Verhalen en gedichten

Wi iǧan d abuhaři?
Amcum iqarreb ɣares! Igga axmi immuzzar. Irizazen tekken as d x ixfawen n uqemmum, rexxu rexmin ad isseɣřiǧet uř i yinni dayes ixezzaren. Issawař …
Mmis n …řefqi
S wass yus as d řewjeɛ, tessekk ɣar weryaz nnes. Aryaz nnes ǧa iǧa d řefqi n temzida n dcar. Yus d itazzeř ɣar …
Lof op het Berbers
O moedertje Berberso kostelijk merg van de bottenwie met jou solt,de tijd zal met hem sollen!Wie jou wil wegvagen,hem zullen de dagen wegvagen!Zij hebben …
Ziyaan graaft naar zijn wortels
Ziyaan, een jongeling met een scherp verstand,ging graven naar zijn wortels,probeerde zijn afstamming te achterhalenen de gebeurtenissen van de voorbije tijd. hij vroeg de …
Het meisje dat verkocht werd
zij zette zich op een steenen barstte uit in tranen,tranen neerstromend als rivieren. ooit hoedde zij het veemet een herdersjongdie de herdersfluit speelde.zij vermaakten …
Dwalende Mas’oed
Fatima jubelt en Hemmadai slaakt een vreugdekreet.op het dag wordt een wimpel uitgestoken.ze zijn opgetogen: er is een zoon geboren!de een zet muntthee, de …
Dochter van de Bergen
zij verscheen op de heuvelvan gazellen vergezeld.lang wapperden haar harengolvend over haar rug als een golf van de zeehaar gelaat was schoon als de …
Meẓyan di San Sebastyan
Meẓyan di San Sebastyan Taddart twařa taddart, jar asent iɣezran d ibuda. Tanibut tzeddeɣ weḥdes aked babas. Temmut yemmas nettat war tessin mayemmi, iqqim …
maɣar ǧan ca n jjnun ssawařen Tmaziɣt?
Temsar aṭṭas zeg wami, ict n temɣart qqaren as Taɛisat. Tuɣa temřec ɣar ijj n dcar war iǧi ca nsent. Iwdan nni tuɣa ɣarsen …
Aɣewweɣ n imeḥḍaren
 -Wis ijj Di 27-10-1978, ass n jjemɛa, ameḥḍar iksi iḍaren nnes ad iraḥ ɣar temzida n Lkindi am war issin ma ad iraḥ ad …
Aɣewweɣ n imeḥḍaren
             Aɣewweɣ n imeḥḍaren       -Wis 2  Aɣewweɣ ixarref, taǧest tendeř, urar iqḍa maca ibeɛɛac ɛad aqa yen farnen imeḥḍaren zi tudrin, zi …
Iɣzar n dcar
Ass n třata, třata d ass n ssuq. Řɣaci marra sewwqen, qqimen ɣir iḥenjiren imeẓyanen d temɣarin. Tuɣa d azyen n wass. Ass nni …
Tiṭṭ n tɣanimt
S tidett, tuɣa war izemmar uřa d ijj ad ssenni yekk.   Tessaggʷad.  A yaman, a iqarqriwen, a yinni n ʷadu tmurt. Tiṭṭ n tɣanimt …
BELMONDO N FARXANA
Yura t: Mohamed Essanoussi Iṭṭef řkas n watay s tnayen ifassen ixezzar deg ijj n weḥram itraḥ itas-d jar tewwura n řeqhawi. War d-yarri …
Tmaziɣt n ayt Buzeggu
Iẓewran n tqebbař n ayt buzeggu qqnen ɣar weẓwar n izennaten. Aṭṭas zzaysen twaɛarben, war qqimen marra ssawařen Tmaziɣt nsen, ssiwḍen ten imezzan* (řbarani) …