Pages Menu
Categories Menu

Posted by on Jun 4, 2017 in De Rif, Geschiedenis, Marokko | 0 comments

Protesten in Arif & Marokko

Het “gezicht” van de hevige protesten in het noorden van Marokko, Nasser Zefzafi (39), is maandag gearresteerd. Zefzafi heeft zichzelf tot leider van het protest uitgeroepen dat in de streek van de Rif is losgebarsten. Hij was sinds vrijdag voortvluchtig en was ondergedoken. De autoriteiten beschuldigen hem van een “aanslag op de vrijheid van godsdienst”. Ze doelen op een protestactie tijdens een vrijdaggebed. Toen riep Zefzafi verwensingen onder meer in de richting van de imam die de gebedsdienst leidde. De politie wilde hem vrijdag al in zijn huis in al-Hoceima aanhouden, maar botste daar op boze betogers, aldus de nieuwszender le360. Dit weekend kwam het weer tot een confrontatie tussen betogers en politie. Daarbij zijn twintig mensen opgepakt. Het Rifgebied is arm en voelt zich achtergesteld door de centrale overheid. De streek wordt voornamelijk bewoond door Berbers, een inheems Noord-Afrikaans volk met onder meer een eigen taal en cultuur. De spanning stijgt er sinds oktober weer. Toen was er een tragisch incident met een visboer van wie de handelswaar...

Protesten in Arif & Marokko Read More

Posted by on May 21, 2013 in De Rif, Lees een boek | 0 comments

Tudunin war itizghen – Ali Amazigh

Onlangs is het tweede boek van Ali Amazigh verschenen onder de naam “Tudunin war itizghen” (druppels die niet opdrogen). In het boek vertelt de auteur over zijn jeugdjaren in Marokko. Hij schrijft over uiteenlopende gebeurtenissen in zijn leven, bijvoorbeeld over de periodieke thuiskomst van zijn vader uit Nederland, zijn besnijdenis, zijn favoriete hond ‘bisi’ en zijn ervaringen op school. De onderhoudende verhalen laten een beeld zien van de Rif in de jaren ’60 en ’70 waarin de positieve maar ook de negatieve kanten belicht worden vanuit het perspectief van een opgroeiende jongen. Het boek bevat 22 korte verhalen (136 pagina’s) en is volledig in het Riffijns-Berber (Tmazight) geschreven met gebruikmaking van Latijnse letters. Het boek bevat een uitleg over de uitspraak van het Berber (in het Berber). De tekst is getranscribeerd door K. Mourigh. Het boek bevat een aantal tekeningen van de kunstenaar M.Abettoy. De cover is gemaakt door H. el Sekalle.U kunt het boek voor 7 euro (exl. verzendkosten) bestellen door een e-mail met uw adresgegevens te sturen...

Tudunin war itizghen – Ali Amazigh Read More

Posted by on Nov 21, 2012 in De Rif, Geschiedenis, Imazighen algemeen, Islamitische filosofie / geschiedenis | 0 comments

Amezruy n Arif ( Ayt Sɛid )

Deg wedřis umi qqaren: Le Maroc inconu i yura Auguste Moulieras deg usegʷas n 1895, ntaff dayes swadday i ixfawen n wasnirem (= exploration) n Arrif aqa tammurt n Arrif tedřa s idurar d řebḥar acemřař, war ɣares min xef ɣa teggʷed. Maca amesnaw a ittu, niɣ tuɣa war iggi řeḥsab illa ad d-yas ɛad ijj n wakud ad ssnen inni i yegguren sennej i tmurt aqa din ijj qqaren as Ɛmar Uccen zi teqbič n Ayt Sɛid izzenz Arrif i Iseppunya…s min i dayes d idurar d min i das-d innḍen n řebḥar. S uya, ass a ggiɣ ad ssecneɣ axarreṣ n weydud d umezruy n yijj iǧa iḥekkem x teqbič n ayt Sɛid (d tqebbař nneɣni) s yisem n Useppanyu, wenni umi i tuɣa třaɣan ‘nnayeb uccen’, niɣ nnayeb Ɛmar. Deg usegʷas n 1991, ggiɣ ict n tɣimit aked ict n temɣart, d ijj n waryaz; s tnayen idsen xeřqen, iyman, u mmuten di tmurt n ayt Sɛid.  Tamɣart nettat zi dcar umi qqaren Tyarenzaɣt, qqaren as...

Amezruy n Arif ( Ayt Sɛid ) Read More

Posted by on Oct 13, 2012 in Columns, De Rif | 0 comments

Ait Said*, ad negg afus deg ufus, ad nemsawaḍ, ad nmun….

Vingt ans Déjà, aydud aɣarim (la societé civile) innecmet s txecfin n imdebbaren n řmexzen amaḍal. Bdant tmesmunin txarṣent min ɣa ggent. Ca ibda isyama tizizwa, ca ibda isxinctir di řbayem, ca ibda isyama iɣarwaḍ, ḥed nneɣni ibda isɣara taɛraft ḥuma ad ksen taqubbanect zeg webrid! ad smunen iwdan war issinen ad arin niɣ i inni war issinen ad ɣaren iřes n midden! Iřes nsen- tatlayt tayemmat- ttun tt, axmi nettat war xafes bu Arebbi. (Tekksen taɣyuři s taɣyuři) Uřa d timesmunin n Europa i tuɣa, deg wakud n zic, isɣuyyun x tesɣart n yewdan dewřent řa nitnti nnuffarent di tasyumi (ttenmeyya)! Min xef tuɣa urezzun iwdan n zic d min xef urezzun inni n yiḍa imsebḍa x waṭṭas. Iwdan n zic tuɣa tmunen, teggen afus deg ufus s Twiza, ina n yiḍa teggent s l’internet. S uya, ixeṣṣ ad nessen aqa war nzemmar ad nesbedd garra di Afɣanisatan s (les militants n) l’internet niɣ s wudem-n-wedřis (Facebook). Maca s Twiza n Imaziɣen di tmurt n Tmezɣa nzemmar, ticti...

Ait Said*, ad negg afus deg ufus, ad nemsawaḍ, ad nmun…. Read More

Facebook

Twitter