Pages Menu
Categories Menu

Posted by on Nov 14, 2011 in Uncategorized | 0 comments

Praten doet geen pijn

Op 01 september is het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) gestart met het project ‘Praten doet geen pijn’. Het project richt zich op de aanpak van huiselijk geweld binnen de Marokkaanse gemeenschap in Utrecht. Het project is een initiatief van het SMN in samenwerking met de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Utrecht.
Het project loopt door tot 1 juli 2012. In die periode zal het project in diverse Utrechtse wijken in samenwerking met lokale zelforganisaties, sleutelpersonen, lokaal bestuur en maatschappelijke instellingen worden uitgevoerd.

Waarom het project?
Huiselijk geweld – zowel fysiek als mentaal – komt in alle culturen en gemeenschappen voor. Ook binnen de Marokkaanse gemeenschap is het geen onbekend verschijnsel. Het SMN vindt alle vormen van geweld onacceptabel, ook huiselijk geweld. Er zijn geen excuses voor het slaan en vernederen van mensen, zeker niet in je eigen huis waar iedereen zich veilig moet voelen. Om huiselijk geweld te voorkomen en te bestrijden is meer nodig dan mooie woorden. Het vraagt om actie. Daarom nemen wij stelling tegen huiselijk
geweld met het project ‘Praten doet geen pijn’.
Wij benaderen dit vraagstuk met een visie gebaseerd op vrijheid, veiligheid en respect. In onze aanpak richten wij ons op positieve eigenschappen zoals fatsoen, broederschap, dienstbaarheid en zorg voor eigen gezin en familie. Ook waarden als vriendschap, eerlijkheid, trouw en loyaliteit zijn belangrijk voor goede onderlinge relaties ongeacht leeftijd en sekse.
Het SMN put daarbij kracht uit zijn op-gebouwde expertise met het bespreekbaar maken van taboe-onderwerpen binnen de Marokkaanse gemeenschap. Centraal daarin staat het uitgangspunt dat alleen samenwerking met organisaties en sleutelpersonen uit die gemeenschap zelf tot resultaten kan leiden.

Voor wie is het project bestemd?
Het project richt zich in eerste instantie op zelforganisaties, netwerken en sleutelpersonen binnen de Marokkaanse gemeenschap in Utrecht. Daarnaast richt het project zich op politie, hulpverlening, welzijnsorganisaties en andere maatschappelijke instellingen die te maken hebben met slachtoffers (of daders) van huiselijk geweld.

Aanpak

Het project ‘Praten doet geen pijn’ bestaat uit twee onderdelen:
1. een preventieve aanpak in Marokkaans- Nederlandse gezinnen om huiselijk geweld in eigen kring bespreekbaar te maken;
2. een poule van experts die professionals van verschillende instanties in staat stelt om vanuit het gemeentelijk zorgoverleg contact te leggen met kwetsbare gezinnen en personen voor het
op maat kunnen bieden van de nodige
hulp en zorg.

Doelstellingen van het project
• Bewustwording stimuleren
• Weerbaarheid vergroten
• Zelfredzaamheid versterken
• Inzicht geven in de signalering
• Samenwerking organiseren
• Ontwikkeling van een overdraagbare aanpak

Beoogde resultaten
• 12 Marokkaanse organisaties hebben deelgenomen aan de preventiebijeen-komsten en hebben zich gecommitteerd aan de aanpak van huiselijk geweld (netwerk-realisatie);
• 500 personen uit de Marokkaans- Nederlandse gemeenschap hebben deel-genomen aan bijeenkomsten waarin huiselijk en eergerelateerd geweld bespreekbaar wordt gemaakt en hebben kennis an de mogelijkheden voor het melden en tegen gaan van huiselijk- en/of eergerelateerd geweld (mentaliteitsverandering en bewustwording);
• 200 personen uit de gemeenschap zijn bekend met gedragsalternatieven rond huiselijk en eergerelateerd geweld, waar-van 20 personen gedragsalternatieven kunnen toepassen (vergroten eerbaarheid);
• er is een poule van 8 sleutelpersonen die in samenwerking met hulp verlenende instanties vanuit het gemeentelijk zorgoverleg contact leggen met moeilijk bereikbare (en kwetsbare) gezinnen en personen.

Activiteiten
Om deze resultaten te bereiken organiseert het SMN onder andere de volgende activiteiten:
• rondetafelgesprekken voor én met lokale vertegenwoordigers van Marokkaanse zelf-organisaties, sleutelpersonen en professionals;
• voorlichtingsbijeenkomsten voor de achterban van de zelforganisaties;
• een trainingstraject voor sleutelpersonen;
• informatie- en voorlichtingsmateriaal;
• ondersteuning van lokale zelforganisaties bij het opzetten van een netwerk met instellingen in de gemeente.

Wat kunt u doen?
Ook u kunt als lid van een zelforganisatie of als professional een bijdrage leveren aan de aanpak van huiselijk geweld. Uw bijdrage is van cruciaal belang. U hebt immers het
vertrouwen om dit onderwerp binnen uw omgeving aan de orde te stellen. U kunt een stimulans geven aan het bewustwordingsproces voor de aanpak van huiselijk geweld. U kunt uw omgeving daarin ook begeleiden, coachen, adviseren en bemiddeling organiseren.

U kunt bij het SMN terecht
Het SMN wil u helpen en ondersteunen om uw rol op zowel inhoudelijk als organisatorisch vlak goed te kunnen oppakken. Ook kunt u bij ons terecht voor contacten met instellingen die actief
betrokken zijn bij de aanpak van huiselijk geweld in Utrecht zoals de gemeente, de politie, het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld, de opvang, de jeugdzorg, de GGD en andere maatschappelijke instellingen.

Bron: SMN Utrecht

www.smn.nl

Facebook

Twitter