Artikel categorieën


Geschiedenis

Asseggʷas amaynu Yennayer 2963
Amezruy n Yennayer  Imezwura n umezruy n weydud Amaziɣ niɣ asseggʷas amaynu n Imaziɣen war …
Amezruy n Arif ( Ayt Sɛid )
Deg wedřis umi qqaren: Le Maroc inconu i yura Auguste Moulieras deg usegʷas n 1895, …
Řḥaj Aliman di tmurt n Arrif-ublik
Řḥaj Aliman issekkar abarraḥ di ssuq n Wejdir: A Ifransisen! maɣar teggim ammu, …
Aseggʷas amaynu Yennayer 2962
Amezruy n useggʷas amaynu Amezwaru n umezruy n Imaziɣen n Lmeɣrib war …

Boeken:

Behind The Courtyard Door
Ursula Kingsmill Hart beschouwt Marokko als thuis sinds zij daar, als jong …
Strijdkreet van de aarde: Riffijnse gedichten
Strijdkreet van de aarde is Ahmed Essadki’s debuut bundel. In deze gedichtenbundel …
The Aith Waryaghar of the Moroccan Rif: An Ethnography and History
‘The Aith Waryaghar of the Moroccan Rif’ is een meesterwerk op het …
Protesten in Arif & Marokko
Het “gezicht” van de hevige protesten in het noorden van Marokko, Nasser …
Tudunin war itizghen – Ali Amazigh
Onlangs is het tweede boek van Ali Amazigh verschenen onder de naam …
Amezruy n Arif ( Ayt Sɛid )
Deg wedřis umi qqaren: Le Maroc inconu i yura Auguste Moulieras deg usegʷas n 1895, …

Bekende Imazighen:

Fatima Elatik
Fatima Elatik groeide op in Amsterdam-oost. Na een lerarenopleiding Biologie ging zij …
Mohammed Mohandis
Mohammed Mohandis is geboren in Gouda (1985) en sinds zijn 17e politiek …
Salima Belhaj
Salima Belhaj werd in 1978 geboren in Harderwijk. In 2000 werd zij …
Achmed Baadoud
Achmed Baadoud werd in 1972 geboren in het Noord-Marokkaanse Aith Said. Hij …
Ahmed Marcouch
Ahmed Marcouch is een PvdA politicus. Ahmed Marcouch is vooral bekend als …
Ahmed Aboutaleb
Ahmed Aboutaleb werd in 1961 geboren in Aith Sidel (Iqqer3ieyen) in Noord …

Gebieden:

Siwa, een Oase in Egypte
Siwa is een van de oases van Egypte en ligt helemaal in …
Tataouine Tunesië
Er is op dit moment veel onrust in Tataouine. Tataouine één van …

Columns:

De grote tijden voor de Rif zullen aanbreken
De grote tijden voor de Rif zullen aanbrekenAsis Aynan is een Nederlandse …
BELMONDO N FARXANA
Yura t: Mohamed Essanoussi Iṭṭef řkas n watay s tnayen ifassen ixezzar …
Řeɛraṣi n Ɛmar n cciṭan
Yura t: Mohamed Essanoussi Ajemmaḍin i taddart nneɣ, aqa din ijj n …
Jar řbiɛet d lbiyɛa
Yura t: M.Essanoussi Aṭṭas zeg wami war ten ẓriɣ. Kuř ijjen man …
Mmis n dcar
Taziři, ussan n ṣmayem. Marra iwdan aqa yen di barra. Ajenna yarsa, …
Wi yexsen ad yini yini
Tsunami n wawařen n Taɛrabt! Amec itwassen deg iyyar n tusna, xmi nessawař …

Verhalen en gedichten:

Wi iǧan d abuhaři?
Amcum iqarreb ɣares! Igga axmi immuzzar. Irizazen tekken as d x ixfawen …
Mmis n …řefqi
S wass yus as d řewjeɛ, tessekk ɣar weryaz nnes. Aryaz nnes …
Lof op het Berbers
O moedertje Berberso kostelijk merg van de bottenwie met jou solt,de tijd …
Ziyaan graaft naar zijn wortels
Ziyaan, een jongeling met een scherp verstand,ging graven naar zijn wortels,probeerde zijn …
Het meisje dat verkocht werd
zij zette zich op een steenen barstte uit in tranen,tranen neerstromend als …
Dwalende Mas’oed
Fatima jubelt en Hemmadai slaakt een vreugdekreet.op het dag wordt een wimpel …

Educatieve programma’s:

Educatieve programma’s
Omschrijving: GEEN TIJD om vloeiend te worden? Hebt u de basisbeginselen nu …
Talk Now Berbers (Tamazight)
Ideaal voor iedereen die : Complete beginner is of alleen enkele woorden kent in …
Cijfers – Imdaln – ⵉⵎⴷⴰⵍⵏ
Azul Felawen Imaziɣen u Timaziɣin nneɣ. Voor zij onder ons die graag …

De taal:

Cadi Kaddour (1952 – 1995)
Tamazight behoort tot de Hamito- Semitische (of Afro-Aziatische) talen en is bezig …
Areṭṭař n wawařen
Aṭṭas n iřsawen n ddunect carcen ak wayawya  tusna (knowledge) d wareṭṭař n …
Amyagg n ‘iři’ di Tmaziɣt n Arrif
1.         Tanebdat Ntaff di Temgisent (mtyhology) n imrawen (ancestors) n wemḍal (planet) …
Min nzemmar ad negg s umawař n ufus? Yura t : Mohamed Essanoussi
Amawař n ufus war ijji amcan, netta aqa t di marra iřsawen n Tmaziɣt. …
Tutlayt n Tmaziɣt di tallunt d wakud
Zi tɣawsiwin iqesḥen deg wazzay n tutlayt n Tmaziɣt, ntaff aseqsi x …
Acemřař d ubercan
1. Tabrit ɣar iyyar llan ca n yiřsawen n midden mani ntaff …

Cultuur:

Marokkanen in de Tweede Kamer
De Tweede Kamerverkiezingen vinden volgende week plaats. Ik kreeg vandaag de kandidatenlijst …
Het debat tussen verschillende belanghebbenden in het Rif
Dit bericht is bedoeld voor een debat tussen de verschillende belanghebbenden in …
Marokko en zijn migranten
Eind jaren zestig kwam de Marokkaanse staat  er achter dat de aanwezigheid …
Marokko, politieke failliessement
De politieke debatten in Marokko zijn weer losgebroken, dit keer omtrent het …
Cadi Kaddour (1952 – 1995)
Tamazight behoort tot de Hamito- Semitische (of Afro-Aziatische) talen en is bezig …
Wikileaks: Iseppunya tbergagen x uzeid ameɣrabi
Ɛawed zi jdid tessufeɣ d Wikileaks řexbar ameqqran x tbergagect n iseppunya …