Pages Menu
Categories Menu

Politiek & Maatschappij

Protesten in Arif & Marokko

Posted by on 10:25 am in De Rif, Geschiedenis, Marokko | 0 comments

Protesten in Arif & Marokko

Het “gezicht” van de hevige protesten in het noorden van Marokko, Nasser Zefzafi (39), is maandag gearresteerd. Zefzafi heeft zichzelf tot leider van het protest uitgeroepen dat in de streek van de Rif is losgebarsten. Hij was sinds vrijdag voortvluchtig en was ondergedoken. De autoriteiten beschuldigen hem van een “aanslag op de vrijheid van godsdienst”. Ze doelen op een protestactie tijdens een vrijdaggebed. Toen riep Zefzafi verwensingen onder meer in de richting van de imam die de gebedsdienst leidde. De politie wilde hem vrijdag al in zijn huis in al-Hoceima aanhouden, maar botste daar op boze betogers, aldus de nieuwszender le360. Dit weekend kwam het weer tot een confrontatie tussen betogers en politie. Daarbij zijn twintig mensen opgepakt. Het Rifgebied is arm en voelt zich achtergesteld door de centrale overheid. De streek wordt voornamelijk bewoond door Berbers, een inheems Noord-Afrikaans volk met onder meer een eigen taal en cultuur. De spanning stijgt er sinds oktober weer. Toen was er een tragisch incident met een visboer van wie de handelswaar in beslag was genomen. Hij kwam volgens de betogers van destijds bij die gebeurtenis om het leven door toedoen van agenten. Door:...

read more

Internationale steun voor onafhankelijkheid Rif, Noord- Marokko, in Rotterdam

Posted by on 11:19 am in Evenementen, Geschiedenis, Marokko, Politiek | 0 comments

Internationale steun voor onafhankelijkheid Rif, Noord- Marokko, in Rotterdam

Internationale steun voor onafhankelijkheid Rif, Noord- Marokko, in...

read more

Positieve boodschap onderweg naar zelfbeschikkingsrecht

Posted by on 5:55 pm in Geschiedenis, Marokko | 0 comments

Positieve boodschap onderweg naar zelfbeschikkingsrecht

In Roosendaal werd gisteravond in de schouwburg de kring een conferentie gehouden over de strategieën om zelfbeschikkingsrecht voor de riffijnen na te steven. onder de slogan ‘naties zonder staten en het recht op zelfbeschikking: routeplan’, hielden vier gastsprekers een betoog over interne organisatie, samenwerking met anderen volkeren en positiefburgerschap in het land van verblijf. Samenwerken om te beïnvloeden De Engelsman Graham Williamson benadrukte in zijn toespraak het belang van samenwerking tussen de Riffijnen onderling: “De Riffijnen in Nederland vormen een gemeenschap van bijna 400.000 mensen. Dat is een immense getal dat vertaald dient te worden in politieke beïnvloeding in Nationale en Europese parlementen. Door de hearts en minds van de Nederlanders te winnen, kunnen de Riffijnen een belangrijke stap zetten naar erkenning voor hun strijd.” Hij wees daarbij naar de ervaring van de Tamils in het Verenigde Koninkrijk. Voorts betoogde hij alles in de strijd te gooien om de zaak van de Riffijnen bij de rest van de wereld bekend te maken. Verder wijst hij op het belang van samenwerking met andere volkeren met een soortgelijke situatie, zoals de Koerden en de Molukkers. “Met hen dienen de Riffijnen op te trekken om desnoods een gezamenlijke volksvertegenwoordigers naar Brussel te vervaardigen. Het is geen onmogelijk opgave, maar daarvoor zul je in beweging komen en heel hard werken.” Had Williamson als advies voor de Riffijnen. Positief burgerschap De inspirerende Jagdeesh Singh, van de Sikh gemeenschap in Groot Brittannië, ontving tijdens zijn toespraak verschillende keren luid applaus van de aanwezige toehoorders. Zijn boodschap voor de Riffijnen was een van positief burgerschap in het land van verblijf: “Wees een positieve en constructieve burger van Nederland; laat de Nederlanders zien dat jouw Riffijnse waarden het vechten waard zijn en draag vanuit die waarden bij aan de Nederlandse samenleving.” De heer Singh ging vervolgens in op de ervaring van de Sikh bewolking in hun strijd voor het zelfbeschikkingsrecht. Hij noemde de mensen die de zwaarste offers hebben gebracht de ware helden en de inspiratie voor generaties die na hen komen. “Eer je helden, cultuur, geschiedenis, tradities, taal en muziek. dat maakt je tot Riffijn en laat dat met trots zien.” Vervolgde hij. Singh waarschuwde de Riffijnen voor de lange weg naar het zelfbeschikkingsrecht: “Elke lange weg begint met de eerste stappen, wees voorbereid op tegenslagen en neem onderweg je rust om je reis te kunnen voortzetten.” Volgens Singh is de wereld gebaat bij kleinere natiestaten. Die hebben volgens hem geen behoefte aan oorlog voor territoriale uitbreiding in tegenstelling tot grote staten. Blauwe ogen De Baskische deelnemer Juan Karlos Péres Álvarez aan de conferentie presenteerde de ervaring van de Basken naar het zelfbeschikkingsrecht. Hij waarschuwde voor loze beloften die de tegenpartij kan doen. Hij noemde de dubbele standaard die de Spaanse staat gebruikt ten opzichte van de Catalanen en Basken als het gaat om zelfbeschikkingsrecht “Ga uit van je sterke cultuur en tradities, deze zijn je beste wapens in de lange strijd voor het zelfbeschikkingsrecht.” Was het voornaamste advies van Péres Álvarez. De Riffijnse activist Abdel Wafi Hartit was in zijn betoog heel duidelijk: ”De Marokkaanse staat heeft de Riffijnen niets te bieden. Het Alawitsiche regime heeft de Riffijnen nooit beschouwt als volwaardige burgers”. Voor hem is de weg naar een onafhankelijke staat voor de Riffijnen de enige weg naar een waardig bestaan. De onmenselijk behandeling...

read more

Tudart n ḥenna Taɛisat di Tyarenzaɣt

Posted by on 5:25 pm in Geschiedenis, Marokko, Politiek & Maatschappij | 0 comments

Deg useggʷas n 1991 ggiɣ ict n tɣimit aked ḥenna-s n baba. Deg wakud nni tuɣa ɣares 120 n iseggʷusa. Tenna ayi aqa umi i iǧa itrakkʷař ‘crif’ Muḥemmed ameẓyan ɣar wedrar n Jnada d Tcuket (Ayt Sɛid), tuɣa meřmi teqḍeɛ tarwa! Umi i tt sseqsiɣ x mmis n Ɛebdkrim, tenna ayi: “Iḍennaḍ ɛad a mmi!”. Da swadday ad kenniw jjeɣ ad tessijjem x wussan i tuɣa iddar weydud deg wakud nni s yiřes n Tɛisat n Jjilali zi tmurt n Tyarenzaɣt i d yusin deg Ayt Sɛid: Nec:     Min iǧa teggen Imaziɣen deg urar nsen? Taɛisat:  Aḥerḥur waha…cwayt n ssisu, takrict, makan aɣrum makan. Teggen tamaraqt d řḥenni di dfuɛ, tiẓewḍiwin n tmaraqt; nhar n tseřit aah ddunya ad ttuyur marra, ad ayment aman zi třimant. Timɣarin xmi traḥent ad ayment aman ….d tenni d ddenya. Tiḥenjiren ceṭṭḥent, aa ɛibad llah, tinneɣni tawyent id izřan..ih. Nec:       Min ɛnan izřan iǧa iǧan di řweqt nni? Taɛisat: Umi d-yuři uyur tuři-d ṭṭeyyara a ɛmar n wefqer! uden n ssiniyya. Nec:       Wi iǧa itraḥen ixeṭṭeb i waryaz? Taɛisat:     Zi ɣa txeḍbed taḥrant war tt tzarred, ḥed war iẓar ḥed. War iǧi ɛada, am nni ḥed war itmeřqi aked ḥed. Zi nhar i ɣa txeḍbed war tt tzarred, tamɣart uřa d aryaz. Aah aqac ijj n yizři tuɣa ttuɣ t:   Arebbi umi teggid abrid ɣar ujenna, ad naři nec d ccek, ad naggʷejj timenna. Nec:         Siweř ayi cwayt x tudart nnem a ḥenna? Taɛisat:   Immut baba ijja ayid di 40 yum war t tekmiř. Nɣin t waɛraben, ǧa iǧa di dzayar, ad t yarḥem arebbi, d aqmarji. Itirar řeqmar di ccarq, ad yeqqim, ad yeqqim, ad ixdem cɣeř nnes, xmi i ɣa ḥarten waɛraben x kanzina nsen uca ad iraḥ ad asen iḥru ayenni uca ad yareggʷaḥ ɣar Tyarenzaɣt. Uca wesmen zzayes waɛraben. Ssenni sseccent (ggin as ssem di macca). Issecc it uqehwaji nni, uca immut. Řemqeddem Hennu i t ineḍřen. Ijja ayid war qfiřeɣ 40 yum. War ixes wuř nnem! Nec:         Wi i cem yarebban? Taɛisat:  Yarebba ayi ijj n ɛemmi. Ǧa ǧiɣ ɣar yemma. Tekka xaneɣ yemma sebɛ snin nettat d tajjač. Wah Tekka xaneɣ sebɛ snin nettat d tajjač.  Tekka ɛam u 4 chur nettat tḥeffar iyarni. Necca řeɛgifa, tbisat, armas, tafrawt..war iqqim min war necci. Teqqim xneɣ 7 snin d tajjač ař ami immut jeddi. Yenna yas: [a yeǧi nec war cem sruɣ x tarwa nnem. Ad xasen txedmed, aqqa-ten. Maca mařa texsed ad teqqimed, wc-iten i ɛmumitsen..ad traḥed ad tmeřced.] Nnan as yayetmas aqa ad tewced tarwa nnem i ɛmumitsen, ad teqqimed, ad axneɣ txedmed s řechur. ɛam ɣar Ɛmar, ɛam ɣar muḥend. Ssenni war das iɛjib ca wawař n ayetmas, uca tuyur ɣar ibḍařṣen. Ƴar uneggar, war nufi min ɣa necc, nedweř-d ɣar Tyarenzaɣt, tewca aneɣ yemma i ɛmumitneɣ.                                                   Copyright@2012.all-rights...

read more

Het debat tussen verschillende belanghebbenden in het Rif

Posted by on 1:34 pm in Marokko, Nederland, Politiek & Maatschappij | 0 comments

Dit bericht is bedoeld voor een debat tussen de verschillende belanghebbenden in het Rif.
Het staat open voor zowel binnenlandse als buitenlandse deelname en dient als basis voor ontmoetingen en advies.

read more

Wikileaks: Iseppunya tbergagen x uzeid ameɣrabi

Posted by on 8:06 am in Marokko, Nederland, Politiek | 0 comments

Ɛawed zi jdid tessufeɣ d Wikileaks řexbar ameqqran x tbergagect n iseppunya x uzeǧid ameɣrabi Moḥemmed wis 6. Ɛlaḥsab Wikileaks aas zegwami ibdan ad bergen niɣ ad cekmen x uzeǧid ameɣrabi. Mmarra manawya imsar, ɛlaḥsab mammec twaran ca n iwdan, imsar řami iruḥ uzeǧid ameɣrabi ɣar sseḥra. Iseppunya arezzun ad ssnen mammec tetxarraṣ lḥukuma tameɣrabect deg umenɣi n sseḥra. Manawya mmarra ɛlaḥsab rexburat id tessufeɣ Wikileaks.

read more

Cadi Kaddour (1952 – 1995)

Posted by on 3:38 pm in De taal, Marokko | 1 comment

[youtube=http://www.youtube.com/watch?list=PL169702B201DE8E99&feature=player_detailpage&v=EdMQltQEtso] Tamazight behoort tot de Hamito- Semitische (of Afro-Aziatische) talen en is bezig een plaats te veroveren in de moderne wereld. Dat gaat niet zonder problemen: het Tamazight geldt in de Maghreb-landen niet als een taal maar als een dialect. Een van de intellectuelen die zich voor de groei en de bloei van hun moedertaal inzetten is Kaddour Cadi (1952-1995). Deze geleerde kwam in 1995 om bij een tragisch auto-ongeval. In zijn korte leven heeft hij zich onvermoeibaar ingespannen, zonder enige zweem van kortzichtigheid of chauvinisme, laat staan fanatisme of separatisme. Dit bleek, behalve uit zijn wetenschappelijke publicaties, uit de lezing die hij, kort voor zijn dood, op uitnodiging van de culturele vereniging Amazigh, in Amsterdam heeft gehouden. Hier volgt de essentie van zijn laatste lezing in het Nederlands vertaald. Door: Ahmed Essadki & Roel Otten uit Strijdkreet van de aarde, Ahmed Essadki (1997) Lezing Cadi Kaddour ‘De Tamazight-taal leeft en heeft geen advocaat nodig: de Imazighen die ons hebben opgevoed verdienen meer dank en respect van ons dan degenen die zich de Tamazight-taal toe-eigenen! Zeker, we moeten onze taal niet vergeten, maar tegelijkertijd moeten we niet nalaten open te staan voor andere talen: wij kunnen ons in alle talen uitdrukken! Tamazight is een Noord-Afrikaanse taal van respectabele ouderdom. In tegenstelling tot bijv. de taal van de farao’s, is het Tamazight tot op heden levend gebleven. In de afgelopen twee decennia is deze taal begonnen de marge van de geschiedenis te verlaten en zich te bewegen in de richting van het centrum. Naast de religie en de positie van de vrouw is het Tamazight een issue van belang geworden, en wel één die zwaar zal wegen op de Maghreb-landen, of wij dat nu wenselijk vinden of niet. Het Tamazight heeft zijn marginale positie verlaten en is een taal geworden. Hoe kunnen wij in de toekomst de positie van deze taal versterken? Eerst wil ik het hebben over de vraag die in de kringen van Tamazight-sprekende intellectuelen en in publicaties op het gebied van de Amazigh-cultuur onophoudelijk gesteld wordt: ‘Waarom Tamazight?’ Naar mijn mening hebben wij deze vraag al achter ons, want zij is ingehaald door de geschiedenis, door de democratie, en door de politieke discussie in Marokko op het allerhoogste niveau – op 20 augustus 1994 sprak koning Hassan II over het belang van de Amazigh cultuur! En natuurlijk zijn daar de mensen zelf van wie het Tamazight de eerste taal is: de Imazighen, de rechtmatige bewoners van Afrika. Vervolgens wil ik ingaan op mijn eigen visie op het Tamazight. Ik ga deze taal benaderen vanuit drie invalshoeken. 1. Moderniteit Sprekend over het Tamazight leg ik altijd de nadruk op de toekomst. We moeten vooruit en niet achterom denken. Dit geldt trouwens voor de hele situatie in de Maghreb-landen. Wat we nu merken is dat het Tamazight nog in de oudheid leeft, buiten de moderniteit (hier verstaan we onder; het vermogen van de samenleving om technologische prestaties te leveren op de terreinen van productie, organisatie en communicatie). Deze niettegenstaande enkele vernieuwingen, zoals het schrijven van Tamazight, de verrichting van academische studies inzake deze taal, de uitgave van boeken en tijdschriften, en de politieke discussie over de integratie van het Tamazight in het Marokkaanse onderwijs. Wij, Marokkanen, leiden een dubbelleven: een leven in de oudheid en in de moderniteit, en...

read more

Marokkanen in de Tweede Kamer

Posted by on 8:15 pm in Nederland | 0 comments

De Tweede Kamerverkiezingen vinden volgende week plaats. Ik kreeg vandaag de kandidatenlijst in de bus. Uit nieuwsgierigheid nam ik vlug de lijst door om te kijken of ik nieuwe Marokkaanse namen tegen zou komen. Op de kandidatenlijst voor de komende verkiezingen staan 11 Marokkanen. CDA (1), PvdA (3), SP (1), VVD (1), Groenlinks (3), D66 (1) en de Piratenpartij (1). Van al deze kandidaten staan er 5 op een verkiesbare plek, PvdA (2), VVD (1), Groenlinks (1) en D66 (1). Hoewel Samir Allioui van de Piratenpartij de lijsttrekker is is de kans klein dat deze partij een zetel gaat halen. Aan de hand van de peilingen, voorkeursstemmen daargelaten, komen er 5 Marokkanen in de Tweede Kamer. Historie De eerste Marokkaanse Tweede Kamerleden waren Mohamed Rabbae (Groenlinks) en Oussama Cherribi (VVD). Beiden werden in 1994 gekozen als Tweede Kamerlid. Zowel Rabbae als Cherribi waren 8 jaar lang kamerlid. Het grootste aantal gelijktijdige Marokkaanse tweede kamerleden was in 2002 en 2007 (ivm latere komst Khadija Arib), beide termijnen met 4 Marokkaanse Tweede Kamerleden. Het langst zittende Marokkaanse kamerlid is Khadija Arib. Zij heeft er inmiddels bijna 12 jaar kamerlidmaatschap opzitten. Nieuwkomers Van de waarschijnlijk 5 Marokkaanse Tweede Kamerleden zijn er 3 nieuwkomers. Een is een goede bekende, namelijk Ahmed Marcouch (PvdA). De andere twee nieuwkomers zijn Malik Azmani en Wassila Hachchi van respectievelijk de VVD en D66. Beide zijn ook nog eens jong en ambitieus. Azmani is 34 jaar oud en Hachchi 30 jaar oud. Beiden stellen zich hieronder voor: Malik Azmani [hdplay id=2 ] Wassila Hachchi [hdplay id=3 ] De kandidaten op rijtje Mustafa Amhaouch (41. CDA), Ahmed Marcouch (15. PvdA), Khadija Arib (30. PvdA), Mohamed Mohandis (35. PvdA), Said Afalah (41. SP), Malik Azmani (18. VVD), Tofik Dibi (3. Groenlinks), Ahmed Harika (20. Groenlinks), Hayat Barrahmun (21. Groenlinks), Wassila Hachchi (6. D66), Samir Allioui (1....

read more

Marokko, politieke failliessement

Posted by on 2:16 pm in Marokko | 0 comments

De politieke debatten in Marokko zijn weer losgebroken, dit keer omtrent het plan om het land in regio’s te verleden. Dit plan is door Koning Mohamed VI in zijn toespraak van januari 2010 aangekondigd. Net als altijd gaf de koning een signaal af en vervolgens ging iedereen zich met de kwestie bezig houden. Het was eigenlijk de nieuwe politieke partij Authenticiteit en Moderniteit (beter bekend als “Tractorpartij”), van Fouad Al Himma, die de regionalisering van Marokko ter discussie had gesteld. De Tractorpartij was allang bezig met de theoretische voorbereiding van het project. In de coulissen van Rabat circuleerde dit idee allang, vanaf het moment dat Marokko over de autonomie van de zuidelijke gebieden begon te praten. Het zou raar zijn als Marokko op deze manier slechts aan één gebied een autonomie toekent, en aan de rest niet. De adviseurs kwamen erachter dat de autonomie van de Sahara veel risico’s mee zou brengen, laten we het maar hebben over een federaal Marokko. De Tractorpartij, een “geschenk” van de staat voor het Marokkaanse volk, speelt in deze affaire een primaire rol, omdat de partij zelf een staatsinstrument is. De partij heeft de taak van de staatspartijen in de jaren zeventig en tachtig overgenomen. Om de invloeden van de “oppositiepartijen” te beperken, gaf koning Hassan II in de jaren zeventig en tachtig opdracht om nieuwe politieke partijen in het leven te roepen . Deze partijen hadden slechts één missie, namelijk de representatie van een democratie à la marocaine. Het is bekend dat de monarchie in Marokko de enige bron is van politieke geloofwaardigheid en dat de politieke partijen slechts tot de make- up behoren. Sinds de onafhankelijkheid in 1956 tot op heden, heeft niemand behalve de monarchie het land geregeerd. Voor de buitenwereld heeft de monarchie alle moderne instituties van de democratie geïmporteerd en geïnstalleerd: de Eerste en Tweede Kamer, een kabinet, verschillende hoorgarden enz. Deze instituties hebben echter geen enkele vorm van gezag of autoriteit, ze zijn slechts instrumenten in handen van de monarchie. De door koning Hassan gecreëerde partijen in de jaren zestig en zeventig zorgden voor het beheer van deze instituties, het waren dezelfde partijen die in elk kabinet terugkwamen, z.g. wederkeer van hetzelfde. De missie en de taak van deze partijen is nu overgenomen door de oude linkse groeperingen en organisaties. Zo zien we nu bijvoorbeeld heel veel linkse militanten die jarenlang in geheime detenties hebben gezeten, aan de top van de Tractorpartij van Al Himma De leider van de partij, een goede vriend van de koning, wist al lang dat de regionalisering van het land de beste sleutel is om uit de huidige impasse te komen, de impasse van het eindeloze democratiseringsproces. We weten nog niet wat de strekking is van de brede regionalisering die door de Staat is aangekondigd, omdat de politieke achtergronden van het project zelf ook niet bekend zijn. Wat wel bekend is, is dat de Marokkaanse staat de autonomie aan de zuidelijke gebieden wil toekennen, als alternatief voor de vastlopende onderhandelingen. Naar verwachting zal de Sahara dus een speciale status krijgen, aan de rest van de Marokkaanse regio’s zal in feite weinig veranderd worden. De regionalisering betekent volgens de Marokkaanse maatstaffen geen echte autonomie. De basis waarop de verdeling van de regio’s is gebaseerd zal, tot de verbijstering van de Berberse elite, alles...

read more

Marokko en zijn migranten

Posted by on 2:07 pm in Marokko | 0 comments

Eind jaren zestig kwam de Marokkaanse staat er achter dat de aanwezigheid van Marokkaanse migranten in het buitenland zeer relevant voor de Marokkaanse economie kan zijn. Tegelijkertijd zag de staat het gevaar van geïmmigreerde linkse groeperingen die zeer actief waren, met name in West-Europese landen. Om controle te houden op de geïmmigreerde Marokkanen, creëerde de staat in de jaren zeventig de zogenaamde Federatie van de Marokkaanse Arbeiders en Ondernemers in het Buitenland, beter bekend als Amicalen.

read more

Facebook

Twitter