Pages Menu
Categories Menu

Posted by on Jan 9, 2013 in Geschiedenis, Over de Amazigh | 0 comments

Asseggʷas amaynu Yennayer 2963

Amezruy n Yennayer  Imezwura n umezruy n weydud Amaziɣ niɣ asseggʷas amaynu n Imaziɣen war ibeddi ca s tarewřa n Driss Aɛalawi, ayyaw n Ɛři mmis n  ayt Ṭṭařeb, wenni i d yarewřen zi tmurt n ccarq ɣar tmurt n Tmezɣa. Amezwaru n umezruy n Imaziɣen n wamur n wedrar (Lmeɣrib), niɣ n wamur n  wammas (dzayar), niɣ n wamur n Tuga (Tunes), niɣ n wamur n wemlal (libya) marra ibedda zi tiǧin n Mass Cacnaq, amernay n tgeldit x tmurt n Miṣr. Tadra niɣ aẓwar n umezruy n Imaziɣen iqqen ɣar wakud n tgelda n XXII n Miṣr. S uya nzmmar ad nini aqa amesɣun n Imaziɣen ibda ak d Firɛawn Amaziɣ, wenni umi neqqar Cacnaq. Ṭfen Imaziɣen aɣmar di Miṣr ktar zi tnayen n tmiḍa (200 n isseggʷusa). Amezruya aqa t řexxu immars u yarcem di tirasfusen (manuscripts) n zic. Mařa nedweř ɣar idřisen n wudayen ntaff aqa ajeǧid nni umi qqaren Cicaq niɣ Cucaq i iǧan yarcem s tiggaz n truligrifin, tuɣa t d Firɛawn n Miṣr wiss XXII, u d netta i yudfen s isedrisen niɣ s řɛeskar nnes ɣar tmurt n Filistin. Deg wakud n umesɣun n XXI, anagraw...

Asseggʷas amaynu Yennayer 2963 Read More

Posted by on Nov 21, 2012 in De Rif, Geschiedenis, Imazighen algemeen, Islamitische filosofie / geschiedenis | 0 comments

Amezruy n Arif ( Ayt Sɛid )

Deg wedřis umi qqaren: Le Maroc inconu i yura Auguste Moulieras deg usegʷas n 1895, ntaff dayes swadday i ixfawen n wasnirem (= exploration) n Arrif aqa tammurt n Arrif tedřa s idurar d řebḥar acemřař, war ɣares min xef ɣa teggʷed. Maca amesnaw a ittu, niɣ tuɣa war iggi řeḥsab illa ad d-yas ɛad ijj n wakud ad ssnen inni i yegguren sennej i tmurt aqa din ijj qqaren as Ɛmar Uccen zi teqbič n Ayt Sɛid izzenz Arrif i Iseppunya…s min i dayes d idurar d min i das-d innḍen n řebḥar. S uya, ass a ggiɣ ad ssecneɣ axarreṣ n weydud d umezruy n yijj iǧa iḥekkem x teqbič n ayt Sɛid (d tqebbař nneɣni) s yisem n Useppanyu, wenni umi i tuɣa třaɣan ‘nnayeb uccen’, niɣ nnayeb Ɛmar. Deg usegʷas n 1991, ggiɣ ict n tɣimit aked ict n temɣart, d ijj n waryaz; s tnayen idsen xeřqen, iyman, u mmuten di tmurt n ayt Sɛid.  Tamɣart nettat zi dcar umi qqaren Tyarenzaɣt, qqaren as...

Amezruy n Arif ( Ayt Sɛid ) Read More

Posted by on Mar 16, 2012 in Geschiedenis, Geschiedenis | 0 comments

Řḥaj Aliman di tmurt n Arrif-ublik

Řḥaj Aliman issekkar abarraḥ di ssuq n Wejdir: A Ifransisen! maɣar teggim ammu, tmenɣam ak-d Mulay Muḥend? Aqa i netta i umi itwagg ccan, itwassen s tcuni; netta d amjahed imenɣan, d amejdub n tɣennant, d azedgan n tiɣit; ad kenniw yejj d azbar i wezdam n temɣarin, ad teqqimem d im̥erhan ijj iqqen ɣar wenneɣni, timmatin nwem ad xawem ewtent ayejḍur.

Řḥaj Aliman di tmurt n Arrif-ublik Read More

Posted by on Jan 12, 2012 in Geschiedenis | 0 comments

Aseggʷas amaynu Yennayer 2962

Amezwaru n umezruy n Imaziɣen n Lmeɣrib war ibeddi ca s twasit niɣ s tarewřa n Driss wis I zi tmurt n ccarq ɣar tmurt n lmeɣrib ameqqran. Amezwaru n umezruy n Imaziɣen n Lmeɣrib d tmura n Tmezɣa marra ibedda zi tiǧin (= presence) n Cacnaq, amernay (= victorious) n tgeldit x tmurt n Miṣr. Tadra (= origin) n umezruy n Imaziɣen iqqen ɣar wakud n tgelda n XXII n Miṣr. Amesɣun (= dynasty) n Imaziɣen ibda ak-d Firɛawn Amaziɣ umi neqqar Cacnaq.

Ṭfen Imaziɣen aɣmar di Miṣr ktar zi tnayen n tmiḍa (= century). Amezruya aqa-t immars u yarcem deg idlisen n zic1.

Aseggʷas amaynu Yennayer 2962 Read More

Facebook

Twitter