Pages Menu
Categories Menu

Posted by on Nov 10, 2010 in Uncategorized | 0 comments

Min ittemsaran di Gouda?

Wayyaw min ittemsaran di Gouda war ittemsari di ca n tendint nneḍni n Wlanda. Manawya war iǧi  d jdid. Aqa di 1995 ttaren zzayi ad sřemdeɣ cwayt n wawařen s Tmaziɣt d ddarija I lpulis n Gouda inni iḥeṭṭan imeɣrabeyyen nneɣ idi tuɣa iǧa ṭṭezɛet n tuccefra d useddeɛ n yewdan.

Lpulis n Gouda tuɣa trajan min war iǧin. Tuɣa trajan ad ten tɛawen temzida d limam nnes. War ǧi d ijj niɣ mya n imuren i dasen ɛeřmeɣ aqa abrid nni ixḍaren maḥend ad sneqsen di cwayt n ssdeɛ n iḥenjirena iteggen tuɛɛefna war issufuɣ ca. Aqa řefqi n temzida tabrit nnes war ttikkwid uřa ar tewwart n temzida simant nnes. Mammec iɣa igg bnadem ad iraja ca zi řefqi ya. Qqimeɣ ak idsen 5 n iyuren uca iwta ayi zɛaf uca beddeɣ war qqimeɣ ɛad traḥeɣ ad asen wceɣ ca n tmesřayin Mammec iɣa uyuren ak d iḥenjirna d lwalidin nsen.

Mammec tuɣa txarasen lpulis n Gouda tuɣa mliḥ, maca meɛlik tuɣa lwalidin ssnen mani tuɣa issakkwaḍ manaya. Aqa lwalidin n ina iffɣen ɣar marra min iǧan d aɛeffan tuɣa xezzaren di kuřci maca tuɣa teggen ixf nsen d iḍarɣařen. Tuɣa mařa iẓra mmis yarḍ mliḥ u ineddeh ṭṭumubin tecna itteɛjib as řḥař aṭṭas. Waxxa netta issen deg uř nnes belli war ixeddem war iyeddem u manis d yusa manawenni war d yusi zi tidi nnes. Macḥař n tbabutin ssnen illa tarwa nsen tacaren maca itxissa ɣar imeɣrabeyyen war d as d ttarrin řexbar waha. Ca nneḍnit war iǧi d amnus. Waxxa mmis i ɣar iǧa 12 n iseggwusa ixs ad yacar řbank!! Ma manawya d ijj n řefḍiḥet d tameqqrant!!! Waxxa ammu, jjin t tnayen n simanat uca ḍeřqen as ad iraḥ ad yareggweḥ!!!

Aqa manawya war iɛeddeř ca. Aqa řwfqi n temzida waxxa issɣuy deg ujenna belli Min ittemsaren war t iqebbeř řeɛqeř itɣima wawařen nnes axmi itzeǧaɛ aman x yezdi. Inni issḥessan I manawya war d as fehhmen ca niɣ ad nini nican, war xsen ad as fehmen.

Ar mani yiweḍ řḥař n Gouda?

Aqa rexxu řefḍiḥet n Gouda war ɣares bu wumas.  Mmarra tessawař xas. PVDA issɣuyyu, PVV yarezzu ad xas issiweř di lberlaman maḥend ad igaɛɛed ɛad ktar mani yiweḍ. Imeɣrabeyyen ixeddmen cceɣř nsen tetten aɛmud x tnayen imuren. Waxxa iḥenjiren d tḥenjiring i iqqaren mliḥ u arezzun ad afen řxedmet d udarreb (stage) nsen war ttifen umi refḍiḥen n umeɣrabi tiweḍ ɣar mani tiweḍ nhara.!!!

Min itxissan ad imsar?

Itxissa imeɣrabeyyen s imant nsen ad kkaren uca ad sɣuyyen. Ad inin aqa manawya iddarra aneɣ aṭṭas u 40 yina itɣewwɣen da di Gouda ittxissa asen ad twaṭṭfen mliḥ u ad ittxissa ad xasen tbelleɛ tewwart qbeř ma iɛa taweḍ ddruct nsen ad temɣar.

Itxissa ad ggen fus deg ufus maḥend ad inin aqa narezzu tarwa nneɣ war tiring am yina iddeyyaɛen tandint nneɣ Gouda.

Aqa ɛad war iɛdu ca řḥař?

Aqa dinni di Gouda iwdan d imeɣrabeyyen zemmaren ad xarsen mliḥ di manaya u zammaren ad ɛawnen lpulis n Gouda. War iqqim ca di planut x recwaɣeḍ waha, maca itxissa ad ggen min izemmar wenni iteggen tuɛɛefna ad kis yaca. Mařa aḥenjir ɣares qell i 16 iseggwusa uca war ittriḥ ɣar temzida u war ixeddem ca. Min iɣa trajid zeg wanita? Mařa lwalidin nnes uḥřen, u manawya iǧa deg waṭṭas n řwacunat di Gouda d barra I Gouda. Mařa wanita swas iteṭṭes u s ǧiřet iddar ifaq. Mařa lwalidin nnes war d as qqaren walu u war tseggimen ca. Aqa aḥenjira wa mařa igga ca n rḥejjet d tamezyant assa tiwecca ad igg tenni tameqqrant. Manawya ad t ifhem ijjen waxxa ɛemmars war iruɣ ad iɣar. Ijjen zi ṭṭarf mařa war yufi wi t iɣa iseggmen ad iraḥ ifarreɣ s cwayt cwayt.

Nessitim inni iddebbaran di manaya ad sxedmen tamjijt nsen maḥend ad zeyyaren innii iffɣen abrid u ad ḥḍan inni twaran teffɣen ɣar webrid aɛeffan u ad arebban inni imezyanen maḥend ad sbedden zi tubbuheřya n Gouda.

Facebook

Twitter