Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on dec 28, 2012 in De taal, Verhalen & Gedichten | 0 comments

Tmaziɣt n ayt Buzeggu

Iẓewran n tqebbař n ayt buzeggu qqnen ɣar weẓwar n izennaten. Aṭṭas zzaysen twaɛarben, war qqimen marra ssawařen Tmaziɣt nsen, ssiwḍen ten imezzan* (řbarani) ad ttun tutlayt tayemmat. Maca qqimen ɛad iwdan imeqqranen ssawařen iřes n tmaziɣt, xmi i ɣa raḥen, Tmaziɣt ad traḥ! war iǧi amecnaw mamec ntaff ass a di tmurt n Arif […]

Tmaziɣt n ayt Buzeggu Read More

Posted by on dec 26, 2012 in Verhalen & Gedichten | 0 comments

Tiṭṭ n tɣanimt

S tidett, tuɣa war izemmar uřa d ijj ad ssenni yekk. Tessaggʷad.  A yaman, a iqarqriwen, a yinni n ʷadu tmurt. Tiṭṭ n tɣanimt iǧa tessaggʷad s ʷass mani ɛad ɣar tmeddit, iwa di tsaǧest nnehřa ma inna ac ḥed. Marra iwdan tuɣa teggʷden tamcant nni, ameẓyan d umeqqran, am uqubbani am wenni i yeɣrin […]

Tiṭṭ n tɣanimt Read More

Posted by on dec 7, 2012 in Verhalen & Gedichten | 0 comments

Iɣzar n dcar

Ass n třata, třata d ass n ssuq. Řɣaci marra sewwqen, qqimen ɣir iḥenjiren imeẓyanen d temɣarin. Tuɣa d azyen n wass. Ass nni axmi i ɣa imsar ca, qqimen ca n yewdan war sewwqen axmi tuɣa ssnen ad imsar ca. Din ijj n iɣzar ibḍa dcar x tnayen n iɣezdisan, qqaren as ‘iɣzar n […]

Iɣzar n dcar Read More

Facebook

Twitter