Pages Menu
Categories Menu

Imazighen algemeen

Amezruy n Arif ( Ayt Sɛid )

Posted by on 1:57 am in De Rif, Geschiedenis, Imazighen algemeen, Islamitische filosofie / geschiedenis | 0 comments

Deg wedřis umi qqaren: Le Maroc inconu i yura Auguste Moulieras deg usegʷas n 1895, ntaff dayes swadday i ixfawen n wasnirem (= exploration) n Arrif aqa tammurt n Arrif tedřa s idurar d řebḥar acemřař, war ɣares min xef ɣa teggʷed. Maca amesnaw a ittu, niɣ tuɣa war iggi řeḥsab illa ad d-yas ɛad ijj n wakud ad ssnen inni i yegguren sennej i tmurt aqa din ijj qqaren as Ɛmar Uccen zi teqbič n Ayt Sɛid izzenz Arrif i Iseppunya…s min i dayes d idurar d min i das-d innḍen n řebḥar. S uya, ass a ggiɣ ad ssecneɣ axarreṣ n weydud d umezruy n yijj iǧa iḥekkem x teqbič n ayt Sɛid (d tqebbař nneɣni) s yisem n Useppanyu, wenni umi i tuɣa třaɣan ‘nnayeb uccen’, niɣ nnayeb Ɛmar. Deg usegʷas n 1991, ggiɣ ict n tɣimit aked ict n temɣart, d ijj n waryaz; s tnayen idsen xeřqen, iyman, u mmuten di tmurt n ayt Sɛid.  Tamɣart nettat zi dcar umi qqaren Tyarenzaɣt, qqaren as Taɛisat n Jilali; aryaz netta zi dcar umi qqaren řeɛri n nafeɛ (ayt řefqi!), qqaren as Ssi Bouchaib, tuɣa itwassen s Renault 4 (hirkat) d tazizawt d taccect n tecrurt d tazeggʷaɣt. Marra idsen am waryaz am temɣart iǧa tsewwaqen ɣar ssuq n třata, marra idsen iǧa ɛeqřen x min imsaren di řfusina n ‘taddart n ucebdan’ (=Dar-Quebdani). Řexxu, ad kumasiɣ s iseqqsiyyen i ggiɣ i ḥenna Taɛisat n Jilali x Wuccen. Aseqsi:    Xseɣ ad cem sseqsiɣ x Ɛmar Uccen, min xafes tesned?  Awař amezwaru, tenna ayi: Twarit:    Tuɣa ineqq řɣaci, min ɣa yegg? Mecḥar i iḥebbes n yewdan, mecḥař i inɣa, i mecḥar i isḍařɣeř, iǧa iṭamar (conspirer) x yewdan, mecḥař i yexzen n yewdan di tsarfin, aah sneɣ t, iḍennaḍ ɛad, mecḥar i yessek d tamara x ddunya. Aseqsi:    Qqaren aqa tuɣa iticc… řḥeq i yewdan? (ironic question) Twarit:    Iticc řḥeq n tenɛacin, wenni i ɣa iɛceq iticc as řbaruḍ, issareɣ timɣarin… tnayen, iwca asent timessi di ssuq n Řkebdani. Ɛmar n Buteyyeb zi Tcuket nɣin t ndaren t adu webrid. Iḍa ggin ɣares timeḍřin, řexxu nnan ayi aqa d tandimt, nedřen ɣares tarwa nnes, d wayyawen nnes. Ɛmar uccen igga ɣezzu a mmi. Umi d-udefen Irumiyyen iǧa iḥekkem bu teɣyuč, qqaren as bu-ḥmara, yiwiḍ-d řemḥaǧet, iggur imenneɛ iryazen, yarsa di jjemɛa taqdimt, di taddart n Tahar n ben Ḥemmu, tuɣa tt d řgeɛdet, řexxu tamcant nni tweddar, tedweř tcarrez, iwa yarsa dini, hdan as řbayem, iɣarres uca iggur ɣar zzat, ddenya trakkaʷř ɣar ayt waryaɣeř, ddenya teccat řbaruḍ, ddenya trakkʷař, ccaten di bu teɣyuč. Aseqsi:    Qqaren aqa tuɣa t di teqsift n Seřwan… d wezɣenɣan? Twarit:   [“A da ig iqḍa deg Ɛarwi, Neccin nnan aneɣ yuri-d «ɣar Řkebdani», neccin narweř ɣar ijj n wedmar n ǧɣabet, timɣarin, iryazen… iwa a ḥenna ař ami ɛdun, ca n 15 utarras ɛdun ɣar ayt mceɛbac, ijj n weqzin meskin nuyř it ɣar ict n tmerẓect, minzi aqzin nni tuɣa itẓu ɣarneɣ, uca uyřen t. Iwa min dac ɣa yiniɣ? iwdan trakkʷařen marra, iwa senni nedweř ɣar tudrin nneɣ, umi ggur ɣa yaweḍ (bu teɣyuč) ayt waryaɣeř uca řqan t id s řbaruḍ, deřqen i waman x ncur, tammurt d car uca ɣarqen iysan nnes. Uca yarweř-d zi řbaruḍ ….ṭṭaḥ ṭṭaḥ ař řeḥrawet deg ayt Uwřic...

read more

Lijst van publicaties van IRCAM

Posted by on 9:56 am in Imazighen algemeen | 0 comments

Lijst van publicaties van IRCAM Liste des publications de l’Institut Royal de la Culture Amazighe 1.    Standardisation de l’amazighe 2.    Initiation  la langue amazighe 3.    Vocabulaire de la langue amazighe 4.    Structures morphologiques de l’amazighe 5.    Lexique amazighe de géologie 6.    Transitivité et diathèse en tarifite 7.    L’amazighité dans l’audiovisuel national 8.    La nouvelle grammaire de l’amazighe 9.    Patrimoine et musées au Maroc 10.    Contributions à l’étude de la culture amazighe, en hommage au Recteur Mohamed Chafik 11.    Tirra : aux origines de l’écriture au Maroc 12.    Chants de mariage : fonds de sentences 13.    Droit et société au Maroc 14.    La place de la traduction dans le maintien d’une langue 15.    La littérature amazighe 16.    Etudes anthropologiques en Anti-Atlas occidental: Lakhsass 17.    Asekkif N inzâden 18.    La presse amazighe : états des lieux et perspectives d’avenir 19.    Répertoire des travaux de recherche sur l’amazighe (1) 20.    La résistance marocaine à travers l’histoire ou le Maroc des résistances (2 tomes) 21.    Tatouage de la mémoire 22.    The memory imprint 23.    Tatuaje de la memoria 24.    Treinta y tres siglos de la historia de los imazighen (bereberes) 25.    A brief survey of thirthy-three centuries of amazigh history 26.    Amazigh Words and Things 27.    Graphie et orthographe de l’amazighe 28.    Les bijoux 29.    Irguiten 30.    La typographie entre les domaines de l’art et de l’informatique 31.    La théorie musicale simplifiée 32.    L’efficience des processus de production des compétences entre employabilité et cohésion socioculturelle 33.    Contribucion al estudio del derecho consuetudinario beréber marroqui 34.    Las canarias prehispánicas y el norte de África 35.    Tada chez les Zemmours 36.    La culture populaire et les défis de la mondialisation 37.    Phonologie de l’amazighe 38.    Le spleen de Paris 39.    Vocabulaire des médias 40.    Vocabulaire grammatical 41.    L’environnement oasien face aux mutations économiques et sociales : le cas de figuig 42.    Les types poétiques amazighes traditionnels 43.    Traduction et enrichissement d’une langue 44.    L’amazighe dans l’Oriental et le Nord du Maroc : variation et convergence 45.    Néologie et terminologie grammaticale amazighe 46.    Asaru n umiyn 47.    Asinag 1 48.    Asinag 2 49.    Asinag 3 50.    inuçaë 51.    Asfafa n twngimt 52.    Izrman n tadjst 53.    Tinitin 54.    Tannirt 55.    Ti^q^qt 56.    Cidva, widva, mavivda 57.    Amucc abëbac 58.    Avëäa d tvëäayt 59.    Tizlatin inu 60.    Iskkiln n tfinav 61.    Tagllidt n ayt uflla 62.    Agldun am^ççan 63.    Tisurifin 64.    Tiram n tmazirt 65.    Iïïu tagujilt 66.    Ikfaë anaçur 67.    Awlk amarir 68.    Iddr anlmad amaynu 69.    Insi d wuccn 70.    Tahruyt iran ad tg uãkay 71.    Yaçiä d wuccay 72.    Iddv nn yav yinsi anu 73.    Afgan d ulåmaä d insi 74.    Izm d wuccn d tvyult 75.    Sawlat s tmazivt 76.    Tisiskilt 77.    Tigigilt mm tallunt 78.    Iklan n mggu 79.    Istis n tmurt 80.    Imma 81.    Tamssumant 82.    Asalay amaziv 83.    Asif ihidjn 84.    Tamawalt inu tamzwarut 85.    Tawuri tuf 86.    Arbatn d wasif 87.    Tarwa n tmurt 88.    Ut a ançaë 89.    Tizlatin 90.    Tipija 91.    Avlyas 92.    Tidrin n wussan 93.    taïfi n wurar 94.    amlala d i^xfawn nnx 95.    قصور ومسالك جبل نفوسة 96.    القانون العرفي الريفي 97.    نماذج من أسماء الأعلام الجغرافية والبشرية المغربية 98.    نقائش معهدات السلام بين البكوات الأمازيغ والرومان في موريطانيا الطنجية 99.    تاريخ التعليم بالمغرب خلال العصر الوسيط 100.    المصطلحات الأمازيغية في تاريخ المغرب وحضارته (الجزء الأول) 101.    المصطلحات الأمازيغية...

read more

Facebook

Twitter