Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on mrt 5, 2016 in De taal, Evenementen | 0 comments

Leren Tamazight (Riffijns) Spelling En Grammatica.

Leren Tamazight (Riffijns) Spelling En Grammatica. Start cursus: Elke tweede Vrijdag van de maand De eerste les begin op de 11- 03-2016 Tijd 20:00 tot 22:30 Locatie: vereniging Syphax, cartesiusweg 11, 3534 BA Utrecht Docent: S. Essanoussi Doelgroep Deze cursus is bedoeld voor mensen die het Tamazight (Riffijns) beheersen en die de taal willen leren […]

Leren Tamazight (Riffijns) Spelling En Grammatica. Read More

Posted by on jun 20, 2014 in De taal | 0 comments

Etude trilingue/le verbe Amaziɣ (02)

Etude trilingue/le verbe Amaziɣ (02) ⴰⵣⵔⴰⵡ ⴰⵛⴻⵕⴹⴰⵍⴰⵙ / ⴰⵙⴰⴽⵉⵔ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ (02) دراسة ثلاثية اللغة/الفعل الأمازيغي   الفعل الأمازيغي الذي يتبع الأصغر هو صيغته المشددة كما قلت في المقالة السابقة ك ئلا/ئلا(بتشديد اللام)ئرا/ئرا(بتشديد الراء) ئكا أو ئشا/ئكا(بتشديد الكاف).هذا الفعل له صامتان وصائتان.الصامتان ليسا الا صامتا مضعفا أو اذا أردنا أن نعتمد على صيغة الأمرفله صامتان وصائت […]

Etude trilingue/le verbe Amaziɣ (02) Read More

Posted by on dec 28, 2012 in De taal, Verhalen & Gedichten | 0 comments

Tmaziɣt n ayt Buzeggu

Iẓewran n tqebbař n ayt buzeggu qqnen ɣar weẓwar n izennaten. Aṭṭas zzaysen twaɛarben, war qqimen marra ssawařen Tmaziɣt nsen, ssiwḍen ten imezzan* (řbarani) ad ttun tutlayt tayemmat. Maca qqimen ɛad iwdan imeqqranen ssawařen iřes n tmaziɣt, xmi i ɣa raḥen, Tmaziɣt ad traḥ! war iǧi amecnaw mamec ntaff ass a di tmurt n Arif […]

Tmaziɣt n ayt Buzeggu Read More

Facebook

Twitter