Pages Menu
Categories Menu

Islamitische filosofie / geschiedenis

Amezruy n Arif ( Ayt Sɛid )

Posted by on 1:57 am in De Rif, Geschiedenis, Imazighen algemeen, Islamitische filosofie / geschiedenis | 0 comments

Deg wedřis umi qqaren: Le Maroc inconu i yura Auguste Moulieras deg usegʷas n 1895, ntaff dayes swadday i ixfawen n wasnirem (= exploration) n Arrif aqa tammurt n Arrif tedřa s idurar d řebḥar acemřař, war ɣares min xef ɣa teggʷed. Maca amesnaw a ittu, niɣ tuɣa war iggi řeḥsab illa ad d-yas ɛad ijj n wakud ad ssnen inni i yegguren sennej i tmurt aqa din ijj qqaren as Ɛmar Uccen zi teqbič n Ayt Sɛid izzenz Arrif i Iseppunya…s min i dayes d idurar d min i das-d innḍen n řebḥar. S uya, ass a ggiɣ ad ssecneɣ axarreṣ n weydud d umezruy n yijj iǧa iḥekkem x teqbič n ayt Sɛid (d tqebbař nneɣni) s yisem n Useppanyu, wenni umi i tuɣa třaɣan ‘nnayeb uccen’, niɣ nnayeb Ɛmar. Deg usegʷas n 1991, ggiɣ ict n tɣimit aked ict n temɣart, d ijj n waryaz; s tnayen idsen xeřqen, iyman, u mmuten di tmurt n ayt Sɛid.  Tamɣart nettat zi dcar umi qqaren Tyarenzaɣt, qqaren as Taɛisat n Jilali; aryaz netta zi dcar umi qqaren řeɛri n nafeɛ (ayt řefqi!), qqaren as Ssi Bouchaib, tuɣa itwassen s Renault 4 (hirkat) d tazizawt d taccect n tecrurt d tazeggʷaɣt. Marra idsen am waryaz am temɣart iǧa tsewwaqen ɣar ssuq n třata, marra idsen iǧa ɛeqřen x min imsaren di řfusina n ‘taddart n ucebdan’ (=Dar-Quebdani). Řexxu, ad kumasiɣ s iseqqsiyyen i ggiɣ i ḥenna Taɛisat n Jilali x Wuccen. Aseqsi:    Xseɣ ad cem sseqsiɣ x Ɛmar Uccen, min xafes tesned?  Awař amezwaru, tenna ayi: Twarit:    Tuɣa ineqq řɣaci, min ɣa yegg? Mecḥar i iḥebbes n yewdan, mecḥař i inɣa, i mecḥar i isḍařɣeř, iǧa iṭamar (conspirer) x yewdan, mecḥař i yexzen n yewdan di tsarfin, aah sneɣ t, iḍennaḍ ɛad, mecḥar i yessek d tamara x ddunya. Aseqsi:    Qqaren aqa tuɣa iticc… řḥeq i yewdan? (ironic question) Twarit:    Iticc řḥeq n tenɛacin, wenni i ɣa iɛceq iticc as řbaruḍ, issareɣ timɣarin… tnayen, iwca asent timessi di ssuq n Řkebdani. Ɛmar n Buteyyeb zi Tcuket nɣin t ndaren t adu webrid. Iḍa ggin ɣares timeḍřin, řexxu nnan ayi aqa d tandimt, nedřen ɣares tarwa nnes, d wayyawen nnes. Ɛmar uccen igga ɣezzu a mmi. Umi d-udefen Irumiyyen iǧa iḥekkem bu teɣyuč, qqaren as bu-ḥmara, yiwiḍ-d řemḥaǧet, iggur imenneɛ iryazen, yarsa di jjemɛa taqdimt, di taddart n Tahar n ben Ḥemmu, tuɣa tt d řgeɛdet, řexxu tamcant nni tweddar, tedweř tcarrez, iwa yarsa dini, hdan as řbayem, iɣarres uca iggur ɣar zzat, ddenya trakkaʷř ɣar ayt waryaɣeř, ddenya teccat řbaruḍ, ddenya trakkʷař, ccaten di bu teɣyuč. Aseqsi:    Qqaren aqa tuɣa t di teqsift n Seřwan… d wezɣenɣan? Twarit:   [“A da ig iqḍa deg Ɛarwi, Neccin nnan aneɣ yuri-d «ɣar Řkebdani», neccin narweř ɣar ijj n wedmar n ǧɣabet, timɣarin, iryazen… iwa a ḥenna ař ami ɛdun, ca n 15 utarras ɛdun ɣar ayt mceɛbac, ijj n weqzin meskin nuyř it ɣar ict n tmerẓect, minzi aqzin nni tuɣa itẓu ɣarneɣ, uca uyřen t. Iwa min dac ɣa yiniɣ? iwdan trakkʷařen marra, iwa senni nedweř ɣar tudrin nneɣ, umi ggur ɣa yaweḍ (bu teɣyuč) ayt waryaɣeř uca řqan t id s řbaruḍ, deřqen i waman x ncur, tammurt d car uca ɣarqen iysan nnes. Uca yarweř-d zi řbaruḍ ….ṭṭaḥ ṭṭaḥ ař řeḥrawet deg ayt Uwřic...

read more

Bestel nu uw exemplaar!!

Posted by on 3:25 pm in Islamitische filosofie / geschiedenis | 0 comments

In 1926 stond Abdelkrim Alkhattabi met zijn veertienduizend strijders tegenover een Frans en Spaans leger van meer dan één miljoen soldaten. Ondanks de gigantische militaire ongelijkheid, moesten de Spanjaarden uiteindelijk beroep doen op het Duitse gifgas. Abdelkrim stond onder druk van twee grote moderne mogendheden (Spanje en Frankrijk) en gaf zich in 1926 aan de Fransen over. Dit boek spitst zich niet toe alleen op de ervaring van Abdelkrim

read more

Facebook

Twitter