Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on jun 4, 2017 in De Rif, Geschiedenis, Marokko | 0 comments

Protesten in Arif & Marokko

Het “gezicht” van de hevige protesten in het noorden van Marokko, Nasser Zefzafi (39), is maandag gearresteerd. Zefzafi heeft zichzelf tot leider van het protest uitgeroepen dat in de streek van de Rif is losgebarsten. Hij was sinds vrijdag voortvluchtig en was ondergedoken. De autoriteiten beschuldigen hem van een “aanslag op de vrijheid van godsdienst”. […]

Protesten in Arif & Marokko Read More

Posted by on dec 5, 2013 in Geschiedenis, Marokko | 0 comments

Positieve boodschap onderweg naar zelfbeschikkingsrecht

In Roosendaal werd gisteravond in de schouwburg de kring een conferentie gehouden over de strategieën om zelfbeschikkingsrecht voor de riffijnen na te steven. onder de slogan ‘naties zonder staten en het recht op zelfbeschikking: routeplan’, hielden vier gastsprekers een betoog over interne organisatie, samenwerking met anderen volkeren en positiefburgerschap in het land van verblijf. Samenwerken […]

Positieve boodschap onderweg naar zelfbeschikkingsrecht Read More

Posted by on aug 20, 2012 in Geschiedenis | 0 comments

Ta sijj x umezruy?

Aṭṭas i issnedwen midden di tarezzut x iẓewran n Imaziɣen. Aswaḍ n imezwura axarreṣ nsen tuɣa imsebḍa; kuř ijj innuffar di tewssengimt (= ideologie) nnes. Aɛraben qqaren aqa Imaziɣen nitni d imseḍfaren nsen. Uřa d imesnawen iqdimen n yiřes tuɣa kkin x uzeǧif ass umi arrin aẓwar n Tmaziɣt ɣar wenni umi qqaren Ḥam, mmis […]

Ta sijj x umezruy? Read More

Posted by on mrt 16, 2012 in Geschiedenis, Geschiedenis | 0 comments

Řḥaj Aliman di tmurt n Arrif-ublik

Řḥaj Aliman issekkar abarraḥ di ssuq n Wejdir: A Ifransisen! maɣar teggim ammu, tmenɣam ak-d Mulay Muḥend? Aqa i netta i umi itwagg ccan, itwassen s tcuni; netta d amjahed imenɣan, d amejdub n tɣennant, d azedgan n tiɣit; ad kenniw yejj d azbar i wezdam n temɣarin, ad teqqimem d im̥erhan ijj iqqen ɣar wenneɣni, timmatin nwem ad xawem ewtent ayejḍur.

Řḥaj Aliman di tmurt n Arrif-ublik Read More

Facebook

Twitter