Pages Menu
Categories Menu

Posted by on Jun 30, 2013 in Columns, Verhalen, Verhalen & Gedichten | 0 comments

BELMONDO N FARXANA

Yura t: Mohamed Essanoussi Iṭṭef řkas n watay s tnayen ifassen ixezzar deg ijj n weḥram itraḥ itas-d jar tewwura n řeqhawi. War d-yarri řbař ařami i isřa i yisem nnes, Mimun, ammu a Mimun! aqa cek da? Necc arezzuɣ xak diha ɣar tma n řebḥar. Ikkar Mimun ibedd, issiɣ afus i wmussen nnes uca qqimen ijj zzat i wenneɣni. Arwiḍu, iɣebrawen n ucař, war d as teqqared qaɛ illa aqa cek di temdint. Amenni i yeqqim Mimun isḍaffar tiṭṭawin nnes aked imuṭṭyen n weḥram nni ssa ɣar da. Yarra Mimun sinta ɣar deffar -s tazřa n tfawt- yarezzu x tidett n tubbuheřya; yerezzu x weymir jar tiɣit d wufuɣ n tiɣit zi arrimet n yixef n utarras. Aseqsi d ameqqran, war das yufi twarit. Řkas n watay iḥma, azeǧif n Mimun am nneɣni, iqqim illa arrimet n daxeř war dayes tareqq tmessi. Ssenni, igga afus di jjib, ikkes-d ijj n ugarru n kaza uca ibda itsuḍ, itbexxar. Imeyyer-d ɣares umeddukeř nnes inna as: “twariɣ cek axmi war da...

BELMONDO N FARXANA Read More

Posted by on Jun 27, 2013 in Columns, Verhalen, Verhalen & Gedichten | 0 comments

Řeɛraṣi n Ɛmar n cciṭan

  Yura t: Mohamed Essanoussi Ajemmaḍin i taddart nneɣ, aqa din ijj n řeɛraṣi, zeg wami i d-kkareɣ tesřiɣ ɣar yewdan třaɣan as: řeɛraṣi n ɛmar cciṭan. Yuse-d jar yiri n wedrar d tma n yeɣzar.  War tt iḥeṭṭi ḥed, war dayes itcuqi ḥed. Tammurt nnes d tacemřač, wartan nnes mcebbacen aked wayawya, maca ijj war tt itidef ; qqaren aqa zedɣen din inni  n wadu tmurt !  Ař ami mɣareɣ, zzuggaren ayi iḍaren, nniɣ as : « mayemmi war tidfeɣ ad ẓareɣ min dayes di  řeɛraṣi nni ». Marra iḥenjiren n dcar teggʷden ad qarrben ɣar wemcan nni, ggin axmi i  tt ttun illa iǧa. Aṭṭas n yewdan tɣiř asen aqa řeɛraṣi nni zedɣen t inni n wadu tmurt, uca am nni i yeqqim issaggʷad,  ɛad řux xas arrehbet. Dewřeɣ xmi i d-tekkareɣ zeg iḍes, itadef ayi d -řeɛraṣi nni n ɛmar ccitan- jar mummu n tiṭṭawin. Trajiɣ meřmi i d ɣa yas ijj n wass niɣ ijj n yiḍ (ǧiret) ad ayes adfeɣ, ad ssneɣ min dayes itemsaran. Qqaren iwdan n zic aqa adaf...

Řeɛraṣi n Ɛmar n cciṭan Read More

Posted by on Jun 13, 2013 in Columns, Verhalen | 0 comments

Jar řbiɛet d lbiyɛa

                                                                                                                                                                                                         Yura t: M.Essanoussi Aṭṭas zeg wami war ten ẓriɣ. Kuř ijjen man abrid ikka. Ijj innuri deg ixf nnes, ijj iweddar, ijj iḥuz ixef nnes, ijj immenz, ijj izzenz ixf nnes nnit. Qqimen tnayen, yina zeg inni i iffɣen abrid n weydud, udfen deg webrid n weɣnas; ddaren jar řbiɛet d lbiyɛa! Aqa nezdeɣ deg ijj wakud, war dayes qqimen ca yeɣyař tmenzan di řeswaq. Dewřen yewdan tmenzan deg...

Jar řbiɛet d lbiyɛa Read More

Posted by on Oct 13, 2012 in Verhalen | 0 comments

maɣar ǧan ca n jjnun ssawařen Tmaziɣt?

Temsar aṭṭas zeg wami, ict n temɣart qqaren as Taɛisat. Tuɣa temřec ɣar ijj n dcar war iǧi ca nsent. Iwdan nni tuɣa ɣarsen agřa, timura, d ubarru n wartan. Ssenni tisi aɛeddis amezwaru, tejj d tasimit, aɛeddis aneggaru tejj d asimi, uca tewḍa d tehřec. Nnan aḥqa umi ɣares ixřeq uḥenjir nni n mmis, temmut ict n temɣart di taddart tameqqrant mani tuɣa tẓeddeɣ aked waryaz nnes, uca tennexřeɛ, innexřeɛ akides uřa d uḥenjir nni n mmis ameẓyan. Ssenni awarni as, aḥenjir nni iddařɣeř uca immut. Ař ami immut mmis, teqqim as illa tḥenjirt nni n yeǧis deg ifassen. Aryaz nnes itraḥ ccarq, nettat tkessi tamara n wussan. Řuḥen wusan usin d, ibda itmarni xafes řḥař… x Tɛisat. Tedweř war ttenhezzi, tammurt waha. War din min iqqimen i wussan n řɛid, yareggʷeḥ d waryaz nnes zi ccarq, iǧa ccarq icneɛ deg wussan n zic. Iwa ssenni ixecc d, iɣars i řɛid di řemraḥ, tuɣa d řɛid ameqqran, indar tsa diha, indar azeǧif diha, indar adan diha, inna as i...

maɣar ǧan ca n jjnun ssawařen Tmaziɣt? Read More

Posted by on Sep 3, 2012 in Verhalen | 0 comments

Wi iǧan d abuhaři?

Amcum iqarreb ɣares! Igga axmi immuzzar. Irizazen tekken as d x ixfawen n uqemmum, rexxu rexmin ad isseɣřiǧet uř i yinni dayes ixezzaren. Issawař maca war issin ḥedd min iqqar. Tiṭṭawin nnes ɣeryent, xmi itareṣṣa, ddakkʷarent as tiṭṭawin d tibularin. Ammu i tuɣa tɛawaden x Qeddur n Ɛmar umi d aregbeɣ x dhar n tmudrust. Qelzeɣ d x weɣyuř, ggureɣ ad aymeɣ aman zi tařa n dcar. Aɣyuř itazzeř nec ssendafeɣ as ɣar dbart ḥuma ad yarni di tazřa ad ẓareɣ min itegg Qeddur n Ɛmar. Iwḍeɣ ɣar yeɣzar, am itrabaɛ weɣyuř nec tuɣa meřmi nedweɣ ɣar tmurt i yessun s tṣudard d ufarric. Ufiɣ iwdan munen x ijj n uḥudri, xezzaren di Qeddur n Ɛmar iccat dayes. Nec umi sřiɣ qbeř aqa “igga axmi immuzzar”, tɣiř ayi d ca n weqzin i xef ssawařen. Tuɣa farḥeɣ, nniɣ as yiwi d wakuc wi aked ɣa nirar ass aya. Maca umi ẓriɣ s tiṭṭawin inu, zeg wass nni ař ass a aqa ayi ɛad ɛeqřeɣ x mammec tuɣa das itegg...

Wi iǧan d abuhaři? Read More

Posted by on Jun 14, 2012 in Verhalen | 0 comments

Mmis n …řefqi

S wass yus as d řewjeɛ, tessekk ɣar waryaz nnes. Aryaz nnes ǧa iǧa d řefqi n temzida n dcar. Yus d itazzeř ɣar taddart, yiwi d abrid d ijj. Maca yufa aḥenjir rexdenni i immarni. Tiřiwřiwin iwḍent ar adrar n marjijju, aregbent ura ɣar dcar.

Mmis n …řefqi Read More

Facebook

Twitter