Pages Menu
Categories Menu

Posted by on Oct 7, 2011 in Uncategorized | 0 comments

Steve Jobs immut

Steve Jobs immut x ijj n usseggʷass n 56. Awarni řmewt nnes ikkes bnadem deg wawař nnes ad issufeɣ taseřseç n tudart n Steve Jobs. Steve d netta i issbedden ccarika n Apple umi tuɣa qqaren Apple Macintosh. Assufeɣa wanita ad yiři ass n 24 ktubar

Foto:  ANP

Adřis yurat utarras Walter Isaacson u netta simant nnes issiweř ak d imwasnen n Apple d Jobs simant nnes.

řexmis nni iɛdun, ass n řmewt n Steve Jobs, inna umsufeɣ n tseřseç n tudart n Jobs belli aqa assufeɣ ad yiři ijj n uyur qbeř u war iǧi di 21 nufambar. Udřisa ad yiři di 24 ktubar di tḥuna.

Aṭṭas n iwdan iwejden ad sɣen adřisa wanita.

Steve Jobs aṭṭas i igga d timesřayin amacnaw iMAC, iPOD, iPOD Touch, iPHONE d iPAD. U war ntettu ca compterat amacnaw PowerBook, iBOOK, Macbook, Macbook Pro d PowerMac’s d waṭṭas di tmesřact n lmusiqa amacnaw iTUNES.

Facebook

Twitter