Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on okt 13, 2012 in Verhalen | 0 comments

maɣar ǧan ca n jjnun ssawařen Tmaziɣt?

Temsar aṭṭas zeg wami, ict n temɣart qqaren as Taɛisat. Tuɣa temřec ɣar ijj n dcar war iǧi ca nsent. Iwdan nni tuɣa ɣarsen agřa, timura, d ubarru n wartan. Ssenni tisi aɛeddis amezwaru, tejj d tasimit, aɛeddis aneggaru tejj d asimi, uca tewḍa d tehřec. Nnan aḥqa umi ɣares ixřeq uḥenjir nni n mmis, temmut […]

maɣar ǧan ca n jjnun ssawařen Tmaziɣt? Read More

Posted by on sep 3, 2012 in Verhalen | 0 comments

Wi iǧan d abuhaři?

Amcum iqarreb ɣares! Igga axmi immuzzar. Irizazen tekken as d x ixfawen n uqemmum, rexxu rexmin ad isseɣřiǧet uř i yinni dayes ixezzaren. Issawař maca war issin ḥedd min iqqar. Tiṭṭawin nnes ɣeryent, xmi itareṣṣa, ddakkʷarent as tiṭṭawin d tibularin. Ammu i tuɣa tɛawaden x Qeddur n Ɛmar umi d aregbeɣ x dhar n tmudrust. […]

Wi iǧan d abuhaři? Read More

Posted by on jun 14, 2012 in Verhalen | 0 comments

Mmis n …řefqi

S wass yus as d řewjeɛ, tessekk ɣar waryaz nnes. Aryaz nnes ǧa iǧa d řefqi n temzida n dcar. Yus d itazzeř ɣar taddart, yiwi d abrid d ijj. Maca yufa aḥenjir rexdenni i immarni. Tiřiwřiwin iwḍent ar adrar n marjijju, aregbent ura ɣar dcar.

Mmis n …řefqi Read More

Facebook

Twitter