Pages Menu
Categories Menu

Posted by on Jun 4, 2017 in De Rif, Geschiedenis, Marokko | 0 comments

Protesten in Arif & Marokko

Het “gezicht” van de hevige protesten in het noorden van Marokko, Nasser Zefzafi (39), is maandag gearresteerd. Zefzafi heeft zichzelf tot leider van het protest uitgeroepen dat in de streek van de Rif is losgebarsten. Hij was sinds vrijdag voortvluchtig en was ondergedoken. De autoriteiten beschuldigen hem van een “aanslag op de vrijheid van godsdienst”. Ze doelen op een protestactie tijdens een vrijdaggebed. Toen riep Zefzafi verwensingen onder meer in de richting van de imam die de gebedsdienst leidde. De politie wilde hem vrijdag al in zijn huis in al-Hoceima aanhouden, maar botste daar op boze betogers, aldus de nieuwszender le360. Dit weekend kwam het weer tot een confrontatie tussen betogers en politie. Daarbij zijn twintig mensen opgepakt. Het Rifgebied is arm en voelt zich achtergesteld door de centrale overheid. De streek wordt voornamelijk bewoond door Berbers, een inheems Noord-Afrikaans volk met onder meer een eigen taal en cultuur. De spanning stijgt er sinds oktober weer. Toen was er een tragisch incident met een visboer van wie de handelswaar...

Protesten in Arif & Marokko Read More

Posted by on Dec 5, 2013 in Geschiedenis, Marokko | 0 comments

Positieve boodschap onderweg naar zelfbeschikkingsrecht

In Roosendaal werd gisteravond in de schouwburg de kring een conferentie gehouden over de strategieën om zelfbeschikkingsrecht voor de riffijnen na te steven. onder de slogan ‘naties zonder staten en het recht op zelfbeschikking: routeplan’, hielden vier gastsprekers een betoog over interne organisatie, samenwerking met anderen volkeren en positiefburgerschap in het land van verblijf. Samenwerken om te beïnvloeden De Engelsman Graham Williamson benadrukte in zijn toespraak het belang van samenwerking tussen de Riffijnen onderling: “De Riffijnen in Nederland vormen een gemeenschap van bijna 400.000 mensen. Dat is een immense getal dat vertaald dient te worden in politieke beïnvloeding in Nationale en Europese parlementen. Door de hearts en minds van de Nederlanders te winnen, kunnen de Riffijnen een belangrijke stap zetten naar erkenning voor hun strijd.” Hij wees daarbij naar de ervaring van de Tamils in het Verenigde Koninkrijk. Voorts betoogde hij alles in de strijd te gooien om de zaak van de Riffijnen bij de rest van de wereld bekend te maken. Verder wijst hij op het belang van...

Positieve boodschap onderweg naar zelfbeschikkingsrecht Read More

Posted by on Nov 12, 2012 in Geschiedenis, Marokko, Politiek & Maatschappij | 0 comments

Tudart n ḥenna Taɛisat di Tyarenzaɣt

Deg useggʷas n 1991 ggiɣ ict n tɣimit aked ḥenna-s n baba. Deg wakud nni tuɣa ɣares 120 n iseggʷusa. Tenna ayi aqa umi i iǧa itrakkʷař ‘crif’ Muḥemmed ameẓyan ɣar wedrar n Jnada d Tcuket (Ayt Sɛid), tuɣa meřmi teqḍeɛ tarwa! Umi i tt sseqsiɣ x mmis n Ɛebdkrim, tenna ayi: “Iḍennaḍ ɛad a mmi!”. Da swadday ad kenniw jjeɣ ad tessijjem x wussan i tuɣa iddar weydud deg wakud nni s yiřes n Tɛisat n Jjilali zi tmurt n Tyarenzaɣt i d yusin deg Ayt Sɛid: Nec:     Min iǧa teggen Imaziɣen deg urar nsen? Taɛisat:  Aḥerḥur waha…cwayt n ssisu, takrict, makan aɣrum makan. Teggen tamaraqt d řḥenni di dfuɛ, tiẓewḍiwin n tmaraqt; nhar n tseřit aah ddunya ad ttuyur marra, ad ayment aman zi třimant. Timɣarin xmi traḥent ad ayment aman ….d tenni d ddenya. Tiḥenjiren ceṭṭḥent, aa ɛibad llah, tinneɣni tawyent id izřan..ih. Nec:       Min ɛnan izřan iǧa iǧan di řweqt nni? Taɛisat: Umi d-yuři uyur tuři-d ṭṭeyyara a ɛmar n wefqer! uden n ssiniyya....

Tudart n ḥenna Taɛisat di Tyarenzaɣt Read More

Posted by on Aug 20, 2012 in Geschiedenis | 0 comments

Ta sijj x umezruy?

Aṭṭas i issnedwen midden di tarezzut x iẓewran n Imaziɣen. Aswaḍ n imezwura axarreṣ nsen tuɣa imsebḍa; kuř ijj innuffar di tewssengimt (= ideologie) nnes. Aɛraben qqaren aqa Imaziɣen nitni d imseḍfaren nsen. Uřa d imesnawen iqdimen n yiřes tuɣa kkin x uzeǧif ass umi arrin aẓwar n Tmaziɣt ɣar wenni umi qqaren Ḥam, mmis n Nuḥ. Tiɣit a ay war iḍbiɛen tekke d zeg wass umi d isfiy řebḥar x ddunect, tfeḍfeḍ tmurt s uzilliḍ (= zondvloed, deluge myth) mani qqimen krad (3) n imeddaren sennej i tmurt! Sham (שם), Ḥam (חָם) d Yafeth (יפת). Tarwa n Nuḥ d nitni ay d ijjin! iřsawen n ddunect. Sham ijje d tutlayin tisamiyin (= Semitische talen), Ḥam ijje d tutlayin tiḥamitin (= Hamitische talen), Yafeth ijje d tutlayin n Uruppaweyen. Ijj aqa sɣeryent waman war d ijji ca. Maca manaya war iqqim ḥed iticc as taynit minzi tinnuzɣa (= taqubbanit a) teqqen ɣar tumgisent (= mythologie) n iyduden n zic. Řuḥen wussan usin d, bdan midden tcarragen dayneɣ, ḥed iqqar...

Ta sijj x umezruy? Read More

Posted by on Mar 16, 2012 in Geschiedenis, Geschiedenis | 0 comments

Řḥaj Aliman di tmurt n Arrif-ublik

Řḥaj Aliman issekkar abarraḥ di ssuq n Wejdir: A Ifransisen! maɣar teggim ammu, tmenɣam ak-d Mulay Muḥend? Aqa i netta i umi itwagg ccan, itwassen s tcuni; netta d amjahed imenɣan, d amejdub n tɣennant, d azedgan n tiɣit; ad kenniw yejj d azbar i wezdam n temɣarin, ad teqqimem d im̥erhan ijj iqqen ɣar wenneɣni, timmatin nwem ad xawem ewtent ayejḍur.

Řḥaj Aliman di tmurt n Arrif-ublik Read More

Facebook

Twitter