Pages Menu
Categories Menu

Geschiedenis

Protesten in Arif & Marokko

Posted by on 10:25 am in De Rif, Geschiedenis, Marokko | 0 comments

Protesten in Arif & Marokko

Het “gezicht” van de hevige protesten in het noorden van Marokko, Nasser Zefzafi (39), is maandag gearresteerd. Zefzafi heeft zichzelf tot leider van het protest uitgeroepen dat in de streek van de Rif is losgebarsten. Hij was sinds vrijdag voortvluchtig en was ondergedoken. De autoriteiten beschuldigen hem van een “aanslag op de vrijheid van godsdienst”. Ze doelen op een protestactie tijdens een vrijdaggebed. Toen riep Zefzafi verwensingen onder meer in de richting van de imam die de gebedsdienst leidde. De politie wilde hem vrijdag al in zijn huis in al-Hoceima aanhouden, maar botste daar op boze betogers, aldus de nieuwszender le360. Dit weekend kwam het weer tot een confrontatie tussen betogers en politie. Daarbij zijn twintig mensen opgepakt. Het Rifgebied is arm en voelt zich achtergesteld door de centrale overheid. De streek wordt voornamelijk bewoond door Berbers, een inheems Noord-Afrikaans volk met onder meer een eigen taal en cultuur. De spanning stijgt er sinds oktober weer. Toen was er een tragisch incident met een visboer van wie de handelswaar in beslag was genomen. Hij kwam volgens de betogers van destijds bij die gebeurtenis om het leven door toedoen van agenten. Door:...

read more

Internationale steun voor onafhankelijkheid Rif, Noord- Marokko, in Rotterdam

Posted by on 11:19 am in Evenementen, Geschiedenis, Marokko, Politiek | 0 comments

Internationale steun voor onafhankelijkheid Rif, Noord- Marokko, in Rotterdam

Internationale steun voor onafhankelijkheid Rif, Noord- Marokko, in...

read more

Positieve boodschap onderweg naar zelfbeschikkingsrecht

Posted by on 5:55 pm in Geschiedenis, Marokko | 0 comments

Positieve boodschap onderweg naar zelfbeschikkingsrecht

In Roosendaal werd gisteravond in de schouwburg de kring een conferentie gehouden over de strategieën om zelfbeschikkingsrecht voor de riffijnen na te steven. onder de slogan ‘naties zonder staten en het recht op zelfbeschikking: routeplan’, hielden vier gastsprekers een betoog over interne organisatie, samenwerking met anderen volkeren en positiefburgerschap in het land van verblijf. Samenwerken om te beïnvloeden De Engelsman Graham Williamson benadrukte in zijn toespraak het belang van samenwerking tussen de Riffijnen onderling: “De Riffijnen in Nederland vormen een gemeenschap van bijna 400.000 mensen. Dat is een immense getal dat vertaald dient te worden in politieke beïnvloeding in Nationale en Europese parlementen. Door de hearts en minds van de Nederlanders te winnen, kunnen de Riffijnen een belangrijke stap zetten naar erkenning voor hun strijd.” Hij wees daarbij naar de ervaring van de Tamils in het Verenigde Koninkrijk. Voorts betoogde hij alles in de strijd te gooien om de zaak van de Riffijnen bij de rest van de wereld bekend te maken. Verder wijst hij op het belang van samenwerking met andere volkeren met een soortgelijke situatie, zoals de Koerden en de Molukkers. “Met hen dienen de Riffijnen op te trekken om desnoods een gezamenlijke volksvertegenwoordigers naar Brussel te vervaardigen. Het is geen onmogelijk opgave, maar daarvoor zul je in beweging komen en heel hard werken.” Had Williamson als advies voor de Riffijnen. Positief burgerschap De inspirerende Jagdeesh Singh, van de Sikh gemeenschap in Groot Brittannië, ontving tijdens zijn toespraak verschillende keren luid applaus van de aanwezige toehoorders. Zijn boodschap voor de Riffijnen was een van positief burgerschap in het land van verblijf: “Wees een positieve en constructieve burger van Nederland; laat de Nederlanders zien dat jouw Riffijnse waarden het vechten waard zijn en draag vanuit die waarden bij aan de Nederlandse samenleving.” De heer Singh ging vervolgens in op de ervaring van de Sikh bewolking in hun strijd voor het zelfbeschikkingsrecht. Hij noemde de mensen die de zwaarste offers hebben gebracht de ware helden en de inspiratie voor generaties die na hen komen. “Eer je helden, cultuur, geschiedenis, tradities, taal en muziek. dat maakt je tot Riffijn en laat dat met trots zien.” Vervolgde hij. Singh waarschuwde de Riffijnen voor de lange weg naar het zelfbeschikkingsrecht: “Elke lange weg begint met de eerste stappen, wees voorbereid op tegenslagen en neem onderweg je rust om je reis te kunnen voortzetten.” Volgens Singh is de wereld gebaat bij kleinere natiestaten. Die hebben volgens hem geen behoefte aan oorlog voor territoriale uitbreiding in tegenstelling tot grote staten. Blauwe ogen De Baskische deelnemer Juan Karlos Péres Álvarez aan de conferentie presenteerde de ervaring van de Basken naar het zelfbeschikkingsrecht. Hij waarschuwde voor loze beloften die de tegenpartij kan doen. Hij noemde de dubbele standaard die de Spaanse staat gebruikt ten opzichte van de Catalanen en Basken als het gaat om zelfbeschikkingsrecht “Ga uit van je sterke cultuur en tradities, deze zijn je beste wapens in de lange strijd voor het zelfbeschikkingsrecht.” Was het voornaamste advies van Péres Álvarez. De Riffijnse activist Abdel Wafi Hartit was in zijn betoog heel duidelijk: ”De Marokkaanse staat heeft de Riffijnen niets te bieden. Het Alawitsiche regime heeft de Riffijnen nooit beschouwt als volwaardige burgers”. Voor hem is de weg naar een onafhankelijke staat voor de Riffijnen de enige weg naar een waardig bestaan. De onmenselijk behandeling...

read more

Tudart n ḥenna Taɛisat di Tyarenzaɣt

Posted by on 5:25 pm in Geschiedenis, Marokko, Politiek & Maatschappij | 0 comments

Deg useggʷas n 1991 ggiɣ ict n tɣimit aked ḥenna-s n baba. Deg wakud nni tuɣa ɣares 120 n iseggʷusa. Tenna ayi aqa umi i iǧa itrakkʷař ‘crif’ Muḥemmed ameẓyan ɣar wedrar n Jnada d Tcuket (Ayt Sɛid), tuɣa meřmi teqḍeɛ tarwa! Umi i tt sseqsiɣ x mmis n Ɛebdkrim, tenna ayi: “Iḍennaḍ ɛad a mmi!”. Da swadday ad kenniw jjeɣ ad tessijjem x wussan i tuɣa iddar weydud deg wakud nni s yiřes n Tɛisat n Jjilali zi tmurt n Tyarenzaɣt i d yusin deg Ayt Sɛid: Nec:     Min iǧa teggen Imaziɣen deg urar nsen? Taɛisat:  Aḥerḥur waha…cwayt n ssisu, takrict, makan aɣrum makan. Teggen tamaraqt d řḥenni di dfuɛ, tiẓewḍiwin n tmaraqt; nhar n tseřit aah ddunya ad ttuyur marra, ad ayment aman zi třimant. Timɣarin xmi traḥent ad ayment aman ….d tenni d ddenya. Tiḥenjiren ceṭṭḥent, aa ɛibad llah, tinneɣni tawyent id izřan..ih. Nec:       Min ɛnan izřan iǧa iǧan di řweqt nni? Taɛisat: Umi d-yuři uyur tuři-d ṭṭeyyara a ɛmar n wefqer! uden n ssiniyya. Nec:       Wi iǧa itraḥen ixeṭṭeb i waryaz? Taɛisat:     Zi ɣa txeḍbed taḥrant war tt tzarred, ḥed war iẓar ḥed. War iǧi ɛada, am nni ḥed war itmeřqi aked ḥed. Zi nhar i ɣa txeḍbed war tt tzarred, tamɣart uřa d aryaz. Aah aqac ijj n yizři tuɣa ttuɣ t:   Arebbi umi teggid abrid ɣar ujenna, ad naři nec d ccek, ad naggʷejj timenna. Nec:         Siweř ayi cwayt x tudart nnem a ḥenna? Taɛisat:   Immut baba ijja ayid di 40 yum war t tekmiř. Nɣin t waɛraben, ǧa iǧa di dzayar, ad t yarḥem arebbi, d aqmarji. Itirar řeqmar di ccarq, ad yeqqim, ad yeqqim, ad ixdem cɣeř nnes, xmi i ɣa ḥarten waɛraben x kanzina nsen uca ad iraḥ ad asen iḥru ayenni uca ad yareggʷaḥ ɣar Tyarenzaɣt. Uca wesmen zzayes waɛraben. Ssenni sseccent (ggin as ssem di macca). Issecc it uqehwaji nni, uca immut. Řemqeddem Hennu i t ineḍřen. Ijja ayid war qfiřeɣ 40 yum. War ixes wuř nnem! Nec:         Wi i cem yarebban? Taɛisat:  Yarebba ayi ijj n ɛemmi. Ǧa ǧiɣ ɣar yemma. Tekka xaneɣ yemma sebɛ snin nettat d tajjač. Wah Tekka xaneɣ sebɛ snin nettat d tajjač.  Tekka ɛam u 4 chur nettat tḥeffar iyarni. Necca řeɛgifa, tbisat, armas, tafrawt..war iqqim min war necci. Teqqim xneɣ 7 snin d tajjač ař ami immut jeddi. Yenna yas: [a yeǧi nec war cem sruɣ x tarwa nnem. Ad xasen txedmed, aqqa-ten. Maca mařa texsed ad teqqimed, wc-iten i ɛmumitsen..ad traḥed ad tmeřced.] Nnan as yayetmas aqa ad tewced tarwa nnem i ɛmumitsen, ad teqqimed, ad axneɣ txedmed s řechur. ɛam ɣar Ɛmar, ɛam ɣar muḥend. Ssenni war das iɛjib ca wawař n ayetmas, uca tuyur ɣar ibḍařṣen. Ƴar uneggar, war nufi min ɣa necc, nedweř-d ɣar Tyarenzaɣt, tewca aneɣ yemma i ɛmumitneɣ.                                                   Copyright@2012.all-rights...

read more

Ta sijj x umezruy?

Posted by on 11:42 am in Geschiedenis | 0 comments

Aṭṭas i issnedwen midden di tarezzut x iẓewran n Imaziɣen. Aswaḍ n imezwura axarreṣ nsen tuɣa imsebḍa; kuř ijj innuffar di tewssengimt (= ideologie) nnes. Aɛraben qqaren aqa Imaziɣen nitni d imseḍfaren nsen. Uřa d imesnawen iqdimen n yiřes tuɣa kkin x uzeǧif ass umi arrin aẓwar n Tmaziɣt ɣar wenni umi qqaren Ḥam, mmis n Nuḥ. Tiɣit a ay war iḍbiɛen tekke d zeg wass umi d isfiy řebḥar x ddunect, tfeḍfeḍ tmurt s uzilliḍ (= zondvloed, deluge myth) mani qqimen krad (3) n imeddaren sennej i tmurt! Sham (שם), Ḥam (חָם) d Yafeth (יפת). Tarwa n Nuḥ d nitni ay d ijjin! iřsawen n ddunect. Sham ijje d tutlayin tisamiyin (= Semitische talen), Ḥam ijje d tutlayin tiḥamitin (= Hamitische talen), Yafeth ijje d tutlayin n Uruppaweyen. Ijj aqa sɣeryent waman war d ijji ca. Maca manaya war iqqim ḥed iticc as taynit minzi tinnuzɣa (= taqubbanit a) teqqen ɣar tumgisent (= mythologie) n iyduden n zic. Řuḥen wussan usin d, bdan midden tcarragen dayneɣ, ḥed iqqar aqa neccin zeg Uliman, inneɣni qqaren aqa neccin zi Lquʷqaz, din wi tuɣa iqqaren aqa neccin zeg ifran n Iberia. Tuɣa xsen ad ssekken amezruy nneɣ x icenqar. War ntettu ca Aɛraben ɛad rux xsen ad aneɣ ssidfen di tracca nsen. Maca Imaziɣen qqimen menɛen deg wecbar nsen qqimen qqaren aqa neccc zi tmurt n Tmezɣa ař ami ay das geɛden idammen i Lwalid Mimun iɣewweɣ, uca ibda iqqar: A neccin ssa , a neccin ssa Lalla tammurt nneɣ, ad nessu cař nnem Ad nessu řecjur nnem, s tidi, tidi nneɣ Ad ncarz timura, ad nbeḥḥar tibeḥḥar Ad cem nṣun, ad cem neḥḍa s min ɣarneɣ iǧan d tizemmar Ad neḍřeq i yeḍbiren, deg ujenna nnem aziza Wenni i cem icarhen, min isdaheǧ ad t iẓar Abrid waxxa yeẓẓu, iẓẓu s rḥarrac Ad neggur ad neggur, ar ɣa naf nnewac A neccin ssa, a neccin ssa.   Min sdaheǧen ad jeɣmen ibẓiẓen ay tuɣa daneɣ iteggen tiɛenkrifin deg webrid ḥuma ad kisen neksi deg waǧun ad nettu belli neccin ssa. War netriḥ ca niggʷej, ad nebda zi tifin (= ontdekking) n tɣerma di Tafoɣalt (xzar video: http://www.dailymotion.com/video/x9ktaf_grotte-des-pigeons-de-taforalt-le-m_tech) 1mani ufin imesnawen n trekkisent (= archeologie) řatar n tzeddiɣt ay ɣar iǧa 82.000 n iseggʷusa; min ijjin imesnawen ad smuṭyen tidet ɣar tuɣa iwḍen, tenni iscanen aqa řatar n imezdaɣ n zic itenneḍ jar 40.000 n iseggʷusa. Mařa nruḥ ɣar raggʷaj ad naff aqa aydud umi qqaren ‘Garments’ (Garamanten) ay izedɣen di tmurt n Libya 500 n iseggʷusa ticarmin n sidna ɛisa, nitni d imarawen (= voorouders) n Imaziɣen n yiḍa. Isem n Garamantis ntaff dayes isem n uɣerman (= citoyen). Yura xasen Hirudut deg wedlis nnes. Ntaf it ɛawed teggent agrawen n Imaziɣen amecnaw ‘Amussu aɣerman n wawras (Mouvement Citoyens Des Aurès)2. Ntaff id ɛawed yudes i wawař n agmam ( aṭṭas=igmamen=woonwijk). S uyu war iqqim ḥed izemmar ad isebbeb di Tmaziɣt. Xseɣ ad sseqsiɣ, umi imřec Yuɣurṭa tamɣart umi qaren Selin, iǧis n Antunyu Kilopatra zi Miṣr deg useggʷas 25 ticarmin n sidna ɛisa, ma tuɣa iḥḍar asen Musa bnu Nusayr di tmeɣra? Imaziɣen war d usin uřa zeg ijj n wemcan, mařa din ca n wemcan usin d zzayes aqa d Tamezɣa. Xseɣ ad iniɣ aqa uřa d ijj war izemmar ad ideř tfuct n Imaziɣen s taqqa n...

read more

Řḥaj Aliman di tmurt n Arrif-ublik

Posted by on 11:56 am in Geschiedenis, Geschiedenis | 0 comments

Řḥaj Aliman issekkar abarraḥ di ssuq n Wejdir: A Ifransisen! maɣar teggim ammu, tmenɣam ak-d Mulay Muḥend? Aqa i netta i umi itwagg ccan, itwassen s tcuni; netta d amjahed imenɣan, d amejdub n tɣennant, d azedgan n tiɣit; ad kenniw yejj d azbar i wezdam n temɣarin, ad teqqimem d im̥erhan ijj iqqen ɣar wenneɣni, timmatin nwem ad xawem ewtent ayejḍur.

read more

Udem n Arrif d waddud n Irifiyyen

Posted by on 11:58 am in Geschiedenis | 0 comments

Qqaren aneɣ idřisen n midden aqa ameddur n Arrif zeg wami iǧa netta d ilelli (= free), tuɣa traɣan as waɛraben ‘blad es-Siba” (= onbedwongen land, dissident) taɣennant i “blad el-Maxzen”(= het land van de regering). Din ɛad rux iwdan ddaren ussan n arrifublik. Ijj n twara sseqsiɣ ḥennas n baba, Taɛisat (18782-1992) x Arrif deg wakud n Muhamed Ameẓyan Aqeřɛi d wakud n mmis n Ɛebd-Krim, tenna ayi aqa aṭṭas n tamara i ikkin x Irifiyyen waxxa qbeř i d ɣa yadef Uṛumi: “umi ɛeqřeɣ necc d tameẓyant iǧa war iǧi bu Uṛumi, ddenya tuɣa teɛbed ccarq waha, ddenya tuɣa tcarraq waha,

read more

Massinissa (238 v.Chr. – 148 v.Chr.)

Posted by on 8:21 am in Geschiedenis | 0 comments

Massinissa (238 v.Chr. – 148 v.Chr.) was aanvankelijk een stamhoofd en werd de eerste koning van Oost-Numidië. De cavalerie van de Numidiërs heeft een belangrijke rol gespeeld in de Punische oorlogen. Zo vocht de Numidische cavalerie tijdens de Tweede Punische Oorlog aan de kant van Carthago, onder andere in de slag bij Cannae in 216 v.Chr. Vanaf 206 v.Chr. begon hij met de Romeinen samen te werken, en vocht hij onder leiding van de Romeinen in de slag bij Zama (dichtbij het huidige Maktar, Tunesië). Dankzij deze Romeinse overwinning kon Massinissa Oost-Numidië bevrijden van de Carthaagse overheersing en zijn land verenigen. Hij zou tot 148 v.Chr. aan de macht blijven.

read more

De Rifoorlog

Posted by on 5:07 pm in Geschiedenis | 0 comments

Voor velen is de Rifoorlog onbekend, voor anderen is het weer een inspiratiebron voor hun strijd om vrijheid. De Rifoorlog was een van de eerste voorbeelden waarbij een “inheems” volk een complete Europese mogendheid in haar greep wist te houden voor de duur van een aantal jaar. Alle kansen waren tegen de Riffijnen gekeerd; zij hadden geen wapens, geen middelen, geen infrastructuur en er was schaarste in alles. Maar het was vooral de fragmentatie van de Riffijnen zelf die organisatie in de Rif moeilijk maakte. Daarom is het vooral zo opmerkelijk dat ondanks deze achterstelling de Riffijnen zich wisten te organiseren en een mogendheid die technisch maar vooral in aantal veel verder en groter was dan zijzelf.

read more

Facebook

Twitter