Pages Menu
Categories Menu

Posted by on Nov 22, 2011 in Uncategorized | 0 comments

Min tuɣa war itriji ḥed

Imsar min tuɣa war itriji ḥed. Mmarra tuɣa itɣir aneɣ aqa Saif al-Islam Kadhafi d Abdullah al-Senussi ffɣen aṭṭas zeg wami tammurt n Libya. Waxxa tammurt n Libya temɣar aṭṭas qqimen dayes. Inni ifehhmen di tmesřayin n sseyyasa nnan aqa mmis n Lkaddafi immut niɣ war iqqin ɛad di Libya.

Inni iḥeqqmen rexxu di Libya qqaren aqa ggʷar ad ḥekmen x mmis n Lkaddafi d Abdullah al-Senussi s ijj n řeḥkam nican. Maca min iɛna řeḥkam icnan. Libya simant nnes ɛad war ɣares ca di tmesřayina. Aqa nezra min ggin i Saddam.

Ibuɣawen nnes war ten jjin uřa ad adfen mani t tuɣa netta. Am mammec twariɣ necc itxiṣṣa asen ad ten wcen i lmeḥkama tameqqrant di Den Haag di Wlanda. Mmis n Lkaddafi i tuɣa itbanen mliḥ u ḥsen zi babas.Tuɣa issewjad ixef nnes ad idweř deg wemcan n babas inneqřeb zzayes řḥař uca ibeddeř deg ijj n was. Idweř am babas niɣ ktar. Idweř iqqar ad nɣeɣ mmarra inni iteffɣen ɣar barra ad sɣuyyen. Inna aqa netta ad ineɣ mmarra NATO di Libya u barra i Libya.

Idweř iqqar timesřayin mɣarent xas. Netta am war ɣares iǧi ca n wemcan di lḥukuma n tmurt n Libya. Ixs ad idweř d azeǧid ameqqran awarni babas.

Ad neqqim rexxu ad nraja min iɣa imsaren. Ggin mliḥ war tenɣin. Ad tiři ggin min itxiṣṣa ad ggen ak d babas d umas. Tnayena itwanɣen deg ijj n was. Waxxa ina twaṭṭfen ddaren!!!

Facebook

Twitter