Hoofdmenu

Abrid a rhidj

Gestart door amazigh_, 26/12/2012 om 20:08:07

amazigh_

#60
Senior Canardo jouw tafsier die jij gaf van Surah Al-Baqaraa is compleet fout in mijn ogen! Jij moet je schamen, je beledigd de koran in mijn ogen! Net als die varken van Theo van Gogh, hij was een 3adoe'u Allah! Een vijand voor de moslim gemeenschap net als Wilders, maar om even terug te komen. Hier heb je een juiste tafsier van waarom de Qibla is gewijzigd!! Allah is niet dom alles heeft Allah in de koran genoemd!

Vers 142:

سَيَÙ,ُوÙ,,ُ اÙ,,سÙ'ُفَهَاء Ù...ِنَ اÙ,,Ù†Ù'َاسِ Ù...َا ÙˆÙŽÙ,,اÙ'َهُÙ...Ù' عَن Ù,ِبÙ'Ù,,َتِهِÙ...ُ اÙ,,Ù'َتِي كَانُواÙ' عَÙ,,ÙŽÙŠÙ'هَا Ù,ُÙ,, Ù,,Ù'ِÙ,,Ù'هِ اÙ,,Ù'Ù...ÙŽØ´Ù'رِÙ,ُ وَاÙ,,Ù'Ù...َغÙ'رِبُ ÙŠÙŽÙ‡Ù'دِي Ù...ÙŽÙ† يَشَاءُ إِÙ,,ÙŽÙ‰ صِرَاطٍ Ù...Ù'ُسÙ'تَÙ,ِيÙ...ٍ

Dit vers draagt een wonder met zich mee en tegelijkertijd dient het als geruststelling voor de harten van de gelovigen. Ook wordt een bezwaar aangevoerd en het antwoord daarop gegeven. Tevens worden eigenschappen van een moslim, die zich heeft overgegeven aan de Wet van zijn Heer, en de eigenschappen van de opstandigen uiteengezet.

Allah vertelt dat de dwazen onder de mensen zich zullen verzetten tegen Zijn Regels. De dwazen zijn namelijk degenen die niet bewust zijn van de baatvolle zaken en deze dus ook niet nastreven. De gelovigen waren in eerste instantie opgedragen zich tijdens het gebed tot Jeruzalem te richten. Na circa zestien maanden werd door Allah, met al Zijn Wijsheid, een verandering hierin gemaakt en dienden de mensen vanaf dat moment zich tijdens het gebed richting al-Kacbah te wenden.

Hij lichtte vervolgens de gelovigen in dat de dwazen onder de mensen geheid bezwaar hiertegen zouden maken. Zij zouden namelijk zeggen: “Wat heeft hen van richting doen veranderen?” Dit is niets anders dan kritiek uiten op de Wetten, Gunsten en Goedertierenheid van Allah. Deze berichtgeving dient ter geruststelling van de gelovigen en daarnaast wordt er verteld dat dit soort bezwaren slechts voortkomen uit iemand met weinig verstand en geloof. Met andere woorden, aan dit soort mensen dient geen aandacht gegeven te worden.

Ook kunnen wij uit dit vers opmaken dat degenen die de Regels van Allah bekritiseert een dwaas is. De ware gelovigen ontvangen deze Regels met acceptatie, overgave en gehoorzaamheid.

Als antwoord op deze bezwaren zegt Allah dat het oosten, het westen en alle windstreken onder Zijn Gezag vallen. Hij is het Die Leiding geeft aan wie Hij wil. Daarom is het ook absurd dat er bezwaren aangevoerd worden wanneer Hij een Bevel uitvaardigt om zich te wenden tot een richting die van Hem is. Hij vraagt hen niet een richting op te zoeken die niet de Zijne is. Dit geeft aan dat men zich onvoorwaardelijk over moet geven aan het Bevel van Allah Die ons overspoelt met Zijn Gunsten. Degene die jullie daarin belemmert, toont in werkelijkheid daarmee zijn ongenoegen jegens de Gunsten van Allah. Dit uit jaloezie en buitensporigheid.

Vers 143:

ÙˆÙŽÙƒÙŽØ°ÙŽÙ,,ِكَ جَعَÙ,,Ù'نَاكُÙ...Ù' أُÙ...Ù'َةً وَسَطاً Ù,,Ù'ِتَكُونُواÙ' شُهَدَاء عَÙ,,ÙŽÙ‰ اÙ,,Ù†Ù'َاسِ وَيَكُونَ اÙ,,رÙ'َسُوÙ,,ُ عَÙ,,ÙŽÙŠÙ'كُÙ...Ù' شَهِيداً ÙˆÙŽÙ...َا جَعَÙ,,Ù'نَا اÙ,,Ù'Ù,ِبÙ'Ù,,ÙŽØ©ÙŽ اÙ,,Ù'َتِي كُنتَ عَÙ,,ÙŽÙŠÙ'هَا إِÙ,,اÙ'ÙŽ Ù,,ِنَعÙ'Ù,,ÙŽÙ...ÙŽ Ù...ÙŽÙ† يَتÙ'َبِعُ اÙ,,رÙ'َسُوÙ,,ÙŽ Ù...ِÙ...Ù'ÙŽÙ† ÙŠÙŽÙ†Ù,ÙŽÙ,,ِبُ عَÙ,,ÙŽÙ‰ عَÙ,ِبَيÙ'هِ وَإِن كَانَتÙ' Ù,,َكَبِيرَةً إِÙ,,اÙ'ÙŽ عَÙ,,ÙŽÙ‰ اÙ,,Ù'َذِينَ هَدَى اÙ,,Ù,,Ù'هُ ÙˆÙŽÙ...َا كَانَ اÙ,,Ù,,Ù'هُ Ù,,ِيُضِيعَ إِيÙ...َانَكُÙ...Ù' إِنÙ'ÙŽ اÙ,,Ù,,Ù'Ù‡ÙŽ بِاÙ,,Ù†Ù'َاسِ Ù,,َرَؤُوفٌ رÙ'َحِيÙ...ÙŒ

In dit vers benoemt Allah de reden waardoor deze Oemmah rechtgeleid is. Hij geeft aan dat het gelegen is in de centrale houding die zij innemen. Zij staan namelijk in het midden wat betreft hun geloof en Profeten. Zij nemen wat betreft deze laatsten niet een overdreven standpunt in, noch een geringschattend standpunt. Zij geloven in deze Profeten op een gepaste wijze. Ook staan zij in het midden wat betreft het volgen van de Voorschriften van Allah. Zij maken zich niet schuldig aan radicalisme, noch aan laksheid.

Zij zijn wat betreft alles een gematigd volk. Dit vanwege hun rechtvaardigheid die hen in staat stelt om tussen de rest van de mensen naar behoren te oordelen. Indien iemand aan de rechtvaardigheid en voorrecht van dit volk twijfelt, dan hoeft hij slechts terug te vallen op de getuigenis van het meest volmaakte schepsel, namelijk Mohammed (vrede zij met hem). Vandaar dat Allah te kennen geeft dat Mohammed (vrede zij met hem) als getuige aangesteld is over zijn gematigde volk.

Daarna geeft Allah aan dat de wijziging van de Qiblah slechts bedoeld is om duidelijk te maken wie in de Profeet (vrede zij met hem) gelooft en wie hem volgt. Hij is per slot slechts een dienaar die opgedragen wordt. Bovendien wordt de wijziging van de Qiblah zelfs in de eerdere hemelse Boeken aangekondigd.

Degene die de Waarheid probeert te achterhalen, zal hierdoor versterkt worden in zijn geloof. En degene die zich daarvan afwendt, zal nog meer in zijn dwaling, verwarring en ongeloof verzeild raken.

De wijziging zal als moeilijk ervaren worden, behalve door degenen die de Gunst van hun Heer kennen. De Gunst Die gelegen is in het feit dat Allah hen naar dit grootse Huis heeft gericht. Het Huis dat Hij bevoorrecht heeft over alle andere plaatsen en waar het bezoeken ervan als pijler van de Islam wordt gezien en vernietiging van de zonden. Vandaar dat het voor hen, in tegenstelling tot anderen, als gemakkelijk wordt ervaren.

Ook geeft Allah, de Verhevene, te kennen dat het Hem niet schikt om iemands geloof onbeloond te laten. Dit kan als blijde tijding opgevat worden voor degenen die begunstigd zijn met de Islam. Allah zal namelijk hun geloof behouden en niet verloren doen gaan. Dit slaat ook op de gelovigen die vóór de wijziging van de Qiblah de dood hebben gevonden. Allah zal hun geloof, dat voortvloeide uit hun gehoorzaamheid aan Allah en Zijn Boodschapper, niet verloren doen gaan. Tevens geldt dit vers als bewijs voor het feit dat daden deel uitmaken van al-Imaan, want met het woord ‘Imaan’ wordt in dit vers voornamelijk gedoeld op de gebeden die richting Jeruzalem zijn verricht.

Tot slot geeft Allah aan dat Hij veel genade en genegenheid kent jegens Zijn rechtgeleide dienaren. Genade die tot uiting komt in deze Gunst waarmee zij zijn beschonken en die hen boven de rest van de mensen heeft geplaatst.

Vers 144:

Ù,َدÙ' نَرَى تَÙ,ÙŽÙ,,Ù'ُبَ وَجÙ'هِكَ فِي اÙ,,سÙ'ÙŽÙ...َاء فَÙ,,َنُوَÙ,,Ù'ِيَنÙ'ÙŽÙƒÙŽ Ù,ِبÙ'Ù,,َةً تَرÙ'ضَاهَا فَوَÙ,,Ù'ِ وَجÙ'Ù‡ÙŽÙƒÙŽ Ø´ÙŽØ·Ù'رَ اÙ,,Ù'Ù...َسÙ'جِدِ اÙ,,Ù'حَرَاÙ...ِ ÙˆÙŽØ­ÙŽÙŠÙ'ثُ Ù...َا كُنتُÙ...Ù' فَوَÙ,,Ù'ُواÙ' وُجُوِهَكُÙ...Ù' Ø´ÙŽØ·Ù'رَهُ وَإِنÙ'ÙŽ اÙ,,Ù'َذِينَ أُوÙ'تُواÙ' اÙ,,Ù'كِتَابَ Ù,,َيَعÙ'Ù,,ÙŽÙ...ُونَ Ø£ÙŽÙ†Ù'َهُ اÙ,,Ù'Ø­ÙŽÙ,Ù'ُ Ù...ِن رÙ'َبÙ'ِهِÙ...Ù' ÙˆÙŽÙ...َا اÙ,,Ù,,Ù'هُ بِغَافِÙ,,ٍ عَÙ...Ù'َا يَعÙ'Ù...ÙŽÙ,,ُونَ

“Wij hebben reeds opgemerkt dat jij voortdurend met verlangen naar de Openbaring uitkijkt. Daarom zullen Wij jou wenden tot een richting die jou behaagt, namelijk al-Kacbah.” Dit duidt op de verheven status van de Profeet (vrede zij met hem), want Allah bespoedigt het vervullen van zijn wens. Hij droeg hem op te allen tijde en overal zijn gezicht te richten tot de Gewijde Moskee. Hieruit is op te maken dat men verplicht is om zich richting al-Kacbah te wenden tijdens verplichte en optionele gebeden.

Aangezien Allah hiervoor heeft gesproken over degenen die hier bezwaar tegen zouden voeren en Hij hun bezwaren heeft ontkracht, haalde Hij daarna de geleerden onder de Lieden van het Boek aan die weet hebben van de Waarheid Die Mohammed met zich meedraagt. Zij lezen dit in hun boeken, maar toch leggen zij zich daar niet bij neer als gevolg van hun hardnekkigheid en buitensporigheid. Daarom draagt Allah Zijn Profeet (vrede zij met hem) op om niet om te kijken naar hun uitspraken, want de Waarheid waarmee Mohammed (vrede zij met hem) is gekomen, is zonneklaar en behoeft geen verdere uitleg. Degene die vervolgens deze Waarheid verwerpt, is de aandacht niet waard.

Tot slot zegt Allah dat Hij op de hoogte is van de wanpraktijken van deze verloochenaars en hen een geweldige bestraffing in het vooruitzicht heeft gesteld. Deze Woorden gelden tevens als geruststelling voor de gelovigen.

Vers 145:

ÙˆÙŽÙ,,َئِنÙ' أَتَيÙ'تَ اÙ,,Ù'َذِينَ أُوÙ'تُواÙ' اÙ,,Ù'كِتَابَ بِكُÙ,,Ù'ِ آيَةٍ Ù...Ù'َا تَبِعُواÙ' Ù,ِبÙ'Ù,,َتَكَ ÙˆÙŽÙ...َا أَنتَ بِتَابِعٍ Ù,ِبÙ'Ù,,َتَهُÙ...Ù' ÙˆÙŽÙ...َا بَعÙ'ضُهُÙ... بِتَابِعٍ Ù,ِبÙ'Ù,,ÙŽØ©ÙŽ بَعÙ'ضٍ ÙˆÙŽÙ,,َئِنِ اتÙ'َبَعÙ'تَ Ø£ÙŽÙ‡Ù'وَاءهُÙ... Ù...Ù'ِن بَعÙ'دِ Ù...َا جَاءكَ Ù...ِنَ اÙ,,Ù'عِÙ,,Ù'Ù...ِ إِنÙ'ÙŽÙƒÙŽ إِذَاً Ù,,Ù'ÙŽÙ...ِنَ اÙ,,ظÙ'َاÙ,,ِÙ...ِينَ

De Profeet (vrede zij met hem) wenste vurig dat de mensen geleid zouden worden. Daarom deed hij er alles aan om dit te verwezenlijken. Hij was gewoon om de mensen te vermanen en aan te moedigen om zich aan Allah te onderwerpen. Ook voelde hij verdriet wanneer zij weigerden in te gaan op zijn uitnodiging. Deze weigering van de kant van de ongelovigen was vaak het gevolg van hun halsstarrigheid en hoogmoedigheid. Daarom zegt Allah tegen Zijn Profeet dat zelfs als hij met alle bewijzen zou komen aanzetten, zij nog steeds niet overtuigd zouden raken. Ook zouden zij zich niet tot zijn Qiblah wenden, want het zich wenden tot zijn Qiblah vereist gehoorzaamheid richting hem (vrede zij met hem). Iets waar zij niet toe bereid waren.

Het niet volgen van de Qiblah van de Profeet (vrede zij met hem) door deze mensen, is op zich niet vreemd te noemen, want ook onderling is er geen sprake van bereidheid om elkanders Qiblah te aanvaarden.

Ook in het geval van de Profeet (vrede zij met hem) is het uitgesloten dat hij hun Qiblah boven die van hem verkiest, want zijn (vrede zij met hem) Qiblah behoort tot een die gefundeerd is op bewijzen en die voor de Waarheid staat, terwijl zij geen enkel bewijs kunnen aanvoeren voor hun valse overtuiging. Daarom spreekt Allah in hun geval niet van een geloof, maar van vals verlangen en daarom zegt Hij tegen Zijn Profeet dat indien hij hun verlangen zou volgen, hij daarmee onrecht zal begaan. Deze laatste Woorden zijn vanzelfsprekend ook bedoeld richting de gemeenschap van de Profeet (vrede zij met hem) in haar geheel.

Vers 146, 147:

‏ اÙ,,Ù'َذِينَ آتَيÙ'نَاهُÙ...ُ اÙ,,Ù'كِتَابَ يَعÙ'رِفُونَهُ ÙƒÙŽÙ...َا يَعÙ'رِفُونَ أَبÙ'نَاءهُÙ...Ù' وَإِنÙ'ÙŽ فَرِيÙ,اً Ù...Ù'ِنÙ'هُÙ...Ù' Ù,,ÙŽÙŠÙŽÙƒÙ'تُÙ...ُونَ اÙ,,Ù'Ø­ÙŽÙ,Ù'ÙŽ وَهُÙ...Ù' يَعÙ'Ù,,ÙŽÙ...ُونَ

اÙ,,Ù'Ø­ÙŽÙ,Ù'ُ Ù...ِن رÙ'َبÙ'ِكَ فَÙ,,اَ تَكُونَنÙ'ÙŽ Ù...ِنَ اÙ,,Ù'Ù...ُÙ...Ù'تَرِينَ

Allah, de Verhevene, laat weten dat het vaststaat bij de Lieden van het Boek dat Mohammed (vrede zij met hem) een ware Boodschapper is en dat zijn Boodschap waarheid is. Hun herkenning van deze Waarheid is te vergelijken met de herkenning die zij hebben van hun eigen kinderen. Niemand kan beweren dat hij zijn kinderen niet uit elkaar weet te halen. Dus de wetenschap die zij hebben van Mohammed (vrede zij met hem) is van zo een niveau dat er geen plaats meer is voor twijfel. Toch heeft de meerderheid van hen geweigerd in hem te geloven en de Waarheid verdoezeld. Dit terwijl zij beter weten.

Op de geleerden rust de plicht om de Waarheid te verkondigen, deze zo duidelijk mogelijk aan de man te brengen en de valsheid onderuit te halen. Dit terwijl degenen die in dit vers worden genoemd, juist de zaken hebben omgedraaid. Dit behoort namelijk tot de grootste vorm van onrecht, zoals Allah hier aangeeft. Daarna laat Allah weten dat de Waarheid afkomstig is van Allah en niet verborgen gehouden kan worden vanwege de baatvolle zaken, reiniging van de zielen, verwerping van de verdorvenheden en betrachting van goedertierenheid die daarmee gepaard gaat. Deze Waarheid behoort aan Allah toe Die dit Boek aan jou (O Mohammed) heeft geopenbaard. Een Boek dat bedoeld is als opvoeding van ziel en geest en als bron van goedheid. Dus stel je niet twijfelachtig op tegenover dit Boek, maar denk erover na en betracht daarmee het bereiken van de hoogste overtuiging.

amazigh_

Vers 148: 

ÙˆÙŽÙ,,ِكُÙ,,Ù'ٍ وِجÙ'Ù‡ÙŽØ©ÙŒ هُوَ Ù...ُوَÙ,,Ù'ِيهَا فَاسÙ'تَبِÙ,ُواÙ' اÙ,,Ù'خَيÙ'رَاتِ Ø£ÙŽÙŠÙ'Ù†ÙŽ Ù...َا تَكُونُواÙ' ÙŠÙŽØ£Ù'تِ بِكُÙ...ُ اÙ,,Ù,,Ù'هُ جَÙ...ِيعاً إِنÙ'ÙŽ اÙ,,Ù,,Ù'Ù‡ÙŽ عَÙ,,ÙŽÙ‰ كُÙ,,Ù'ِ Ø´ÙŽÙŠÙ'ءٍ Ù,َدِيرٌAllah, de Verhevene, geeft te kennen dat iedere religieuze gemeenschap zich tot een eigen richting moet begeven tijdens hun daden van aanbidding. De kwestie hangt niet af van de richting die gekozen wordt, want de Qiblah is een voorschrift dat in de loop der tijd verandert en gebukt gaat onder zaken zoals an-Naskh (het opheffen van eerdere voorschriften door het openbaren van nieuwe voorschriften). Waar het werkelijk om gaat, is het naleven van de Bevelen van Allah en toenadering tot Hem zoeken. Dit is de kern van het geloof en de werkelijke aanleiding voor gelukzaligheid.Daarna wordt ons bevolen om ons toe te snellen tot het verrichten van het goede. Dit behelst meer dan het verrichten van een goede daad alleen. Het zich toesnellen tot het verrichten van het goede houdt ook in dat men dit vervolmaakt, naar behoren verricht en zo snel mogelijk tot uitvoer brengt. Degene die zich haast in het verrichten van het goede in het wereldse leven, is tevens degene die als eerste in aanmerking komt voor het Paradijs.Het goede slaat zowel op de verplichte als op de optionele aanbiddingen. Om de dienaren aan te moedigen tot deze verhaasting, noemde Allah de grootse beloning die hiermee kan worden behaald. Zo vertelt Hij dat Hij bij machte is om iedereen op de Dag des Oordeels bijeen te brengen en naar hun daden te belonen.Dit vers wordt tevens als bewijs aangevoerd voor het zo spoedig mogelijk verrichten van daden van aanbidding zoals het gebed, het vasten, de bedevaart, enzovoorts.

Vers 149 en 150:ÙˆÙŽÙ...ِنÙ' Ø­ÙŽÙŠÙ'ثُ خَرَجÙ'تَ فَوَÙ,,Ù'ِ وَجÙ'Ù‡ÙŽÙƒÙŽ Ø´ÙŽØ·Ù'رَ اÙ,,Ù'Ù...َسÙ'جِدِ اÙ,,Ù'حَرَاÙ...ِ وَإِنÙ'َهُ Ù,,ÙŽÙ,,Ù'Ø­ÙŽÙ,Ù'ُ Ù...ِن رÙ'َبÙ'ِكَ ÙˆÙŽÙ...َا اÙ,,Ù,,Ù'هُ بِغَافِÙ,,ٍ عَÙ...Ù'َا تَعÙ'Ù...ÙŽÙ,,ُونَ

ÙˆÙŽÙ...ِنÙ' Ø­ÙŽÙŠÙ'ثُ خَرَجÙ'تَ فَوَÙ,,Ù'ِ وَجÙ'Ù‡ÙŽÙƒÙŽ Ø´ÙŽØ·Ù'رَ اÙ,,Ù'Ù...َسÙ'جِدِ اÙ,,Ù'حَرَاÙ...ِ ÙˆÙŽØ­ÙŽÙŠÙ'ثُ Ù...َا كُنتُÙ...Ù' فَوَÙ,,Ù'ُواÙ' وُجُوهَكُÙ...Ù' Ø´ÙŽØ·Ù'رَهُ Ù,,ِئَÙ,,اÙ'ÙŽ يَكُونَ Ù,,ِÙ,,Ù†Ù'َاسِ عَÙ,,ÙŽÙŠÙ'كُÙ...Ù' حُجÙ'ÙŽØ©ÙŒ إِÙ,,اÙ'ÙŽ اÙ,,Ù'َذِينَ ظَÙ,,ÙŽÙ...ُواÙ' Ù...ِنÙ'هُÙ...Ù' فَÙ,,اَ تَخÙ'Ø´ÙŽÙˆÙ'هُÙ...Ù' وَاخÙ'Ø´ÙŽÙˆÙ'نِي ÙˆÙŽÙ,,أُتِÙ...Ù'ÙŽ نِعÙ'Ù...َتِي عَÙ,,ÙŽÙŠÙ'كُÙ...Ù' ÙˆÙŽÙ,,َعَÙ,,Ù'َكُÙ...Ù' تَهÙ'تَدُونَAllah, de Verhevene, zegt dat waar de persoon zich ook begeeft, hij zich tijdens het gebed richting de Gewijde Moskee moet begeven. Dezelfde Woorden worden ook gedaan richting de algehele gemeenschap. Daarna benadrukt Allah dat het hier de Waarheid betreft en dat Hij op de hoogte is van de omstandigheden van de mensen. Ook onderschrijft Allah dat deze wijziging van de Qiblah als bewijs geldt tegen de Lieden van het Boek en de veelgodenaanbidders. Want de Lieden van het Boek treffen in hun eigen Boeken aan dat de Qiblah van de laatste Profeet de Gewijde Moskee (de Kacbah) zal zijn. En de veelgodenaanbidders zullen vol afschuw spreken over de Profeet (vrede zij met hem) wanneer hij zich blijft richten tot Jeruzalem, aangezien de Kacbah onderdeel uitmaakt van het geloof van Ibraahiem (vrede zij met hem). Zij zullen dan zeggen: “Hoe kan Mohammed beweren het geloof van Ibraahiem te hanteren, terwijl hij zich afwendt van zijn Qiblah?”Natuurlijk zullen er altijd onrechtplegers blijven bestaan die twijfels proberen te zaaien over deze kwestie. Twijfels die slechts valse verlangens als grondslag hebben. Aan deze mensen dient geen aandacht gegeven te worden en hun woorden moeten niet als bewijs worden genomen. Daarom zegt Allah dat wij niet bevreesd moeten zijn voor dit soort mensen, want hun bewijzen zijn vals en datgene wat vals is, zal geheid afbrokkelen en verdwijnen. Vervolgens draagt Allah ons op om Hem te vrezen, want het is deze vrees die de essentie vormt van al het goede.De reden waarom Allah uitgebreid heeft gesproken over de wijziging van de Qiblah, is vanwege de veelvoudige twijfels die opgeworpen werden door de Lieden van het Boek, de hypocrieten en de veelgodenaanbidders.Omdat het zich richten tot de Qiblah als een grote gunst kan worden gezien, spreekt Allah van het vervolmaken van Zijn Gratie richting Zijn dienaren. Een Gratie die tot uiting komt in het verduidelijken van de wegen van Leiding.

Vers 151:ÙƒÙŽÙ...َا أَرÙ'سَÙ,,Ù'نَا فِيكُÙ...Ù' رَسُوÙ,,اً Ù...Ù'ِنكُÙ...Ù' يَتÙ'Ù,,ُو عَÙ,,ÙŽÙŠÙ'كُÙ...Ù' آيَاتِنَا وَيُزَكÙ'ِيكُÙ...Ù' وَيُعَÙ,,Ù'ِÙ...ُكُÙ...ُ اÙ,,Ù'كِتَابَ وَاÙ,,Ù'حِكÙ'Ù...ÙŽØ©ÙŽ وَيُعَÙ,,Ù'ِÙ...ُكُÙ... Ù...Ù'َا Ù,,ÙŽÙ...Ù' تَكُونُواÙ' تَعÙ'Ù,,ÙŽÙ...ُونَDe gunst van het wijzigen van de Qiblah is niet een zaak die zich voor het eerst voordoet. Hij heeft jullie eerder met allerlei gunsten beschonken. Eén daarvan is de zending van de weledele Boodschapper van wie de komaf, eerlijkheid en oprechtheid bij jullie bekend zijn.Ook draagt hij (vrede zij met hem) verzen voor waarin de Waarheid toegelicht wordt en waarmee onderscheid wordt gemaakt tussen echtheid en valsheid. Deze verzen hebben jullie in eerste instantie geleid naar de Eenheid en Volmaaktheid van Allah. Daarna wordt gewezen op de eerlijkheid van de Boodschapper, de plicht om in hem te geloven en verschillende zaken die te maken hebben met het ongeziene. Dit heeft er allemaal toe geleid dat jullie in aanmerking kwamen voor de volledige leiding en de zekere kennis.Ook hebben deze verzen jullie gereinigd op het gebied van de gedragscode. Aan de hand van deze verzen hebben wij kennis mogen maken met het verheven karakter en hebben wij afstand mogen nemen van de slechte gedragingen. Zo werden wij gereinigd van Shirk en begunstigd met Tawhied. Gereinigd van leugens en begunstigd met oprechtheid. Gereinigd van hoogmoed en begunstigd met bescheidenheid. Gereinigd van verdeeldheid en begunstigd met onderlinge liefde, en ga zo verder.Tevens heeft de Boodschapper ons de Koran, zijn Woorden en Betekenissen onderwezen. Het woord Hikmah zou volgens sommige geleerden slaan op de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem) aangezien deze als uitleg dient van de Koran. Hij heeft ons tevens zaken bijgebracht die ons onbekend waren. Wij verkeerden vóór zijn komst in duidelijke dwaling. Al de kennis die deze gemeenschap van ons heeft verworven, is van hem afkomstig. Deze voorgenoemde gunsten gelden als basis voor alle andere gunsten. Dit zijn de grootste gunsten die een persoon kan ervaren. Vandaar dat het gepast is om dankbaarheid hiervoor jegens Allah te tonen.

Vers 152:فَاذÙ'كُرُونِي Ø£ÙŽØ°Ù'كُرÙ'كُÙ...Ù' وَاشÙ'كُرُواÙ' Ù,,ِي ÙˆÙŽÙ,,اَ تَكÙ'فُرُونِAllah beveelt ons Hem te gedenken en beloofde degenen die dit doen een grootse beloning, namelijk dat zij niet in de steek zouden worden gelaten door Allah. Het gedenken van Allah komt het beste tot haar recht wanneer de woorden die men spreekt in overeenstemming zijn met de overtuiging van het hart. Alleen deze vorm van gedenken draagt bij aan het kennen en houden van Allah. Ook is daarmee een grootse beloning gemoeid. Daarna draagt Allah ons op dank te tonen voor de gunsten die Hij ons heeft gegeven. Deze dankbaarheid geschiedt middels het hart door het erkennen van Zijn Gunsten en middels de tong door het benoemen daarvan en het verheerlijken van de Gever ervan. Ook is het belangrijk om te weten dat het tonen van dankbaarheid aanleiding is voor het voortbestaan en het vermeerderen van de gunsten.Aangezien tegenover het tonen van dankbaarheid het verloochenen van de gunsten staat, heeft Allah ons ervoor gewaarschuwd Zijn Gunsten niet te ontkennen en te verloochenen.


Sorry als jij weer met je theorie komt dan weet ik precies hoe jij bent als persoon! Voor is het woord van Allah meer overtuigend dan jou Wikipedia onzin! Onderwijs dat maar aan jouw mede KUFFARS! Even een aanvulling Hadieth is wat de profeet Mohammed(vrede zijn met hem) heeft gezegd! en dat is door zijn Sahaba's opgeschreven! Dat zijn de beste mensen onder ons!

3ich

Citaat van: Señor Canardo el Herético op 17/03/2013 om 02:05:42
Tafsir Senor Canardo el Herético
En aangezien onze 3ich een zelfverklaard Soesie Soenni fanboy is van Bukhari, mag hij wel een keer opzoeken hoe de executie van zo'n extrajudiciaire maatregel er uit had kunnen zien. Ter visualisering voor het dramatisch effect:En zoals het door Bukhari in zijn extra-koranische ahadith schriftelijk is overgedragen en waar 3ich dus enige waarde aan wil hechten als zijnde een goddelijke rechtsbron voor wellicht een religieuze legitimering voor bovenstaand dierlijk gedrag van islamitische kuddedieren:

...I came again and changed my voice as if I were a helper, and found Abu Rafi lying straight on his back, so I drove the sword into his belly and bent on it till I heard the sound of a bone break...

... 'Let us save ourselves, for Allah has killed Abu Rafi,' So I (along with my companions proceeded and) went to the Prophet and described the whole story to him. "He said, 'Stretch out your (broken) leg. I stretched it out and he rubbed it and it became allright as if I had never had any ailment whatsoever."...
Gij verkeert in een openlijke dwaling.

Er is niks negatiefs aan de koran en hadith die mutawatir is. Niks! De koran noch de hadith moedigen geweld niet aan. En helemaal niet tot zulke achterlijke actie's.  Al helemaal niet wat jij hierboven aan elkaar probeert te linken. Mohamed B. Had ze niet op een rijtje.  Die weet volgens mij niet wie Allah bedoelt met "ongelovige" Deze man Theo die op gruwlijke wijze afgeslacht is. Had geen politieke agenda. Hij is dubbel slachtoffer. Kon jij dat maar begrijpen. Dat jij met zoiets komt had ik eerlijk gezegd niet van jou verwacht. Ik had gehoopt dat jij van een ander niveau was een ander kaliber. Maar, helaas, het zij zo....


Chatt in de wildernis

Citaat van: Señor Canardo el Herético op 13/03/2013 om 18:02:28
Dat betekent dat in de 1e jaren van de islam het orientatiepunt van de gebeden identiek was met die van de Joodse bevolkingsgroepen wonende te Medina / Yathrib. Maw. men kon in de beginperiode van de islam obv. de richting waarnaar gebeden werd, geen (= 0,0%) onderscheid maken tussen moslim en jood in het 7e eeuwse Yathrib.

Ps. Restanten van beide qibla's waren tot voor kort nog zichtbaar in Mesjid Qiblatain (Moskee van de 2 Qibla's) in Medina. Totdat die wahabisten hun zinnen hadden gezet om ook deze moskee te zuiveren van niet-Arabische elementen binnen hun wahabistische religie:

"...Recently the mosque was renovated; the old prayer niche facing Jerusalem was removed, and the one facing Mecca was left..."


Inco,

Excuses dat ik er overheen heb gelezen,je hebt de vraag ruimschoots beantwoord.

Chatt in de wildernis

Citaat van: amazigh_ op 24/02/2013 om 16:15:45
In de koran staat ook ISLAM IS GEEN DWANG!! recitatie "Laa iekraaha fied-dien..." ("Er is geen dwang in de Godsdienst...")[2:256]".

48:13
And whoever has not believed in Allah and His Messenger - then indeed, We have prepared for the disbelievers a Blaze.

1) Is dit dwang of eerder bedreiging?
2) Wie zijn 'We' ?

Zijn Puppet en His Puppetmaster gezamenlijk een vuurtje aan het stoken om alle niet-gelovers saampjes gezellig eeuwig te grillen?

amazigh_

#65
Citaat van: The One op 21/03/2013 om 13:07:23
48:13
And whoever has not believed in Allah and His Messenger - then indeed, We have prepared for the disbelievers a Blaze.

1) Is dit dwang of eerder bedreiging?
2) Wie zijn 'We' ?

Zijn Puppet en His Puppetmaster gezamenlijk een vuurtje aan het stoken om alle niet-gelovers saampjes gezellig eeuwig te grillen?


1) Mensen zoals jij zijn een bedreiging. Dit is het woord van Allah de Schepper van de hemelen en aarde! Zoals ik eerder heb aangegeven. Er is geen plicht om moslim te worden. Het is jou keus! Maar Allah laat de mensheid wel beseffen dat als ze niet moslim willen worden, dat ze er niet makkelijk mee wegkomen! Dan zou het wel heel makkelijk zijn en oneerlijk voor de gelovige.

Vergelijk het maar met regels. Als jij bijvoorbeeld gaat werken, is de afspraak dat je op tijd bent. Als je niet op tijd bent kan je werkgever zeggen "je wordt ontslagen als je zo doorgaat" dat is een dreiging maar wel de waarheid! Maar geen dwang om op tijd te komen dat is jouw keus ;)

2) Allah spreek in de vorm van 'WE' of 'Wij'. Ik heb tijdens mijn lessen uitgelegd gekregen dat Allah zichzelf en de Engelen bedoeld


Ik hoop dat jij eeuwig gegrilld wordt inshallah !

Chatt in de wildernis

#66
Citaat van: amazigh_ op 21/03/2013 om 19:42:50

Ik hoop dat jij eeuwig gegrilld wordt inshallah !

Jij bent mijn Ayth Waryagher broeder,ik zou voor jou vechten tot de dood erop volgt. Jij zou mij het liefst een langzame en uiterst pijnlijke dood zien sterven om aansluitend eeuwig te branden.

Zie je het verschil tussen een Amazigh en een Moslim?

Amazighiteit is in strijd met Islam!
3ich

Citaat van: The One op 21/03/2013 om 12:26:22
Inco,

Excuses dat ik er overheen heb gelezen,je hebt de vraag ruimschoots beantwoord.
En wanneer ga jij mijn vragen die ik aan jou gesteld heb beantwoorden?

Of ontwijk je ze, omdat je weet dat jij het aan het verkeerde einde heb?!

3ich

#68
Citaat van: amazigh_ op 21/03/2013 om 19:42:50

1) Mensen zoals jij zijn een bedreiging. Dit is het woord van Allah de Schepper van de hemelen en aarde! Zoals ik eerder heb aangegeven. Er is geen plicht om moslim te worden. Het is jou keus! Maar Allah laat de mensheid wel beseffen dat als ze niet moslim willen worden, dat ze er niet makkelijk mee wegkomen! Dan zou het wel heel makkelijk zijn en oneerlijk voor de gelovige.

Vergelijk het maar met regels. Als jij bijvoorbeeld gaat werken, is de afspraak dat je op tijd bent. Als je niet op tijd bent kan je werkgever zeggen "je wordt ontslagen als je zo doorgaat" dat is een dreiging maar wel de waarheid! Maar geen dwang om op tijd te komen dat is jouw keus ;)

2) Allah spreek in de vorm van 'WE' of 'Wij'. Ik heb tijdens mijn lessen uitgelegd gekregen dat Allah zichzelf en de Engelen bedoeld


Ik hoop dat jij eeuwig gegrilld wordt inshallah !

1) Je moet eerst de Surah lezen voor je gaat reageren. Die klootzak heeft het uit zen context gehaald. Allah bedoelt hiermee de mensen die hem niet (profeet: mohamed vzmh) volgde in zijn levensduur. De Qoraish/de pagan Arabs/Beelden aanbidders/Collabateurs. Dit gaat over een oorlogstijd.Lees maar:

6. En dat Hij de huichelaars en huichelaarsters en de afgodendienaren en -dienaressen moge straffen, die boze gedachten jegens Allah koesteren. Over dezulken zal tegenspoed en de toorn van Allah komen. Hij heeft hen vervloekt en de hel voor hen gereed gemaakt. En dit is een slechte be stemming.

7. Aan Allah behoren de scharen der hemelen en der aarde; Allah is de Almachtige, de Alwijze.

8. Wij hebben u als getuige en drager van blijde. tijdingen en als waarschuwer gezonden.

9. Opdat gji in Allah en Zijn boodschapper zoudt geloven, hem steunen en eren en Hem 's morgens en 's avonds zoudt verheerlijken.

10. Voorwaar, zij die u trouw zweren, zweren trouw aan Allah; Allah's hand rust op hun handen. Doch wie zijn eed schendt, doet dit tot zijn eigen nadeel en wie zijn belofte aan Allah vervult, Hij zal hem een grote beloning geven.

11. Degenen onder de bewoners der woestijn die achterbleven, zullen tot u zeggen: "Onze bezittingen en onze gezinnen hielden ons bezig (zodat wij u niet konden helpen); vraag daarom voor ons vergiffenis." Zij zeggen met hun tong hetgeen niet in hun hart is. Zeg: "Wie kan u iets baten tegen Allah indien Hij voor u voordeel of nadeel beoogt?" Neen, Allah is goed onderricht van hetgeen gij doet.

12. Neen, gij dacht dat de boodschapper en de gelovigen nooit tot hun gezinnen zouden terugkeren en dat was voor uw hart schoonschjinend gemaakt doch gij hadt een slechte gedachte gekoesterd, daarom werdt gij een volk dat ten gronde gaat."


2) Ik heb nooit koran lessen gehad, noch Arabische. Maar, ik heb alles op eigen houtje gedaan/opgezocht. Goed! Dat wat jij geleerd heb klopt ook niet helemaal akhi. We hebben hier met religieuze termen te maken. En vertalingen van klassiek Arabisch naar Nederlands/Engels. Dus echt verifeerbaar is het niet. Ik zal proberen te bewijzen waarom het niet klopt.

Getuige deze ayaat: 50. (Gedenk de tijd) toen Wij tot de engelen zeiden: "Buigt voor Adam", zij bogen, doch Iblies niet. Hij was één der djinn, derhalve was hij ongehoorzaam aan het gebod van zijn Heer. Zult gij hem en zijn nageslacht tot vrienden nemen, terwijl zij uw vijanden zijn? Slecht is het loon der onrechtvaardigen.


Een oprechte moslim wenst niemand de hel toe. Helemaal niet iemand die in een opelijke dwaling verkeert. Wij hebben de hersencapaciteit niet om te beseffen hoe verschrikkelijk de hel is.

Ps: Er zijn genoeg ayaats te vinden waarin Allah zegt. En wij zullen niet straffen als er geen waarschuwer/profeet tot u gekomen is. Hierin is een hele belangrijke les in te vinden.

3ich

Citaat van: The One op 22/03/2013 om 11:13:25

Amazighiteit is in strijd met Islam!
Amazighiteit bestaat niet? De term Amazighiteit heeft geen defenitie!

De Amazigh cultuur is allang begraven en vergeten. Hoe erg of triest dit ook mag zijn. Dit wat jij nu zegt delen velen zogenaamde "bewuste Imazighen" met jou. Echter vrees ik dat jullie in een openlijke dwaling verkeren. Ik persoonlijk zie jou soort als een seculiere Amazigh. Wat jij nu denkt te zijn waren jou ouders noch jou voorouders niet. Kon je dat maar beseffen!

Mocht de Amazigh identiteit in strijd zijn met Pan-Arabisme/Wahabisme dan ben ik 1 van jullie....

amazigh_

#70
Citaat van: The One op 22/03/2013 om 11:13:25
Jij bent mijn Ayth Waryagher broeder,ik zou voor jou vechten tot de dood erop volgt. Jij zou mij het liefst een langzame en uiterst pijnlijke dood zien sterven om aansluitend eeuwig te branden.

Zie je het verschil tussen een Amazigh en een Moslim?

Amazighiteit is in strijd met Islam!

Ik ben jouw Ayth Waryagher broeder niet! Dat heb je zelf gezegd vind ik, lees je eigen uitspraak maar eens terug

Citaat van: The One op 13/02/2013 om 17:24:38
Mizzi atharas itirri dhamazigh?


Je bent wat je spreekt,en jij spreekt/schrijft beter Nederlands als dhmazight,awma.

Citaat van: The One op 23/02/2013 om 14:45:59
Amazigh? Jij bent geen Amazigh,je bent een 'ab(i)d',een slaaf,niet vrij om te denken en te doen wat je wil: VRIJ ZIJN!

Tsja... Wat moet ik nu zeggen... Ik kwam op dit forum alleen om mijn gedichten te posten. En dan begin jij ineens mij voor een niet amazigh uit te maken, terwijl ik prima thamazight spreek. En ook om het feit dat ik islam als godsdienst heb?

Ik zat fout. In de Islam staat dat je een andere niet het slechte mag wensen. Maar in jouw geval is het omdat je respectloos omgaat met mijn PROFEET en GOD! Even serieus! Wees gewoon volwassen en praat met respect ipv "puppet, puppetmaster of mootje..." te gebruiken. 

En dan zeg je ook zoiets als "NATIVE TONGUE" als ik een rot mens was dan was ik al op dat moment in discussie gegaan met jou. Alleen vond ik dat niet belangrijk. Maar over mijn godsdienst is het een ander verhaal omdat dat wel gevoelig ligt. Ik kom meer voor mijn geloof op dan voor mezelf(nah ligt eraan wat ahaha).

Ik wens jou geen pijnlijke straf. Ik wens jou stiekem dat Allah jou op het rechte pad zal brengen Inshallah!

Er is geen verschil. Ik ben een amazigh die zijn taal goed beheerst qua uitspraak en gesprek voeren (spelling minder). En Islam als godsdienst heeft. Soms wat frustraties haha, maar dat is normaal. Want je met elkaars geloof respecteren.

amazigh_

Citaat van: 3ich op 22/03/2013 om 13:21:22
1) Je moet eerst de Surah lezen voor je gaat reageren. Die klootzak heeft het uit zen context gehaald. Allah bedoelt hiermee de mensen die hem niet (profeet: mohamed vzmh) volgde in zijn levensduur. De Qoraish/de pagan Arabs/Beelden aanbidders/Collabateurs. Dit gaat over een oorlogstijd.Lees maar:

6. En dat Hij de huichelaars en huichelaarsters en de afgodendienaren en -dienaressen moge straffen, die boze gedachten jegens Allah koesteren. Over dezulken zal tegenspoed en de toorn van Allah komen. Hij heeft hen vervloekt en de hel voor hen gereed gemaakt. En dit is een slechte be stemming.

7. Aan Allah behoren de scharen der hemelen en der aarde; Allah is de Almachtige, de Alwijze.

8. Wij hebben u als getuige en drager van blijde. tijdingen en als waarschuwer gezonden.

9. Opdat gji in Allah en Zijn boodschapper zoudt geloven, hem steunen en eren en Hem 's morgens en 's avonds zoudt verheerlijken.

10. Voorwaar, zij die u trouw zweren, zweren trouw aan Allah; Allah's hand rust op hun handen. Doch wie zijn eed schendt, doet dit tot zijn eigen nadeel en wie zijn belofte aan Allah vervult, Hij zal hem een grote beloning geven.

11. Degenen onder de bewoners der woestijn die achterbleven, zullen tot u zeggen: "Onze bezittingen en onze gezinnen hielden ons bezig (zodat wij u niet konden helpen); vraag daarom voor ons vergiffenis." Zij zeggen met hun tong hetgeen niet in hun hart is. Zeg: "Wie kan u iets baten tegen Allah indien Hij voor u voordeel of nadeel beoogt?" Neen, Allah is goed onderricht van hetgeen gij doet.

12. Neen, gij dacht dat de boodschapper en de gelovigen nooit tot hun gezinnen zouden terugkeren en dat was voor uw hart schoonschjinend gemaakt doch gij hadt een slechte gedachte gekoesterd, daarom werdt gij een volk dat ten gronde gaat."


2) Ik heb nooit koran lessen gehad, noch Arabische. Maar, ik heb alles op eigen houtje gedaan/opgezocht. Goed! Dat wat jij geleerd heb klopt ook niet helemaal akhi. We hebben hier met religieuze termen te maken. En vertalingen van klassiek Arabisch naar Nederlands/Engels. Dus echt verifeerbaar is het niet. Ik zal proberen te bewijzen waarom het niet klopt.

Getuige deze ayaat: 50. (Gedenk de tijd) toen Wij tot de engelen zeiden: "Buigt voor Adam", zij bogen, doch Iblies niet. Hij was één der djinn, derhalve was hij ongehoorzaam aan het gebod van zijn Heer. Zult gij hem en zijn nageslacht tot vrienden nemen, terwijl zij uw vijanden zijn? Slecht is het loon der onrechtvaardigen.


Een oprechte moslim wenst niemand de hel toe. Helemaal niet iemand die in een opelijke dwaling verkeert. Wij hebben de hersencapaciteit niet om te beseffen hoe verschrikkelijk de hel is.

Ps: Er zijn genoeg ayaats te vinden waarin Allah zegt. En wij zullen niet straffen als er geen waarschuwer/profeet tot u gekomen is. Hierin is een hele belangrijke les in te vinden.

1) Surat Al-Fath is dat, ik had niet opgezocht. Bedankt voor je nasi7aa broeder.
2) Klopt helemaal wat je zegt. Allah beslist inderdaad, maar mijn frustraties waren mij de baas beste broeder. Hij was respectloos vond ik. Ik wacht graag op jouw bewijs broeder.

Maar even een opmerking, Als volgt wij de mensheid heeft een boodschapper gekregen dat is de profeet Mohammed Sallaah ou alaihi wasallam. Dus wij weten van de Islam sinds Adam al eigenlijk. Mensen die Islam nooit hebben gekend zoals op de noordpool ofzo? Zal Allah beproeven op de Dag des Oordeels.

Verbeter mij als ik het fout heb.

amazigh_

Citaat van: amazigh_ op 22/03/2013 om 22:13:30
1) Surat Al-Fath is dat, ik had niet opgezocht. Bedankt voor je nasi7aa broeder. Ik had het meer in het algemeen. Dat Allah de mensheid gewaarschuwd heeft wat er zal gebeuren als de mensen niet geloven en gehoorzaam zijn aan Allah

2) Klopt helemaal wat je zegt. Allah beslist inderdaad, maar mijn frustraties waren mij de baas beste broeder. Hij was respectloos vond ik. Ik wacht graag op jouw bewijs broeder.

Maar even een opmerking, Als volgt wij de mensheid heeft een boodschapper gekregen dat is de profeet Mohammed Sallaah ou alaihi wasallam. Dus wij weten van de Islam sinds Adam al eigenlijk. Mensen die Islam nooit hebben gekend zoals op de noordpool ofzo? Zal Allah beproeven op de Dag des Oordeels.

Verbeter mij als ik het fout heb.

Botermes

Citaat van: 3ich op 22/03/2013 om 13:31:01
Amazighiteit bestaat niet? De term Amazighiteit heeft geen defenitie!
Voor apen zoals jij  is Amazighiteit niet definieerbaar, nee. Maar dat heeft meer te maken met dat je er niets van wilt weten. 
Citeer
De Amazigh cultuur is allang begraven en vergeten. Hoe erg of triest dit ook mag zijn. Dit wat jij nu zegt delen velen zogenaamde "bewuste Imazighen" met jou. Echter vrees ik dat jullie in een openlijke dwaling verkeren.
Ik weet niet onder welk steen jij leeft om te beweren dat de Amazigh cultuur allang begraven is maar dat is, denk ik, wat lafaarden zoals jij willen, simpelweg omdat het voor je een last is die je niet kunt dragen. Je wilt niets doen aan de ondergeschikte positie waarin Tamazight verkeert omdat je te laf bent. laf laf laf...

Chatt in de wildernis

Citaat van: amazigh_ op 22/03/2013 om 21:57:39
Ik kom meer voor mijn geloof op dan voor mezelf

De slaaf zal nooit tolereren dat zijn meester aangevallen wordt,maar de zweepslagen die zijn meester hem toedient zal de slaaf gelaten accepteren.

Stel je voor (ik weet dat ik je tot het uiterst drijf :-) dat ik een biologische broeder van je zou zijn,maar in tegenstelling tot jou een ongelovige (kafir) ben,zou je me nog steeds als je broeder beschouwen of verbreek je in dat geval alle banden.


PS: Neem die provocaties van mij niet serieus,dat doe ik alleen om echte reacties te ontlokken,ik zal jou nooit persoonlijk beledigen.