Pages Menu
Categories Menu

Posted by on Aug 21, 2011 in Uncategorized | 0 comments

Taneggarut n Kaddafi!!!!!

Taneggarut n Kaddafi!!!!!

Aqa tiweḍ d tneggarut n Kaddafi. Aṭṭas zeg wami tuɣa war ntarji ad iwḍa lḥukm nnes. Maca tagrawla taneggarut i ibdan di 17 zeg uyur n tnayen zeg useggʷas n 2011 tiwi as d min tuɣa war tittriji ḥed.

165 n wussan d waṭṭas n řmewt d wehdam n tneddam n Libya. Ilibeyyen s marra iwdan nnes s waɛraben d Imaziɣen nnes ffɣen ɣar barra ad farḥen ɣar min iwḍen. Manawya ittwaḥsab d ict n řḥajjet d tameqqrant. Ilibeyyen ad arren nnefs i umur amezwar zi 42 n iseggʷusa. Lḥukm n Kaddafi tuɣa iḥesseb Libya amacnaw agra nnes. Marra min iǧan di Libya tuɣa tt amacnaw axmi aqa t n Kaddafi d tarwa nnes.

Imaziɣen n Libya

Imaziɣen n Libya řa d nitni kkaren x iḍaren nsen u qqaren belli nitni ak d marra Ilibeyyen nneḍni. Aqa marra Ilibeyyen tuɣa twaɛeddben ak d Kaddafi d tarwa nnes.

Imaziɣen wtin aqarṭas ak d uɣezḍis n Ilibeyyen s marra idsen. Nitni tuɣa aten di tamara ktar cwayt zeg Ilibeyyen nneḍni. Tuɣa yarra iten war ǧin. Inɣa zzaysen aṭṭas u iweddar zzaysen ɛawed aṭṭas. Iqqim ar aneggar n wawař nnes i igga deg was wis 21 n uyur n tmenya iqqar asen i imazighen n Nfousa, “Jabal Al Arabi”.Timessi n wecrah i tuɣa itegg x iwdan nnes d ameqqran aṭṭas.

Tuɣa di Libya war tzemmared ad tegged tamesmunt n Tmaziɣt. Mařa ca n ijjen ixs ad tt igg ad itwaweddar. Ɛad ɣar di 1995 di Tafira di Gran Canaria usin d tnayen n Ilibeyyen n Libya ad ḥḍaren di CMA Agraw Amaḍal Amaziɣ u war dwiren ca ɣar tmurt nsen u Seppanya tegga asen řecwaɣeḍ.

Iḍennaḍ issiweř d mmis n Kaddafi Sayf Ddin, igga tiseḍḥac d timeqqranin i ixef nnesu isscen dd tidet n lḥukm n baba as. Am netta am babas. War ɣarsen bu tebrit di řexbar nsen d ssufuɣen zeg uqemmum nsen. Aṭṭas zeg wami nitni řesqen deg ijj n wawař. Aqa nitni x marra Ilibeyyen u akidsen melyunat n yewdan ak d Kaddafi d tarwa nnes. Inna ɛawed belli aqa netta akis melyunat n iwdan di Tarabulus ad wten akarṭas akis. Mani t tuɣa řami igřawleyyen Ilibeyyen udfen di Tarabulus? I netta i innan aqa netta akidsen iffeɣ u ad asen iwc aqarṭas d řbaruḍ maḥend ad azzřen x řeɛdu ameqqran umi iqqar netta ijarbuɛen d iceffaren.

Amazigh.nl teqqar i marra Ilibeyyen ayuz xawem u ad awen tcen. I umur wis tnayen s tcuni d marra min iǧan i tudart n Libya deg wussan d itsen. Nessitim ad ɛdunt tmesřayin am mammec ɛdunt di tmeddit nni řami ṭṭfen tarwa n Kaddafi d řami yarweř netta simant nnes.

Facebook

Twitter