Pages Menu
Categories Menu

Posted by on Dec 2, 2012 in Columns, De taal | 0 comments

Wi yexsen ad yini yini

Tsunami n wawařen n Taɛrabt!   Amec itwassen deg iyyar n tusna, xmi nessawař Tmaziɣt, nessawař itt s umawař n Tmaziɣt tayemmat, maca din mani i itemrusan wawařen n midden deg wemcan n wawařen n Tmaziɣt. Manaya war iǧi d amnus d ameqqran minzi marra tutlayin n midden daysent awařen i d-yudfen zi tmura nneɣni, s uɣiř niɣ s wuř; waxxa, s minzi i ɣa nessen awař n Umaziɣ zeg wawař n midden? S wawařen nneɣni (in other words) din iwdan xmi itesřan i ca n wawař n Tmaziɣt yudes, niɣ yarwes deg wawař n taɛrabt, qqaren aqa awař a ikke-d zi tutlayt taɛrabt. Maca  ixes war ntettu ca aqa waxxa awařen arewsen deg wayawya, war yexs ca nican ad yini aqa war ǧin ca d Tmaziɣt. Ḥuma ad nessen amussen n min neqqar, ad neksi ijj n wawař zeg wawařen i icarcen aked wawařen n midden, amecnaw /qqḍ/ /řqeddid/ /iɣɣeḍ/ /tiɣarɣart/, /reɣ/ /reqq/, marra awařen a udsen i wawařen n taɛrabt d/niɣ tasirect (l’assyrien) amecnaw, /alwaqud/, /waqad/ , /tawaqqud/....

Wi yexsen ad yini yini Read More

Posted by on Oct 13, 2012 in Columns, De Rif | 0 comments

Ait Said*, ad negg afus deg ufus, ad nemsawaḍ, ad nmun….

Vingt ans Déjà, aydud aɣarim (la societé civile) innecmet s txecfin n imdebbaren n řmexzen amaḍal. Bdant tmesmunin txarṣent min ɣa ggent. Ca ibda isyama tizizwa, ca ibda isxinctir di řbayem, ca ibda isyama iɣarwaḍ, ḥed nneɣni ibda isɣara taɛraft ḥuma ad ksen taqubbanect zeg webrid! ad smunen iwdan war issinen ad arin niɣ i inni war issinen ad ɣaren iřes n midden! Iřes nsen- tatlayt tayemmat- ttun tt, axmi nettat war xafes bu Arebbi. (Tekksen taɣyuři s taɣyuři) Uřa d timesmunin n Europa i tuɣa, deg wakud n zic, isɣuyyun x tesɣart n yewdan dewřent řa nitnti nnuffarent di tasyumi (ttenmeyya)! Min xef tuɣa urezzun iwdan n zic d min xef urezzun inni n yiḍa imsebḍa x waṭṭas. Iwdan n zic tuɣa tmunen, teggen afus deg ufus s Twiza, ina n yiḍa teggent s l’internet. S uya, ixeṣṣ ad nessen aqa war nzemmar ad nesbedd garra di Afɣanisatan s (les militants n) l’internet niɣ s wudem-n-wedřis (Facebook). Maca s Twiza n Imaziɣen di tmurt n Tmezɣa nzemmar, ticti...

Ait Said*, ad negg afus deg ufus, ad nemsawaḍ, ad nmun…. Read More

Posted by on Apr 2, 2012 in Columns | 0 comments

Wi yexsen ad yini yini

Hegel (1770-1831) yarra tiɣit i wmezruy xenni yufa aqa marra timegga (facts) d wudmawen n izeǧifen imeqqranen (great personages) deg umezruy ameḍlan itɛaqqab d tnayen n twařatin di tudart n uydud, maca ittu ad yarni aqa twařat tamezwarut igga amecnaw takesna (tragedy), twařat wis tnayen igga amecnaw tiseḍḥac.

Wi yexsen ad yini yini Read More

Facebook

Twitter