Columns

De grote tijden voor de Rif zullen aanbreken
De grote tijden voor de Rif zullen aanbrekenAsis Aynan is een Nederlandse schrijver, columnist en berberactivist. In de onderstaande tekst haalt hij herinneringen op …
BELMONDO N FARXANA
Yura t: Mohamed Essanoussi Iṭṭef řkas n watay s tnayen ifassen ixezzar deg ijj n weḥram itraḥ itas-d jar tewwura n řeqhawi. War d-yarri …
Řeɛraṣi n Ɛmar n cciṭan
Yura t: Mohamed Essanoussi Ajemmaḍin i taddart nneɣ, aqa din ijj n řeɛraṣi, zeg wami i d-kkareɣ tesřiɣ ɣar yewdan třaɣan as: řeɛraṣi n …
Jar řbiɛet d lbiyɛa
Yura t: M.Essanoussi Aṭṭas zeg wami war ten ẓriɣ. Kuř ijjen man abrid ikka. Ijj innuri deg ixf nnes, ijj iweddar, ijj iḥuz ixef …
Mmis n dcar
Taziři, ussan n ṣmayem. Marra iwdan aqa yen di barra. Ajenna yarsa, itran tsiqsiqen. Ikkar mmis n dcar ad yurzu manis i ɣa yekk. …
Wi yexsen ad yini yini
Tsunami n wawařen n Taɛrabt! Amec itwassen deg iyyar n tusna, xmi nessawař Tmaziɣt, nessawař itt s umawař n Tmaziɣt tayemmat, maca din mani i …
Ait Said*, ad negg afus deg ufus, ad nemsawaḍ, ad nmun….
Vingt ans Déjà, aydud aɣarim (la societé civile) innecmet s txecfin n imdebbaren n řmexzen amaḍal. Bdant tmesmunin txarṣent min ɣa ggent. Ca ibda isyama …
Wi yexsen ad yini yini
Ijj n wudem n umezruy n Imaziɣen. Hegel (1770-1831) yarra tiɣit i umezruy xenni yufa aqa marra timegga (facts) d wudmawen n izeǧifen imeqqranen …
Wi yexsen ad yini yini
Min ma negga rid am nni? Ca n twařatin tedhiceɣ xmi tesřiɣ i ca n yewdan ssawařen x tusna n Lmeɣrib. Zeg wami d …
Niets menselijks is mij vreemd
En zelfhaat al helemaal niet. Volgens de Van Dale komt het fenomeen veel voor bij bevolkingsgroepen die te maken hebben discriminatie. ‘Ze gaan geloven …
“Het land staat in brand!”
De vijand zit Nederland`, kopt Binnenlandse Bestuur in maart vorig jaar boven een interview met burgemeester Albert van den Bosch van Zaltbommel. De VVDér had het …
Min nzemmar ad negg s umawař n wawař?
Amezruy n tusna immars x wawař. Marra Tmaziɣt am tenni n zic am tenni n yiḍa, ɣares amawař n ʷawař zi Tmaziɣt n Arrif …
Marokkanen zien ondern……
Door Amazightimes redatie: Hans Buijs besloot in 1993 naar Marokko, het geboorteland van zijn echtgenote, te verhuizen. Hij was in Nederland ondernemer en het …
Arabische lente?
Er heerst een algemene indruk dat de Arabische wereld een nieuw tijdperk van haar geschiedenis heeft geëntameerd begin dit jaar, het tijdperk van de …
Open brief aan de koning
Door: Abdelhak Serhane, Le monde 03-03-2011 Vertaald door M. Aarab —————————————————— Majesteit! Ik had graag geen behoefte te hebben om u te schrijven, maar …
Egypte en Tunesië wel, Marokko niet?
Veel Marokkanen hebben de afgelopen weken de protesten in Tunesië en Egypte op de voet gevolgd. Veel mensen van in de 40 met flashbacks …
A Dios Abraham
De antikolonialistische Marokkaanse militant Abraham Serfaty heeft op 18 november 2010 het leven gelaten. Serfaty was een bijzondere oppositiefiguur en zijn parcours weerspiegelt de …
Islam gemondialiseerd
De term “mondialisering” van de islam is een paar jaren terug door de Franse islamoloog Olivier Roy gebruikt als titel van één van zijn …
Laat de man met rust
De Nederlandse moslims en veel andere burgers in dit land zijn niet over Geert Wilders  te spreken. Door zijn racistische  uitspraken, met name over …
Hoezo democratie?
Ik hoorde onlangs een reclamespot op Funx radio om Marokkanen naar de stembus te krijgen. Een van de argumenten om mensen te trekken was …