Hoe is Arif tot isolement gebracht

Gestart door Izwan, 25/11/2006 om 16:17:22

Izwan

Het valt me op dat de meeste Iriffiyen geen idee hebben hoe ze in de loop van de jaren/ eeuwen economische geïsoleerd geraakt zijn. Rif oorlog wordt alleen met Abdelkrim oorlog geassocieerd, terwijl die oorlog is eeuwen eerder begonen. Ik zal hier belangrijke momenten melden die het lot van Iriffiyen heeft bepaald. Gehele kust van Marokko was eeuwen lang een doelwit van Europeanen, maar ik zal me beperken tot het gebied tussen Ceuta en Mritc.

In 1400 hadden de Spanjaarden Titawin verwoest en alle inwoners van de stad weggejaagd. Titawin is 90 jaar onbewoond gebleven. In 1520 hebben de gevluchte andalusier deze stad  hergebouwd.
In 1415 veroverden de Portugezen Ceuta

In 1493 hebben Portugezen stad Targha veroverd.

1497 is Mritc door de Spanjaarden veroverd. Deze stad is makkelijke veroverd omdat Sultan van Fes weigerde troepen te sturen om Irifiyen te helpen met hun verdedigen van Mritc. Irifiyen hebben Spanjaarden regelmatig aangeval, zonder resultaat.

In 1499 hebben Portugezen een gebied vlakbij Badis veroverd. Ze bouwden daar kazernes onder het motto piraten van Badis bestrijden.

In 1502 hebben Portugezen stad Targha om wederom te veroveren, zonder succes.

In 1508 hebben de Spanjaarden 3 Iriffiyen schepen uit Badis aan de kust van Spanje gekaapt. Vervolgens eiland Badis gekoloniseerd onder het motto piraten bestrijden. Sultan Mensoer heeft 2.000 man opgestuurd om Irifiyen te helpen om hun eiland Badis te bevrijden, zonder resultaat.

In 1517 was weer een poging van Portugezen om Targha te veroveren, aanval is mislukte.
In 1521 hebben Iriffiyen Spanjaarden uit het eiland Badis weggejaagd.

In 1524 hebben Spanjaarden Badis aangevallen, zonder succes.

In 1533 is het voor Portugezen gelukt om Targha te verwoesten.

In 1554 heeft Sultan Aba 7asoen toestemming aan Algerijnse Imjahden onderleiding van Osmaans rijk gegeven om eilanden Badis en Nkoer te beschermen tegen de christelijke aanval op Arif. Ze hebben 10 jaar het eiland o.a Badis beschermt.

In 1563 vielen de Spanjaarden het eiland Badis aan, zonder succes.

In 1563 heeft een plaatselijke leider 10.000 tot 12.000 man verzameld om Mritc te bevrijden. Door verraad zijn ze binnen de stad door Spanjaarden vermoord. Kort hierna vielen een groep Iriffiyen (600 man) de stad aan. Die groep waren wederom van te voren verraad, waardoor ze een prooi van Spanjaarden geworden.

In 1564 vielen Spanjaarden met 90 schepen het eiland Badis aan, met succes. De plaatselijke bevolking zijn zoveel van het eiland als de stad Badis richting bergen gevlucht. Sindsdien is de stad Badis geleidelijke verwoest en het eiland Badis bezet gebleven. De oorlog heeft maar twee dagen geduurd. Vervolgens gingen Spanjaarden met hun oorlog schepen richting Titawin. Ze wilden de haven van Titawin, zonder succes.

In 1565 hebben Spanjaarden de haven van Titawin verwoest, maar het is hen niet gelukt om het gebied te veroveren. Kort hierna hebben de Marokkaanse andalusier de haven te herstellen en vielen regelmatig de Spanje en Putgalg kust aan. Zij hadden tussen 15 en 20 schepen en elke schep beschikt over 8 tot 12 kannonen.

In 1567 wist Sultan Abdellah de andalusier te verslaan en Titawin onder zijn gezag toe te voegen. Deze stad is een belangrijke handelsstad geworden. Ze handelen met Nederlanders en Britten, maar ze zetten hun strijd tegen Spanjaarden voort.

In 1568 was weer een poging van Portugezen om Targha te veroveren, aanval is mislukt.

1673 hebben Spanjaarden eiland Nkoer veroverd. Als reden was dat Sultan Rachid  een vergunning aan een Frans bedrijf had gegeven om in de kust van Nkoer te investeren. Spanjaarden hebben Sultan gedwongen om de vergunning terug te trekken door het eiland Nkoer te koloniseren. Zij beweren dat Sultan Abdellah in 1560 het eiland aan Spanjaarden had gegeven om Algerijnse Imjahden van het eiland weg te jagen.

In 1687 heeft Sultan Ismael een leger naar oost Arif gestuurd om samen met Iriffiyen  Mritc te bevrijden, zonder succes.

In 1694 hebben Irifiyen de stad Mritc aangevallen. Deze aanval had meer succes dan die van Sultan Ismael. Uiteindelijk wisten de Spanjaarden Iriffiyen van de stad weg te jagen. Iriffiyen hebben de stad 3 jaar omsingeld.
In 1697 vielen een groep Iriffiyen (tussen 10.00 en 12.000 man) Mritc aan,  zonder succes.

In 1776 stuurde Sultan Mohamed  30.000 man om Mritc te bevrijden, zonder succes. Vervolg hiervan is dat de Spanjaarden alle Marokkaanse havens door  oorlog schepen omsingeld en Sultan gedwongen om officiële afstand van de stad Mritc te nemen.
In 1844 heeft Frankrijk een oorlog tegen Marokko verklaard. Deze confrontatie werd Ieslie oorlog genoemd.
In 1851 heeft Engeland een oorlog schip naar Arif kust gestuurd om de zo genaamde piraten te straffen.
In 1855 hebben Ikar3ayen een Frans schip aangevallen. Frankrijk ging met een voorstel naar Sultan om zee verbod aan Iriffiyen op te leggen. Alleen Iriffiyen die een speciale vergunning hadden mochten gebruik maken van de zee. Sultan Abdelrahman heeft die voorstel afgewezen.
In 1855 hebben de Spanjaarden een oorlog tegen Marokko verklaard (Titawin oorlog ). Deze oorlog is 4 jaar geduurd.  
In 1856 heeft Sultan Abdel Ra7man een handelsakkoord met Engeland gesloten terwijl de oorlog tussen Iriffiyen en christenen in de omgeving van Titawin vol aan de gang was. Engeland had vanaf 1822 tot 1859 Sultan Abdelrahman herhaaldelijke gevraagd om Iriffiyen te straffen en de schade die de christenen aan de kust van Arif hebben geleiden te laten vergoeden.
In  dat jaar kaapten Ikar3ayen een Engels schip. Engelsen probeerden in eerste instantie via de onderhandeling  met Am3ar van aith Bou3afer hun schip terug te krijgen, zonder succes. Vervolgens hebben ze Sultan gedwongen om Ikar3ayen te straffen en de schade te vergoeden. Sultan stuurde zijn leger onderleiding van Qaid van Tanger ( Mohammed ibno Abdellmalik) om Ikar3ayen te straffen en te dwingen schade aan Engelsen te vergoeden, met succes. Vanaf dat moment is het verzet van Iriffiyen door de Sultans officiële gecriminaliseerd.


Wordt vervolgd,

Izwan

In 1857 kwamen Ikar3ayen en Spanjaarden tot confrontatie. Beide partijen hadden krijsgevangen genomen. Spanje dwingt Sultan om de Spanjaarden krijsgevangen vrij te krijgen. Door bemiddeling van Sultan zijn zowel de Spaanse als Ikar3ayen gevangen vrij gelaten. Dit gebeurde toen de oorlog tussen Spanjaarden en Iriffiyen in de omgeving van Titawin vol aan de gang was.
In 1859 is Titawin oorlog beëindigd. Het is voor Spanjaarden gelukt om Titawin te veroveren. Sultan moest een verdrag tekenen om Titawin van Spanjaarden terug te krijgen. In dat verdrag staat dat Sultan verantwoordelijk over de veiligheid van kolonialen in de gekoloniseerd gebieden in Arif. Sultan stuurde zijn leger naar Ceuta, Mritc, eilanden Nkoer en Badis om de kolonialen tegen de aanval van Iriffiyen te beschermen. 
In 1861 moest Sultan tweede verdrag tekenen waarin staat dat Sultan verantwoordelijk is tegen elke aanval van Iriffiyen op de Europeaanse schepen. Daarnaast moest Sultan zee verbod aan Alle Iriffiyen opleggen. Sultan stuurde twee oorlog schepen naar Arif  kust om Iriffiyen van de zee weg te jagen. Zelfs vissers mochten niet de zee in. Alleen mensen die eenmalig vergunning krijgen mochten gebruik maken van de zee. Vanaf dat moment is het economische isolement van Arif begonnen. Die zee verbod is tot heden gedeeltelijk van kracht. Zee vergunningen worden onder strik voorwaarden en alleen voor bepaalde groep in Rabat gegeven.
Iriffiyen hebben vanaf de oudheid tot dat moment hun economie op landbouw en handel gebaseerde. Stammen die ongeschikte grond voor landbouw hadden zoals bijv. Ibaquoyen zijn altijd handelaars/zeeleden en vissers geweest. Deze stammen  kwamen snel in financiële problemen terecht.  De Spanjaarden hebben deze situatie benut. Zij stimuleerden  Ibaquoyen en aith Boefra7 om Europeaanse goederen in Marokko te smokkelen.

In 1875 heeft de nieuwe Sultan Hassan I een nieuw beleid voor Arif tot stand gebracht. Arif had een soort eigen autonomie gekregen. De verantwoordelijkheid van Arif kwam in de handen van plaatselijke gekozen Qaids en ambtenaren, maar ze blijven belasting aan Sultan betalen. Arif kust werd door plaatselijke bewakers bewaakt. Daarnaast heeft Sultan zijn leger aan de grenzen van bezette gebieden versterkt om de kolonialen te beschermen en de smokkel praktijken uit te roeien. 
In 1880 zijn Spanjaarden begonnen met campagne om strijd tussen plaatselijke Quaids en sultan/ stammen onderlinge tot stand te brengen. Quaid Zian Awayagher heeft bij de sultan geklaagd dat de Spanjaarden in Badis en in eiland Nkoer samen met Iriffiyen smokkelaars werken vooral Ibaquoeyen en aith Boefra7.  Quaid Zian Awayagher is tegen die smokkelaar opgetreden. Spanjaarden beschuldigen Quaid Zian Awayagher het akkoord tussen Spanje en Marokko te hebben geschonden en onrust creëren. Ze vroegen sultan om een nieuwe Qaid te benoemen en sultans leger naar Nkoer te sturen…..
Sultan wilde de autonomie van Iriffiyen niet  afschaffen, maar hij heeft toch een nieuwe Quaid uit zijn leger benoemd die verantwoordelijkheid over Arif op zich neemt. Daarnaast heeft hij tijdelijke een Quaid van La3rayech met zijn leger naar Arif gestuurd totdat het onderzoek over conflict tussen Spanjaarden en aith Wayaghers rond is. Daarnaast heeft hij een nieuwe bewakerschef benoemd om leiding aan de plaatselijke bewakers van haven van Nkoer en Badis te geven. Uiteindelijke is sultan erin geslaagd om geleidelijke de plaatselijke bewakers door Marokkaans leger te vervangen, zoals Spanjaarden wilden.  Sultan verzuimt de nieuwe bewakers te betalen waardoor ze makkelijke prooi voor smokkelaars zijn geworden. Gevolg hiervan is dat smokkel praktijken en het vermijden van zeeverbod in Arif is toegenomen. In deze periode kwamen kolonialen achter dat Arif rijk aan de grondstoffen is. De strijd in Arif smokkelaars nam toe. Dit heeft ertoe geleid dat er verdeeldheid tussen stammen ( aith wayagher en Ibaquoyen in 1885) en kolonialen ( Fransen en Spanjaarden) zijn ontstaan.
In die tijd stopten Europeaanse smokkelaar hun schepen voor de kust. Vervolgens werden ze door  Irifiyen smokkelaars geholpen om goederen het land binnen te smokkelen. Je kunt het vergelijken met de huidige situatie rond Mritc en Ceuta (gedogen smokkel).

Tussen 1879 en 1881 heeft Frankrijk handelaar (smokkelaar) gestimuleerd om naar Marokko te gaan. Daarnaast hebben ze sultan gevraagd om ze te beschermen.
In 1884 hebben Irifiyen (plaatselijke bewakers) Frans handelaars (smokkelaars) van de havens van aith Chiker, Bou3afer en  aith Said weggejaagd. De Franse handelaars waren op grondstoffen van aith wayagher gemunt. Sultan liet aan deze stammen weten dat hij achter hun actie staat. Tegen Frankrijk vertelde hij dat Iriffiyen niet onder zijn gezag vielen.
In 1893 hebben aith wayagher de Spaanse smokkelaars (er was een Abaquoy smokkelaar erbij)  aangevallen. Als wraak hebben Spanjaarden een paar aith wayagher handelaar in het eiland Nkoer gegijzeld en naar Malaga gebracht. Spanjaarden eisen van aith wayagher de echte daders in te leveren in ruil van de gegijzeld aith wayaghers. Sultan en Spanjaarden zijn twee jaar hierover in onderhandeling geweest. Spanjaarden eisten van Sultan aith wayagher te  straffen en ze de schadevergoeding te laten betalen. Uiteindelijk heeft Sultan schadevergoeding zelf betaald.
In 1895 beweerd Frankrijk dat een Frans schip door Irifiyen aangevallen is en dat Sultan schadevergoeding moest betalen. Frankrijke heeft die incident zelf verzonnen om Sultan onderdruk te zetten. Andere landen kwamen met hetzelfde klachten en sultan moest alles vergoeden.
Sultan heeft twee oorlog schepen onderleiding van Europeaanse deskundiger naar de kust van Arif gestuurd. Ze jaagden alle Iriffiyen van de kust weg onder het motto smokkelpraktijken bestreden. Fransen stimuleerden toen Ibaquoyen  om in opstand tegen de Spanjaarden en Sultan te komen. Frankrijk beloofde bescherming. Spanjaarden dwingen sultan om Ibaquoyen te straffen.  Sultan en Spanjaarden stimuleren aith wayagher en Tamsaman om  Ibaquoyen onder druk te zetten….. Dit heeft ertoe geleid tot de bekende slachting van Ibaquoyen in 1898. De directe aanleiding van deze slachting was dat Ibaquoyen geld aan Spaanse smokkelaars gegeven, maar ze hebben nooit goederen gekregen. Daarnaast zijn een paar Ibaquoyen smokkelaars door Spanjaarden beroofd en vermoord….ENZ rest van het verhaal is algemeen bekend.

Ik maak nog een keer de tijd om het lijst af te maken.

Botermes

Vanaf wanneer had een sultan iets te zeggen over de Rif ?

Izwan

Citaat van: Spickenhausch op 25/11/2006 om 20:54:45
Vanaf wanneer had een sultan iets te zeggen over de Rif ?

De vraag aan je is, sinds wanneer had sultan niets te zeggen over Arif.

Botermes

insinueer je daarmee dat sultans altijd al iets te zeggen hadden over de Rif ? Mijn vraag is simpel : Vanaf wanneer waren wij niet eigen baas ? Laat ik het zo zeggen. Of waren wij nooit eigen baas ?

Izwan

Citaat van: Spickenhausch op 27/11/2006 om 16:52:59
insinueer je daarmee dat sultans altijd al iets te zeggen hadden over de Rif ? Mijn vraag is simpel : Vanaf wanneer waren wij niet eigen baas ? Laat ik het zo zeggen. Of waren wij nooit eigen baas ?
Ja, Marokkaanse Sultans habben altijd iets over Arif te zeggen, met uitzondering tijdens de (burger) oorlog of opstand.
Wat bedoel jij met eigen baas?
Ja, 

Botermes

Citaat van: Izwan op 29/11/2006 om 15:26:13
Wat bedoel jij met eigen baas?
Ja, 
Ik bedoel zelfstandig, geen belasting betalen etc.  Dat weet je toch ook wel.

Izwan

Citaat van: Spickenhausch op 30/11/2006 om 18:52:33
Citaat van: Izwan op 29/11/2006 om 15:26:13
Wat bedoel jij met eigen baas?
Ja, 
Ik bedoel zelfstandig, geen belasting betalen etc.  Dat weet je toch ook wel.
Een van de denkfout die Iriffiyen maken is dat ze Sultan met Alawiten associëren terwijl Sultansysteem in Marokko is o.a door Iriffiyen stammen tot stand gebracht.

Botermes

#8
Was er dan ooit een sultan die afkomstig was uit de Rif of moesten die sultans altijd van buitenaf komen ? Je bent toch ongeloofelijk dom als je oa een systeem tot stand brengt waarbij je altijd van buitenaf bestuurd wordt en belasting betaald. Wat kregen zij daarvoor terug ? 

Izwan

Citaat van: Spickenhausch op 03/12/2006 om 18:12:24
Was er dan ooit een sultan die afkomstig was uit de Rif of moesten die sultans altijd van buitenaf komen ? Je bent toch ongeloofelijk dom als je oa een systeem tot stand brengt waarbij je altijd van buitenaf bestuurd wordt en belasting betaald. Wat kregen zij daarvoor terug ? 

Een ding is zeker, onze voorouders waren niet dom. Zij hebben een waardige geschiedenis gemaakt, maar hun nakommeling zijn zo vedwaald dat ze niet weten wie ze zijn.
Er waren wel sultan´s die van Arif afkomstig zijn.   

Botermes

#10
Citaat van: Izwan op 07/12/2006 om 11:11:04
Een ding is zeker, onze voorouders waren niet dom. Zij hebben een waardige geschiedenis gemaakt, maar hun nakommeling zijn zo vedwaald dat ze niet weten wie ze zijn.
En daarmee bedoel je natuurlijk ook mij indirect. Ik probeer alleen dingen te begrijpen, het lijkt alleen alsof onze (recente)voorouders Tamazight uitsluitend kennen als taal en niet als identiteit en dat vind ik merkwaardig. Sorry ben een beetje offtopic bezig.
CiteerEr waren wel sultan´s die van Arif afkomstig zijn.   
Waarom ken ik die niet ? Ben ik de 1 van de weinigen ? Als je er 1 kent had je die wellicht al opgenoemd.

Izwan

Ik bedoel niet alleen je, maar Imazighen in het algemeen. Ik ben ook een ervan. Je bent trouwens niet 1 van de weinigen die de geschiedenis van onze voorouders niet kent, maar 1 van de overgroot meerderheid van Imazighen.
Ik kan meerder namen van sultan´s, Amir´s en koningen die voorouders van huidige Iriffiyen waren, maar daar gaat het niet om. Als je werkelijke geïnteresseerd in sultan´s die afkomstig van Arif zijn dan raad ik je in Mariniden en wattasiden dynastieën te verdiepen. Je zult ongetwijfeld meer interessant informatie ontdekken dan de namen van sultan´s. Wie weet, zult jij achter komen waarom Trifith taal door Zanata taal sterk beïnvloed is en waarom veel mensen denken dat alle Iriffiyen tot Zanata stam stammen….enz
P.S. duik in de boeken en beperkt je kennis niet tot de selectieve informatie die op internet te vinden zijn.

Botermes

#12
Arif is dus tot een isolement gebracht door sultans die liever meewerkte met de europeanen, waar ze meer profijt aan hadden. Zo niet leg in een korte krachtige zin waardoor Arif in een isolement belandde.

Izwan

Citaat van: L`GAUTA op 12/12/2006 om 18:34:58
Arif is dus tot een isolement gebracht door sultans die liever meewerkte met de europeanen, waar ze meer profijt aan hadden. Zo niet leg in een korte krachtige zin waardoor Arif in een isolement belandde.
Nee, Arif is tot een isolement gebracht door Europeanen vooral Spanjaarden. Ze hebben alle havens en havensteden van Iriffiyen verwoest en of bezet. Ze hebben Iriffiyen van de hun kust richting bergen weggejaagd en de controle over Arif zee overgenomen….enz.

Botermes

OK ik neem aan dat dat klopt maar we zijn dus geïsoleerd geraakt maar geïsoleerd van wat ? Voordat de europeanen kwamen waren we niet geïsoleerd, niet geïsoleerd van wat ?