Wij zijn Imazighen, geen Arabieren

Gestart door Matho, 06/06/2004 om 18:20:50

Matho

Westers, goed opgeleid, georiënteerd op de Nederlandse samenleving én op zoek naar hun Berberroots. Jonge, moderne Marokkanen organiseren zich en zetten zich in voor de acceptatie van de Berbercultuur, hun achtergrond. Het ergert ze dat men nog steeds denkt dat alle Marokkanen Arabieren zijn, terwijl het merendeel van de Marokkanen in Nederland van Berberse afkomst is.

bron: www.bijeen.nl

“Ben ik wel Marokkaans? We krijgen Marokkaans op school, maar ik versta de leraar niet.” Met die vraag kwam het Marokkaanse neefje van Mohamed Boukiour (28) thuis na een les OALT (Onderwijs in Allochtone Levende Talen) te hebben gehad. Het jongetje is net als Mohamed van Berberse komaf en spreekt van huis uit geen Arabisch, maar Berbers. Op school krijgt hij echter Arabisch onderwezen. “Dit is frustrerend om als kind mee te maken”, zegt Mohamed, student wijsbegeerte in Nijmegen, met een onmiskenbaar Limburgs accent. “Het is niet goed voor het zelfbeeld van de Berberjeugd. Je krijgt het gevoel dat je niet serieus wordt genomen. Maar het probleem is dat in Nederland de meeste Marokkaanse politici en organisaties sterk Arabisch georiënteerd zijn. Zij maken misbruik van hun positie en staan achter die OALT-lessen in het Arabisch.”.

De situatie zoals die in Marokko is, is hier door de onwetende Nederlandse overheid per ongeluk gekopieerd: Berbertalen worden grotendeels genegeerd en het Arabisch wordt in het onderwijs gebruikt, met als doel beter Nederlands te leren en beter mee te komen op school. Maar het merendeel van de Nederlandse Marokkanen spreekt helemaal geen Arabisch en wordt geconfronteerd met nóg een vreemde taal. Dat kan zelfs in het nadeel werken van het kind, waardoor de doelstelling van het OALT-onderwijs, het leren van de moedertaal en contact houden met de eigen cultuur, dus absoluut niet wordt gehaald. Overigens is de Nederlandse overheid van plan OALT-lessen binnen afzienbare tijd af te schaffen..

Matho

#1
Ook de media benaderen Marokkanen meestal met een verkeerde taal. Mohamed: “Als mijn moeder vroeger naar een programma voor Marokkanen keek, was dat in het Arabisch. Dus las ik de Nederlandse ondertiteling en vertaalde die vervolgens voor haar.” De eerste generatie Marokkanen in Nederland protesteerde hier niet tegen; het was een taboe, geïmporteerd uit Marokko. Zeggen dat je Berber bent in Marokko is een rebels standpunt. Marokko is lid van de Arabische Liga. Arabisch is de officiële taal en de enige voertaal in het parlement; de eenheid van de Arabische natie is een groot goed voor alle Arabische regimes. .

Afgeschilderd als lomp.
Weinig mensen in Nederland zijn zich ervan bewust dat niet Arabieren, maar Berbers de oorspronkelijk bewoners van Marokko zijn. Het land is steeds Arabischer geworden: door kolonisatie en immigratie en door assimilatie van de autochtone bevolking. “Scratch an Arab and you’ll find a Berber”, haalt Mohamed daarom een uitspraak aan van professor Obdeijn, deskundige op het gebied van de geschiedenis van Marokko en verbonden aan de Universiteit van Leiden. Er zijn echter wel degelijk ook een aantal grote en kleine gebieden blijven bestaan waar de Berbercultuur grotendeels behouden is gebleven, zoals het Noord-Marokkaanse Rifgebergte, waar naar schatting driekwart van de Marokkanen die in Nederland leven vandaan komt. Ruw geschat zijn er in Marokko zo’n twintig miljoen Berbersprekers..

Fadua Azrar (30), ook van Berberse komaf en werkzaam bij Forum, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling als projectmedewerker jeugdzorg: “Maar de Arabische cultuur is overheersend. Dat is in Marokko zo en in Nederland nu ook. Het Arabisch heeft aanzien en status, dus dat geeft een minderwaardigheidscomplex bij de anderen. Berbers worden vaak afgeschilderd als ongeletterd, bijgelovig en lomp.”.

Matho

#2
Omdat het Berbers nooit erkend is als taal, maar door de Marokkaanse machthebbers werd onderdrukt en afgedaan als een minderwaardig dialect van het Arabisch, heeft het zich nooit kunnen ontwikkelen tot een moderne taal met een standaarddialect, een geschreven traditie en een plaats in het onderwijs. Ook tijdens de vorige koning, Hassan II, werd op allerlei niveaus het bestaan van een Berberse cultuur ontkend. Tot hij, tot ieders verrassing, in 1994 in een toespraak erkende dat de Berberse taal en cultuur een wezenlijk onderdeel zijn van de Marokkaanse cultuur. En met de huidige koning Mohamed VI is er nog iets meer ruimte gekomen. Fadua: “Dat wil niet zeggen dat de Berbercultuur helemaal geaccepteerd wordt. Maar je hoeft niet meer bang te zijn dat je kop wordt afgehakt als je voor het Berbers strijdt. Mensen kunnen zichzelf ontwikkelen, die ruimte is er nu en dat vind ik heel belangrijk.” De ontwikkeling van de taal vond de laatste jaren vooral in Europa plaats. Er komen steeds meer boeken over spelling en grammatica van de taal. Internet heeft deze ontwikkeling in een stroomversnelling gezet. Het zijn vooral westerse Marokkanen met een goede opleiding en maatschappelijk succes die zich hiermee bezighouden. Op het moment dat zij gaan zoeken naar hun identiteit stuiten ze op hun achtergrond. .

Groot taboe.
Zo ging het ook bij Fadua, enkele jaren geleden. “Het was in de tijd dat ik sowieso met een algemene identiteitsontwikkeling bezig was; zo’n periode dat je nadenkt over het doel van het leven en je los van je ouders komt te staan. In die periode kwam ik mensen tegen die hiermee al bezig waren, zoals Mohamed. En ik begon internetsites te bezoeken.” Nu is ze een beetje ‘vliegende keep voor de jongens van Syphax’, een vereniging in Utrecht die zich inzet voor de Berbercultuur. Fadua: “Ik heb een adviserende rol, leid debatten. Ik hou alles bij en ben heel actief.”.

Matho

#3
Er zijn maar weinig vrouwen die op dit terrein zo actief zijn, vertelt Fadua, maar dit is langzamerhand aan het veranderen. .
Ze vindt het een lastig punt: geëmancipeerd zijn en tegelijkertijd strijden voor de waardering van de Berbercultuur, waarin vrouwen vaak een ondergeschikte positie hebben. “Hoewel in de Berbercultuur van oudsher ruimte was voor de vrouw om zich te ontwikkelen”, nuanceert Fadua. “De verarabisering en islamisering hebben de conservatieve gedachten over de man-vrouwverhoudingen gebracht. Er is een legitimatie gevonden in het Arabisch-islamitische conservatisme om vrouwen te onderdrukken. En nu lijkt het juist alsof Berberse vrouwen â€" hoewel ik eigenlijk niet moet generaliseren â€" minder geëmancipeerd zijn in vergelijking met andere groepen. Dat hangt er natuurlijk mee samen dat ze uit minder ontwikkelde regio’s komen.”.

Onder oudere, vaak laagopgeleide Marokkanen die als gastarbeiders naar Nederland kwamen, leeft het Berberbewustzijn niet zoals bij Mohamed en Fadua. Sterker nog: hun achtergrond is voor hen vaak een taboe. Mohamed, die actief is bij de landelijke activiteitencommissie Tarazut, ook een organisatie die zich inzet voor Berberbelangen: “De ouderen zeiden over het verkeerde taalbeleid van de Nederlandse overheid: ‘laten we stil zijn, voor mijn part doen ze alles in het Arabisch.’ Als ik hier vroeger als kind over begon, zei mijn moeder: ‘hou je mond, laat maar’. Zo groot was het taboe. Onze ouders stimuleren het nog steeds niet. Ze zeggen: ‘je hebt helemaal gelijk, maar je kunt er beter niet tegenin gaan’. Ik begrijp dat wel. Zij hebben de angst vanuit Marokko meegenomen naar Nederland. En het Arabische onderwijs op school vinden ze vaak handig: zo kunnen hun kinderen de koran lezen.”.


Matho

#4
Volgens Fadua kent de meerderheid van de Berbers hier haar achtergrond niet eens. “Door onwetendheid en omdat je wordt meegezogen in de dominantie van Arabisch zijn. Dat is een van de oorzaken van de marginalisering. Onbewust ben je gekrenkt en onderdrukt. De Berberidentiteit mag niet bestaan; je mag er niet zijn.” .

Verbonden met Palestijnen .
Mohamed vindt dat Berbers in Nederland hun houding moeten veranderen. “Bij ouderen ligt het onderwerp nog erg gevoelig. En jongeren hebben vaak het idee meegekregen: je kunt niets met Berbers, je kunt het niet schrijven en dergelijke. Maar dat kan wel. Mensen moeten zelf initiatieven nemen, ze hebben een eigen verantwoordelijkheid. De houding van de Nederlandse overheid moet natuurlijk ook veranderen. We zijn een onderdeel van de samenleving en daar moet je rekening mee houden. Het zal ook nog lang blijven spelen. Want de gezinshereniging zal nog wel door blijven gaan, denk ik. En het blijft spelen in wijken waar veel Marokkanen bij elkaar wonen.”.

Maar de Nederlandse instanties blijken hardleers. Mohamed: “De voorlichting van de Belastingdienst aan Marokkanen in Nederland werd vertaald in het Arabisch. Voor een groot deel weggegooid geld dus. En hoewel dit misverstand nu wel bekend mag worden verondersteld, start de NISBO (Nederlandse Islamitische Bond voor Ouderen, red.) binnenkort een gezondheidscampagne voor Marokkaanse vrouwen met voorlichting over borstkanker en suikerziekte, in het Arabisch! Bij taalcursussen valt het aantal geslaagden tegen, met name bij vrouwen uit het Rifgebied. Dat is natuurlijk niet verwonderlijk als de cursussen worden gegeven met Arabische boeken en docenten.” Er is ook een positief geluid: het nieuwe tv-kinderprogramma Circus Kiekeboe van de NPS wordt ook in het Berbers uitgezonden. Dat zal zeker effect hebben, denkt Mohamed. “Mijn ouders gaan daar beslist naar kijken, alleen al omdát het in het Berbers is.”.


Matho

#5
Volgens Mohamed en Fadua probeert de Marokkaanse overheid Marokkaanse jongeren die hier opgroeien te manipuleren. Stichting Hassan II bijvoorbeeld, een aan de Marokkaanse overheid gelieerde organisatie voor onderdanen die in het buitenland wonen, bood kinderen tussen de 9 en 14 jaar een culturele vakantie aan in Marokko. Het idee: iemand die zijn identiteit niet waardeert, ontspoort. Daarom zou zo’n vakantie ze moeten ‘leren dat ze afstammen van een oude Arabische cultuur, met alle waarden die daarbij horen’ aldus de woordvoerder, geciteerd in de Volkskrant. Fadua’s ogen schieten vuur als ze erover praat. “Dat ís helemaal niet zo!” roept ze woedend uit. “Daar stammen we niet vanaf. Ze doen gewoon alsof wij Berbers niet bestaan! Ik heb er echt een nacht niet van geslapen toen ik erover las. Dus ook híer willen ze invloed uitoefenen. Daarom is de Marokkaanse overheid ook zo geïnteresseerd in TANS (Towards A New Start, red.), een organisatie voor hoger opgeleide Marokkanen. Om grip te houden.”.

TANS is altijd al Arabisch georiënteerd geweest, vervolgt ze, evenals veel andere Marokkaanse organisaties. “Zij hebben een andere visie op de Marokkaanse overheid en zullen daar eerder iets mee aangaan dan wij. Maar waarom is het nodig om zo Arabisch georiënteerd te zijn? Ze houden vast aan iets wat niet van hen is. Het is jammer als je je niet bewust bent van je achtergrond. Want het is iets waar je trots op kunt zijn.”

Matho

#6
Ook veel Marokkaanse jongeren â€" van wie een aantal problemen heeft in de Nederlandse samenleving â€" voelen zich verbonden met de Arabische wereld. Ze identificeren zich bijvoorbeeld met de Palestijnen. “Dat is een manier om hun frustratie te uiten”, verklaart Fadua. “Het lijkt bij die gasten met wie het niet lekker gaat, die zo ontzettend snel boos en agressief worden, te gaan om een minderwaardigheidscomplex. Ik wil dat niet los zien van het gebrek aan Berberse identiteit. De Arabische oriëntatie bestaat omdat je niet weet wie je bent. .

“Je bent gericht op iets wat niet van jou is. En hoe onbewuster je bent van je achtergrond, hoe meer gemarginaliseerd je raakt. Juist bij de lastpakken moet je bij trajecten om ze op de goede weg te helpen iets inzetten om hun bewustwording, hun identiteit op te bouwen. Ze moeten trots zijn op hun afkomst.”


Matho

#7
``Gotta give the peepz what they need``

Public Enemy

Matho

#8
“Hoewel in de Berbercultuur van oudsher ruimte was voor de vrouw om zich te ontwikkelen”, nuanceert Fadua


een grote voorbeeld was Dehia.

Matho

#9
De verarabisering en islamisering hebben de conservatieve gedachten over de man-vrouwverhoudingen gebracht. Er is een legitimatie gevonden in het Arabisch-islamitische conservatisme om vrouwen te onderdrukken.


Oosters depotisme noemt men dat.

Matho

#10
En wie kan het beter dan een vrouw zelf omschrijven, he MohammedUK

Mektab

#11

CiteerDe verarabisering en islamisering hebben de conservatieve gedachten over de man-vrouwverhoudingen gebracht. Er is een legitimatie gevonden in het Arabisch-islamitische conservatisme om vrouwen te onderdrukken.

Kun je dit misschien nader toelichten...?

Samariaan

CiteerEn wie kan het beter dan een vrouw zelf omschrijven, he MohammedUK

bagradas mijn topic ging over Fransen die het verschil tussen imazighen en arabieren uitvergroote in hun voordeel, om ze zo tegen elkaar uit te spelen. Sociologisch is er in principe geen verschil tussen de amazigh en de arabier,  biede waren het sterk georienteerde (nomadische) stammen samenlevingen, genetisch gezien hebben imazighen ook meer te maken met de arabieren dan met de europeanen. Dat was mijn punt.

Het past verder goed in de perceptie van de arabieren dat imazighen hun taal zouden moeten vergeten, en gearabiseerd moeten worden, wat aansluit bij jouw artikel hier boven.

De arabieren en de imazighen zijn dus gehersenspoelt ter voordeel van de fransen en andere buitenstaanders. Want nogmaals voordat de fransen enz kwamen konden de imazghen en arabieren goed vinden met elkaar, ze hebben namelijk hun religie over genomen , en zoals ik al zei een religie neem je niet over van een vijand.

Matho

#13

Citeerbagradas mijn topic ging over Fransen die het verschil tussen imazighen en arabieren uitvergroote in hun voordeel, om ze zo tegen elkaar uit te spelen. Sociologisch is er in principe geen verschil tussen de amazigh en de arabier,  biede waren het sterk georienteerde (nomadische) stammen samenlevingen, genetisch gezien hebben imazighen ook meer te maken met de arabieren dan met de europeanen. Dat was mijn punt.

Geef gewoon toe dat het Amazigh jou niks zegt.
Geef gewoon toe dat je liever een Arabier bent dan een Amazigh.

Matho

#14
Wij zijn verdomme niet genetisch verwant aan de Arabieren.