Pages Menu
Categories Menu

Posted by on Sep 2, 2011 in Uncategorized | 0 comments

Aɣewweɣ di tmura n Tmazɣa

tamezwarut

Aṭṭas n yewdan i issiwřen x Tmaziɣt s wawařen icnan, u s usitem d ameqqran. Drus i issiwřen s wawařen d iquḍaden maca s uqemmum iqeḍɛen u s twengint tseggem ɣar zzat. Ma ad niři am iwdan niɣ am wayduden nneḍni, ɣarneɣ min iǧan ɣar iwdan d wayduden nneḍni u ad ɣarneɣ yiři min narezzu.

Marra min itemsaran d aɣewweɣ di tmura n mani ǧan Imaziɣen tettraḥ mani tuɣa traḥ ad tweddar ttekkar u iwdan nnes i twarat tamezwarut deg umezruy kkaren x iḍaren nsen ad sɣuyyen x tesɣart nsen. Aɣewweg di tmura n imaziɣen war iǧi ca d jdid. Mara nedweř ɣar umezruy i iǧan ntaff  Yugurta zeg imjahden imeqqranen immenɣen ak d Roma i tuɣa yexsen ad bḍan tammurt n Numidia. Zi ssini ikkar d awarnas Takfarinas, wenni ijjin Roma 7 n iseggwusa di garra d tmessi. War ntettu ca aɣewweg n Aedemon, wenni issmunen tiqebbař n Arrif d Atlas ḥuma ad azřen x Roma zi tmurt n Tmazɣa. Iqqar aneɣ umezruy aqa Imaziɣen di tudart nsen ɛemmars ma ssarsen řekrata ɣar tmurt, meřmi mma ssufɣen řbarrani zi tmurt nsen ittadef d wenneḍni. Ass umi d udfen waɛraban ɣar tmurt n Imaziɣen, bdan ad ssehqaran tarwa n tmurt. Ikkar d Aksel (Kusayla) issmun tiqebbař ihjem x wenni umi qqaren Ɛuqba (awar t infiɛ Arebbi) uca inɣi t. Timɣarin n umaziɣ řa d nitenti tuɣa daysent nnefs x tmurt nsent, S minzi ntaff tagellit Dahia niɣ Numidya tekkar tuzzeɣ x waɛraben zi tmurt n dzayar.

Siwa, Maṣar

Di tmurt n Siwa iwḍa Husni Mubarak, ca n lbaraka war dayes teǧi, x uɣezdis nnes iwḍa warjuj n Lybia, ca n řeɛmar war dayes teǧi, Di tmurt n Tunes iwḍa wenni umi qqaren zzin n lɛabidin maca ca n zzin war dayes iǧi.

Tunes

Di Tunes, mani tuɣa bnadem war izemmar ad ini min iɛna u war izemmar ad isscen ca n řḥajjet x umezruy nnes di tmurt nnes. Amharwaḍ jar Imaziɣen n Tunes x tmaziɣt tuɣa tudef ak d min iḥarrem  Arebbi.

Imaziɣen tuɣa arrin ten d reqyud sscanen ten i imsareyyen maḥend ad zzaysen d ssidfen tinɛacin deg waṭṭas n tneddam d dcurat n Tunes. I umur amezwaru tettwagg ict n ljemɛeyya n tmaziɣt x tmurt n Tunes ass n 10 Avril 2011 di Metmata, ggin as: Association culturelle Amazigh Tunisienne (ACAT). Agrawa itettar ad ssidfen tmaziɣt di ddustur n Tunes Sminzi waxxa drus n yewdan i issawařen Tmaziɣt di tmurta war ntettu ca illa Aɛraben war ǧin ca d ayt bab n tmurt!

Libya

httpv://www.youtube.com/watch?v=V8y_FKG8zS4

Imaziɣen n libya tuɣa ten d imezwura i ikkaren kontra i uzeǧid n izeœiden n Afrika! Lqeddafi s minzi Adrar n nafousa temsar as amacnaw tammurt n Arrif- tuɣa ismeḥ dayes Lqeddafi. Meɛlik dayes ismeḥ waha ad tiři mliḥ, aqa tuɣa yarezzu ad xas iqḍa ařami zzayes yiweḍ řḥař ad isemma adrar n lɣarb s wedrar n lɛarab. Tmenyat tuɣa d itadfen zi  lpitrul traḥent ɣar tqebbař n waɛraben d tmura n ibarcanen. Inni yuɣa issɣuyyun x tesɣart nsen issidef iten di řeḥbes nnes tuɣa war iqeṭṭin. Řami tewtin jjnun nnes x tmesřayin n tmura n taɛrabt idweř war issin ɣar nitni. U řami zzayes ikkes řayas u kksen řa d nitni řayas zi Lqeddafi idweř yarra azeǧif nnes ɣar Afrika s wawařen d tmenyat nnes. U nitni amenni tarzem d xasen tewwart n ujenna u tuɣa war ttrijin ḥed ad asen igg ammu. Ařami yufa ɛawed manawya war d as d ittawi walu u Lɣarb tzeyyar xas yarra ɛawed azeǧif nnes ɣar Umarikan n wegranzi d Fransa. Inna ijj n umur belli aqa netta d Amaziɣ u iɛarḍ x CMA Congres Mondiale Amazigh u inna i Lunes Arrayes n wegraw aqa netta yarezzu ad as inin Amɣar wad ǧi Lɛaqid. Tuɣa ɛad tarbiɛt n CMA war ffiɣen zi Libya ařami tuɣa netta inkar ixef nnes belli netta d Amaziɣ!!!.

Uffuɣ n lqeddafi ijja imaziɣen d waɛraben ad munen. Am mammec tessnem amehruc n lqeddafi inna asen i imaziɣen n wedrar n Nafousa umi ɣarsen iruḥ deg useggʷas n 2008 ‘Aqa kenniw d aɛraben’. Maca ak wetlaɛ n lqeddafi zi tmurt n libya, ntaff tmaziɣt axmi d tettwaxreq zi jdid. S minzi war iǧi wi tt inɣin di libya anict n Lqeddafi d wi d as d yenḍen. Ura d isem s tmaziɣt war tzemmard ad ttegged i mmis niɣ i yeǧic. Waxxa amenni tuɣa dinni imaziɣen i iggin isem amaziɣ. Mařa tuɣa tessḥessem i AL Jazira, tuɣa din ict n ṣaḥafect qqarn as Numidia. Tuɣa tessawaře d zi Ṭarabulus deg wussan n tmessi d taggrawla.

Min d yiwi uɣewweg n Lybia?

Di tmurt n libya, immarni d ass n 19 febrayer 2011 ijj n TV qqarnas ‘tmijja n tirelli n libya’, issawař s tmaziɣt. immarni d ɛawed ijj n Radio s tmazight di tmurt n Nafousa. Agraw n wendaw ɣar lḥukm řa d netta deg imeřqeyyen nsen tarin di tɛeǧamin, di řeḥyuḍ s Tifinaɣ. U xmi temsagaren ak d tmura n midden ttafe d awarni umeqqran Jibril d inneḍni Tifinaɣ ak d iřsawen nneḍni.

Lqeddafi rexxu d ijj n ujarbuɛ itrakkʷar ssa ɣar da. Wi iǧan rexxi ijarbaɛ ma d netta niɣ d ilibeyyen?

Facebook

Twitter