Pages Menu
Categories Menu

Posted by on Oct 21, 2011 in Uncategorized | 0 comments

Adiktaturi ameqqran n ccamal n Afriqqya ittwaneɣ

Ass n řexmis ittwaṭṭef udiktaturi ameqqran, Kaddafi. Manawaya tuɣa war t itriji ḥed am memmec imsar. Netta itwaṭṭef iddar u řami t tuɣa t tawyen ɣar ijj n wemcan nneḍni imsar uqarṭaṣ jar imɛawanen n Kaddafi d imɣewwɣen n Libya. Danita i imsar ařami ittwaḥken d uqarṭaṣ deg uzeǧif nnes. Yiweḍ Mohamed n Ɛebdslan Bumenyar Lkaddafi ɣar seppitar iddar maca immut deɣya s iyezzimen nnes. D ta tḥajit i tenna lḥukuma n wengaz n Libya.

Qbeř manaya tuɣa iqeǧeb Lkaddafi d imeḍfaren nnes ad arewřen maca NAVO tuɣa teḥḍat u tewtit s ṭṭeyyarat nnes maca imeḥḍay n Lkaddafi ssarewřent ɣar ijj n wemcan deg ijj n uqaḍus. Ssenni t id ijebden.

Inna netta s imant nnes, Lkaddafi, řami ittwaneɣ Saddam deg wass n řɛid ameqqran i waɛraben i tuɣa iḥḍaren belli řa d nnitni ad ten nɣen am nɣin Saddam. Netta tuɣa issawař u ixs ad yini Imarikaniyyen. Maca ɛemmars war ittɣir řa d aydud ɣares tizemmar nnes. Idiktaturiyyen nni ineqqen iwdan nnes řa d nitni ad rajan min imsaren i Mohamed n Ɛebdslan Bumenyar Lkaddafi. Mmis Muɛtasim d umeqqran n tuxbarjit mmuten řa d nitni ak d Lkaddafi. Mmis nneḍni, Sayf Ddin, nnan aqa itwajarḥ maca ɛad war iǧi ca deg ifassen n imɣewwɣen n Libya.

Awarni řami d iffeɣ řexbara ffɣen Ilibiyyen di ẓnaqi u di ṭarabulus arefɛen Ilibeyyen tiɛeǧamin n Imaziɣen d tɛeǧant taqdint n uzeǧid Driss Essanoussi. Wanita tuɣa d azeǧid n Libya qbeř ma ad xas igg Lkaddafi aneqřeb n sseyyasa.

Who’s NEXT?

Facebook

Twitter