar ca řaṣeř nnes’. Sennej i manaya, war iqqim ḥed innay x weɣyuř, řexxu nnayen x yewdan! War iqqim ḥed itegg tbarda x weɣyuř, idweř teggen t x yewdan uca nnayen xas iqqrinen nsen. Aɣyuř zi řebda-u ɛad řux- war issudum (a)fus i wmas aɣyuř, war itqunjeř ɣar tmurt amecnaw mammec teggen řexxu inni i tuɣa isḥundruten x tesɣart n bnadem d tesɣart n ineřmaden (imeḥḍaren) d tesɣart n tmedɣa (prolétariat)! iḍa tasɣart nsen ufin t mani nneɣni, maca s weɣnas d usudem, d tarebbut n txancet. Mařa nedweř ɣar mammec i ssawařen iwdan jar asen, ntaff  ‘amawař aɣyuř’ qqaren t i bnadem, amecnaw: – Ijj n weɣyuř icmet ayi. – A ruḥ a yaɣyuř! – Wenni d aɣyuř waha. Sennej i manaya, mařa nedweř ɣar Tmaziɣt n zic, aɣyuř qqaren t i ‘yini’ (initen=colours) n teřmect n weɣyuř; war tt qqaren ca i wɣersiw (animal). Aɣyuř, itmetta x tɣennant, itmetta x ijj n webrid u min ɣares!!! war iǧi ɣar bnadem. S uyenni i yeqqim d aryaz, war iǧi amecnaw inni izzenzen ixf nsen s tewriqt n ṭṭiyyara ssa ɣar diha …d cwayt n tṣabunin zeg usensu (hotel). Řexxu ad awem iniɣ tnayena min ɛnan. Ḥaca ad iřin d iɣyař! Yina zeg inni iqqaren aqa: ‘Afus ur tezmired ad tγezzed suden-itt’. Aṭṭas zeg wami, twafarnen ca iɣembab ḥuma ad iřin deg wayraw n Imeɣarbiyyen n tmura n barra. Tnayen twafarnen zi tmurt n řweḍa. Tuɣa scanan taryast nsen, sḥundruten řa nitni deg uraren, řuḥen wussan usin dd ggin xasen tbarda, ggin asen srimet uca ssehwan ten ɣar wazzay ameqqran ḥuma ad carcen di řbiɛet n yayetmatsen. Ař ami xeccen, iwyen ten ɣar řmedwed, ccin, arrin ufuẓ, wařden, farḥen, uca yus dd ɣarsen ijj! inna asen aqa tibardiwin nni war xawem dd usint. Qqimen tazzřen ssa d ssa, tazzřen x řeswaq arezzun tibardiwin. Řuḥen ɣar řgurnet, ufin tawmat iɣyař ẓummen, ggin l’iḍrab, maca kuřci nsen ibedd…(…) imezzuɣen bedden ɣar usawen, izeǧifen ɣar ujenna. Di tgeřdiwin (kingdoms) nsen, war ɣarsen srimet, war ɣarsen tbarda. Urar ggur ad ibda….xseɣ ad iniɣ asudem d weɣnas ggur ad ibda, nihni ɛad...

read more

maɣar ǧan ca n jjnun ssawařen Tmaziɣt?

Posted by on 3:42 pm in Verhalen | 0 comments

Temsar aṭṭas zeg wami, ict n temɣart qqaren as Taɛisat. Tuɣa temřec ɣar ijj n dcar war iǧi ca nsent. Iwdan nni tuɣa ɣarsen agřa, timura, d ubarru n wartan. Ssenni tisi aɛeddis amezwaru, tejj d tasimit, aɛeddis aneggaru tejj d asimi, uca tewḍa d tehřec. Nnan aḥqa umi ɣares ixřeq uḥenjir nni n mmis, temmut ict n temɣart di taddart tameqqrant mani tuɣa tẓeddeɣ aked waryaz nnes, uca tennexřeɛ, innexřeɛ akides uřa d uḥenjir nni n mmis ameẓyan. Ssenni awarni as, aḥenjir nni iddařɣeř uca immut. Ař ami immut mmis, teqqim as illa tḥenjirt nni n yeǧis deg ifassen. Aryaz nnes itraḥ ccarq, nettat tkessi tamara n wussan. Řuḥen wusan usin d, ibda itmarni xafes řḥař… x Tɛisat. Tedweř war ttenhezzi, tammurt waha. War din min iqqimen i wussan n řɛid, yareggʷeḥ d waryaz nnes zi ccarq, iǧa ccarq icneɛ deg wussan n zic. Iwa ssenni ixecc d, iɣars i řɛid di řemraḥ, tuɣa d řɛid ameqqran, indar tsa diha, indar azeǧif diha, indar adan diha, inna as i temɣart nnes: “iwa a Taɛisat walu, tugid ad tekkared.” Tenna as: “Waaalu war zemmareɣ, inna as: “awi d ad negg ijj n array”, tenna as: “Mana wenni?” Inna as: “Awi d ad meřceɣ, ad aneɣ tisi marra, ad aneɣ tegg min i ɣa necc, aqa twarid taḥenjirt d tameẓyant tsemḥed dayes, cem tekkared tewḍid x weɛrur…” Tenna as: “ad cawareɣ yemma.” Inna as: “Mařa din ca n cwar ad ttessekked deg ixf nnem.” Am nni nnit. Řuḥen wussan usin d, tus d ɣares yemmas, tufi tt tewḍa, aryaz ikessi issrusa. Tenna as i yeǧis Taɛisat: “e…kkar, ma ammu i ɣa teqqimed, war teggʷided ad xafem imřec waryaz? Uca tɛawd as i yemmas x uneɣmis i d as inna waryaz nnes. Tenna yemmas n Tɛisat i yeǧis: “a kkar! a kkar! ad cem arreɣ ɣar taddart n babam, ma teǧa ca n tecna i ɣa yeksin tacna?!” Tenna as: “Kkar kkar, ad yawi tamɣart, ad cem tisi!, ta war teǧi, war ttiři.” tekkar tjar iḍaren, teffeɣ ɣar waryaz nnes, tuɣa itseggam ict n tnebdat di řemraḥ.  Netta itwařa tt waryaz, igga tanewwart, inna as aqa teggenfa, niɣ teggʷed zi řemřac. Tenna as Tɛisat i waryaz nnes: “Texsed ad tmeřced mřec, texsed ad qqimed qim, nec ad uyureɣ, war akidec tɣimiɣ, maca ad akidi ksiɣ yeǧi, ma ad ayi tt tewced? Inna as: “ d wenni netta, umi texsed ad tuyured, war cem mennɛeɣ s uɣiř, taḥenjret aqa d yeǧim řa d cem, mařa war d teksid cem, wi tt i ɣa yeksin?” Smunen as d arruḍ nnes, d tassut nnes uca fɣent ssenni  uyurent, umi feqdent taḥenjirt, war tt ufin, inna as babas n tḥenjirt nni: “Uca ad am tt id sqadeɣ.” Ssenni tendeh itt yemmas, uyurent. Řuḥen wussan usin d inneɣni, iǧef as waryaz, imřec ict nneɣni, zzaysen. Iwa Taɛisat teqqim traja meřmi i d i ɣa issij waryaz ad tt yarr, waxxa d tacna. Ijj n wass ixarreṣ waryaz nni ad isseẓwa tamɣart taneggarut ḥuma war třeqfen řa nettat inni n wadu n tmurt amecnaw mammec i   imsaren i temɣart tamezwarut. Yiweḍ d ssuq, iruḥ ɣar babas n Tɛisat, inna as aqa “xseɣ ad as tinid i yeǧic, ad ayi tsellem ad ksiɣ yeǧi ɣar lxarij.” Inna as: “Ad as tt iniɣ.” Taɛisat tuɣa teggenfa cwayt, tuɣa fɣen...

read more

Wi iǧan d abuhaři?

Posted by on 10:54 am in Verhalen | 0 comments

Amcum iqarreb ɣares! Igga axmi immuzzar. Irizazen tekken as d x ixfawen n uqemmum, rexxu rexmin ad isseɣřiǧet uř i yinni dayes ixezzaren. Issawař maca war issin ḥedd min iqqar. Tiṭṭawin nnes ɣeryent, xmi itareṣṣa, ddakkʷarent as tiṭṭawin d tibularin. Ammu i tuɣa tɛawaden x Qeddur n Ɛmar umi d aregbeɣ x dhar n tmudrust. Qelzeɣ d x weɣyuř, ggureɣ ad aymeɣ aman zi tařa n dcar. Aɣyuř itazzeř nec ssendafeɣ as ɣar dbart ḥuma ad yarni di tazřa ad ẓareɣ min itegg Qeddur n Ɛmar. Iwḍeɣ ɣar yeɣzar, am itrabaɛ weɣyuř nec tuɣa meřmi nedweɣ ɣar tmurt i yessun s tṣudard d ufarric. Ufiɣ iwdan munen x ijj n uḥudri, xezzaren di Qeddur n Ɛmar iccat dayes. Nec umi sřiɣ qbeř aqa “igga axmi immuzzar”, tɣiř ayi d ca n weqzin i xef ssawařen. Tuɣa farḥeɣ, nniɣ as yiwi d wakuc wi aked ɣa nirar ass aya. Maca umi ẓriɣ s tiṭṭawin inu, zeg wass nni ař ass a aqa ayi ɛad ɛeqřeɣ x mammec tuɣa das itegg i wḥenjir nni s weɛmud. Netta yus d aked yemmas ad iẓur amrabeḍ n sidi Ɛisa, war d yusi ca ḥuma ad iggenfa s weɛmud n Qeddur n Úmar. Ař ami ccin swin, issijj d uḥenjir nni x wedmar n webrabeḍ, itwařa yaman tazzřen deg iɣzar, tuzzizewt di řeɛraṣi, inna as ixf nnes ad iffeɣ ad issara cwayt, war das tɣiř ca aqa din ijj n ubahaři izdeɣ zzat i wemrabeḍ! Ikkar uḥenjir nni yisi iḍaren nnes ikka iɣzar iɣzar….. Tfeqd it yemmas, tesekkar abarraḥ, sřan as d inni n wadu tmurt sminzi tuɣa iɛiz xafes aṭṭas, mři ttaf ad yiři war xafes itrusi yizi. Qeddur n Ɛmar tuɣa meřmi t yiweḍ uneɣmis belli ijj n “ubuhaři” yarweř zeg umrabeḍ! Netta tɣiř as marra imeẓyar d ibuhařiyyen, niɣ marra řeqfen ten inni n wadu tmurt! Mammec mma ggin: ameẓyan d umeqqran. Senni iḥart d x ijj n ukeccuḍ zeg iɣzar tuɣa tiwy it d řḥemřet, uca ibda iccat dayes. Yemmas n uḥenjir nni war tessin min itemsaran i mmis deg iɣzar, mmis war issin mayemmi i t iccat Qeddur n Ɛmar. Řuḥent temɣarin ɣar yemmas n uḥenjir nni, nnant as aqa “mmim ineqq it ijj n waryaz deg iɣzar”. Ɛad war kemřent awař ař ami ǧa ggʷar ad taweḍ ɣar iɣzar, abeḥrur itawy it uṣemmiḍ, ttazzeř, tesɣuyyu; tesɣuyyu, itarrad xafes wedrar, ikkar d ɣare marra dcar, timɣarin d iryazen. Yemmas n uḥenjir nni war das iqqim ca ad taweḍ ɣar Qeddur n Ɛmar. Iwdan marra trajan min ɣa imsaren. Timɣarin n dcar sřiwřiwent, uř nsent aqa t aked yemmas n uḥenjir nni. Marra netraja řexxu řexmin ad imsar ca. Di tudart inu war ẓriɣ aryaz d temɣart tmenɣan deg iɣzar, iwdan tfurrujen. Uřa d iḥenjiren imeẓyanen ad ɣebban řxezrat…..ass a. Aḥenjir nni, netta iẓra yemmas, uca yarni di tɣuyyit; d yemmas tarni d di tazřa. Qeddur n mar war yuci min igga. Yisi azeǧif nnes ɣar ujenna, itwařa marra dcar ikkar d akides. Tuɣa innum iccat iḥenjiren imeẓyanen, itḥawwas řbayem n midden, itarezza aman n tarya, itegg min yexs, tuɣa ijj war izemmar ad ɣares issiweř. Timɣarin i war izammaren ad fɣent ɣar wazzay, tzawarent id zi tzeɣwin. Yemmas n uḥenjir nni war das iqqim ca ad taweḍ ɛar mmis, ttazzeř ttadar ɣar tmurt, tkessi iẓra. Timɣarin ɣarsent ficta, ɛemmars...

read more

Mmis n …řefqi

Posted by on 10:37 am in Verhalen | 0 comments

S wass yus as d řewjeɛ, tessekk ɣar waryaz nnes. Aryaz nnes ǧa iǧa d řefqi n temzida n dcar. Yus d itazzeř ɣar taddart, yiwi d abrid d ijj. Maca yufa aḥenjir rexdenni i immarni. Tiřiwřiwin iwḍent ar adrar n marjijju, aregbent ura ɣar dcar.

read more

Facebook

Twitter