Pages Menu
Categories Menu

Posted by on Feb 14, 2012 in Uncategorized | 0 comments

Aserbez n wawař

Twařat tamezwarut di tudart inu i d ɣa ssufɣeɣ zeg uqemmum inu isem n tarta (θarθa). Neccin ɣarneɣ di Arrif neqqar aṭṭas ‘ta(r)tiwin’. S manaya, xseɣ ad iniɣ aqa aṭṭas n wawařen ǧan ɣarneɣ di Tmaziɣt maca war zzaysen nessiwiř. X uɣezdid nneɣni, din awařen ntidar iten maca war nessin min xsen ad inin, amawař n ‘tamedɣaɣet’ drus n iwdan ay t issnen waxxa amawař n ‘aḍɣaɣ-iḍɣaɣen’ wtin aẓwar di tmurt nneɣ; adɣaɣ ixs ad yini ‘aẓru’ niɣ ‘taṣḍart tameẓyant’ u isem n wedɣaɣ yudes i wenni n wedrar.

Aṭṭas n wawařen war ten nessrusa amen tenna. Din ɛawed aṭṭas n wawařen war ten neṭṭeq amec ixes ad iřin, amecnaw tameṣṣaṭ (= tameṣṣaḍt); waxxa [ḍ] netta d ijj n weẓwar zeg iẓewran n wawař [mṣḍ] ay iǧan d dsas n  umeṣṣaḍ. Din ɛawed mani [m] iddakkʷař d [n] amecnaw ‘awtem’, ‘tawtent’; neccin xmi nessawař war neqqar ca ‘tawtemt’ neqqar tawtent sminzi [t] xmi d itass awarni {m}, itmuṭṭuy ɣar {n}, manaya itwassen s ‘tamsertit’ (= assimilatie) di tusna n ‘tasnilsit’ (= fonologie).

Maca marra manaya war itejji ca tamkussna (= lmeɛna) n wawař ad immuṭṭi zeg wemcan nnes, war iǧi amecnaw mara nbeddeř {j} s {ẓ} amecnaw tamja d tamẓa! Ntaff ɛawed di tintalyin (dialecten) n Arrif awařen tkemmařen s {tch=č} amecnaw tazult=tazuč. Xmi narezzu x izewran n wawaren di Tmaziɣt ntaff tamara ak-d wawařen ay di iǧa {dl}, amecnaw ‘tifardlest’, {r} iḍwa war iqqim, {dl} idweř d {dj} am da: tifaǧas. Din ɛawed xmi itmuṭṭi wawař zi ‘tifirellist’ ɣar ‘tifarǧas’. Ina d imedyaten ad iřin d dduzan di tarezzut x iẓewran n wawařen di Tmaziɣt.

Idareɣ-d manaya ḥuma ad ssiwreɣ x mammec ɣa negg ad nebḍa awařen imunen niɣ issẓerwen1 (= grammaticalisering) amecnaw ‘maɣar’ (= ma+ɣar), ‘mammec’ (= ma+ amec), ařami (ař+umi), ammu (am+wu). Timitara-a (= tekenen)  ntaff itent di: ased (as+d), uyured (uyur+d), ḍared (ḍar+d), waxxa [d=da] war iǧi ca d aẓwar n wawař maca rexxu iřseq ak wawar, idweř d aẓru. Min icnan di Tmaziɣt, mammec ggin xarṣen tiɣit uca jarwen awařen deg ijj n wawař amecnaw ‘aɣezdis’[iɣes+ aɛeddis], imezřeqfen [imez+řqef]; niɣ asmawen n imucan: temsaman [timessi+aman]. Waxxa awařen weddaren tɣiman ɣemyen deg wasmawen n imucan niɣ deg wasmawen n tmurt.

Waxxa din asmawen munen ak wawařen n taɛrabt niɣ n tseppanyut, itɣima wawař n Tmaziɣt iddar amecnaw ‘taknara’ (Kanaria) niɣ muḥemed ibnu ‘tumart’ (mmer = geluk), niɣ yusef ibn ‘tacafin’(= √fk niɣ √kf= ewc, amewci=Lmeɛṭi), ntaff ɛawed asmawen n tneddam daysent tnayen n wawařen, ijj n wawař s Tmaziɣt, ijj n midden amecnaw ‘suq-hras’(ssuq n wayraden = de markt voor leeuwen), niɣ ‘ɛin n tmuccent’ (tiṭ n tuccent). Marra asmawen ay iǧan di Tmaziɣt war twaggen ca am nni waha. Ad nexẓar tandint n ‘accawen’, nḍen asd idurar ggin amecnaw iqaccawen. Ad nisi tigzirin n cebdan, tuɣa trakkʷaren din iceffaren (islas chaffarinas). Ad nisi tandint n murrakuc (tammurt n yakuc). Amenzu n tɣuni n wawaren iwta deg izewran n umezruy n Tmaziɣt, waxxa din wi ixsen ad yarwyen aman, aqa din ɛad idurar d iɣezran ddaren, qqaren aqa tammurt nni n Imaɣziɣen waxxa sɛerben (arabisering) iwdan war zmiren ad sɛerben aɛeqqa n wawařen. Din awařen n Tmaziɣt tuɣa ruḥen ad weddaren mizi umi d udfen midden ɣar Tmezɣa tuɣa war zemmaren ad ten inin amec tuɣa ten qqaren ait n tmurt. Ad nisi ijj n umedya: taqbič n ‘Senhaja’; s tmaziɣt <znag>, [z] idweř d [ṣ], [g] idweř d [y] ɣar imaziɣen (ugur=uyur, ujur). Aɛraben arenyen [h] jar [n] d [a] (zenhaga), maca ‘Senhaja’ s Tmaziɣt n zic tekk-d zi ‘zanag/iznagen’. Mařa neḍfar taẓwart (wotel) n  [ZNG], nzemmar ad naweḍ ad nfekk isem n teqbič n igzennayen ktar mara numen di min inna mmis n Xeldun umi issiweř x iznagen (isenhajen), inna aqa tuɣa zedɣer jar Lmeɣrib d Ssudan. Min inna Auguste Mouliéras  x izennayen iggʷej x tidet minzi war din ca n weydud ad isemma ixef nnes: ‘zzinaa’ u neccin nessen Irififeyyen aqa turi-turi. Zenagi dialect du mauritani! Nec qqareɣ aqa igzennayen ikk-d zi ‘aznag’ (aṣenhaj). Tazennagt aqa d tutlayt n Imaziɣen di Muritanya. Rexxu ad nẓar awařen udfen ijj deg nneɣni.

Ad nessisen isem + isem:

iɣes + aɛeddis       =       aɣesdis, aɣezdis (iɣes n ddiset)

iɣes + amir            =       aɣesmir, aɛecmir

ass   + ass              =       assuggʷas (ass di ass= ass deg wass= aseggwas)

ager + aman         =       agermam, ayermam, ajermam (ayraw+aman), tariman=tagermant

ber   + kukec        =       berkukec *ber = amarni, ameqqran; kukec = kukes,

Berkukec d ijj n marka n seksu teggent s farina d smid. Amec nessen seksu d tigemmi (patrimonuim) n imaziɣen. Din ca n waɛraben itacar iten wuř, ffuhar ten arezzun mammec ɣa ggen ad arren seksu, akeskas, ɣar iẓewran n iřsawen n midden maca tuɣiten tyarzawt! sarḍen tiṣennart minzi tussniwin n iẓewran n wawařen (etymologie) war tejji ḥed ad isnuffar tidet. Rexxu  ad nessisen isem + amyag ḥuma ad neřmed ad nurzu x iẓewran n wawařen:

iḍ + nnaḍ        =   iḍennaḍ *iḍ = ǧiret, nnaḍ = inneḍ = ǧiret tenneḍ = gisterern.

Din Imaziɣen war qqaren ca iḍennaḍ, ɣarsen assennaṭ:

ass + nnaṭ      =    assennaṭ * ass = nhar, nnaṭ = nneḍ = ass inḍen = gisteren;

aqa din wi das iḍarnen (qeřben) i ‘iḍennaḍ’ idweř  ‘iḍennaṭ’ amecnaw assennaṭ.

imez + řeqfen =    imezřeqfen, (amez=ksi)

Neẓra sennej aqa acrac jar isem+amyagg tɣiman munen, war nzemmar ad negg ca jarasen. Maca aqa din ca n wawařen traḥen ijj awarni wenneɣni; maca war zemmaren ad řesqen ak-d wayawya amennaw: tasřit n wenzar (# tasřitzar!) niɣ ‘fus g fus’ (di tira: afus deg ufus), war řesqen ak-d wayawya amecnaw fusfus! Aqa din ɛawed ‘inni n wadu tmurt’ (jnun), niɣ ‘bu itran’ (yakuc). X uɣezdis nneɣni, aqa din aṭṭas n wawařen qqnen ak-d wayawya amecnaw: tazermummect, qundɛa, imarmez, tmurɣi (iburxsen), asekka, tifarǧas, aderɣal, d waṭṭas. Ejj ad nẓar awařen ibeddan s {mu, mi, ma}:

muẓwiḍ:  wenni iẓekkʷḍen, niɣ wenni isnen ad iẓweḍ. Aẓ (pushen, bevorderen) + aweḍ, ntaff dayes: ẓwa+aweḍ!

miɣemzan:  mi+iɣemzan=tenni ɣa iǧa iɣemzan, niɣ tiɣmas d timqqranin.

Matta yemmac?: ma + atta = vragende voornaamwoord + hier is

Rextu ad nemmuṭṭi ɣar tmesna n wawařen n imucan (typonymie), ad narzu x tukkest (erfgoed) n tmegga n weydud. Deg iyyar-a, awařen msebdan: aqa din ‘tasuddemt’ n wawaren (= derivatie); aqa din ɛawed ‘tameddest’ (complex woord) n wawařen. Ad nesquḍed awař s imedyaten:

Afra:  ifrawen (tarimant mani tmunen waman), tafrawt (dam). Ad yiři w ikkes war iqqim (afraw)  maca iddakkʷřed xmi neqqar ifrawen.

Guerfis:     jar+asif= jar iɣzar ( asif = iɣzar)

Kebdani:  niɣ akebdan yuse-d zi ak + bedden, ak = met, boven,   (ak-aten= meten) ak ntaff it uřa d:  akemmir:  ak = sennej + amir = sennej i wɛecmir.

Imzouren: yuse-d zeg wasuf (enkelvoud) n amzur, am= amecnaw + zur = dik, dikte + en = asget (=                                        meervoud). Manaya iticc anaɣ: im+zur+en, am(nus), im(unas.) Awař-a neccin war t neqqar ca maca aqa ɛad qqarent deg imucan nneɣni. Ntaff it deg imawařen n dzayar: epais: 1- ahrawa, 2- épais (nf.) azuran, 3- épais (adv.) zur). Din imucan di Tmezɣa arewsen deg udem n imzuren amecnaw imermouchen, imuzzar. Ntaff it ura deg umezzuɣ am+zzuɣ, im+zzuɣ+en;  am=amecnaw, zzuɣ = jarr, niɣ zzuɣar, izzuɣar awař ɣar daxeř!

Tɣiman aṭṭas n wawařen war dasen ufiɣ amcan danita, mařa yexs bu itran ař twařa nneɣni ad xasen nessiweř.


1 dewřen amecnaw aẓru, udfen ijj deg wenneɣni.

Facebook

Twitter