Wi iǧan d abuhaři?

Amcum iqarreb ɣares! Igga axmi immuzzar. Irizazen tekken as d x ixfawen n uqemmum, rexxu rexmin ad isseɣřiǧet uř i yinni dayes ixezzaren. Issawař maca war issin ḥedd min iqqar. Tiṭṭawin nnes ɣeryent, xmi itareṣṣa, ddakkʷarent as tiṭṭawin d tibularin.

Ammu i tuɣa tɛawaden x Qeddur n Ɛmar umi d aregbeɣ x dhar n tmudrust. Qelzeɣ d x weɣyuř, ggureɣ ad aymeɣ aman zi tařa n dcar. Aɣyuř itazzeř nec ssendafeɣ as ɣar dbart ḥuma ad yarni di tazřa ad ẓareɣ min itegg Qeddur n Ɛmar. Iwḍeɣ ɣar yeɣzar, am itrabaɛ weɣyuř nec tuɣa meřmi nedweɣ ɣar tmurt i yessun s tṣudard d ufarric.

Ufiɣ iwdan munen x ijj n uḥudri, xezzaren di Qeddur n Ɛmar iccat dayes. Nec umi sřiɣ qbeř aqa “igga axmi immuzzar”, tɣiř ayi d ca n weqzin i xef ssawařen. Tuɣa farḥeɣ, nniɣ as yiwi d wakuc wi aked ɣa nirar ass aya. Maca umi ẓriɣ s tiṭṭawin inu, zeg wass nni ař ass a aqa ayi ɛad ɛeqřeɣ x mammec tuɣa das itegg i wḥenjir nni s weɛmud. Netta yus d aked yemmas ad iẓur amrabeḍ n sidi Ɛisa, war d yusi ca ḥuma ad iggenfa s weɛmud n Qeddur n Úmar.

Ař ami ccin swin, issijj d uḥenjir nni x wedmar n webrabeḍ, itwařa yaman tazzřen deg iɣzar, tuzzizewt di řeɛraṣi, inna as ixf nnes ad iffeɣ ad issara cwayt, war das tɣiř ca aqa din ijj n ubahaři izdeɣ zzat i wemrabeḍ! Ikkar uḥenjir nni yisi iḍaren nnes ikka iɣzar iɣzar…..

Tfeqd it yemmas, tesekkar abarraḥ, sřan as d inni n wadu tmurt sminzi tuɣa iɛiz xafes aṭṭas, mři ttaf ad yiři war xafes itrusi yizi. Qeddur n Ɛmar tuɣa meřmi t yiweḍ uneɣmis belli ijj n “ubuhaři” yarweř zeg umrabeḍ! Netta tɣiř as marra imeẓyar d ibuhařiyyen, niɣ marra řeqfen ten inni n wadu tmurt! Mammec mma ggin: ameẓyan d umeqqran. Senni iḥart d x ijj n ukeccuḍ zeg iɣzar tuɣa tiwy it d řḥemřet, uca ibda iccat dayes.

Yemmas n uḥenjir nni war tessin min itemsaran i mmis deg iɣzar, mmis war issin mayemmi i t iccat Qeddur n Ɛmar. Řuḥent temɣarin ɣar yemmas n uḥenjir nni, nnant as aqa “mmim ineqq it ijj n waryaz deg iɣzar”. Ɛad war kemřent awař ař ami ǧa ggʷar ad taweḍ ɣar iɣzar, abeḥrur itawy it uṣemmiḍ, ttazzeř, tesɣuyyu; tesɣuyyu, itarrad xafes wedrar, ikkar d ɣare marra dcar, timɣarin d iryazen. Yemmas n uḥenjir nni war das iqqim ca ad taweḍ ɣar Qeddur n Ɛmar. Iwdan marra trajan min ɣa imsaren. Timɣarin n dcar sřiwřiwent, uř nsent aqa t aked yemmas n uḥenjir nni. Marra netraja řexxu řexmin ad imsar ca. Di tudart inu war ẓriɣ aryaz d temɣart tmenɣan deg iɣzar, iwdan tfurrujen. Uřa d iḥenjiren imeẓyanen ad ɣebban řxezrat…..ass a.

Aḥenjir nni, netta iẓra yemmas, uca yarni di tɣuyyit; d yemmas tarni d di tazřa. Qeddur n mar war yuci min igga. Yisi azeǧif nnes ɣar ujenna, itwařa marra dcar ikkar d akides. Tuɣa innum iccat iḥenjiren imeẓyanen, itḥawwas řbayem n midden, itarezza aman n tarya, itegg min yexs, tuɣa ijj war izemmar ad ɣares issiweř. Timɣarin i war izammaren ad fɣent ɣar wazzay, tzawarent id zi tzeɣwin. Yemmas n uḥenjir nni war das iqqim ca ad taweḍ ɛar mmis, ttazzeř ttadar ɣar tmurt, tkessi iẓra. Timɣarin ɣarsent ficta, ɛemmars war zrint tamɣart ttazzeř ɣar waryaz, war iǧi ḥuma ad as t darreɛ niɣ ad as tadar.

Qeddur n Ɛmar innuɣ, war yufi ad imneɣ, war yufi ad yarweř, txecc it d yemmas n uḥenjir nni. Tḥart d xafes zi řqeb, tjebbed it d ɣares uca tesseɣmi dayes ijj n weẓru deg uzeǧif…ccacuren d zzayes idammen, mani ɣa tafed timɣarin? Marra sřiwřiwent; ssenni uca tewḍa xafes, tebda ttekkes tafqeḥt x wuř nnes. Nettat teccat, timɣarin sřiwřiwent. Marra dcar itgenfa xmi teccat, Qeddur n Ɛmar, isɣuyyu iqqar: “Ayya ayeǧif inu, isim xafi tamẓa aya.”  Ɛemmars war dayi ifḍiḥ ḥed, tfeḍḥ ayi temɣart! i rexxu min ɣa yinin iwdan n dcar ?! Ma ɛaaad ad isiɣ azeǧif inu jar iwdan?! Qeddur n Ɛmar isɣuyyu yurezzu x tmannaṭ ad zzayes iqqen azeǧif nnes, timɣarin am nni iqqiment sřiwřiwent, zrint ɛemmars min war zrint.

Tesswiẓẓeḍ temɣart nni ɣar mmis, tisi t jar ifassen nnes …..tenna as: “a mmi, tuɣa inɣic ubuhaři nni !….nec tɣiř ayi iwyeɣ d cek ɣar wemrabeḍ ad teggenfid, zi xenta iwyeɣ d cek ɣar dcar n iburařiyyen………

Tedweř temɣart nni ɣar wemrabeḍ, tegga tbarda d iɣareynen x weɣyuř nnes uca tesni xafes mmis, tekka iɣzar iɣzar, tejja awarnas Qeddur n Ɛmar ibbuṭṭeḥ di tmurt.

Vind ons ook op :

Geef een antwoord