Geschiedenis

Asseggʷas amaynu Yennayer 2963
Amezruy n Yennayer  Imezwura n umezruy n weydud Amaziɣ niɣ asseggʷas amaynu n Imaziɣen war ibeddi ca s tarewřa n Driss Aɛalawi, ayyaw n Ɛři mmis n  ayt Ṭṭařeb, …
Amezruy n Arif ( Ayt Sɛid )
Deg wedřis umi qqaren: Le Maroc inconu i yura Auguste Moulieras deg usegʷas n 1895, ntaff dayes swadday i ixfawen n wasnirem (= exploration) n Arrif aqa tammurt …
Řḥaj Aliman di tmurt n Arrif-ublik
Řḥaj Aliman issekkar abarraḥ di ssuq n Wejdir: A Ifransisen! maɣar teggim ammu, tmenɣam aked Mulay Muḥend? Aqa i netta i umi itwagg ccan di …
Aseggʷas amaynu Yennayer 2962
Amezruy n useggʷas amaynu Amezwaru n umezruy n Imaziɣen n Lmeɣrib war ibeddi ca s twasit niɣ s tarewřa n Driss wis ijj zi …