Abdelkarim El Khattabi,een Arabische nationalist van de Rif

Gestart door khamenei, 25/07/2009 om 01:14:26

khamenei

Met de 88 jarige herdenking van de veldslag van Anwal in het Marokkaanse
Rifgebergte is het belangrijk om terug te blikken op Abdelkrim el Khattabi
, de man die deze doorslaggevende veldslag belichaamt. In de periode dat
Abdekrim op het toneel verscheen braken in verschillende Arabische regio’s
succesvolle opstanden uit ,die een diepe deuk hebben geslagen in de
koloniale overheersing van de Arabische wereld. De opstanden situeerden
zich onder meer in het huidige Libië onder leiding van Omar el Mukhtar, in
Syrie  met de Slag van Mayasloun onder leiding van Youssef el-Azmah en de
Iraakse revolutie van 1920.

De opstand van de Riffijnen en meer bepaald de veldslag  in Anwal
betekende echter een keerpunt voor het anti-koloniale verzet in de
Maghreb, aangezien de Spanjaarden  manu militari werden gedwongen tot het
verlaten van grote delen van de Rif. De Spanjaarden leken immers niet
opgewassen tengenover het stammenleger dat Abdelkrim heeft kunnen
mobiliseren en dat zich enkel de klassieke guerilla-tactiek hanteerde van
hit-and-run. Meer dan 10.000 Spaanse troepen sneuvelden waaronder de
Spaanse legeraanvoerder generaal Silvester, die hoogstwaarschijnlijk uit
wanhoop zelfmoord pleegde. Het gevolg was een massale Spaanse
terugtrekking en betekende tevens een belangrijke historische nederlaag
voor het kolonialisme.

Dankzij deze verpletterende overwinning kon Abdelkrim zijn
bevrijdingsproject vorm geven door in zijn regio, de Rif, een republiek op
te richten, met als doel de Marokkaanse bezette gebieden in het binnenland
te bevrijden in coördinatie met verzetscellen die zich aldaar reeds
bevonden. De slogan die Abdelkrim toendertijd gebruikte om de éénheid van
Marokko te benadrukken was: "van Ajdir (Abdelkrim's geboortedorp in
Noordwest Marokko) naar Agadir (een stad in het Zuiden van Marokko)". De
toon van deze discours heeft er ongetwijfeld toe geleid dat de Fransen en
Spanjaarden een grootschalig offensief hebben opgezet, bestaande uit een
immens leger om de oprukking  van Abdelkrims verzetsstrijders  naar het
binnenland te stoppen.

Hoewel Abdelkrim zich overgaf aan de Franse autoriteiten om een eind te
maken aan het bloedbad dat aangericht werd door de Frans-Spaanse alliantie
(waarbij onder meer chemische wapens werden ingezet tegen
burgerdoelwitten) bleef Abdelkrim vastberaden en standvastig ten opzichte
van zijn zaak. Bovendien onderhield hij ,ondanks zijn beperkte
mogelijkheden, contact met het verzet vanuit zijn ballingschapsoord La
Reunion.

Toen de Fransen in 1947 besloten om hem te verplaatsen naar het Franse
vasteland, slaagde hij erin om samen met de rest van zijn familieleden
asiel te krijgen van de Egyptische autoriteiten. Aangekomen in Egypte
lanceerde Abdelkrim samen met andere Maghrebijnse leiders te Cairo "De
Comité voor de bevrijding van de Arabische Maghreb". Een front dat
verschillende Maghrebijnse bevrijdingsbewegingen samenbracht. Dit is
vanzelfsprekend een zeer cruciale gebeurtenis, die  een licht werpt op de
opvattingen en het gedachtegoed van Abdelkrim. Als we verder kijken in de
teksten uit die en meer bepaald naar het manifest van "De Comité voor de
bevrijding van de Arabische Maghreb" , ondertekend door Abdelkrim el
Khattabi op 5 januari 1948, zien we een paragraaf waar zwart op wit
geschreven staat dat de "Arabische Maghreb onlosmakelijk deel uitmaakt van
het Arabische thuisland".

Opmerkelijk is dat vandaag de dag sommige Amazigh-activisten flagrant aan
geschiedsvervalsing doen door te refereren naar dit comité als zijnde "De
comité voor de bevrijding van Noord-Afrika", dit om de Arabische dimensie
van Abdelkrim's visie te verdoezelen én om hem te  portretteren als een
Amazigh separatist.

Het zijn toevallig ook diezelfde elementen in de Amazigh-beweging die
naast een Arabofoob discours ook een normalisatieproces opgang proberen te
zetten met de Zionistische entiteit "Israel".

Uiteraard is het verwerpelijk om gans de Amazigh-beweging gelijk te
stellen aan collaboratie of separatisme. Daarom is dit dan ook een
gelegenheid om als progressieve Arabisch Nationalisten  onze steun te
betuigen aan de legitieme eisen van de Amazigh-beweging omtrent de
erkenning en het officialiseren van de bestaande Amazigh-talen.

Uiteraard stopt het niet bij de erkenning van de talen, maar gaat het ook
om de Amazigh cultuur en tradities in de Arabische Maghreb zijn plaats
naast de Arabische cultuur en tradities te geven, daar deze elementen
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De Amazigh cultuur, talen en
tradities hebben mee bijgedragen tot wat we vandaag de Arabisch
Islamitische beschaving noemen in de Arabische wereld in het algemeen en
in de Arabische Maghreb in het bijzonder.

Bovendien mogen deze legitieme eisen alvast niet ondermijnd worden wanneer
we vaststellen dat vijanden van de Arabische natie de minderhedenkwesties
instrumentaliseren voor hun geopolitieke belangen. De terechtwijzing moet
zich bepreken tot diegene die deze minderhedenkwesties vertalen in een
pro-Westerse verdeel en heers politiek.

Terugkerend op Abdelkrim, is het noemenswaardig om te verwijzen naar de
deelname van de man aan de eerste Arabisch-Israelische oorlog en de niet
onbelangrijke rol die hij daarin heeft vervuld. In zijn hoedanigheid als
voorzitter van de Comité voor de Bevrijding van de Arabische Maghreb
heeft hij een militaire formatie van Maghrebijnse verzetstrijders
gemobiliseerd om deel te nemen aan deze Arabische oorlog tegen het
Zionistisch koloniaal project. Daarnaast  werd vanuit diezelfde Comité onder andere de plannen  opgemaakt ter voorbereiding van de Algerijnse
revolutie tegen de Franse kolonisator, alsook de oprichting van een
gemeenschappelijk bevrijdingsleger voor de Arabische Maghreb.

Uit dit korte overzicht kunnen we duidelijk vaststellen dat een Amazigh
als Abdelkrim een politieke visie had die niet anders kan bestempeld
worden als Pan-Arabisch. Zeker als we opmerken  dat deze legendarische
verzetstrijder geen  tegenstellingen zag of creëerde  tussen
Arabisch-taligen en Amazigh-taligen en zijn strijd in een latere fase
(vanaf 1948) zelfs definieerde in een duidelijk omschreven Arabisch
Nationale visie. Hierdoor behoort Abdelkrim el Khattabi  tot de
Nationalistische voormannen die het Arabisme beschouwen als een denkkader
dat ethniciteit overschrijdend is en een nationalistische ideologie die
gegrondvest is op de Arabisch-Islamitische beschaving, waartoe de
Imazighen ook behoren.

Zoals de Amazigh Sheikh Abdelhamid Ben Badis (1889-1940) het treffend
heeft verwoord  : "De Algerijnen zijn moslims en tot het Arabisme behoren
ze".  Deze identitaire uitspraak is niet enkel een vanzelfsprekendheid in
Algerije, maar ook in de rest van de Westelijke vleugel van de Arabische
wereld.Brahim Harchaoui

Bestuurslid AEL België

Bades

#1
"Arabische Maghreb onlosmakelijk deel uitmaakt van
het Arabische thuisland"

Deze passage duidt NIET op de visie van Abdelkrim. Deze passage duidt enkel op de visie van het comite waar Abdelkrim (de enige?) niet arabier was. Zelfs als een grote bevrijder en opzetter van het comite blijkt Abdelkrim dus een democraat, dat kun je van vele arabische leiders niet zeggen.

verder was het idee toentertij dat je het kolonialisme kon tegenwerken door het arabische te benadrukken. Die enkele zin bepleit het arabische nationalistisch gedachtengoed (deze leugenaar noemt het arabische dimensie van Abdelkrinms visie!) niet. Het duidt enkel om de visie van de comite en waarmee men het kolonialisme dacht tegen te werken.

Geen enkele bewuste Amazigh met enige kennis heb ik ooit horen/zien bepleitten dat Abdelkrim z'n grote trotse Amazigh was. De meesten zijn enkel trots op deze Amazigh (jazeker!) en zijn behaalde resultaten en kunnen heel goed relativeren.

Aan het soort ''gepamper'' waar een naieveling bij zou kunnen denken dat AEL pro de ideeen van de Amazigh-beweging is heb ik helemaal geen boodschap. vies spelletje dat die gozer aan het spelen is! met dat hij de Amazigh-beweging ''uiteraard'' niet gelijk wil stellen aan collaboratie of separatisme  (Uiteraard is het verwerpelijk om gans de Amazigh-beweging gelijk testellen aan collaboratie of separatisme) impliceert hij juist dat dit wel het geval is!


huichelaar zeg...! is het gepubliceerd?


Botermes

#2
Ik dacht ze juist destijds kolonialisme door religie probeerden tegen te werken, ipv het Arabisch. 

TamurtIno

Abd Alkarim Alkhattabi een Arabische nationalist!!
Is dit ook de reden waarom hij een Amazigh staat heeft opgericht?

AEL is nummer 1 in onwetendheid en vervalsing van feiten en geschiedenis.

Abd Alkarim was lid van de Maghreb en niet van de Maghreb-Arabie.  Maghreb-Arabie is gesticht door de volgende personen:

1. Hassan 2 ( koning van Marokko)
2. Chadli Ben Jdid ( president van Algerije)
3. Zin Alabidin ben Ali ( President van Tunesië)
4. Kaddafie ( generaal van Libië).

Drie van deze vier leven nog.
Met andere woorden in de tijd van Abd-Alakarim Alkhattabi bestond geen maghreb-Arabie.

Kaddafie was  tegen de benaming "Maghreb-Arabie" en voor "Afrikkaanse Maghreb" of 'Isalmitische Maghreb". 


Artikelen van AEL zijn net als werkstukken van een kind van 12 jaar oud.
TamurtIno

#4
Citeer"De Comité voor de
bevrijding van de Arabische Maghreb" , ondertekend door Abdelkrim el
Khattabi op 5 januari 1948, zien we een paragraaf waar zwart op wit
geschreven staat dat de "Arabische Maghreb onlosmakelijk deel uitmaakt van
het Arabische thuisland".

De feiten spreken deze vervalst tekst tegen.

"Mijn volk is een Amazigh volk en we zijn Afrikanen en geen Arabieren. We hebben ons taal, land en identiteit. Mijn volk verlangt naar onafhankelijkheid en  vrijheid zoals alle volkeren in de wereld. Daarom verzoek ik u om mijn Rifland te erkennen", schreef Abd Alkarim Alkhaatbi aan de VN en Engeland.

Deze brief met handtekening van Abd Alkarim Alkhattabi, verscheen in het dagblad tawiza.

TamurtIno

De Arabische nationalist van de AEL en de schrijver van het valse artikel hierboven.

Wat Eng

http://nl.netlog.com/brahimharchaoui


Botermes

#6
Het is wel laf om te spreken over een arabofoob discours en een sprookjesbeeld te schetsen alsof alles koek en ei is terwijl de situatie waarin de amazigh-talen in het bijzonder vandaag de dag in beland zijn alleen wijst op een amazighofoob discours die door de eeuwen heen belopen is door de arabische beschaving. Daar hebben ze het liever niet over. Ah ..Nee...Ja, Ze betuigen steun aan de legitieme eisen voor erkenning van de amazightalen blablabla. Get the F out a here. Hoe is het zover gekomen dat vandaag de dag imazighen moeten strijden voor officiële erkenning van hun talen ? Hij dacht daar natuurlijk zo makelijk mee weg te komen door nu in eens steun te betuigen.
In de arabische geschiedenis boeken staan imazighen te boek als el barabir, het is juist de laatste tijd dat men politiek correct de naam imazighen is gaan gebruiken. Waar wijst dit allemaal op ?
Kijk uit.... O wee de vijanden van de arabische natie blablabla... verdeel en heerspolitiek..blablabla
Die afleidingsmaneuvre is al oud, daar trap ik iig niet meer in.Ighes


Wat een onzin zeg… daarom had Abdelkrim grote bewondering voor Ataturk,
zeker omdat deze man Arabieren leuk vond.

Bades

Ik zijn stuk beweert hij niet dat abdelkrim oprichter is van de arabische maghreb. Hij zegt dat hij oprichter is van een comite voor de bevrijding van de arabische maghreb.

zijn dit 2 verschillende dingen?

wat heeft abdelrkim in egypte gedaan en heeft er iemand direct ook bronnen bij?

Citaat van: TamurtIno op 26/07/2009 om 02:13:06
Abd Alkarim Alkhattabi een Arabische nationalist!!
Is dit ook de reden waarom hij een Amazigh staat heeft opgericht?

AEL is nummer 1 in onwetendheid en vervalsing van feiten en geschiedenis.

Abd Alkarim was lid van de Maghreb en niet van de Maghreb-Arabie.  Maghreb-Arabie is gesticht door de volgende personen:

1. Hassan 2 ( koning van Marokko)
2. Chadli Ben Jdid ( president van Algerije)
3. Zin Alabidin ben Ali ( President van Tunesië)
4. Kaddafie ( generaal van Libië).

Drie van deze vier leven nog.
Met andere woorden in de tijd van Abd-Alakarim Alkhattabi bestond geen maghreb-Arabie.

Kaddafie was  tegen de benaming "Maghreb-Arabie" en voor "Afrikkaanse Maghreb" of 'Isalmitische Maghreb". 


Artikelen van AEL zijn net als werkstukken van een kind van 12 jaar oud.

TamurtIno

#9
Citaat van: A3essas op 28/07/2009 om 14:42:51
Ik zijn stuk beweert hij niet dat abdelkrim oprichter is van de arabische maghreb. Hij zegt dat hij oprichter is van een comite voor de bevrijding van de arabische maghreb.

zijn dit 2 verschillende dingen?

wat heeft abdelrkim in egypte gedaan en heeft er iemand direct ook bronnen bij?


Maar de term "Maghreb-Arabie"  bestond in die tijd niet. Hoe kan hij lid worden van maghreb-Arabie terwijl Maghreb-Arabie toen niet bestond? Maghreb-Arabie is veel later  bedacht door Hassan 2 en zijn ambtgenoten. 


TamurtIno

#10
Dit is het volkslied van de MaghrebArabie. Wat doet het pijn om dat te lezen.
----
Het is de droom van mijn vader en moeder.
De droom van mijn voorouders.
Roep: “ lang leven de Maghreb”.
Oekbat Alfahri en Hosein Alamarie hebben Maghreb  in de  oude tijden ook verenigde
Maghreb is verenigd  met Arabische taal.
Maghreb is van de Arabieren.
----
ps. Oekba is een slager en bloedzuiger uit het midden oosten die verantwoordelijk is voor het doden van miljoenen autochtone Imazighen. Het is ook dezelfde nazi die Tarik ben Ziad heeft mishandeld.
Waar staat Massinia, Yoba, Yugurta, Dihya en andere Noord-Afrikanen die met hun bloed voor Noord-Afrika hebben gevochten?
Deze slager die geen Noord-Afrikaan is en ook nooit in Noord-Afrika heeft gewoon, is dus degene die ons land heeft verenigd, volgens "de broeders".  Massa moordenaar Oekba de nazi kwam alleen om miljoenen Imazighen te doden. Zijn misdaden tegen het Amazigh volk zijn de grootste in de geschiedenis van de mensheid.
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A


Bades

#11
Citaat van: TamurtIno op 01/08/2009 om 13:29:04
Maar de term "Maghreb-Arabie"  bestond in die tijd niet. Hoe kan hij lid worden van maghreb-Arabie terwijl Maghreb-Arabie toen niet bestond? Maghreb-Arabie is veel later  bedacht door Hassan 2 en zijn ambtgenoten. ik heb het niet over de liga van de arabische maghreb. Maar juist over de comite van de bevrijding van de bezette landen die later hieronder vielen. De schrijver zegt dat abdelkrim oprichter is van dit comite. maar jij zei dat de arabische maghreb geen eens bestond. Maar deze ging wel zo heten.

de vraag is nu: was abdelkrim in egypte nou wel of niet de oprichter van dit comite?

Verder stelt dat slappe aftreksel van een lied van ze even weinig voor als die hele flut liga,

Señor Canardo

#12
Citaat van: TamurtIno op 01/08/2009 om 13:49:28
Het is ook dezelfde nazi die Tarik ben Ziad heeft mishandeld.

Ahh wat zielig voor Tariq......NOT!

Jij vergeet (al dan niet bewust) te vermelden dat Tariq ben Ziyad jarenlang voor diezelfde "nazi" heeft gewerkt als veldheer en zetbaas. En Tariq heeft toen zelf ook flink wat liters onschuldig bloed vergoten in zowel Noord-Afrika als het Iberisch schiereiland.  

Dus probeer de geschiedenis van Noord-Afrika nou niet weer in een Amazigh-Arabier tegenstelling uit te leggen >

http://www.amazigh.nl/awar/index.php?topic=13112.msg253817#new

TamurtIno

#13
Citaat van: A3essas op 01/08/2009 om 21:22:57
ik heb het niet over de liga van de arabische maghreb. Maar juist over de comite van de bevrijding van de bezette landen die later hieronder vielen. De schrijver zegt dat abdelkrim oprichter is van dit comite. maar jij zei dat de arabische maghreb geen eens bestond. Maar deze ging wel zo heten.

de vraag is nu: was abdelkrim in egypte nou wel of niet de oprichter van dit comite?

Verder stelt dat slappe aftreksel van een lied van ze even weinig voor als die hele flut liga,

Wat ik weet is dat hij lid werd van die comité voor bevrijden van Maghreb-landen. Die comité en die landen droegen toen niet de naam Maghreb-Arabie.ameziane

Citaat van: A3essas op 28/07/2009 om 14:42:51
Ik zijn stuk beweert hij niet dat abdelkrim oprichter is van de arabische maghreb. Hij zegt dat hij oprichter is van een comite voor de bevrijding van de arabische maghreb.

zijn dit 2 verschillende dingen?
Het zijn inderdaad 2 verschillende dingen.

Al heel lang werd het gebied dat de Noord-Afrikaanse landen omvat aangeduid als 'Almagrib al-arabi'. Of alleen de term 'maghreb' werd daarvoor gebruikt.(En dan bedoelde men het hele gebied en niet alleen Marokko)

Men verdeelde 'de Arabische wereld' in 'Masreq' (oosten) en 'Maghreb' (westen).

In 1989 werd in Marakkech de 'Unie van de Arabische Maghreb' opgericht door de 5 leiders van Mauretanie, Marokko, Algerije, Tunesie en Libie. Hiermee heeft men besloten om daadwerkelijk te gaan samenwerken op allerlei gebieden