Pages Menu
Categories Menu

Verhalen & Gedichten

BELMONDO N FARXANA

Posted by on 1:00 pm in Columns, Verhalen, Verhalen & Gedichten | 0 comments

BELMONDO N FARXANA

Yura t: Mohamed Essanoussi Iṭṭef řkas n watay s tnayen ifassen ixezzar deg ijj n weḥram itraḥ itas-d jar tewwura n řeqhawi. War d-yarri řbař ařami i isřa i yisem nnes, Mimun, ammu a Mimun! aqa cek da? Necc arezzuɣ xak diha ɣar tma n řebḥar. Ikkar Mimun ibedd, issiɣ afus i wmussen nnes uca qqimen ijj zzat i wenneɣni. Arwiḍu, iɣebrawen n ucař, war d as teqqared qaɛ illa aqa cek di temdint. Amenni i yeqqim Mimun isḍaffar tiṭṭawin nnes aked imuṭṭyen n weḥram nni ssa ɣar da. Yarra Mimun sinta ɣar deffar -s tazřa n tfawt- yarezzu x tidett n tubbuheřya; yerezzu x weymir jar tiɣit d wufuɣ n tiɣit zi arrimet n yixef n utarras. Aseqsi d ameqqran, war das yufi twarit. Řkas n watay iḥma, azeǧif n Mimun am nneɣni, iqqim illa arrimet n daxeř war dayes tareqq tmessi. Ssenni, igga afus di jjib, ikkes-d ijj n ugarru n kaza uca ibda itsuḍ, itbexxar. Imeyyer-d ɣares umeddukeř nnes inna as: “twariɣ cek axmi war da teǧid?”, ixzar dayes Mimun, tiṭṭawin di tinneɣni uca inna as: “twařid anẓar a iccaten? Aqa d imeṭṭawen n řmusakin i d iweṭṭan zeg ujenna! Ixzar dayes umeddukeř nnes uca inna as: “Ixeṣṣ wi d ac ɣa isxesyen tirjett.” Imeyyeř Mimun x uɣesdis nneɣni, ixzar di řkas nni n watay, iḥekk tiṭṭawin nnes s ifassen, uca ikkar ibedd. Iẓwa abrid ɣar ujemmaḍin, ixezzar x ufusi d uzeřmaḍ, war issin ḥed min xef yarezzu…….ameddukeř nnes ismeḍ as řeɛjeb deg ufus, yexs ad yini ca, maca imenɛ itt utewtiw. Mařa iwdan tmenɣan x zzect d ssekkʷar, Mimun itmenɣa x ict n tidett nneɣni tnuffa jar iwdan umi qqaren: ibuhařiyyen. Marra iwdan nni di řqehwa xeyyqen, ssehwan-d igemburen, sxarriqen, snuffaran tidett ijj x wenneɣni, sscanan tiɣmas tiwraɣin ijj i wenneɣni, tacaren agřa i wayawya maca temsagaren di temzida n řḥaj řmusṭfa di ca n wussan n jjemɛa. Inni umi qqaren ibuhařiyyen, řebda uř nsen innurzem izdeg, war ɣarsen agřa, war ten ixeṣṣ wegřa, qqaren řebda tidett, uř nsen awarni yiřes nsen, war xeddmen, war xasen ixeddem ḥed, ssawařen mammec xsen, war teggʷden zi řmexzen uřa zi řemqeddem; sennej i manaya, war xasen iḥekkem ḥed řa sennej i tmurt řa zeg ujenna. S degg a n tawařin i zi itamen Mimun di raǧaɣ n uxarreṣ nnes. Maca ḥuma ad ikkes asennan, ixeṣṣ ad yaf aḥram nni i tuɣa igguren zi teɣmart ɣar teɣmart n webrid. Aqqa, aqqa itwařa aḥram nni  řexxu, maca mammec ɣa yegg ak ides yarzem awař? Iqareb ɣares, yexs akides issiweř maca nnuɣen as wawařen deg uqemmum. Inna as weḥram nni: “ Siweř, siweř, aqa ẓriɣ cek..meřmi! ini min texsed ad tinid, aqa nec d bnadem s weysum d idammen. Ssenni inna as Mimun: “uyur ad nraḥ ad neqqim di řqehwa.” isɣim itt Mimun zzates, iřaɣa d x watay uca bdan tseqsan ayawya. Mimun: Mammec dac qqaren? Aḥram nni: Qqaren ayi Qasem. Mimun: Manis cek? Qasem: Nec zi Farxana. Iwdan marra xezzaren daysen. Amiɣis iqqim aked ubuhaři, niɣ abuhaři iqqim aked umiɣis!! Amsawař iqqim jarasen, Qasem issawař ca n wawařen s tmaziɣt, azyen ameqqran s tseppanyut; aqa war d-arrin amnus i yewdan sminzi tɣiman yewdan řebda d iyujiřen n uxarreṣ. Inna as Mimun i Qasem: “mařa nniɣ ac aqa cek d (a)miɣis, yina marra i da d ibuhařiyyen, min dayi ɣa tinid?...

read more

Řeɛraṣi n Ɛmar n cciṭan

Posted by on 4:28 pm in Columns, Verhalen, Verhalen & Gedichten | 0 comments

Řeɛraṣi n Ɛmar n cciṭan

  Yura t: Mohamed Essanoussi Ajemmaḍin i taddart nneɣ, aqa din ijj n řeɛraṣi, zeg wami i d-kkareɣ tesřiɣ ɣar yewdan třaɣan as: řeɛraṣi n ɛmar cciṭan. Yuse-d jar yiri n wedrar d tma n yeɣzar.  War tt iḥeṭṭi ḥed, war dayes itcuqi ḥed. Tammurt nnes d tacemřač, wartan nnes mcebbacen aked wayawya, maca ijj war tt itidef ; qqaren aqa zedɣen din inni  n wadu tmurt !  Ař ami mɣareɣ, zzuggaren ayi iḍaren, nniɣ as : « mayemmi war tidfeɣ ad ẓareɣ min dayes di  řeɛraṣi nni ». Marra iḥenjiren n dcar teggʷden ad qarrben ɣar wemcan nni, ggin axmi i  tt ttun illa iǧa. Aṭṭas n yewdan tɣiř asen aqa řeɛraṣi nni zedɣen t inni n wadu tmurt, uca am nni i yeqqim issaggʷad,  ɛad řux xas arrehbet. Dewřeɣ xmi i d-tekkareɣ zeg iḍes, itadef ayi d -řeɛraṣi nni n ɛmar ccitan- jar mummu n tiṭṭawin. Trajiɣ meřmi i d ɣa yas ijj n wass niɣ ijj n yiḍ (ǧiret) ad ayes adfeɣ, ad ssneɣ min dayes itemsaran. Qqaren iwdan n zic aqa adaf di řeɛraṣi n ɛmar n cciṭan amecnaw adaf n wesři x tesřit ass n wurar. Ijj n twařa, deg ijj n wass n ṣmayem, sseqsiɣ ixf inu nniɣ as: « mayemmi war tidfeɣ ass a x tesřit ? »  Ijj n twařa ḍriɣ ɣar yeɣzar, ufiɣ din ca n yewdan qqimen di tiři, maca war dasen nniɣ ca aqa xseɣ ad adfeɣ ɣar řeɛraṣi. Qqimen tarezzan tiɣmest zi ta ɣar ta, ikkar ijj inna asen aqa aɣimi da icna. Yarra xas ijj nneɣni inna as : « maca s wass ! » Nec xseɣ ad ssneɣ min txarrṣen x řeɛraṣi n ɛmar n ccitan. Xseɣ ad ssneɣ mayemmi war zemmaren ad adfen ad d-kksen řbarquq. Uḥřeɣ rajiɣ ad inin mayemmi, maca uřa d ijj i ma yexs ad yini…. Kkareɣ beddeɣ, ggiɣ taryast uca nniɣ asen: «Wi i iǧan d aryaz, ad yadef ad ikkes řbarquq.» Ikkar-d ɣari yijj, indar-d dayi tiṭṭawin uca inna ayi: «Texsed ad tessned mayemmi ? , waxxa» Yarzem taqmijjat, issusef x yedmaren nnes –tef tef- isɛukbar uca ibda issawař : « řeɛraṣi nni dayes iwdan ggin amecnaw amẓiwen..war ssineɣ nec ma d iwdan… zedɣen tammurt zi zman, taqbič n yewdan, maca war dayneɣ arwisen, nihni teddaren s yiḍ, neccin nteddar s wass. Ƴarsen din ifri issufuɣ ař řebḥar acemřař. Ƴarsen sseǧum issakkʷaḍ ař taziri, aɣiřin ɛad cwayt, meǧcen jarasen, tiraren jarasen, tetten jarasen. Ijj n twařa iẓwa ɣarsen ijj zi dcar,  a yayetma ! ɛad ɣar nhara, ɣar nhara war…war issin ḥed ma n tammurt i tt yeccin.» Issiweř-d ijj n utarras nneɣni zi tesɣimit, uca inna asen: « Maca raja …aqa nnan belli idweř zzaysen, idweř d asřaymi n wadu tmurt !nican nican, ẓrin tt yewdan di ǧiret n 27, ẓrin tt ɣar tmeddit, ihwa-d di sseǧum, netta d tarwa nnes !, nican min dawem qqareɣ, mařa war tuminem, seqsam imɣaren n dcar. » Ssiwḍeɣ-d řmeɣɣab aked yewdan nni, kkareɣ řa d nec uyureɣ ɣar taddart. Ƴar umensi, marra teqqim di řemraḥ, trajan amensi, nec senndeɣ ɣar ict n tnebdat, qqimeɣ txarrṣeɣ di min itwannan x řeɛraṣi n ɛmar n cciṭan.  S tidett, nec xseɣ s wuř d yexsen…ad adfeɣ ɣar řeɛraṣi maca….war xseɣ ca ad geɛɛdeɣ ɣar ujenna, war xseɣ ca, ad  nini, ad iřiɣ d ameksa n uzeǧid. Cwayt, uca uciɣ aked tnayen n cwaṭen x iɣesdisa inu. Ijj x ufusi, ijj x uzeřmaḍ.  Wenni afusi iqqar ayi « ttu...

read more

Jar řbiɛet d lbiyɛa

Posted by on 8:39 pm in Columns, Verhalen | 0 comments

Jar řbiɛet d lbiyɛa

                                                                                                                                                                                                         Yura t: M.Essanoussi Aṭṭas zeg wami war ten ẓriɣ. Kuř ijjen man abrid ikka. Ijj innuri deg ixf nnes, ijj iweddar, ijj iḥuz ixef nnes, ijj immenz, ijj izzenz ixf nnes nnit. Qqimen tnayen, yina zeg inni i iffɣen abrid n weydud, udfen deg webrid n weɣnas; ddaren jar řbiɛet d lbiyɛa! Aqa nezdeɣ deg ijj wakud, war dayes qqimen ca yeɣyař tmenzan di řeswaq. Dewřen yewdan tmenzan deg wemcan nsen. War iqqim ḥed iteqqen iɣyař deg iyyaren niɣ ɣar tzitunt n tařa; iɣyař n yiḍa -ijj itweṣṣa wenneɣni- qqaren i wayawya: ‘war ttarra iman nnek d aɣyuř, aqa yaɣyuř ungař war inekkar ca řaṣeř nnes’. Sennej i manaya, war iqqim ḥed innay x weɣyuř, řexxu nnayen x yewdan! War iqqim ḥed itegg tbarda x weɣyuř, idweř teggen t x yewdan uca nnayen xas iqqrinen nsen. Aɣyuř zi řebda-u ɛad řux- war issudum (a)fus i wmas aɣyuř, war itqunjeř ɣar tmurt amecnaw mammec teggen řexxu inni i tuɣa isḥundruten x tesɣart n bnadem d tesɣart n ineřmaden (imeḥḍaren) d tesɣart n tmedɣa (prolétariat)! iḍa tasɣart nsen ufin t mani nneɣni, maca s weɣnas d usudem, d tarebbut n txancet. Mařa nedweř ɣar mammec i ssawařen iwdan jar asen, ntaff  ‘amawař aɣyuř’ qqaren t i bnadem, amecnaw: – Ijj n weɣyuř icmet ayi. – A ruḥ a yaɣyuř! – Wenni d aɣyuř waha. Sennej i manaya, mařa nedweř ɣar Tmaziɣt n zic, aɣyuř qqaren t i ‘yini’ (initen=colours) n teřmect n weɣyuř; war tt qqaren ca i wɣersiw (animal). Aɣyuř, itmetta x tɣennant, itmetta x ijj n webrid u min ɣares!!! war iǧi ɣar bnadem. S uyenni i yeqqim d aryaz, war iǧi amecnaw inni izzenzen ixf nsen s tewriqt n ṭṭiyyara ssa ɣar diha …d cwayt n tṣabunin zeg usensu (hotel). Řexxu ad awem iniɣ tnayena min ɛnan. Ḥaca ad iřin d iɣyař! Yina zeg inni iqqaren aqa: ‘Afus ur tezmired ad tγezzed suden-itt’. Aṭṭas zeg wami, twafarnen ca iɣembab ḥuma ad iřin deg wayraw n Imeɣarbiyyen n tmura n barra. Tnayen twafarnen zi tmurt n řweḍa. Tuɣa scanan taryast nsen, sḥundruten řa nitni deg uraren, řuḥen wussan usin dd ggin xasen tbarda, ggin asen srimet uca ssehwan ten ɣar wazzay ameqqran ḥuma ad carcen di řbiɛet n yayetmatsen. Ař ami xeccen, iwyen ten ɣar řmedwed, ccin, arrin ufuẓ, wařden, farḥen, uca yus dd ɣarsen ijj! inna asen aqa tibardiwin nni war xawem dd usint. Qqimen tazzřen ssa d ssa, tazzřen x řeswaq arezzun tibardiwin. Řuḥen ɣar řgurnet, ufin tawmat iɣyař ẓummen, ggin l’iḍrab, maca kuřci nsen ibedd…(…) imezzuɣen bedden ɣar usawen, izeǧifen ɣar ujenna. Di tgeřdiwin (kingdoms) nsen, war ɣarsen srimet, war ɣarsen tbarda. Urar ggur ad ibda….xseɣ ad iniɣ asudem d weɣnas ggur ad ibda, nihni ɛad...

read more

Tmaziɣt n ayt Buzeggu

Posted by on 10:39 pm in De taal, Verhalen & Gedichten | 0 comments

Tmaziɣt n ayt Buzeggu

Iẓewran n tqebbař n ayt buzeggu qqnen ɣar weẓwar n izennaten. Aṭṭas zzaysen twaɛarben, war qqimen marra ssawařen Tmaziɣt nsen, ssiwḍen ten imezzan* (řbarani) ad ttun tutlayt tayemmat. Maca qqimen ɛad iwdan imeqqranen ssawařen iřes n tmaziɣt, xmi i ɣa raḥen, Tmaziɣt ad traḥ! war iǧi amecnaw mamec ntaff ass a di tmurt n Arif n nnej. Xseɣ ad iniɣ aqa tarwa n Arif marra –ameẓyan d umeqqran, awtem, tawtemt- sswařen Tmaziɣt nsen. Sennej i manaya, řebda tammurt n řewḍa itawḍ it bujeyyar qbeř i tmurt n wedrar. Zi tqebbař i d innḍen i ayt Buzeggu, ntaff: Angad, ayt Bouḥemdun, ayt Hamlil, ayt Meṭher, Meccaya, ayt Yaɛla, Zekkara, ayt issnasen (ayt xalid, ayt Menguc, ayt Urimec). S wenneḍ i d ggint tqebbař  itwaɛerben (arabisering) x tqebbař timaziɣin, i yejjin aydud di tmennaṭ a ař ami war iqqim imneɛ acbar, izzenz amezruy! Isɣa zzayes tutlayt n midden. S manaya xseɣ ad ssecneɣ drus-drus zi tutlayt nsen, d tamyart*  nsen. Zi min ufiɣ deg ijj n tesɣunt (Revue) qqaren as “Revue Africaine, (nr.91: 1947), ad idareɣ min yura  Ch. Pellat s tlatinect. Tira n tesɣunt mani ufiɣ awařen x Tmaziɣt n Ayt Buzeggu daysent tamara s minzi d tiqdimin aṭṭas. Ḥuma ad tiři tɣuri (n imaynuten) tefsus x yiřes, WAR tariɣ ca s teslugent (standardisation) i zi ntari Tmaziɣt s Tlatinect. Řexxu ad kenniw jjeɣ ad tessijjem x Tmaziɣt n Ayt Buzeggu.  1.      Ssuq “Ssuq iɛmmer ɣer neɣ ass l-lexmis deg ayt bu-zeggu; ittadef ɣer-naɣ imendi d yirden d ddra, t-tazart d baṭaṭa d lebhayem d ifunasen d ssukker d watay d lgaz d ccmeɛ, t-tmellalin d iyaẓiḍen t-tɣallin d iserdan t-tserdin d izeɛwajen n tserdin d ijedɛan n tɣallin. Iḍu ssuq –llahu malik elḥemd- kull ci yuseɛ, ttasen midden zi Leɛyun, ttasen zi tewrirt, ttasen zi mestimer, zeg ayt iɛala, ad adfen ɣer ssuq s lebhayem nsen d imendi nsen. Tella d-is ict n rreḥbet n ifunasen, ict n lebhayem, ict n iyaziḍen, ict n imendi, ict n lkettan, ict n it bab n ssukkar, ict n lxudret, ict n it bab n tɛeṭrit. Tudef tɛeṭrit ɣer ssuq, tuseɛ. Llan znuzen skinjbir, tifelfelt taberkant, l-kemmun, l-ḥenni, tazult, lmerjan, ayn mma terzud ɣer tɛeṭrit, ttufi-t di ssuq. I mc ɣra kemmlen ssuq, iǧen isɣu, iǧen izzenz, iffeɣ zi ssuq”.  2.     Taslit Nexs ad nruḥ ad nexḍeb tameṭṭut. Nessifed ict n tmeṭṭut t-tawessart, s leɛqel nnes, tessen ag xeṭben, truḥ ɣer babas n teslit, innas: Merḥba zzi-wen, “bessaḥ ma illa ad teqblem accreḍ inu”, tenna as: “neqbel eccerḍ ennek”. Tameṭṭut temmewc, ad nruḥ necni d jjmaɛet ad negg taɛmamt: tmanyin duru, takebbit n dhen, takebbit enniḍen n zzit, ɛecra n leqwaleb n ssukker, xemsa n iqerqasen n watay, xemsa n ṭṭeẓẓinat n ccmeɛ, saku n imendi, xemsteɛcer n qurdiya? n yirden, xemsteɛcer n qurdiya n waren, jar waren n yirden d waren n temẓin, tlata n lebhayem ak-d lemcixit? Tlata ak-d ddfeɛ. nruḥ ad nemmunsu ɣer bab n tmeṭṭut, uca nmun ɣer bab n teslit. Nexs ad negg islan, nexs ad negg mulay, ad negg luzir, ad negg xemsa n islan, i mc ɣra iqqen l-ḥenni i mulay, ad iruḥ ɣer lḥujbet ad idebber ak-d teslit nnes. Nexs ad negg urar ad nessaruggeḥ taslit, a (d) nruḥ a(d) nessufeɣ taslit a(d) tt nesniy d enni taymart?, a(d) tt isniy umas, i mc tt ɣra...

read more

Tiṭṭ n tɣanimt

Posted by on 5:27 pm in Verhalen & Gedichten | 0 comments

S tidett, tuɣa war izemmar uřa d ijj ad ssenni yekk. Tessaggʷad.  A yaman, a iqarqriwen, a yinni n ʷadu tmurt. Tiṭṭ n tɣanimt iǧa tessaggʷad s ʷass mani ɛad ɣar tmeddit, iwa di tsaǧest nnehřa ma inna ac ḥed. Marra iwdan tuɣa teggʷden tamcant nni, ameẓyan d umeqqran, am uqubbani am wenni i yeɣrin adřis n Arebbi! Tuɣa ǧan! s uyenni? Tuɣa ayen din, inni n ʷadu tmurt; uřa d nitni tuɣa zedɣen s waman d tfawt, temḥizwaren ak d inni igguren sennej i tmurt. Aṭṭas n yewdan din i ccin ticti, din deg wemcan nni umi qqaren tiṭṭ n tɣanimt. Din i yecca uřa d Ssi Ḥemmu ticti. Waxxa tuɣa issen ad iṭenṭen awařen n Arebbi, maca inni n ʷadu tmurt tuɣa aqa war d as d arrin taynit. Ijj n twařa Ssi Ḥemmu iǧa iruḥ ad icarz di yart deg usseggʷas n 1940, Tuɣa ɣares tnayen n tarwa nnes, aḥenjir d tḥenjirt. S uziř, ijja iḥenjiren ak d yemmatsen di taddart n wedrar, iruḥ ad icarz di yart, tammurt n řewḍa, abrid ɣares x iḍaren  yiggʷejj. Umi ikka Ssi Ḥemmu x tiṭṭ n tɣanimt, ikka ssin ɣar tuffut, inni n ʷadu tmurt -ad yiři- tuɣa ṭṣen. Abrid d taysart, twařat a aqa war imsar ca, maca tadewřa ad teqqim d amarwas n inaden. Tuɣa mařa yidar ḥed tiṭṭ  n tɣanimt, iwdan tdakkʷařen tcarriwen, addud nsen ifessi. Ssi Ḥemmu tuɣa ɣares tnayen n tfunasin. Ict nnes, ict n ʷajjar nnes. Tuɣa carrcen, teggen adwař, ijj n ʷass i Ssi Ḥemmu , ass nneɣni i ʷajjar nnes. Umi i d ɣa yaweḍ uɣeǧay n tfuct, ikemmeř tiyarza, idřeq i tyuya n tfunasin. Min xef i yesmun asɣar nnes, d dduzan nneɣni n tyarza, uca imneɛ-d abrid ɣar taddart n wedrar. Tifunasin nni mseḍfarent, ict zzat i tenneɣni, ggurent zzat i Ssi Ḥemmu,…řexxu aqa yabrid d tsawent. Umi i d ɣa yaweḍ azyen n webrid, tekkar ict n tfunast zi tnayen nni teffeɣ abrid, tekka manis nneɣni, maca tafunast n Ssi Ḥemmu temneɛ-d abrid nican ɣar taddart n wedrar, tenni n  midden aqa tweddar. Umi i d ɣa yaweḍ Ssi Ḥemmu ɣar taddart, isseqsa tamɣat nnes x tfunast n ʷajjar, tenna as temɣart nnes: “necc aqa war ẓriɣ jjuret n tfunast’. Ssenni idweř x webrid nnes s ǧiřet ad xafes yarzu. Ař ami i ɣa yaweḍ ɣar tiṭṭ n tɣanimt, yufa din řemḥaǧet n yinni n wadu tmurt trajan t, uca ggin as min d as ggin! War tejjin ad yarzu x tfunast n ʷajjar, uřa x ca nneɣni, ssenni ssekken t id itazzeř……ak d webrid. Umi i d ɣa yedweř ɣar taddart, awař amezwaru isseqsa tamɣart nnes, inna as: “Ma sebḥan war teẓrid tafunast n ʷajjar, necc aqa uḥřeɣ di tarezzut war tt ufiɣ”. Issawař ak d temɣart nnes, ifassen nnes tarjijin, aqemmum ifareɣ, tiṭṭawin ɣeřyent, d inagan n inufřen.  Uca inna as i temɣart nnes: “kkar a yeǧis n midden, jmeɛ reḥnuḍ nnem aqa ggiɣ ad zzenzeɣ taddart ḥuma ad xeřfeɣ tafunast i ʷajjar.’ Ƴar tuffut, tekkar temɣart nnes, tekka x temɣart nni i das ijjin tafunast. Tenna as: “aqa tafunast nnem….tweddař, kkar ad xafes narzu.’ Am nni nnit, ssenni qqiment tazřent x yebriden, am ggurent sseqsant ca n imeḥḍaren, tuɣa uřyen-d ad ɣaren di temzida n dcar, uca tenna asen: “ a..a…a wřadi, a…a… a… tarwa...

read more

Iɣzar n dcar

Posted by on 1:23 pm in Verhalen & Gedichten | 0 comments

Ass n třata, třata d ass n ssuq. Řɣaci marra sewwqen, qqimen ɣir iḥenjiren imeẓyanen d temɣarin. Tuɣa d azyen n wass. Ass nni axmi i ɣa imsar ca, qqimen ca n yewdan war sewwqen axmi tuɣa ssnen ad imsar ca. Din ijj n iɣzar ibḍa dcar x tnayen n iɣezdisan, qqaren as ‘iɣzar n dcar’. Dayes tařa qqaren as ‘tařa n dcar’. Dayes ijj n uḥenjir war ɣares ca babas qqaren as ‘mmis n dcar’. Ḥeddu, Ɛellal, d Cmurra, yina tuɣa zeddɣen x ufusi n dcar. Muẓwiḍ d babas d rwacun nnes tuɣa zeddɣen x uɣezdis aẓeřmaḍ n dcar. Azyen ameqqran zzaysen iǧa ippules ɣar useppanyu deg usseggʷas n 1936. Wenni i tuɣa war ippulsen, tuɣa issen i teɣɣarct. Ca n zzaysen ad ismeḥ di mmis war itɣimi břa taɣɣarct; ɛad mammec tegga teɣɣarct a?! tenni n umerẓi. Tuɣa d azyen n wass, tfuct tɣeṭṭeř-d ijḍaḍ zeg ujenna; buzemmur d aftis n dcar, tuɣa war dayes amcum, řatar ibedd, uřa d timɣarin war ruḥent ass nni ad ayment aman n tsessi zi tařa n dcar. “Arzem tawwart, aqa ad carrgeɣ ayeddid i yemmam”. Wanita d Muẓwiḍ, ihudd x temɣart n umas,  iɣewweɣ, ttekkas-d arreɣwet zeg uqemmum am weřɣem i issensen x tɣarwat n thendect. Muẓwiḍ, netta yarezzu ad yazzeř x temɣart n uma as zi taddart tameqqrant. Mayemmi?? Uma as itraḥ Aliman, issekka-d řmunet ɣar uneggar n uyur. Muẓwiḍ ineqq it buheyyyuf, netta d tarwa nnes!! Mařa yufa ca n řɣudan ad t immarmes d wenni netta, mařa war yufi ca ad iraḥ ɣar temzida n dcar ad isriy tibeqyin n imezyar. Mařa tuff teqqen, ad yehwa ɣar tařa n dcar ad immarmes tinuyam, amařa war xafes d arrint, ad xafsent issarwi yaman n tarya.  Muẓwiḍ ihaj, iffuhart, iqqar as i temɣart n umas: “assa ad yeɛdu d abarcan x yemmam…tinɛacin tessaɣed zzaysent iqedduḥen x izewwajen maca necc war ufiɣ s minzi i ɣa sewwqeɣ…..qqimeɣ danita am uheggar…a yeǧis n…” Muẓwiḍ itekkʷar isɣuyyu, “arzem tawwart niɣ ad xafem-d snuqbeɣ tazeqqa. Tmijja nnes sřan as d zi raggʷajj.  Cmurra d ameẓwaru i d-iffɣen ɣar wazzay, yarezzu ad issen manis d-itekk umenɣi. Iḍfar it id Ɛellal ssenni Ḥeddu…waxxa war sewwqen, ad ggen ssuq i yexf nsen deg iɣzar n dcar. Inna asen Ḥeddu aqa “tmijja ya n Umuẓwiḍ.” Aqa war kemmřen awař ař ami twařan tamɣart n umas n Umuẓwiḍ teffeɣ-d awarni taddart, asiymi deg ufus, Muẓwiḍ ɣar deffar, issaḥrat awaren as am yifis, itekkʷar isɣuyyu, tamɣart n umas ttazzeř tcuq tidekkʷanin n řeɛraṣi, tedřa s tidi, tetru tesɣata.  Idweř Cmurra ɣar taddart, iḥart-d x teɣɣarct, icuq-d tidekkʷanin, imsagar ak d Umuẓwid deg iɣzar n dcar. Qbeř i ɣa yaweḍ Cmurra, tuɣa issewjed taɣɣarct, ticti tamezwarut ɣar idmaren…ak d tecti tedduqqez deg Umuẓwiḍ, arreɣwet nni tuɣa dayes iqqimen deg uqemmum temmendar-d s tecti n teɣɣarct uca iwḍa ɣar tmurt, axmi tendared txancet n urum zeɣ wedmar ɣar yeɣzar d Ḥeddu ixecc-d, d Ɛellal awaren as s ijj n teɣɣarct nneɣni. Marra řexxu teccat, ict deg uzeǧif n Umuẓwid, ict di tmurt. Cmurra řeqfen t inni n wadu tmurt,  yarezzu ad xafes yarr tafqeḥt d tamara i xafes ikkin di ccarq, maca war yufi abrid zeg inneɣni. Ɛellal, řa netta dayes tafqeḥt, teqqim dayes zi 59  umi i xafes uzzřen řɛeskar n řḥassan wis tnayen, uca řexxu yarezzu ad t yarr...

read more

Aɣewweɣ n imeḥḍaren

Posted by on 8:51 pm in Verhalen & Gedichten | 0 comments

             Aɣewweɣ n imeḥḍaren                                                                          -Wis 2  Aɣewweɣ ixarref, taǧest tendeř, urar iqḍa maca ibeɛɛac ɛad aqa yen farnen imeḥḍaren zi tudrin, zi řeqhawi, zeg ibriden. Wenni i ɣa ɛecqen ad t ksin, ad t xemřen. Ameḥḍar nni issens di texxamt jar wamẓiwen, ifaq-d x tɣuyyit, yarzem tiṭṭawin nnes itwařa ijj isɣuyyu, itekkʷar, arriḥet n crab tticc-d zzayes, tiɣmas war ǧint…ixzar umeḥḍar deg inni i das d inḍen yufa netta i daysen d  ameẓyan. Ikkes tisira, arriḥet n yiřef.. ya lullu…!! issummet tisira, uca iqqim ixezzar deg iɣembab n yewdan….ssenni isřa i ca n řatar ɣar tewwart. Tiwwura nitnti nnurezment, netta itwařa 13 n imeḥḍaren ssidfen ten-d axmi d ssidfen iḥuriyyen ɣar řgurnet, řexxu urar itraḥ itemɣar. Zeg iḍennaḍ war iqqis aɣrum, ɛad war issin ma ticcen aɣrum di řeḥbes niɣ ticcen ca nneɣni. Igarruten zeryen tadfen d zi řkazi, maca aɣrum, ad d yawi Yakuc. Ǧiřet nni tekka teɛdu, iṭṭeṣ, ifaq-d am netta am uneḥbus, itraḥ itnama, issawař aked yewdan, tseqsan t x umuntif nnes, iqqim illa ad ikkes tiɣmas, ad idweř amecnaw nihni,  ad ibeddeř abrid n tudart. Marra ifhem asen, maca nihni ijj war d as ifhim. Ca n twařatin war d as tesřin min i d asen iqqar, ijj yudef řeḥbes x tɛejjact, ijj inɣa, ijj iswa yaṭṭas. Ameḥḍar netta yudef x weẓru!! Tuɣa qqaren as wanita yarezzu ad aneɣ d-ijbed, ad npasar labiḍa nneɣ jar řeḥyuḍ. Maca nican, tuɣa din ijj imɣar, d imseɣ, d azirar, igga aseřham d abarcan, itekkʷar di řmexzen, war iǧi wi ɣares ɣa issiwřen. Ijj nneɣni, tuɣa t akidsen din, qqaren as Ḥasan, tɛawaden babas iǧa iɣareq s wagřa, nnan aqa d babas i t issidfen i řeḥbes, niɣ amecnaw mammec qqaren ṣḥab trabandu: “d babas i xafes idebbaren.” Wanita tuɣa war itejji babas ad iṭṭeṣ, netta ad igg azeǧif x tsunta d Ḥasan ad igeɛɛed x tzeqqa itedden s min ɣares di tmijja. Babas yuḥeř yuzzeř ɣar imrabḍen, kuř ijj min i  das iqqar dayes, ijj iqqar as aqa ewtin t inni n wadu tmurt x waman, inneɣni nnan as aqa  tesbuhery it tɣuri, iḥfeḍ amawař n taɛraft uca iřeqf it min i t iřeqfen. Tuɣa akidsen din ɛawed ijj zeg wami d-yudef ɣar texxamt, netta ɣares ijj n wawař x yiřes: “ a b a r m a y i – a s i d i”. Ameḥḍar nni ɛemmars war isři awař a, ař ami d-iffeɣ zi texxamt, isseqsa iwdan xenni i d as nnan min i yexs ad yini wawař nni. Wanita tɛawaden xafes iruḥ ad iseɣ tisira zi ssuq aqdim n Nador, iqqim ad iqeǧeb ict n tyuya, nihni akides d bedden ibeɛɛac uca ḥarten xafes netta d bab n tḥanet. Ɛemmaren recwaɣeḍ, ggin daysen aqa “ibeṭṭa taḥcict di ssuq.” Tuɣa din ijj nneɣni di řeḥbes tɛawaden xafes, nnan  aqa tuɣa t d amesnaw imɣar, xmi itxeyyaq řa netta itekkʷar řmexzen, ijjuǧ dayes řmexzen, assa tiwecca, iḍfar it, iẓri t itraḥ ɣar parada itbedda ak ict n temɣart, tamɣart a tuɣa tessen mammec i ɣa tezzenz aɣrum, tɣima ɣar tmurt, tkessi abeḥrur nnes deg ujenna, teqqar: “a wenni iḥman!!!” Amesnaw nni tuɣa iteɛjib as marka nni weɣrum, ijj n wass iraja tamɣart nni ař ami tezzenz aɣrum nnes, truḥ akides ɣar taddart, kkin...

read more

Aɣewweɣ n imeḥḍaren

Posted by on 11:29 am in Verhalen & Gedichten | 0 comments

                                                                                                                                                       -Wis ijj  Di 27-10-1978, ass n jjemɛa, ameḥḍar iksi iḍaren nnes ad iraḥ ɣar temzida n Lkindi am war issin ma ad iraḥ ad iɣar, niɣ ad iraḥ ad xafes ɣaren -inni n walu. Netta igga deg uzeǧif nnes mařa iruḥ yiggʷejj, ad iraḥ ad yirar tcamma aked imeddukař nnes warni i temzida. Ƴar 8:30 n tuffut tuɣa t din. Axmi i d ayes txezzared, igga tisira n tcamma deg weqrab, iqqen tcaneklat. Mři qaɛ issen min i ɣa imsaren nican, ad yiři abeɛda iccur aqrab s yeẓra! aqrab n řɛeskar yarbu x weɛrur, min umi i ɣa infeɛ mařa war t iccur s weẓru? Aked uxecci ɣar temzida n Lkindi, ixzar ammu d wammu, yufa ibeddeř xafes rḥař. Tamzida tedweř d akwartiř n lqecla. Ijj itadef deg wenneɣni, iqqim itxarreṣ di min itemsaran, d min ɣa imsaren ssa d tsawent? Drus n imeḥḍaren i tuɣa issnen aqa assa d ass n uɣewweɣ. Ca n imeḥḍaren tuɣa řebten, maca tuɣa qedden. Azyen n tseɛɛet, ɛad war teɛdu, ař ami yuca umeḥḍar nni aked ixf nnes itekkes tcaneklat, iteqqen tisira; ikke-d xafes ijj n umeddukeř nnes inna as: “Ziyyar mseqqem tisira aqa ad tiři tazřa..ssa d tsawent. Ameḥḍar tuɣa iggʷejj drus x yiyyar mani ɣa tummuɣ.  Min ɣa imsaren? Min ɣa imsaren řexxu?…ammu i tuɣa iqqar deg uř nnes….iggur ɣar zzat issawař aked ixf nnes… “Nec iymiɣ di tmurt n wedrar, aẓru  nnumeɣ akides zi temẓi inu, ssneɣ as, tuɣa ntegg zzayes llah-yhennik x yebriden……” Řmexzen tuɣa ɣares tizwijin d ikeccuḍen; ameḥḍar tuɣa ɣares iẓra d weqrab yexwa. Řmexzen tuɣa iwsar maca immuzzar; ameḥdar tuɣa ɛad ɣares 17 n iseggʷusa, maca dayes taryazt. Ssenni ibda weẓru itraḥ itas-d, tɣuyyit, tiřiwřiwin, tarewřa, tuɣa din ijj n wemẓaybi iḥekkem di temzida n Lkindi, war ijji yijj war t iwti; mařa teggid ssarwař d azirar, ad ac yini qess it, mařa d aquḍaḍ, ad ac yini beddeř it. Imeḥḍaren bdan ssekkan as aẓru i wmẓaybi nni maca ttun řmexzen; ssimi aqa itraja aten di barra, urar ixeddem ɣar daxeř. Sřan belli ssimi aqa t di barra, uca mmuǧɣen-d imeḥḍaren ɣar wazzay. Fɣen-d d ahimur ufin manayenni drus…nihni aṭṭas idsen, ḥed iwta, ḥed war yiwiḍ ad issiweḍ ticti, uca uyur ad tɣebbid afurrej, ssimi semḥen di ṭṭumubinat nsen zzat i tewwart n temzida n Lkindi, semḥen di tcuccay nsen, wenni tuɣa war iẓrin ticuccay n řmexzen, uran asen wussan, dewřen tiraren zzaysent tcamma. Ɛdun wussan, mẓarent tcuccay nni ɣar ifeǧaḥen d imeḥḍaren deg wedrar n publaw deg Wezɣenɣan. Ṭṭumubinat nni i di semḥen zzat i temzida, war daysent iqqim min ɣa inefɛen. Ameḥdar nni war ijji ca n buqebbar war das issekk iẓra. Ijj warni wenneɣni. Iccat, itazzeř, yuca aked manayenni iredd, icna. Ijj n taddart tuɣa tbenna zzat i temzida n Lkindi, arewřen din ijj n tnayen n tarwa n …(ḥ…q…z…) řmexzen, uca ṭṭfen asen imeḥḍaren s weẓru; ijj...

read more

maɣar ǧan ca n jjnun ssawařen Tmaziɣt?

Posted by on 3:42 pm in Verhalen | 0 comments

Temsar aṭṭas zeg wami, ict n temɣart qqaren as Taɛisat. Tuɣa temřec ɣar ijj n dcar war iǧi ca nsent. Iwdan nni tuɣa ɣarsen agřa, timura, d ubarru n wartan. Ssenni tisi aɛeddis amezwaru, tejj d tasimit, aɛeddis aneggaru tejj d asimi, uca tewḍa d tehřec. Nnan aḥqa umi ɣares ixřeq uḥenjir nni n mmis, temmut ict n temɣart di taddart tameqqrant mani tuɣa tẓeddeɣ aked waryaz nnes, uca tennexřeɛ, innexřeɛ akides uřa d uḥenjir nni n mmis ameẓyan. Ssenni awarni as, aḥenjir nni iddařɣeř uca immut. Ař ami immut mmis, teqqim as illa tḥenjirt nni n yeǧis deg ifassen. Aryaz nnes itraḥ ccarq, nettat tkessi tamara n wussan. Řuḥen wusan usin d, ibda itmarni xafes řḥař… x Tɛisat. Tedweř war ttenhezzi, tammurt waha. War din min iqqimen i wussan n řɛid, yareggʷeḥ d waryaz nnes zi ccarq, iǧa ccarq icneɛ deg wussan n zic. Iwa ssenni ixecc d, iɣars i řɛid di řemraḥ, tuɣa d řɛid ameqqran, indar tsa diha, indar azeǧif diha, indar adan diha, inna as i temɣart nnes: “iwa a Taɛisat walu, tugid ad tekkared.” Tenna as: “Waaalu war zemmareɣ, inna as: “awi d ad negg ijj n array”, tenna as: “Mana wenni?” Inna as: “Awi d ad meřceɣ, ad aneɣ tisi marra, ad aneɣ tegg min i ɣa necc, aqa twarid taḥenjirt d tameẓyant tsemḥed dayes, cem tekkared tewḍid x weɛrur…” Tenna as: “ad cawareɣ yemma.” Inna as: “Mařa din ca n cwar ad ttessekked deg ixf nnem.” Am nni nnit. Řuḥen wussan usin d, tus d ɣares yemmas, tufi tt tewḍa, aryaz ikessi issrusa. Tenna as i yeǧis Taɛisat: “e…kkar, ma ammu i ɣa teqqimed, war teggʷided ad xafem imřec waryaz? Uca tɛawd as i yemmas x uneɣmis i d as inna waryaz nnes. Tenna yemmas n Tɛisat i yeǧis: “a kkar! a kkar! ad cem arreɣ ɣar taddart n babam, ma teǧa ca n tecna i ɣa yeksin tacna?!” Tenna as: “Kkar kkar, ad yawi tamɣart, ad cem tisi!, ta war teǧi, war ttiři.” tekkar tjar iḍaren, teffeɣ ɣar waryaz nnes, tuɣa itseggam ict n tnebdat di řemraḥ.  Netta itwařa tt waryaz, igga tanewwart, inna as aqa teggenfa, niɣ teggʷed zi řemřac. Tenna as Tɛisat i waryaz nnes: “Texsed ad tmeřced mřec, texsed ad qqimed qim, nec ad uyureɣ, war akidec tɣimiɣ, maca ad akidi ksiɣ yeǧi, ma ad ayi tt tewced? Inna as: “ d wenni netta, umi texsed ad tuyured, war cem mennɛeɣ s uɣiř, taḥenjret aqa d yeǧim řa d cem, mařa war d teksid cem, wi tt i ɣa yeksin?” Smunen as d arruḍ nnes, d tassut nnes uca fɣent ssenni  uyurent, umi feqdent taḥenjirt, war tt ufin, inna as babas n tḥenjirt nni: “Uca ad am tt id sqadeɣ.” Ssenni tendeh itt yemmas, uyurent. Řuḥen wussan usin d inneɣni, iǧef as waryaz, imřec ict nneɣni, zzaysen. Iwa Taɛisat teqqim traja meřmi i d i ɣa issij waryaz ad tt yarr, waxxa d tacna. Ijj n wass ixarreṣ waryaz nni ad isseẓwa tamɣart taneggarut ḥuma war třeqfen řa nettat inni n wadu n tmurt amecnaw mammec i   imsaren i temɣart tamezwarut. Yiweḍ d ssuq, iruḥ ɣar babas n Tɛisat, inna as aqa “xseɣ ad as tinid i yeǧic, ad ayi tsellem ad ksiɣ yeǧi ɣar lxarij.” Inna as: “Ad as tt iniɣ.” Taɛisat tuɣa teggenfa cwayt, tuɣa fɣen...

read more

Meẓyan di San Sebastyan

Posted by on 3:30 pm in Verhalen & Gedichten | 0 comments

Taddart twařa taddart, jar asent iɣezran d ibuda. Tanibut tzeddeɣ weḥdes aked babas. Temmut yemmas nettat war tessin mayemmi, iqqim babas am wemcum nettat war tessin ar meřmi. Babas d ijj n utarras d aweddar! war dayes amnus n tudart, war dayes amnus n unuri, maca řebda ikessi ifassen nnes ɣar ujenna itettar meřmi i d ɣa isqarqeb ḥed di tewwart ad isseqsa x Tnibut nnes. Ad temřec ad ihna. War yexs ca ad temmet d taɛzarct, war ttari řa nettat mezri. D wa d amnus i dayes izedɣen.  Ass idweř d fiřu, iggur ad iqḍa. Tanibut teffeɣ d zi taddart, targeb d x wedmar, aqbuc x weɛrur, teggur ad tayem aman imiziden zi tařa. Min xef i t iwta Arebbi, iwt it x yizřan. teggur teqqar izřan, ijj iḍfar umas. Tanibut war d tarri řexbar i min itemsaran di dcar, niɣ min xafes ɣa yinin midden, marra iwdan tesřan as i min teqqar:  “aya tin, aya tin! ibedden x ubadu n řeɛraṣi,  arzu manis ɣa tekked, war sbuhruy řɣaci.”  Tanibut ɣares ijj n yizři tteṭṭes zzayes tfaqa d zzayes: “A tamɣart n upulis! iḥečen carɣyur, zic tuɣa tḥejbed, iḍa tḥečed i weɣyuř. A tamɣart n upulis! cfa yam zi řemsemmen, aqam aryaz nnem di tmurt n Sseppanya ismem. A tamɣart n upulis! ma iteɛjib a uḍiř? aqam aryaz nnem sebɛ yyam war inḍir, A seppanya tiřeft! a tiřeft!  min xam icedden?” Ad tuyur ca n iṣuraf uca ad ayes tisi ɛawed s min ɣares di tmijja: “ibedd d di tewwar, inna ayi d  lyum lyum, lyum i wuř nnem ma yuř inu aqa innum.” Marra timɣarin n dcar ḥḍant id, kuř ict min teqqar, ict tkessi akides deg waǧun, ict teqqar as aqa tejjiwen aɣrum, ict teqqar as aqa …tekkar d dayes, ca itesřa itarra ɣar wuř. Tanibut tiweḍ ɣar tseǧya tufa din Meẓyan yeɣmi, yarsa x ijj n weẓru; isřa ayas umi tidar Seppanya. Meẓyan war iɣri, war iruḥ lxarij, sennej i manaya, war izemmar ad iraḥ yiggʷej deg ixarriṣen nnes, maca ɣares awařen deg wemcan nnes. Qbeř i d ɣares ɣa txecc Tnibut, tenna deg wuř nnes: “Mři ɣa meřkeɣ aked Meẓyan, ad d nejj iḥenjiren, ad hniɣ zi tamara n weqḍuḥ i dayi iřesqen x weɛrur, d tamara n tmensixt i dayi ikeḥřen ifassen.” Meẓyan řa netta zi řebda tuɣa itettar ad yawi Tanibut, tecna s waẓri nnes, d yizřan nnes, am waddud nnes am tifras nnes, maca x uɣezḍis nneɣni war icarh ad iraḥ ɣar Seppanya. Iṣbar cwayt uca inna: “ iwa ṣafi, war ssineɣ min din ɣa ggeɣ ɣar Useppanyu bu tneqqič…mři Seppanya tecna ad yiři war d gguren Iseppunya ɣar tmurt nneɣ ad xebcen x idurar, ad řeqḍen iẓra, ad acaren agřa n wedrar n weksan.  Teřḥem d ɣares Tnibut uca tenna as: “mi cek yuɣin a Meẓyan? Twařiɣ ussan nnec arezgen, iqqrinen nnek kuř ijj manis ikka, cek teqqimed tmeyyared aked ibriden. Teggid am ufiɣar umi iweddar ssem”. Yarra xafes inna as:  Meẓyan:       “Min turezzud ad am iniɣ. Cem tennuɣed ɣir aked  uqḍiḥ”  Tanibut:       “Qaɛ nec ufiɣ mi g i řhiɣ, i cek…”  Meẓyan:        “Cem ca n řḥajjet trezzud xafes. Min trezzud ad am ggeɣ? Ad ppulseɣ ɣar Useppanyu!                            Ad...

read more

Facebook

Twitter