Geschiedenis (Bekende Imazighen)

De Rifoorlog
Voor velen is de Rifoorlog onbekend, voor anderen is het weer een inspiratiebron voor hun strijd om vrijheid. De Rifoorlog was een van de …
Massinissa (238 v.Chr. – 148 v.Chr.)
Massinissa (238 v.Chr. – 148 v.Chr.) was aanvankelijk een stamhoofd en werd de eerste koning van Oost-Numidië. De cavalerie van de Numidiërs heeft een belangrijke rol gespeeld …
Udem n Arrif d waddud n Irifiyyen
Qqaren aneɣ idřisen n midden aqa ameddur n Arrif zeg wami iǧa netta d ilelli (= free), tuɣa traɣan as waɛraben ‘blad es-Siba” (= …
Řḥaj Aliman di tmurt n Arrif-ublik
Řḥaj Aliman issekkar abarraḥ di ssuq n Wejdir: A Ifransisen! maɣar teggim ammu, tmenɣam aked Mulay Muḥend? Aqa i netta i umi itwagg ccan di …
Ta sijj x umezruy?
Aṭṭas i issnedwen midden di tarezzut x iẓewran n Imaziɣen. Aswaḍ n imezwura axarreṣ nsen tuɣa imsebḍa; kuř ijj innuffar di tewssengimt (= ideologie) …
Tudart n ḥenna Taɛisat di Tyarenzaɣt
Deg useggʷas n 1991 ggiɣ ict n tɣimit aked ḥenna-s n baba. Deg wakud nni tuɣa ɣares 120 n iseggʷusa. Tenna ayi aqa umi …
Positieve boodschap onderweg naar zelfbeschikkingsrecht
In Roosendaal werd gisteravond in de schouwburg de kring een conferentie gehouden over de strategieën om zelfbeschikkingsrecht voor de riffijnen na te steven. onder …