Pages Menu
Categories Menu

Geschiedenis

Asseggʷas amaynu Yennayer 2963

Posted by on 11:25 pm in Geschiedenis, Over de Amazigh | 0 comments

Amezruy n Yennayer  Imezwura n umezruy n weydud Amaziɣ niɣ asseggʷas amaynu n Imaziɣen war ibeddi ca s tarewřa n Driss Aɛalawi, ayyaw n Ɛři mmis n  ayt Ṭṭařeb, wenni i d yarewřen zi tmurt n ccarq ɣar tmurt n Tmezɣa. Amezwaru n umezruy n Imaziɣen n wamur n wedrar (Lmeɣrib), niɣ n wamur n  wammas (dzayar), niɣ n wamur n Tuga (Tunes), niɣ n wamur n wemlal (libya) marra ibedda zi tiǧin n Mass Cacnaq, amernay n tgeldit x tmurt n Miṣr. Tadra niɣ aẓwar n umezruy n Imaziɣen iqqen ɣar wakud n tgelda n XXII n Miṣr. S uya nzmmar ad nini aqa amesɣun n Imaziɣen ibda ak d Firɛawn Amaziɣ, wenni umi neqqar Cacnaq. Ṭfen Imaziɣen aɣmar di Miṣr ktar zi tnayen n tmiḍa (200 n isseggʷusa). Amezruya aqa t řexxu immars u yarcem di tirasfusen (manuscripts) n zic. Mařa nedweř ɣar idřisen n wudayen ntaff aqa ajeǧid nni umi qqaren Cicaq niɣ Cucaq i iǧan yarcem s tiggaz n truligrifin, tuɣa t d Firɛawn n Miṣr wiss XXII, u d netta i yudfen s isedrisen niɣ s řɛeskar nnes ɣar tmurt n Filistin. Deg wakud n umesɣun n XXI, anagraw aserti (political system) n Miṣr tuɣa itawy it wannay minzi aṭṭas n uɣewweɣ i imsaren n tmettanin deg wussan igelliden n umesɣun wis XXI. Din mani i ntaff deg idřisen n zic aqa Psusinis wis II (Firɛawn aneggaru n umesɣun wis XXI) issemřec yeǧis i wemɣar Amaziɣ ameqqran n řɛeskar, wenni umi qqaren Cacnaq. Cacnaq waxxa war iǧi ca d amiṣri d azedgan, tuɣa itwařa ixf nnes d anamur niɣ zi tarṛwa n tmurt. Cacnaq war ixarreṣ ca ad ineɣ adekkʷař nnes Psusinis wis II, iraja ař ami immut uca idweř deg wemcan nnes s minzi azeǧid aneggaru tuɣa war d ijji ca tarwa. Amya i yemsar ař ami iḥkem Cacnaq Amaziɣ x tmurt n Miṣr. War ntettu ca aqa azyen ameqqran n isedrisen niɣ n řɛeskar n tmurt n Miṣr tuɣa yen d Imaziɣen usind zi tmurt umi tuɣa qqaren Lebou. Amezruy n Miṣr tuɣa itwassen xafes řebda d amenɣi ak d řegnus n midden. Tammurt n Miṣr tuɣa teddakkʷař ɣar deffar s waṭṭas deg wakud n Irasmisen ineggura (Ramsis III, Ramsis IX) s imenɣan itwassnen deg umezruy n tqebbar n Lebou. Mirentpaḥ netta tuɣa řebda itmenɣa ak d tqebbař n Libya i d yusin x weymir n tmurt n Miṣr. Tuɣa arezzunt ad awḍent ɣar Delta n Nil. Tiqebbařa tuɣa zukkʷant id x weymir n tmurt n Miṣr. Ilibiyen d –ca  n iyduden nneɣni qqaren asen- ‘iyduden n ilel (řebḥar)’ tuɣa nnumen tmendaren x tmurt n midden zeg uɣezdis n ilel acemřař, d uɣezdid n tmurt n Imaziɣen iwařan tanezruft (sseḥra) n tmurt n libya. Danita i ɣa yeba umezruy ad issiweř x Imaziɣen, ad yadef Cacnaq netta d amezwaru di tefras n tudart. Deg idřisen n zic, ntaff aqa Cacnaq netta d isem i zi itwassen. Maca isma ntaff it ɛawed deg idřisen n zic, iggez u uran t ammu: su-si-in-ku, niɣ ntaff it di Turat n wudayen ammu: cicaq; di Tmiṣrect taqdint naff it yura ammu: cc[n]q, cc[.]q, ad yiři jar tirgalin n [cc d q] tuɣa teggent i wesmuni jar wawařen. Mařa nedweř ɣar tudart n Cacnaq ntaff tuɣa t amezwar d amɣar n isedrisen deg wakud n Psammeticus wis 2. Idweř d ajeǧid x tmurt n Miṣr jar 945-924 ticarmin n tlalit n sidna ɛisa. Iḥkem x tmura n Miṣr d Filistin d Lubnan. Yarra mmis x wemrabed ameqqran umi qqaren ‘Amun’. U qqaren aqa igga as tameɣra i mmis Osurkun I (945- 889 ticarmin n tlalit n sidna ɛisa) x ayt n Firɛawn. Ismun igrawen n thebes d Tanis.  Umi yiweḍ Cacnaq ɣar Urcalim, tuɣa igga ad tt iɣḍeř ɣar tmurt, ssenni ad ihudd x tqebbař nneɣni; ad ihdem tineddam n wudayen, war itejji ijj n weẓru iřḥem ɣar wenneɣni, maca sserhant...

read more

Amezruy n Arif ( Ayt Sɛid )

Posted by on 1:57 am in De Rif, Geschiedenis, Imazighen algemeen, Islamitische filosofie / geschiedenis | 0 comments

Deg wedřis umi qqaren: Le Maroc inconu i yura Auguste Moulieras deg usegʷas n 1895, ntaff dayes swadday i ixfawen n wasnirem (= exploration) n Arrif aqa tammurt n Arrif tedřa s idurar d řebḥar acemřař, war ɣares min xef ɣa teggʷed. Maca amesnaw a ittu, niɣ tuɣa war iggi řeḥsab illa ad d-yas ɛad ijj n wakud ad ssnen inni i yegguren sennej i tmurt aqa din ijj qqaren as Ɛmar Uccen zi teqbič n Ayt Sɛid izzenz Arrif i Iseppunya…s min i dayes d idurar d min i das-d innḍen n řebḥar. S uya, ass a ggiɣ ad ssecneɣ axarreṣ n weydud d umezruy n yijj iǧa iḥekkem x teqbič n ayt Sɛid (d tqebbař nneɣni) s yisem n Useppanyu, wenni umi i tuɣa třaɣan ‘nnayeb uccen’, niɣ nnayeb Ɛmar. Deg usegʷas n 1991, ggiɣ ict n tɣimit aked ict n temɣart, d ijj n waryaz; s tnayen idsen xeřqen, iyman, u mmuten di tmurt n ayt Sɛid.  Tamɣart nettat zi dcar umi qqaren Tyarenzaɣt, qqaren as Taɛisat n Jilali; aryaz netta zi dcar umi qqaren řeɛri n nafeɛ (ayt řefqi!), qqaren as Ssi Bouchaib, tuɣa itwassen s Renault 4 (hirkat) d tazizawt d taccect n tecrurt d tazeggʷaɣt. Marra idsen am waryaz am temɣart iǧa tsewwaqen ɣar ssuq n třata, marra idsen iǧa ɛeqřen x min imsaren di řfusina n ‘taddart n ucebdan’ (=Dar-Quebdani). Řexxu, ad kumasiɣ s iseqqsiyyen i ggiɣ i ḥenna Taɛisat n Jilali x Wuccen. Aseqsi:    Xseɣ ad cem sseqsiɣ x Ɛmar Uccen, min xafes tesned?  Awař amezwaru, tenna ayi: Twarit:    Tuɣa ineqq řɣaci, min ɣa yegg? Mecḥar i iḥebbes n yewdan, mecḥař i inɣa, i mecḥar i isḍařɣeř, iǧa iṭamar (conspirer) x yewdan, mecḥař i yexzen n yewdan di tsarfin, aah sneɣ t, iḍennaḍ ɛad, mecḥar i yessek d tamara x ddunya. Aseqsi:    Qqaren aqa tuɣa iticc… řḥeq i yewdan? (ironic question) Twarit:    Iticc řḥeq n tenɛacin, wenni i ɣa iɛceq iticc as řbaruḍ, issareɣ timɣarin… tnayen, iwca asent timessi di ssuq n Řkebdani. Ɛmar n Buteyyeb zi Tcuket nɣin t ndaren t adu webrid. Iḍa ggin ɣares timeḍřin, řexxu nnan ayi aqa d tandimt, nedřen ɣares tarwa nnes, d wayyawen nnes. Ɛmar uccen igga ɣezzu a mmi. Umi d-udefen Irumiyyen iǧa iḥekkem bu teɣyuč, qqaren as bu-ḥmara, yiwiḍ-d řemḥaǧet, iggur imenneɛ iryazen, yarsa di jjemɛa taqdimt, di taddart n Tahar n ben Ḥemmu, tuɣa tt d řgeɛdet, řexxu tamcant nni tweddar, tedweř tcarrez, iwa yarsa dini, hdan as řbayem, iɣarres uca iggur ɣar zzat, ddenya trakkaʷř ɣar ayt waryaɣeř, ddenya teccat řbaruḍ, ddenya trakkʷař, ccaten di bu teɣyuč. Aseqsi:    Qqaren aqa tuɣa t di teqsift n Seřwan… d wezɣenɣan? Twarit:   [“A da ig iqḍa deg Ɛarwi, Neccin nnan aneɣ yuri-d «ɣar Řkebdani», neccin narweř ɣar ijj n wedmar n ǧɣabet, timɣarin, iryazen… iwa a ḥenna ař ami ɛdun, ca n 15 utarras ɛdun ɣar ayt mceɛbac, ijj n weqzin meskin nuyř it ɣar ict n tmerẓect, minzi aqzin nni tuɣa itẓu ɣarneɣ, uca uyřen t. Iwa min dac ɣa yiniɣ? iwdan trakkʷařen marra, iwa senni nedweř ɣar tudrin nneɣ, umi ggur ɣa yaweḍ (bu teɣyuč) ayt waryaɣeř uca řqan t id s řbaruḍ, deřqen i waman x ncur, tammurt d car uca ɣarqen iysan nnes. Uca yarweř-d zi řbaruḍ ….ṭṭaḥ ṭṭaḥ ař řeḥrawet deg ayt Uwřic...

read more

Řḥaj Aliman di tmurt n Arrif-ublik

Posted by on 11:56 am in Geschiedenis, Geschiedenis | 0 comments

Řḥaj Aliman issekkar abarraḥ di ssuq n Wejdir: A Ifransisen! maɣar teggim ammu, tmenɣam ak-d Mulay Muḥend? Aqa i netta i umi itwagg ccan, itwassen s tcuni; netta d amjahed imenɣan, d amejdub n tɣennant, d azedgan n tiɣit; ad kenniw yejj d azbar i wezdam n temɣarin, ad teqqimem d im̥erhan ijj iqqen ɣar wenneɣni, timmatin nwem ad xawem ewtent ayejḍur.

read more

Aseggʷas amaynu Yennayer 2962

Posted by on 6:54 pm in Geschiedenis | 0 comments

Amezwaru n umezruy n Imaziɣen n Lmeɣrib war ibeddi ca s twasit niɣ s tarewřa n Driss wis I zi tmurt n ccarq ɣar tmurt n lmeɣrib ameqqran. Amezwaru n umezruy n Imaziɣen n Lmeɣrib d tmura n Tmezɣa marra ibedda zi tiǧin (= presence) n Cacnaq, amernay (= victorious) n tgeldit x tmurt n Miṣr. Tadra (= origin) n umezruy n Imaziɣen iqqen ɣar wakud n tgelda n XXII n Miṣr. Amesɣun (= dynasty) n Imaziɣen ibda ak-d Firɛawn Amaziɣ umi neqqar Cacnaq.

Ṭfen Imaziɣen aɣmar di Miṣr ktar zi tnayen n tmiḍa (= century). Amezruya aqa-t immars u yarcem deg idlisen n zic1.

read more

Facebook

Twitter