Hoofdmenu

Abrid a rhidj

Gestart door amazigh_, 26/12/2012 om 20:08:07

Chatt in de wildernis

Citaat van: Señor Canardo el Herético op 22/04/2013 om 23:31:22

Ps. Het is in het verlengde van bovenstaande redenering dat Senor Canardo jou de vorige keer wees op de link naar het onderzoek naar Amazigh-ibaditische poëzie-teksten uit de 19e eeuw.

Bedankt hiervoor,wonderlijk dat ik deze teksten redelijk kan lezen en begrijpen,alleen het onderwerp bevalt me guère :-)

3ich

Citaat van: Señor Canardo el Herético op 26/04/2013 om 22:18:39
Volgens onze 3ich "represent" Allah's favoriete haatbaard, geen (soennitische) islam en is deze Qardawi zelfs een "verrader" en een "grote duivel". En volgens 3ich zijn de vele miljoenen moslims - die Qardawi volgen - "niet goed wijs" en ver verwijderd van het Rechte Pad waarop 3ich zich begeeft.

Ik weet dat die Qaqrieuw veel internationale volgers heeft. Zoals ik al zei hij heeft een podium gekregen van die Kuffars/Arabische Zionisten: SA en VAE. Hij is er één die een agenda er op na houd. En dat is er niet 1 die naar Allah leid. Hij is door vele ontmaskert toen hij destijds zei dat je met rente mag lenen/dealen.

3ich is niet op het rechte pad. Echter laat 3ich zich niet als die vele makke lammetjes zichzelf voorschotelen door die Akbar Shayateen. Die Arabische Zionisten strooien met geld over de hele wereld. Bijv: die Sharia 4 Belgium/Holland worden ook door hun gesponserd. En daar zitten ook vele Imazighen bij. Veel van hun zijn nu ook in Syrië aan het vechten, denkende dat ze jihad strijders zijn. Het is dus geen ver van me bed show meer.

3ich

Citaat van: Señor Canardo el Herético op 26/04/2013 om 22:01:14
Moslims eten geen varkensvlees omdat het volgens hun Allah geassocieerd dient te worden met een onreine toestand. In de koran wordt hier naar verwezen.

Surah Al-Baqarah: Ayaat 172 - 173

172. O gij die gelooft, eet van de goede dingen, waarmede Wij u hebben voorzien en dankt Allah, indien gij Hem alleen aanbidt.

173. Hij heeft u slechts het gestorvene, het bloed, het varkensvlees en datgene, waarover een andere naam, dan die van Allah is uitgeroepen, verboden. Maar hij, die gedwongen is en dit niet wenst en geen overtreder is, op hem rust geen zonde. Want Allah is Vergevensgezind, Genadevol.

Citaat van: Señor Canardo el Herético op 26/04/2013 om 22:01:14
Echter volgens Senor Canardo heeft het verbod op varkensvleesconsumptie eerder te maken met Allah's voorkeur voor de verorbering van herbivoren.

Verklaar u zelf nader?

Aangezien jij niet tot de "hersenloze Imazighen" behoort mbt de Islam.

amazigh_


Surah Al-Baqarah: Ayaat 172 - 173

172. O gij die gelooft, eet van de goede dingen, waarmede Wij u hebben voorzien en dankt Allah, indien gij Hem alleen aanbidt.

173. Hij heeft u slechts het gestorvene, het bloed, het varkensvlees en datgene, waarover een andere naam, dan die van Allah is uitgeroepen, verboden. Maar hij, die gedwongen is en dit niet wenst en geen overtreder is, op hem rust geen zonde. Want Allah is Vergevensgezind, Genadevol.


Zie je hoe duidelijk het staat in de Koran dat geen varkensvlees of vleesproducten die niet in de naam van Allah zijn geslacht verboden zijn voor moslims.

Van de Joden mogen moslims ook vlees eten. Aangezien de Joden ritueel slachten en ook in de naam van Allah.

Chatt in de wildernis

#169
Citaat van: amazigh_ op 28/04/2013 om 16:40:52
Aangezien de Joden ritueel slachten en ook in de naam van Allah.

Slachten...

Deuteronomium 20:10-20
Het Boek (HTB)
10 Wanneer u de stad waartegen u gaat vechten nadert, stuur dan eerst boodschappers vooruit om de inwoners vrede aan te bieden.
11 Als zij dat aanbod aannemen en de stadspoorten voor u openen, zullen alle inwoners uw dienaren worden en u belasting betalen.
12 Maar als zij de vrede weigeren, moet u de stad belegeren.
13 Als de HERE, uw God, de stad aan u heeft gegeven, dood dan iedere mannelijke inwoner;
14 de vrouwen, kinderen, het vee en de buit mag u voor uzelf houden.
15 Deze aanwijzingen gelden alleen voor steden in het buitenland, niet voor de steden die in het beloofde land liggen.
16 Want in die steden mag u niemand sparen; vernietig alle leven.
17 U moet de Hethieten, Amorieten, Kanaänieten, Ferezieten, Hevieten en Jebusieten volledig vernietigen. Dit is het gebod van de HERE, uw God.
18 Dit gebod moet voorkomen dat deze volken u verleiden tot het aanbidden van hun afgoden en het meedoen aan hun gruwelijke gebruiken. Op die manier zou u zwaar zondigen tegen de HERE, uw God.
19 Als u een stad belegert, verwoest dan niet de fruitbomen. Eet zoveel fruit als u wilt, maar hak de bomen niet om. Zij zijn immers geen vijanden die moeten worden gedood!
20 Alleen bomen die geen voedsel leveren, mag u omhakken. Gebruik deze voor ladders, torens en stormrammen voor de belegering."

1 Samuël 15
Het Boek (HTB)
15 Op een dag zei Samuël tegen Saul: "Ik kroonde u tot koning van Israël omdat God mij dat opdroeg. Zorg ervoor dat u Hem gehoorzaamt.
2 Dit is Zijn gebod aan u: 'Ik heb besloten een oude rekening met de Amelekieten te vereffenen, omdat zij mijn volk de doortocht door hun land weigerden, toen de Israëlieten uit Egypte kwamen.
3 Ga er op af en vernietig hen: mannen, vrouwen, kleine kinderen, babies, ossen, schapen, kamelen en ezels."
4 Saul verzamelde zijn leger bij Telaïm: een troepenmacht van 200.000 man met nog eens 10.000 man uit Juda.
5 Toen Saul bij de stad van de Amalekieten was aangekomen, legde hij een hinderlaag in een lager gelegen dal daar vlakbij.
6 Saul stuurde een boodschap naar de Kenieten met de waarschuwing dat zij de Amalekieten moesten verlaten, als zij niet ook vernietigd wilden worden. "Want u was vriendelijk voor de Israëlieten toen zij uit het land Egypte kwamen", liet hij hun weten. Daarom pakten de Kenieten hun bezittingen bij elkaar en verlieten het land van de Amalekieten.
7 Daarna versloeg Saul de Amalekieten, van Havila tot Sur, dat ten oosten van Egypte ligt.
8 Hij nam koning Agag van Amalek gevangen. Alle anderen doodde hij.
9 Saul en zijn mannen spaarden echter de beste exemplaren van de schapen en ossen en de vetste lammeren; eigenlijk alles wat zij wel konden gebruiken. Alleen de zwakke dieren en waardeloze voorwerpen vernietigden zij.
10 Toen zei de HERE tegen Samuël:
11 "Ik heb er spijt van dat Ik Saul ooit koning heb gemaakt, want hij heeft geweigerd Mij te gehoorzamen." Samuël was zo geschokt door de woorden van God dat hij de hele nacht tot de HERE bleef bidden.
12 De volgende morgen vroeg ging hij op zoek naar Saul. Iemand vertelde hem dat Saul naar de berg Karmel was gegaan om een monument voor zichzelf op te richten en dat hij daarna naar Gilgal was gegaan.
13 Toen Samuël hem tenslotte vond, begroette Saul hem met de woorden: "Mag de HERE u zegenen. U ziet het, ik heb het bevel van de HERE uitgevoerd!"
14 "Maar wat heeft dat geblaat van schapen en geloei van ossen dat ik hoor, dan te betekenen?" vroeg Samuël dreigend.
15 "Het leger heeft de beste schapen en ossen in leven gelaten", gaf Saul toe, "maar zij gaan ze offeren aan de HERE, uw God; al het andere hebben wij vernietigd."
16 Maar Samuël legde hem het zwijgen op: "Stil! Luister maar eens wat de HERE mij de afgelopen nacht heeft gezegd!" "Wat was dat dan?" vroeg Saul.
17 Samuël vertelde hem: "Toen u nog geen hoge dunk van uzelf had, liet de HERE u zalven tot koning van Israël.
18 Hij gaf u een duidelijke opdracht: 'Ga en vernietig de boosdoeners, de Amalekieten, tot zij allemaal dood zijn.'
19 Waarom gehoorzaamde u de HERE dan niet? Waarom was u zo belust op buit en deed u precies wat de HERE had verboden?"
20 "Maar ik hèb de HERE gehoorzaamd", verdedigde Saul zich. "Ik heb gedaan wat Hij mij heeft opgedragen; ik heb koning Agag meegebracht en alle anderen gedood.
21 Maar omdat mijn troepen het wilden, vond ik het goed dat de beste schapen en ossen en de rest van de buit in Gilgal aan de HERE uw God zouden worden geofferd."
22 Samuël antwoordde echter: "Heeft de HERE net zoveel genoegen in uw brandoffers en geschenken als in uw gehoorzaamheid? Gehoorzaamheid is Hem veel meer waard dan offers. Hij heeft liever dat u naar Hem luistert, dan dat u Hem het vet van de rammen offert.
23 Want opstandigheid is net zo erg als tovenarij en koppigheid is net zo erg als aanbidding van afgodsbeelden. Omdat u het woord van de HERE in de wind hebt geslagen, heeft Hij het koningschap van u afgenomen."
24 "Ik heb gezondigd", gaf Saul toe. "Ja, ik heb het gebod van de HERE en uw aanwijzingen niet opgevolgd, omdat ik bang was voor het volk en deed wat het mij vroeg.
25 Vergeef mij alstublieft en ga met mij mee om de HERE te aanbidden."
26 Maar Samuël weigerde: "Ik ga niet met u mee. Omdat u het gebod van de HERE niet hebt gehoorzaamd, heeft Hij u verworpen. U zult niet langer koning van Israël zijn."
27 Toen Samuël zich omdraaide om weg te gaan, probeerde Saul hem tegen te houden en scheurde zijn mantel.
28 Samuël reageerde daarop met de woorden: "De HERE heeft het koninkrijk Israël vandaag van u losgescheurd en het aan iemand gegeven, die beter is dan u.
29 God op Wie het vertrouwen van Israël rust, liegt niet en kent ook geen berouw, want Hij is geen mens!"
30 Saul drong bij Samuël aan: "Ik heb gezondigd; maar alstublieft, eer mij in de ogen van de leiders en het volk door met mij mee te gaan om de HERE, uw God, te aanbidden."
31 Samuël stemde daarin toe en keerde met Saul terug, die zich in aanbidding voor de HERE neerboog.
32 Toen zei Samuël: "Breng koning Agag bij mij." Onbezorgd verscheen Agag voor Samuël, want hij dacht dat hij zou worden gespaard.
33 Samuël zei tegen hem: "Net zoals uw zwaard de zonen van vele moeders heeft gedood, zal nu -w moeder kinderloos worden." Daarna hakte hij hem voor de ogen van de HERE in Gilgal in stukken.
34 Samuël ging hierna terug naar Rama en Saul begaf zich naar Gibea.
35 Samuël zag Saul hierna nooit weer, maar bleef toch voortdurend om hem treuren. En de HERE had er spijt van dat Hij Saul koning over Israël had gemaakt.Is dit ook jouw God?


Herman Brood zei ooit:spijt is wat de koe schijt.

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Deuteronomy%2020:10-22&version=HTB

3ich

Citaat van: Wicked One op 28/04/2013 om 20:18:11
Slachten...

Deuteronomium 20:10-20
Het Boek (HTB)

1 Samuël 15
Het Boek (HTB)

Is dit ook jouw God?http://www.biblegateway.com/passage/?search=Deuteronomy%2020:10-22&version=HTB
Vele weten het al. Jij blijkbaar nog niet. Bij deze: De bijbel is door de mens herschreven. De "moslims" erkennen alleen de oude testament. En geloof me die kun je nu niet terug vinden.

Surah: Al Baqarah - Ayaat 78 - 79

78. En sommigen hunner zijn ongeletterd; zij weten niets van het Boek, maar hebben hun valse denkbeelden: zij vermoeden slechts.

79. Wee daarom degenen, die een boek met hun eigen handen schrijven en dan zeggen: "Dit is van Allah", opdat zij er een onwaardige prijs voor kunnen nemen. Wee hun dan, voor hetgeen hun handen schrijven en wee hun voor hetgeen zij verdienen.


Citaat van: Wicked One op 28/04/2013 om 20:18:11

Herman Brood zei ooit:spijt is wat de koe schijt.
De beste man, Herman Brood is ook van een gebouw gesprongen. Hij dacht terwijl die zat te trippen dat ie kon vliegen. Dus neem zulken niet serieus. Maar met een korreltje zout, (of coke)  ;)

3ich

Citaat van: amazigh_ op 28/04/2013 om 16:40:52
Zie je hoe duidelijk het staat in de Koran dat geen varkensvlees of vleesproducten die niet in de naam van Allah zijn geslacht verboden zijn voor moslims.

Van de Joden mogen moslims ook vlees eten. Aangezien de Joden ritueel slachten en ook in de naam van Allah.

Diegene die de Thora volgen, geloven ook indd Allah. Die slachten koosjer. Doordat hun gingen lobbyen hier in NL is het verbod op ritueel slachten opgeheven. Toen hoorde ik de "moslims" niet in de 2e kamer?

Joden/Christenen/Moslims hebben de monotheïstische religie. Ook wel bekend als de Abrahamistische religies.

Chatt in de wildernis

Citaat van: Wicked One op 28/04/2013 om 20:18:11

Is dit ook jouw God?


Nighegh  a y'amazigh amziane..? Maga ddukidh aggi terredh? D wa d'arrabi innegh red chekh?

amazigh_

Citaat van: Wicked One op 16/06/2013 om 02:38:08
Nighegh  a y'amazigh amziane..? Maga ddukidh aggi terredh? D wa d'arrabi innegh red chekh?

Igfanegh zi awar ayomma amaqran! Tannayt udjji wu thisht. Kor ijjen mox itfagga.....

Chatt in de wildernis

Citaat van: amazigh_ op 19/06/2013 om 00:08:31
Igfanegh zi awar ayomma amaqran! Tannayt udjji wu thisht. Kor ijjen mox itfagga.....

:-) Ut fakkaad chi,mri tfakkaadh attef therrid gi. Iruggen,chin n3a ettes rwaxth migh ga dfakkaadh.

buɛluz

#175
Citaat van: amazigh_ op 19/06/2013 om 00:08:31
Igfanegh zi awar ayomma amaqran! Tannayt udjji wu thisht. Kor ijjen mox itfagga.....
Ps. Chatt heeft jou te kennen gegeven bereid zijn "voor jou te vechten tot de dood erop volgt", maar jij kan / wil niet eens fatsoenlijk antwoord geven op zijn vraag!

amazigh_

Citaat van: Wicked One op 19/06/2013 om 01:59:33
:-) Ut fakkaad chi,mri tfakkaadh attef therrid gi. Iruggen,chin n3a ettes rwaxth migh ga dfakkaadh.


Wij (moslims) kennen 4 boeken. Alle 4 de boeken zijn de woord van Allah. 3 boeken ervan zijn vervalst en de Koran is de volmaakte boek en compleet. De gids van elke moslim. Jij weet dondersgoed dat de bijbel gewoon elk jaar veranderd en wordt herschreven. Het oude testament komt inderdaad van Allah. Maar weetje wat het is met jullie soort figuren... HOOGMOED heeft jullie kapot gemaakt, jij denkt serieus dat je wat bent, maar je bent niks... Geloof in Allah is mijn tip.

Nesh rwexth inou tussid migh fekkagh. Rox ajja mermi attes rwaxth innex mik ga dfekkaadh chek.....
Walakin mechar ma nigh, chek tghimmith djebded am ufighar!

Weetje dat jij mensen serieus neemt zoals Herman Brood zegt al genoeg over jou denkwijze.... en persoonlijkheid. Maar is mijn menig arghicath!

amazigh_

Citaat van: Señor Canardo el Herético op 19/06/2013 om 09:43:22Ps. Chatt heeft jou te kennen gegeven bereid zijn "voor jou te vechten tot de dood erop volgt", maar jij kan / wil niet eens fatsoenlijk antwoord geven op zijn vraag!

Owh daar heb je de trouwe rechterhandje haha. Ik heb mijn twijfels of ik hier serieus op in moet gaan -_-. Met alle respect, ik sta liever normale mensen te woord.

Chatt in de wildernis

Citaat van: amazigh_ op 19/06/2013 om 23:55:46
maar je bent niks... 
Okay..,je hebt gelijk, ik ben niks. Maar als ik niks ben, ben jij ook niks, wat mij er toe brengt te concluderen dat de mensheid in haar geheel 'niks' is. Maar dan vraag ik me meteen af waarom een aantal mensen uit de oudheid in tegenstelling tot jij en ik en de rest van de mensheid wel 'iets' waren?

Wat maakte dat Mozes, Jezus en Mohamed en een hele trits 'anbia' iets waren en ik en jij niks? Waarom koos Hij (of wie weet was het wel een Zij) niet een Apache, Bandanees , Xhosa of Amazigh ?

Maar goed, ze zeggen dat een gek meer vragen kan stellen dan honderd wijzen kunnen beantwoorden. Ik (mijnheer niks) stelde jou één vraag, die je met een simpel ja of nee had kunnen beantwoorden, waarom deze brij aan woorden?

Scroll een stukje naar boven en lees aandachtig reactie nr. 169,vooral de vetgedrukte woorden, probeer tegelijkertijd de slachtpartij jegens alles wat ademt jezelf voor te stellen. Daarna zou ik erg tevreden zijn met een simpel ja of nee...

Chatt in de wildernis

Citaat van: amazigh_ op 19/06/2013 om 23:57:30
Met alle respect, ik sta liever normale mensen te woord.
Bedankt, ik heb buikpijn van het lachen:-)