Pages Menu
Categories Menu

Posted by on Jan 8, 2011 in Uncategorized | 0 comments

Ttilifizyun n Tmaziɣt di tmurt nneɣ

Ttilifizyun n Tmaziɣt di tmurt nneɣ

Aṭṭas zeggwami tuɣa netraja neccin Imaziɣen ijj n ttilifizyun s Tmaziɣt i Imeɣrabeyyen kuřci. War ggwar ad ayes newwet mařa netta ɛad am Mammec ibda. War ixs ca ad yini ad t nejj nebřa ma ad nesscen min dayes war t iqebbeř řeɛqeř niɣ řxaḍar.
Ad nessiweř amezwar x yiřsawen izi ssawařen. Aqa tmaziɣt d tmaziɣt waha. Mmarra nneɣ Ruḥ, bedd uca siweř. Manawya tuɣa degg ijj n řweqt d ttirja nneɣ. War neqqar ca aqa Tasusect ktar zi Trifect, niɣ Tasusect ktar zi Tceřḥect. Ad asen wussan uca d iwdan iɣa iḥekmen x manaya.
Min tuɣa iweddaren
Aqa dinni ca n tmesřayin ɛeddunt id cnant aṭṭas. Mařa ɣar nexzar cḥar n Imaziɣen nneɣ ixeddmen di llɣa, imariren, inni  yarressem, inni iteggen tamesgunt, tiḥuja d tmesřayin nneḍni uca ttilifizyuna issbaniten d. Aqa ɣar manaya d ijj n rḥajjet temɣar. Aqa ɛad drust zeggwami tuɣa amaziɣ nneɣ mařa ɣares ixarrisen s tmaziɣt itxissa as ad ten istarjem ɣar taɛrabt niɣ ɣar tefransist maḥend ad iban di ttifizyun. Min iwɛaren ɛad di manaya mařa ittemsar aṭṭas itraḥ bnadem ad ittu ixef nnes u xmi iɣa raḥen ad ɛdun wussan ittraḥ s imant nnes itddakkwar war ǧi d nnetta niɣ d nnettat. Manawya imsar i waṭṭas n iwdan di tmurt nneɣ d tmura mani ttwaɣeřben imaziɣen zi jjihetta n ttilifiziun d arraḍyu.
Mammec as?
Ma ad as nfarḥ niɣ lla, tanita d ict n tmesřact n inni d as isḥessan d inni ɣares ixezzaren. Aṭṭas n tyemmatin d tbabatin ḍaffaren ttilifizyuna n tmaziɣt, beɛda sḥessan i yiřes nsen u zemmaren ad fehmen i mmarra min twaran d min ɣar xezzaren. Aqa nnehřa mařa nniɣ awem cḥař iɛdun n isseggwusa tuɣa netraja manawya. Aqa tuɣa Ljazira tuɣa tessehřec aṭṭas n yinni innumɣaren. Kuř mma sseqsiɣ yemma teqqar ayi aqa ttilifizyuna isseḥrec aneɣ. War dayes ɣar idammen. Rexxu aqa xezzaren u sḥessan ɣar min fehhmen. Illa qqaren aqa Tarifect tudrus waha!!!
Imenɣeyyen ɣar daxeř
Aqa dinni aṭṭas n imenɣeyyen daxeř n studio n Tamazight 8. Imenɣeyyena temsaran jar inni isseggeuren ttilifizyun n Tamazight. Ahilen twaggan, am memmec nessen, s třata n yiřsawen. Maca ntaff ca n imuren ca n yiřes igaɛɛed x yiřes nneḍni. Manawya ntaf it řa di IRCAM. Iřes isshekkwat niɣ mliḥ ad nini issgeɛɛad it wenni illan sennej. Am Mammec twariɣ necc, itxissa ad ggen kuř 3 iseggwusa ijj zi jjihet nneḍni. Awarni 9 n iseggwusa ad xzaren wenni iwwcin taynit I mmarra iřsawen. Manawya ɛawed ittxissa as iwdan i war d itisen uřa ak yijjen maca ak d lemliḥ n Tamazight.
Manawya iwɛar u balak ad iqqim d tturja waha. Maca waxxa amenni issitem bnadem I ttilifizyuna wa ad ikemmeř abrid nnes u Mammec tesřiɣ aqa inni dayes ixeddmen teggen tizemmar ktar zeg inni dayes iḥekkmen. Manawya nezrit řa di tmesřact n tɣuri n tifinaɣ di Lmeɣrib arami imeḥḍaren d inni umi tecqa Tmaziɣt teggen tizemmar ktar zeg inni itxissan ad bexxɛen Tmaziɣt x temzidawin di Lmeɣrib.
Tiwecca n Ttilifizyun
War nessin min iɣa imsaren tiwecca. Nzemmar ad ini aqa tiwecca farwicca ad yiři 3 n ttilifizyunat s 3 n yiřsawen. Mayemmi lla mařa nexzar ɣar cḥař n yewdan I issḥessan I ttilifizyuna wa.
Řami tuɣa neqqar 15 n iseggwusa belli narezzu aradio waha tuɣa tarran aneɣ d ibuhareyyen.
Mařa arriklam niɣ acenneɛ idweř ad ittwagg s waṭṭas di ttilifizyun n Tmaziɣt mayemmi war ttiřin ktar zeg ijj n ttilifizyun s Tmaziɣt?!

Facebook

Twitter