Pages Menu
Categories Menu

Posted by on Nov 21, 2012 in De Rif, Geschiedenis, Imazighen algemeen, Islamitische filosofie / geschiedenis | 0 comments

Amezruy n Arif ( Ayt Sɛid )

Deg wedřis umi qqaren: Le Maroc inconu i yura Auguste Moulieras deg usegʷas n 1895, ntaff dayes swadday i ixfawen n wasnirem (= exploration) n Arrif aqa tammurt n Arrif tedřa s idurar d řebḥar acemřař, war ɣares min xef ɣa teggʷed. Maca amesnaw a ittu, niɣ tuɣa war iggi řeḥsab illa ad d-yas ɛad ijj n wakud ad ssnen inni i yegguren sennej i tmurt aqa din ijj qqaren as Ɛmar Uccen zi teqbič n Ayt Sɛid izzenz Arrif i Iseppunya…s min i dayes d idurar d min i das-d innḍen n řebḥar. S uya, ass a ggiɣ ad ssecneɣ axarreṣ n weydud d umezruy n yijj iǧa iḥekkem x teqbič n ayt Sɛid (d tqebbař nneɣni) s yisem n Useppanyu, wenni umi i tuɣa třaɣan ‘nnayeb uccen’, niɣ nnayeb Ɛmar. Deg usegʷas n 1991, ggiɣ ict n tɣimit aked ict n temɣart, d ijj n waryaz; s tnayen idsen xeřqen, iyman, u mmuten di tmurt n ayt Sɛid.  Tamɣart nettat zi dcar umi qqaren Tyarenzaɣt, qqaren as...

Amezruy n Arif ( Ayt Sɛid ) Read More

Posted by on Jun 12, 2012 in Islamitische filosofie / geschiedenis | 0 comments

Bestel nu uw exemplaar!!

In 1926 stond Abdelkrim Alkhattabi met zijn veertienduizend strijders tegenover een Frans en Spaans leger van meer dan één miljoen soldaten. Ondanks de gigantische militaire ongelijkheid, moesten de Spanjaarden uiteindelijk beroep doen op het Duitse gifgas. Abdelkrim stond onder druk van twee grote moderne mogendheden (Spanje en Frankrijk) en gaf zich in 1926 aan de Fransen over. Dit boek spitst zich niet toe alleen op de ervaring van Abdelkrim

Bestel nu uw exemplaar!! Read More

Facebook

Twitter