Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - 3ich

106
Poëzie / Re: Abrid a rhidj
« on: 15/03/2013 om 13:16:44 »
Is jouw god dan echt zo dom geweest dat hij ervoor gekozen heeft om zijn belangrijke heilige boodschap via ahadith te verspreiden en niet gewoon via zijn koran? Of boeit het jouw god domweg niet wat er met zijn heilige boodschap hier op Aarde gebeurt?

Hoofdstuk: 18 ayaat: 15

En wie is onrechtvaardiger, dan hij die een leugen over Allah verzint?"

Hoofdstuk 3 Ayaat 7:


7. Hij is het, Die u het Boek heeft nedergezonden; er zijn verzen in, die onoverdrachtelijk zijn, zij vormen de grondslag van het Boek, en er zijn andere (verzen), die zinnebeeldig zijn. Maar degenen in wier hart dwaling is, volgen die, welke zinnebeeldig (bedoeld) zijn en zoeken tweedracht en de verkeerde uitleg. En niemand kent de juiste uitleg dan Allah en degenen, die vast gegrondvest zijn in kennis, die zeggen: "Wij geloven er in; het geheel is van onze Heer"; en niemand trekt er lering uit, dan zij, die begrip hebben.

Allah u Akbar!!! Dit is mijn antwoord.

107
Poëzie / Re: Abrid a rhidj
« on: 15/03/2013 om 11:56:21 »
Laat jullie niet gek maken en in een openlijke dwaling brengen door de media: Al Aqsa moskee.En niet deze:
108
Poëzie / Re: Abrid a rhidj
« on: 15/03/2013 om 11:42:19 »

Dat de er een verandering heeft plaatsgevonden in de qibla van Jeruzalem naar Mekka staat voor Senor Canardo vast.

Nu is het mijn beurt. Kan jij met koranische bewijzen komen dat de qibla van Jeruzalem naar Mekka is verandert?


109
Poëzie / Re: Abrid a rhidj
« on: 15/03/2013 om 11:39:26 »

Zelfs de 'Alexander romance' over Alexander de Grote heeft z'n sporen in de Koran achtergelaten: Zul-Qarnain.
 

Nu is het echt bevestigd! Gij verkeert voorzeker in een openlijke dwaling!

Shame on you!!! Hoe durf jij om Dhul Qarnain als Alexander de grote te bestempelen.

Alexander was een pagan, heidene, een flikker, beeldenaanbidder, musrhrikeen! Hij zat vol hoogmoed, met zijn welbekende uitspraak: Do you have peanuts in your head!

Nee Dhul Qarnain was een boodschapper/profeet hij had een missie hier op aarde. En die heeft hij volbracht en heel duidelijk is dat beschreven in de koran. Hij leefde in de levensduur van Profeet Ibrahim vzmh allen.

Wat een onwetendheid heerst er hier op dit forum.

110
Poëzie / Re: Abrid a rhidj
« on: 14/03/2013 om 00:04:49 »
Senor Canardo zei "goddelijke waarde" en niet alleen "waarde". Maw het is te herleiden zonder menselijke tussenkomst tot een goddelijk bron. In dit geval is dit slechts alleen de koran aangezien de koran beschouwd wordt als het (onveranderlijke) woord van jou god. Ahadith en tafsirs daarentegen zijn slechts menselijke afgeleiden van goddelijke openbaringen. Maw. je kan nooit spreken van goddelijke waarde als je praat over ahadith of tafsir, noch kun je het enige goddelijke waarde toekennen. 

Jij doet een bewering dat jouw god jou heeft verplicht om te bidden. Dat klopt ook, want dat heeft onze amazigh_ ook laten zien met een citaat uit de koran, zie 29:45.

Maar wat jij en amazigh_ tot op heden niet hebben kunnen staven met koranisch bewijs, is de reden waarom jij en amazigh 5 x per dag bidden, en niet 6 x per dag of 3 x per dag. Want voor zover Senor Canardo heeft onderzocht heeft jouw god nooit gezegd in zijn woorden dat je 5 x per dag moet bidden. Maw. Jullie als godvrezende moslims bidden wel 5 x per dag, maar jullie weten niet eens of dat het 5 x daags bidden wel door jullie eigen god is opgedragen. In plaats daar antwoord op te zoeken in god's eigen woorden de koran, doen jullie iets heel onlogisch, jullie gaan naar antwoorden zoeken mbt tot jullie bidfrequentie van 5 in ahadith = menselijke ooggetuigeverslagen.

Dit vindt Senor Canardo niet alleen vreemd aangezien men de onveranderlijkheid van menselijke ooggetuigenverslagen niet kan garanderen: alle ahadith zijn namelijk ooit begonnen als mond-tot-mond reclame, die pas na honderden jaren later op schrift zijn gesteld. Bovendien roept dit bij Senor Canardo ook vragen op over de compleetheid van de koran! Blijkbaar ontbreekt er cruciale informatie in de koran mbt. tot het bidden.

Waarom neemt jou god dan wel de tijd en moeite om in de koran expliciet te vermelden dat je moet bidden, maar vervolgens blijft hij in gebreke om in datzelfde boek ook te vermelden hoe vaak je als moslim dan moet bidden of zelfs hoe een islamitisch gebed eruit dient te zien. En dan wil je Senor Canardo ook nog wijs maken dat jouw god vervolgens ervoor kiest om exclusief via het onbetrouwbare medium van menselijke orale overlevering en menselijke ooggetuigenverslagen, het gebod tot 5 x per dag bidden te communiceren aan zijn onderdanen. En dat terwijl het aantoonbaar dat de meeste ahadith in omloop niet eens authentiek zijn.

Is jouw god dan echt zo stom geweest dat hij ervoor kiest om zijn belangrijke heilige boodschap via ahadith te verspreiden en niet gewoon via zijn koran? Of boeit het jouw god niet wat er met zijn heilige boodschap hier op Aarde gebeurt?
Allereerst vind ik dat je het boekje te buiten gaat. Iets meer respect tegenover onze schepper zou op zen plaats zijn.

Je kunt hoog of laag springen. Maar, als jij door jou koppigheid, het bos niet meer door de bomen kan zien. Verkeert gij in een openlijke dwaling.


De koran is aan Mohamed vzmh gezonden. En dat niet alleen maar ook een levenswijze. De sunnah. Denk bijv de Sharia, de hadiths. Dat is  allemaal aan hem overgeleverd door de schepper.

En dit onderwerp gaat over Al Quds moskee. Die moskee is om Allah te aanbidden (dat staat bijv ook niet in de koran dat je een moskee moet bouwen bwv) Dat is ook een overlevering en daar zijn ook weer richtlijnen van wanneer en hoe vaak je de wassing verricht. Ter aanbidding

Echter moet men weten dat we nu vele stromingen hebben binnen de islam. Ze claimen moslim te zijn en te geloven in de Koran maar de Hadiths die ze volgen zijn niet hadith mutawitir wat amazigh_ al in eerdere post heb aangegeven. De Hadiths maakt het verschil tussen sjieten en soennieten.

De soenna de gene die Mohamed vzmh volgen hanteren Sahih Bukhari - Sahih Muslim (de geldige Hadith mutawatir)

111
Poëzie / Re: Abrid a rhidj
« on: 13/03/2013 om 22:25:02 »
Overtuig Senor Canardo dan dat jou god in zijn eigen woorden jou heeft opgedragen om 5 x per dag te bidden. Meer vraagt Senor Canardo niet.


Ps. De ahadith zijn gebaseerd op menselijke ooggetuigeverslagen en dit ziet Senor Canardo dan ook niet als een gebod van god of kan daar enige goddelijke waarde aan toe kennen.
Je stelt een retorische vraag.

Als de Hadiths voor jou geen waarde heb. Dan hecht je ook geen waarde aan de Tafsir van de koran. (want dat is ook door mensen geanalyseerd/overgeleverd) Zo dus ook niet aan de heilige boek. Wie ben ik om jou te overtuigen?, wat 1 van de 5 zuilen zijn binnen de islam.

Nog 2 mooie ayaats mbt dit onderwerp: 28. Blijf bij degenen die hun Heer 's morgens en 's avonds aanroepen[B/] en die Zijn welbehagen zoeken en laat uw ogen niet van hen afdwalen door het zoeken van de praal dezer wereld en gehoorzaam niet aan hem, wiens hart Wij achteloos hebben gemaakt voor de gedachte aan Ons, noch degene die zijn begeerte volgt en wiens geval het ergste is.

29. Zeg: "Het is de waarheid van uw Heer: laat daarom geloven die geloven wil en niet geloven, die niet wil." Voorwaar, wij hebben de boosdoeners een Vuur bereid, welks omheining hen zal insluiten. Indien zij om hulp roepen, zullen zij worden begoten met water als gesmolten lood, dat hun gezicht zal verbranden. Hoe verschrikkelijk is de drank en hoe vreselijk de rustbank.


112
Poëzie / Re: Abrid a rhidj
« on: 13/03/2013 om 21:51:54 »
Zelfs al zou Senor Canardo in openlijke dwaling verkeren zoals jij het verwoordt, neemt dat niet weg dat noch jij noch onze amazigh_ vanuit de koran kunnen onderbouwen waarom jij en amazigh_ als het goed is 5 x per dag MOETEN bidden.

Wel waar. Allah heeft ons bevolen hem te aanbidden en dat doet men mede door te bidden. (genoeg ayaats als voorbeeld gegeven). Ben je daar niet van overtuigd? Dan vrees ik dat gij in openlijke dwaling verkeert.

In de koran staat dat men de Shalat dient te onderhouden. De hadiths van de Soenna die vertellen hoe en wanneer men dat moet doen!

Het is zelfs 1 van de 5 zuilen in de islam.

113
Poëzie / Re: Abrid a rhidj
« on: 13/03/2013 om 21:42:22 »
Vreemd genoeg is Mohamed sixtoe de voorzitter van de Al Quds-comite.

Deze locatie/Moskee is waar de kruistocht over ging. Eeuwen lang is hier om gevochten!

(eingelijk overgenomen van zijn vader, Hassan de 2e. http://www.amazigh.nl/awar/index.php?topic=12157.0)

114
Poëzie / Re: Abrid a rhidj
« on: 13/03/2013 om 21:27:28 »
Bovenstaande moskee is de el Aqsa moskee. Vrij vertaald de verste Moskee. Verste in termen van afstand.

el Quds is slechts een andere benaming van Jeruzalem en heeft slechts betrekking op de geografische ligging van de stad Jeruzalem. Het is dus niet synoniem aan het gebouw wat je hierboven laat zien. Zie ook artikel op wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Al-Aqsa_Mosque
Nogmaals: Gij verkeert in openlijke dwaling.

Hoofdstuk 17 - ayaat 1.


 1. Heilig is Hij Die Zijn dienaar bij nacht voerde van de Heilige Moskee naar de Verre Moskee welker omgeving Wij hebben gezegend, opdat Wij hem enkele Onzer tekenen zouden tonen. Voorwaar, Hij is de Alhorende, de Alziende.

 
 

115
Poëzie / Re: Abrid a rhidj
« on: 13/03/2013 om 21:17:16 »
Pps. Bij nader inzien kan het uiteraard ook zo zijn dat 3ich en Senor Canardo een andere invulling geven aan het woord al Quds. Voor zover Senor Canardo kan nagaan betekent dit woord voor hem niets anders dan een andere benaming voor de stad Jeruzalem.
Gij verkeert in een openlijke dwaling/verwarring.

Al Quds is de 3e belangrijkste moskee, op Mekka en Medina na.

Dit is Al Quds:

al-Masjid al-Aqsa, (Al-Aqsa Mosque) - "the Farthest Mosque,") also known as al-Aqsa, is the third holiest site in Sunni Islam and is located in the Old City of Jerusalem.
The site which includes the mosque (along with the Dome of the Rock), also referred to as al-Haram ash-Sharif or "Noble Sanctuary,"is the Temple Mount, - the place where the Jewish Temple is generally accepted to have stood.

De tempel van king Suleyman alleyhi sellam bedoeld

116
Poëzie / Re: Abrid a rhidj
« on: 13/03/2013 om 17:03:43 »
De vraag die Senor Canardo hierbij centraal stelt luidt dan ook als volgt: is er enig koranisch bewijs te vinden dat moslims 5 afzonderlijke gebeden per dag moet bidden?

Hoofdstuk 17: ayaat 78 - 79

78. Houd het gebed bij het verbleken van de zon tot aan het donker van de nacht; en het reciteren bij de dageraad. Voorwaar, van het reciteren bij de dageraad wordt getuigd.

79. Blijf gedurende een deel van de nacht vrijwillig wakker (voor het gebed). Waarschijnlijk zal uw Heer u een verheven rang verschaffen.

Hoofdstuk 62: ayaat 9

9. O, gij die gelooft! Wanneer op Vrijdag de oproep tot het gebed is uitgezonden, haast u dan Allah gedachtig te zijn en verlaat de handel. Dit is beter voor u indien gij het weet.

Hoofdstuk 23: ayaat 1 - 2

1. Inderdaad voorspoedig zijn de gelovigen.

2. Die ootmoedig zijn in hun gebeden.

Hoofdstuk 2: ayaat - 3

3. Die in het onzienlijke geloven en het gebed houden en die weldoen met hetgeen Wij hun hebben geschonken.
117
Poëzie / Re: Abrid a rhidj
« on: 13/03/2013 om 16:25:09 »
Hmm,de weg richting bedevaart,ne?


Wisten jullie dat de eerste islamitische bedevaarten dienden plaats te vinden in Jeruzalem/Al-Quds?

Dan rijst meteen de vraag:waarom die verhuizing van bedevaartsoord Jeruzalem naar Mekka?

Nee. Je hebt het verkeerd. Toen bestond Al Quds nog niet.

Waar jij het over hebt is de tempel van King Suleyman Allayhi Sellam . De eerste die door ze vader Daoud Allayhi Sellam (King David) gebouwd werd en door zijn zoon King Suleyman afgemaakt is. Dat was tevens ook de eerste Khalifaat. De eerste huis van Allah! Dat was toen ook The ruling state in the world!

Je moet mensen niet proberen te misleiden. Je heb haat in je. Maar, die haat is ontstaan uit pure onwetendheid.

118
Filosofie / Wat is de defintie van:
« on: 13/03/2013 om 16:10:26 »
Een ongelovige in de Koran?

Graag met onderbouwing.

119
In de media / Windows 8 beschikbaar in Tamazight
« on: 25/09/2012 om 14:22:13 »
De nieuwe Microsoft Windows 8, waarvan de officiële release gepland is voor 26 oktober, stelt voor het eerst het Tamazight als ondersteunde taal.


Tamazight is ook beschikbaar in de Preview van Windows 8, maar nog niet als display-taal, waardoor de desktop en de interface niet worden vertaald in het Tamazight.

Voor het gebruik van Marokkaanse Tifinagh zijn twee toetsenbord in Tifinagh-alfabet beschikbaar. Het eerste is een toetsenbord met het basisch Berbers alfabet, dat in Marokko reeds wordt gebruikt door het Instituut voor Amazigh Cultuur IRCAM. Het tweede toetsenbord is een uitgebreidere versie van het eerste.

Tijdens de viering van de Internationale Organisatie voor Wetenschap en Cultuur van de Verenigde Naties afgelopen februari, had Microsoft aangekondigd dat de nieuwe Windows 14 nieuwe talen zou voorstellen, waaronder het Tamazight.

Windows volgt dus het gratis besturingssysteem "Linux" op, dat Tamazight al voor meerdere jaren ondersteunt.Bron: http://www.bladna.nl/windows-tifinagh,04361.html

http://www.kabyle.com/fr/articles/windows-8-en-tamazight-20832-21092012.html

120
Babbelhoek / Re: Hassan de 2e
« on: 22/05/2012 om 23:38:36 »
Voor degene die de engelse (of elk andere taal) niet machtig zijn.

http://translate.google.nl/?hl=nl&tab=wT#en|nl|