Jihad onmogelijk in een democratie!

Gestart door nsiamari, 01/12/2004 om 20:49:48

nsiamari

Er zijn veel misverstanden rondom geweld en islam, er is door het slecht toedoen en onwetendheid van de mensen een beeld gekweekt dat de islam aanspoort tot geweld, haat en onderdrukking. Integendeel elke vorm van (zinloos) fysiek en geestelijk geweld, moord en onderdrukking zijn niet toegestaan. Men moet zich echter wel in de islam (overgave aan God) verdiepen om een uitspraak te kunnen doen over onderwerpen die mensen aan het hart gaat, de voorschriften voor een moslim (overgever aan god) staan niet alleen in de boeken (koran, thora, bijbel etc..) maar ook in uitspraken van de profeet Mohammed(v.z.m.h.) (ook deze uitspraken sluiten zich aan bij de uitspraken van Jezus Abraham etc..). De uitspraken van de profeet (jurisprudentie) waren nodig om te voorkomen dat men de eigen interpretaties ging handhaven die kunnen leiden tot verdeeldheid. Helaas is er na de dood van de profeet verdeeldheid ontstaan over hoe te handelen als moslim. Wil men handelen naar de voorschriften die de islam voorschrijft en een goede moslim zijn dan moet men kijken naar de kern van de islam, de kern is de zuivere overgave (islam) zonder de toegevoegde interpretaties van de mensen. Het laatste boek de Koran is geopenbaard aan de profeet Mohammed (vzmh) en bevat herhaalde teksten en verhalen die reeds in andere geopenbaarde boeken (Evangelie, Thora etc..) vermeld staan. Dit boek is geopenbaard in een tijd en plaatst waar veel onwetendheid en onderdrukking heersten, het schenden van mensenrechten en racistische uitspraken waren aan de orde van de dag. Men vergeleek toen de vrouwen met kamelen en donkere mensen met 2e rangs burgers die moesten dienen als slaven. In deze tijd van onderdrukkingen werd de Koran aan de profeet Mohammed geopenbaard als redmiddel en om de mensen op de juiste spoor te wijzen. In de eerste openbaringen kwamen onderdrukkingen, geweld en racisme als eerst ter sprake. Racisme geweld en onderdrukkingen moesten niet langer getolereerd worden en moesten verboden worden volgens de profeet. Ook zijn er teksten geopenbaard hoe men elkaar hoort te behandelen. Mohammed (v.z.m.h.) heeft ook verschillende uitspraken en toelichtingen gegeven over deze zaken.
De grote leiders waren het niet eens met de profeet en onderdrukten hem en zijn volgelingen, later werd hij met zijn groepje volgelingen zelfs uit zijn geboortestad verbannen. Hij en zijn volgelingen werden mishandeld terwijl de profeet eiste dat er geen geweld gebruikt moest worden, werden zij verder onderdrukt en mishandeld. Hierna werd de koran tekst geopenbaard die toestemming gaf om te strijden en verzet te bieden (jihad) tegen onderdrukkingen en mishandelingen. Dit is dan ook de enige vorm van geweld die is toestaan voor een moslim. Toen trok de profeet ten strijde tegen hen die het leven zuur maakten van hen die onderdrukt en verbannen zijn. Hij streed niet toen hij uitgescholden werd voor verrader en voor leugenaar uitgemaakt werd, noch toen zij zijn heer beledigden. Toen Mohammed (vzmh) de oorlog won en terug keerde naar zijn geliefde stad en geboorteplaats, heeft hij de wapens neergelegd en legde op dat ieder met rust gelaten zal worden, jood, moslim, heiden of afgodenaanbidder, ieder mocht zijn eigen overtuiging en weg volgen. Hieruit kunnen we uit maken dat de profeet eigenlijk streed tegen onderdrukking, vrijheid van godsdienst en gelijke rechten. We kunnen hier ook uit maken dat hij de grondlegger is van de grondwet die vandaag de dag ook in Nederland geldt en dit het begin was van een democratische staat. Ook kunnen we hieruit concluderen dat elke vorm van geweld niet toegestaan is behalve als men genoodzaakt is om verzet te bieden in een land waar oorlog en onderdrukkingen aan de orde zijn. Het is dan ook onbegrijpelijk om te denken dat geweld voortkomt uit deze godsdienst die aanspoort tot geduld, dialoog, liefde en respect voor de medemens ongeacht zijn afkomst. Het is wel zo dat in de meeste culturen en landen die de islam aanhangen veel dingen taboe zijn en dat die gauw worden gekoppeld aan het moslim zijnde, om voorbeelden te noemen seksuele voorlichting is taboe bij de Marokkaanse bevolking. Terwijl als moslimzijnde je elkaar goed hoort te informeren over seksuele onderwerpen (wel op een beschaafde manier en geen spot drijven) en gevaren. De islam verbied vrouwenbesnijdenis omdat dit leidt naar verminking van de vrouw, terwijl in heel veel moslim landen waar deze daad cultureel gebonden is gewoon uitgevoerd word en gekoppeld word aan de voorschriften en regels die voortvloeien uit de islam. Het lijkt erop dat onwetendheid die heerste in een tijd dat alle humane rechten vertrapt werden wederkeert. Dit komt omdat men voorschriften en regels die uit de islam voortvloeien wil toepassen zonder daar goed kennis van te hebben genomen. Ook de in Nederland wonende moslims weten niet wanneer ze wel of geen strijd (jihad) en welke vormen van strijd (jihad) zijn .Jihad is een Arabisch woord dat betekend strijd, over de hele wereld word het woord onvertaald uitgesproken terwijl het hele verhaal erom heen wel vertaald word, mensen kennen de betekenis van het woord niet. Het enige wat ze weten is dat het een angstaanjagend woord is en dat er altijd geweld om heen hangt. Jihad (verzet/ strijd) kan men ook toepassen tegen de eigen slechte eigenschappen, dat men de verleidingen van bijvoorbeeld bedrog, liegen en verraad vermijd, men gaat dan een strijd tegen zichzelf aan (jihad oe nafs).
Er kan dus geen strijd (jihad) worden toegestaan door wie dan ook in een land waar gelijke rechten, vrijheid van godsdienst is, en waar geen nederzetting of onderdrukking op grond van ras godsdienst etc.. plaatsvinden.
Men hoort ieder te respecteren ongeacht hoe de ander eruit ziet of denkt, dit is een humane recht die ieder moslim (mens) eigen moet maken. Ook moeten de moslims het voorbeeld nemen van hun ideaal (Mohammed vzmh) en geduld opbrengen wanneer er negatieve uitspraken worden gedaan over hun religie, men moet weten dat negatieve uitspraken vaak uit onwetendheid worden gedaan. Men moet zijn trots en arrogant gedrag die hem misschien naar het kwaad zal leiden niet koppelen aan een godsdienst die trotsheid en arrogantie veroordeeld als de slechtste eigenschappen die een mens kan bezitten. Ook vertelt de koran dat God geen problemen wenst voor de mensen en slechts het gemakkelijk wil maken voor hen, dus moet men de zaken die niet verplicht zijn en tot onrust en problemen leiden vermijden.

Najia Siamari