Pages Menu
Categories Menu

Posted by on Oct 18, 2012 in Verhalen & Gedichten | 0 comments

Aɣewweɣ n imeḥḍaren

             Aɣewweɣ n imeḥḍaren                                                                          -Wis 2  Aɣewweɣ ixarref, taǧest tendeř, urar iqḍa maca ibeɛɛac ɛad aqa yen farnen imeḥḍaren zi tudrin, zi řeqhawi, zeg ibriden. Wenni i ɣa ɛecqen ad t ksin, ad t xemřen. Ameḥḍar nni issens di texxamt jar wamẓiwen, ifaq-d x tɣuyyit, yarzem tiṭṭawin nnes itwařa ijj isɣuyyu, itekkʷar, arriḥet n crab tticc-d zzayes, tiɣmas war ǧint…ixzar umeḥḍar deg inni i das d inḍen yufa netta i daysen d  ameẓyan. Ikkes tisira, arriḥet n yiřef.. ya lullu…!! issummet tisira, uca iqqim ixezzar deg iɣembab n yewdan….ssenni isřa i ca n řatar ɣar tewwart. Tiwwura nitnti nnurezment, netta itwařa 13 n imeḥḍaren ssidfen ten-d axmi d ssidfen iḥuriyyen ɣar řgurnet, řexxu urar itraḥ itemɣar. Zeg iḍennaḍ war iqqis aɣrum, ɛad war issin ma ticcen aɣrum di řeḥbes niɣ ticcen ca nneɣni. Igarruten zeryen tadfen d zi řkazi, maca aɣrum, ad d yawi Yakuc. Ǧiřet nni tekka teɛdu, iṭṭeṣ, ifaq-d am netta am uneḥbus, itraḥ...

Aɣewweɣ n imeḥḍaren Read More

Posted by on Oct 17, 2012 in Verhalen & Gedichten | 0 comments

Aɣewweɣ n imeḥḍaren

                                                                                                                                                       -Wis ijj  Di 27-10-1978, ass n jjemɛa, ameḥḍar iksi iḍaren nnes ad iraḥ ɣar temzida n Lkindi am war issin ma ad iraḥ ad iɣar, niɣ ad iraḥ ad xafes ɣaren -inni n walu. Netta igga deg uzeǧif nnes mařa iruḥ yiggʷejj, ad iraḥ ad yirar tcamma aked imeddukař nnes warni i temzida. Ƴar 8:30 n tuffut tuɣa t din. Axmi i d ayes txezzared, igga tisira n tcamma deg weqrab, iqqen tcaneklat. Mři qaɛ issen min i ɣa imsaren nican, ad yiři abeɛda iccur aqrab s yeẓra! aqrab n řɛeskar yarbu x weɛrur, min...

Aɣewweɣ n imeḥḍaren Read More

Posted by on Oct 13, 2012 in Verhalen | 0 comments

maɣar ǧan ca n jjnun ssawařen Tmaziɣt?

Temsar aṭṭas zeg wami, ict n temɣart qqaren as Taɛisat. Tuɣa temřec ɣar ijj n dcar war iǧi ca nsent. Iwdan nni tuɣa ɣarsen agřa, timura, d ubarru n wartan. Ssenni tisi aɛeddis amezwaru, tejj d tasimit, aɛeddis aneggaru tejj d asimi, uca tewḍa d tehřec. Nnan aḥqa umi ɣares ixřeq uḥenjir nni n mmis, temmut ict n temɣart di taddart tameqqrant mani tuɣa tẓeddeɣ aked waryaz nnes, uca tennexřeɛ, innexřeɛ akides uřa d uḥenjir nni n mmis ameẓyan. Ssenni awarni as, aḥenjir nni iddařɣeř uca immut. Ař ami immut mmis, teqqim as illa tḥenjirt nni n yeǧis deg ifassen. Aryaz nnes itraḥ ccarq, nettat tkessi tamara n wussan. Řuḥen wusan usin d, ibda itmarni xafes řḥař… x Tɛisat. Tedweř war ttenhezzi, tammurt waha. War din min iqqimen i wussan n řɛid, yareggʷeḥ d waryaz nnes zi ccarq, iǧa ccarq icneɛ deg wussan n zic. Iwa ssenni ixecc d, iɣars i řɛid di řemraḥ, tuɣa d řɛid ameqqran, indar tsa diha, indar azeǧif diha, indar adan diha, inna as i...

maɣar ǧan ca n jjnun ssawařen Tmaziɣt? Read More

Posted by on Oct 2, 2012 in Verhalen & Gedichten | 0 comments

Meẓyan di San Sebastyan

Taddart twařa taddart, jar asent iɣezran d ibuda. Tanibut tzeddeɣ weḥdes aked babas. Temmut yemmas nettat war tessin mayemmi, iqqim babas am wemcum nettat war tessin ar meřmi. Babas d ijj n utarras d aweddar! war dayes amnus n tudart, war dayes amnus n unuri, maca řebda ikessi ifassen nnes ɣar ujenna itettar meřmi i d ɣa isqarqeb ḥed di tewwart ad isseqsa x Tnibut nnes. Ad temřec ad ihna. War yexs ca ad temmet d taɛzarct, war ttari řa nettat mezri. D wa d amnus i dayes izedɣen.  Ass idweř d fiřu, iggur ad iqḍa. Tanibut teffeɣ d zi taddart, targeb d x wedmar, aqbuc x weɛrur, teggur ad tayem aman imiziden zi tařa. Min xef i t iwta Arebbi, iwt it x yizřan. teggur teqqar izřan, ijj iḍfar umas. Tanibut war d tarri řexbar i min itemsaran di dcar, niɣ min xafes ɣa yinin midden, marra iwdan tesřan as i min teqqar:  “aya tin, aya tin! ibedden x ubadu n řeɛraṣi,  arzu manis ɣa tekked, war sbuhruy...

Meẓyan di San Sebastyan Read More

Posted by on Sep 3, 2012 in Verhalen | 0 comments

Wi iǧan d abuhaři?

Amcum iqarreb ɣares! Igga axmi immuzzar. Irizazen tekken as d x ixfawen n uqemmum, rexxu rexmin ad isseɣřiǧet uř i yinni dayes ixezzaren. Issawař maca war issin ḥedd min iqqar. Tiṭṭawin nnes ɣeryent, xmi itareṣṣa, ddakkʷarent as tiṭṭawin d tibularin. Ammu i tuɣa tɛawaden x Qeddur n Ɛmar umi d aregbeɣ x dhar n tmudrust. Qelzeɣ d x weɣyuř, ggureɣ ad aymeɣ aman zi tařa n dcar. Aɣyuř itazzeř nec ssendafeɣ as ɣar dbart ḥuma ad yarni di tazřa ad ẓareɣ min itegg Qeddur n Ɛmar. Iwḍeɣ ɣar yeɣzar, am itrabaɛ weɣyuř nec tuɣa meřmi nedweɣ ɣar tmurt i yessun s tṣudard d ufarric. Ufiɣ iwdan munen x ijj n uḥudri, xezzaren di Qeddur n Ɛmar iccat dayes. Nec umi sřiɣ qbeř aqa “igga axmi immuzzar”, tɣiř ayi d ca n weqzin i xef ssawařen. Tuɣa farḥeɣ, nniɣ as yiwi d wakuc wi aked ɣa nirar ass aya. Maca umi ẓriɣ s tiṭṭawin inu, zeg wass nni ař ass a aqa ayi ɛad ɛeqřeɣ x mammec tuɣa das itegg...

Wi iǧan d abuhaři? Read More

Posted by on Jun 14, 2012 in Verhalen | 0 comments

Mmis n …řefqi

S wass yus as d řewjeɛ, tessekk ɣar waryaz nnes. Aryaz nnes ǧa iǧa d řefqi n temzida n dcar. Yus d itazzeř ɣar taddart, yiwi d abrid d ijj. Maca yufa aḥenjir rexdenni i immarni. Tiřiwřiwin iwḍent ar adrar n marjijju, aregbent ura ɣar dcar.

Mmis n …řefqi Read More

Facebook

Twitter