Pages Menu
Categories Menu

Posted by on Jun 30, 2013 in Columns, Verhalen, Verhalen & Gedichten | 0 comments

BELMONDO N FARXANA

Yura t: Mohamed Essanoussi Iṭṭef řkas n watay s tnayen ifassen ixezzar deg ijj n weḥram itraḥ itas-d jar tewwura n řeqhawi. War d-yarri řbař ařami i isřa i yisem nnes, Mimun, ammu a Mimun! aqa cek da? Necc arezzuɣ xak diha ɣar tma n řebḥar. Ikkar Mimun ibedd, issiɣ afus i wmussen nnes uca qqimen ijj zzat i wenneɣni. Arwiḍu, iɣebrawen n ucař, war d as teqqared qaɛ illa aqa cek di temdint. Amenni i yeqqim Mimun isḍaffar tiṭṭawin nnes aked imuṭṭyen n weḥram nni ssa ɣar da. Yarra Mimun sinta ɣar deffar -s tazřa n tfawt- yarezzu x tidett n tubbuheřya; yerezzu x weymir jar tiɣit d wufuɣ n tiɣit zi arrimet n yixef n utarras. Aseqsi d ameqqran, war das yufi twarit. Řkas n watay iḥma, azeǧif n Mimun am nneɣni, iqqim illa arrimet n daxeř war dayes tareqq tmessi. Ssenni, igga afus di jjib, ikkes-d ijj n ugarru n kaza uca ibda itsuḍ, itbexxar. Imeyyer-d ɣares umeddukeř nnes inna as: “twariɣ cek axmi war da...

BELMONDO N FARXANA Read More

Posted by on Jun 27, 2013 in Columns, Verhalen, Verhalen & Gedichten | 0 comments

Řeɛraṣi n Ɛmar n cciṭan

  Yura t: Mohamed Essanoussi Ajemmaḍin i taddart nneɣ, aqa din ijj n řeɛraṣi, zeg wami i d-kkareɣ tesřiɣ ɣar yewdan třaɣan as: řeɛraṣi n ɛmar cciṭan. Yuse-d jar yiri n wedrar d tma n yeɣzar.  War tt iḥeṭṭi ḥed, war dayes itcuqi ḥed. Tammurt nnes d tacemřač, wartan nnes mcebbacen aked wayawya, maca ijj war tt itidef ; qqaren aqa zedɣen din inni  n wadu tmurt !  Ař ami mɣareɣ, zzuggaren ayi iḍaren, nniɣ as : « mayemmi war tidfeɣ ad ẓareɣ min dayes di  řeɛraṣi nni ». Marra iḥenjiren n dcar teggʷden ad qarrben ɣar wemcan nni, ggin axmi i  tt ttun illa iǧa. Aṭṭas n yewdan tɣiř asen aqa řeɛraṣi nni zedɣen t inni n wadu tmurt, uca am nni i yeqqim issaggʷad,  ɛad řux xas arrehbet. Dewřeɣ xmi i d-tekkareɣ zeg iḍes, itadef ayi d -řeɛraṣi nni n ɛmar ccitan- jar mummu n tiṭṭawin. Trajiɣ meřmi i d ɣa yas ijj n wass niɣ ijj n yiḍ (ǧiret) ad ayes adfeɣ, ad ssneɣ min dayes itemsaran. Qqaren iwdan n zic aqa adaf...

Řeɛraṣi n Ɛmar n cciṭan Read More

Posted by on Jun 13, 2013 in Columns, Verhalen | 0 comments

Jar řbiɛet d lbiyɛa

                                                                                                                                                                                                         Yura t: M.Essanoussi Aṭṭas zeg wami war ten ẓriɣ. Kuř ijjen man abrid ikka. Ijj innuri deg ixf nnes, ijj iweddar, ijj iḥuz ixef nnes, ijj immenz, ijj izzenz ixf nnes nnit. Qqimen tnayen, yina zeg inni i iffɣen abrid n weydud, udfen deg webrid n weɣnas; ddaren jar řbiɛet d lbiyɛa! Aqa nezdeɣ deg ijj wakud, war dayes qqimen ca yeɣyař tmenzan di řeswaq. Dewřen yewdan tmenzan deg...

Jar řbiɛet d lbiyɛa Read More

Posted by on Dec 28, 2012 in De taal, Verhalen & Gedichten | 0 comments

Tmaziɣt n ayt Buzeggu

Iẓewran n tqebbař n ayt buzeggu qqnen ɣar weẓwar n izennaten. Aṭṭas zzaysen twaɛarben, war qqimen marra ssawařen Tmaziɣt nsen, ssiwḍen ten imezzan* (řbarani) ad ttun tutlayt tayemmat. Maca qqimen ɛad iwdan imeqqranen ssawařen iřes n tmaziɣt, xmi i ɣa raḥen, Tmaziɣt ad traḥ! war iǧi amecnaw mamec ntaff ass a di tmurt n Arif n nnej. Xseɣ ad iniɣ aqa tarwa n Arif marra –ameẓyan d umeqqran, awtem, tawtemt- sswařen Tmaziɣt nsen. Sennej i manaya, řebda tammurt n řewḍa itawḍ it bujeyyar qbeř i tmurt n wedrar. Zi tqebbař i d innḍen i ayt Buzeggu, ntaff: Angad, ayt Bouḥemdun, ayt Hamlil, ayt Meṭher, Meccaya, ayt Yaɛla, Zekkara, ayt issnasen (ayt xalid, ayt Menguc, ayt Urimec). S wenneḍ i d ggint tqebbař  itwaɛerben (arabisering) x tqebbař timaziɣin, i yejjin aydud di tmennaṭ a ař ami war iqqim imneɛ acbar, izzenz amezruy! Isɣa zzayes tutlayt n midden. S manaya xseɣ ad ssecneɣ drus-drus zi tutlayt nsen, d tamyart*  nsen. Zi min ufiɣ deg ijj n tesɣunt (Revue) qqaren as “Revue Africaine,...

Tmaziɣt n ayt Buzeggu Read More

Posted by on Dec 26, 2012 in Verhalen & Gedichten | 0 comments

Tiṭṭ n tɣanimt

S tidett, tuɣa war izemmar uřa d ijj ad ssenni yekk. Tessaggʷad.  A yaman, a iqarqriwen, a yinni n ʷadu tmurt. Tiṭṭ n tɣanimt iǧa tessaggʷad s ʷass mani ɛad ɣar tmeddit, iwa di tsaǧest nnehřa ma inna ac ḥed. Marra iwdan tuɣa teggʷden tamcant nni, ameẓyan d umeqqran, am uqubbani am wenni i yeɣrin adřis n Arebbi! Tuɣa ǧan! s uyenni? Tuɣa ayen din, inni n ʷadu tmurt; uřa d nitni tuɣa zedɣen s waman d tfawt, temḥizwaren ak d inni igguren sennej i tmurt. Aṭṭas n yewdan din i ccin ticti, din deg wemcan nni umi qqaren tiṭṭ n tɣanimt. Din i yecca uřa d Ssi Ḥemmu ticti. Waxxa tuɣa issen ad iṭenṭen awařen n Arebbi, maca inni n ʷadu tmurt tuɣa aqa war d as d arrin taynit. Ijj n twařa Ssi Ḥemmu iǧa iruḥ ad icarz di yart deg usseggʷas n 1940, Tuɣa ɣares tnayen n tarwa nnes, aḥenjir d tḥenjirt. S uziř, ijja iḥenjiren ak d yemmatsen di taddart n wedrar, iruḥ ad icarz...

Tiṭṭ n tɣanimt Read More

Posted by on Dec 7, 2012 in Verhalen & Gedichten | 0 comments

Iɣzar n dcar

Ass n třata, třata d ass n ssuq. Řɣaci marra sewwqen, qqimen ɣir iḥenjiren imeẓyanen d temɣarin. Tuɣa d azyen n wass. Ass nni axmi i ɣa imsar ca, qqimen ca n yewdan war sewwqen axmi tuɣa ssnen ad imsar ca. Din ijj n iɣzar ibḍa dcar x tnayen n iɣezdisan, qqaren as ‘iɣzar n dcar’. Dayes tařa qqaren as ‘tařa n dcar’. Dayes ijj n uḥenjir war ɣares ca babas qqaren as ‘mmis n dcar’. Ḥeddu, Ɛellal, d Cmurra, yina tuɣa zeddɣen x ufusi n dcar. Muẓwiḍ d babas d rwacun nnes tuɣa zeddɣen x uɣezdis aẓeřmaḍ n dcar. Azyen ameqqran zzaysen iǧa ippules ɣar useppanyu deg usseggʷas n 1936. Wenni i tuɣa war ippulsen, tuɣa issen i teɣɣarct. Ca n zzaysen ad ismeḥ di mmis war itɣimi břa taɣɣarct; ɛad mammec tegga teɣɣarct a?! tenni n umerẓi. Tuɣa d azyen n wass, tfuct tɣeṭṭeř-d ijḍaḍ zeg ujenna; buzemmur d aftis n dcar, tuɣa war dayes amcum, řatar ibedd, uřa d timɣarin war ruḥent ass nni ad ayment...

Iɣzar n dcar Read More

Facebook

Twitter