Tiṭṭ n tɣanimt

S tidett, tuɣa war izemmar uřa d ijj ad ssenni yekk

 Tessaggʷad.  A yaman, a iqarqriwen, a yinni n ʷadu tmurt. Tiṭṭ n tɣanimt iǧa tessaggʷad s ʷass mani ɛad ɣar tmeddit, iwa di tsaǧest nnehřa ma inna ac ḥed. Marra iwdan tuɣa teggʷden tamcant nni, ameẓyan d umeqqran, am uqubbani am wenni i yeɣrin adřis n Arebbi! Tuɣa ǧan! s uyenni? Tuɣa ayen din, inni n ʷadu tmurt; uřa d nitni tuɣa zedɣen s waman d tfawt, temḥizwaren ak d inni igguren sennej i tmurt. Aṭṭas n yewdan din i ccin ticti, din deg wemcan nni umi qqaren tiṭṭ n tɣanimt. Din i yecca uřa d Ssi Ḥemmu ticti. Waxxa tuɣa issen ad iṭenṭen awařen n Arebbi, maca inni n ʷadu tmurt tuɣa aqa war d as d arrin taynit.

Ijj n twařa Ssi Ḥemmu iǧa iruḥ ad icarz di yart deg usseggʷas n 1940, Tuɣa ɣares tnayen n tarwa nnes, aḥenjir d tḥenjirt. S uziř, ijja iḥenjiren ak d yemmatsen di taddart n wedrar, iruḥ ad icarz di yart, tammurt n řewḍa, abrid ɣares x iḍaren  yiggʷejj. Umi ikka Ssi Ḥemmu x tiṭṭ n tɣanimt, ikka ssin ɣar tuffut, inni n ʷadu tmurt -ad yiři- tuɣa ṭṣen. Abrid d taysart, twařat a aqa war imsar ca, maca tadewřa ad teqqim d amarwas n inaden. Tuɣa mařa yidar ḥed tiṭṭ  n tɣanimt, iwdan tdakkʷařen tcarriwen, addud nsen ifessi.

Ssi Ḥemmu tuɣa ɣares tnayen n tfunasin. Ict nnes, ict n ʷajjar nnes. Tuɣa carrcen, teggen adwař, ijj n ʷass i Ssi Ḥemmu , ass nneɣni i ʷajjar nnes. Umi i d ɣa yaweḍ uɣeǧay n tfuct, ikemmeř tiyarza, idřeq i tyuya n tfunasin. Min xef i yesmun asɣar nnes, d dduzan nneɣni n tyarza, uca imneɛ-d abrid ɣar taddart n wedrar. Tifunasin nni mseḍfarent, ict zzat i tenneɣni, ggurent zzat i Ssi Ḥemmu,…řexxu aqa yabrid d tsawent.

Umi i d ɣa yaweḍ azyen n webrid, tekkar ict n tfunast zi tnayen nni teffeɣ abrid, tekka manis nneɣni, maca tafunast n Ssi Ḥemmu temneɛ-d abrid nican ɣar taddart n wedrar, tenni n  midden aqa tweddar. Umi i d ɣa yaweḍ Ssi Ḥemmu ɣar taddart, isseqsa tamɣat nnes x tfunast n ʷajjar, tenna as temɣart nnes: “necc aqa war ẓriɣ jjuret n tfunast’. Ssenni idweř x webrid nnes s ǧiřet ad xafes yarzu.

Ař ami i ɣa yaweḍ ɣar tiṭṭ n tɣanimt, yufa din řemḥaǧet n yinni n wadu tmurt trajan t, uca ggin as min d as ggin! War tejjin ad yarzu x tfunast n ʷajjar, uřa x ca nneɣni, ssenni ssekken t id itazzeř……ak d webrid. Umi i d ɣa yedweř ɣar taddart, awař amezwaru isseqsa tamɣart nnes, inna as: “Ma sebḥan war teẓrid tafunast n ʷajjar, necc aqa uḥřeɣ di tarezzut war tt ufiɣ”. Issawař ak d temɣart nnes, ifassen nnes tarjijin, aqemmum ifareɣ, tiṭṭawin ɣeřyent, d inagan n inufřen.  Uca inna as i temɣart nnes: “kkar a yeǧis n midden, jmeɛ reḥnuḍ nnem aqa ggiɣ ad zzenzeɣ taddart ḥuma ad xeřfeɣ tafunast i ʷajjar.’

Ƴar tuffut, tekkar temɣart nnes, tekka x temɣart nni i das ijjin tafunast. Tenna as: “aqa tafunast nnem….tweddař, kkar ad xafes narzu.’ Am nni nnit, ssenni qqiment tazřent x yebriden, am ggurent sseqsant ca n imeḥḍaren, tuɣa uřyen-d ad ɣaren di temzida n dcar, uca tenna asen: “ a..a…a wřadi, a…a… a… tarwa inu ma war teẓrim ict n temcumt n tfuast tweddar aneɣ iḍennaḍ ɣar tmeddit?’ issiweř d ɣar sent ijj n uḥenjir inna asent “aqa tt diha tejna deg weqwir, zzat i wazzay n yiřfan.” Ruḥent temɣarin nedhent id tafunast nni, dewřent id ɣar taddart.

Umi i d ɣa dewřent ɣar tadart n wedrar ufint Ssi Ḥemmu icca ticti, iffeɣ as waǧi zeg wemcan nnes, yarjef, itbuhruy, idweř issawař ak d yexf nes, iqqar: “Inni n tiṭṭ n tɣanimt ɛad war d udifen? Mani ǧan? Tamɣart n Ssi Ḥemmu twařa aryaz nnes itjefjuf uca tessidef it ɣar waxxam n tɣurfet, tendar xafes tassut. Ssenni teffeɣ d ɣar tyennurt, tessiɣ timessi ad tegg amensi.

Tḥart-d x tebqect n weysum ad tessiweḍ i wmehruc nnes ad immunsu, ak wadaf ɣar wexxam, tufa akides řemḥaǧet n yewdan bbuzřen jar waryaz nnes! Ssenni Teffeɣ temɣart nni ɣar wazzay ad tessekkar tɣuyyit maca tufa řemřaḥ itmuǧuɣ s řɣaci. Usin-d zi tiṭṭ n tɣanimt ad arezfen ɣar Ssi Ḥemmu. Ssenni tedweř ɣar wexxam n tɣurfet. Tufa aryaz nnes qeḍwen t zeg weɛrur, war itikkʷiḍ tammurt, war itgeɛɛid ɣar ujenna. Am nni i yeqqim itnezbar zeg weɛrur. Tiwecca nnes, ksin t ɣar wemrabeḍ n dcar, din i yeffeɣ buḥbeř nnes. Qbeř i ɣa yemmet, tenna as temɣart nnes: “ secched! a Ssi ḥemmu” Inna as netta: “ S minzi? Ma s tiṭṭ n tɣanimt, niɣ?”.

Vind ons ook op :

Geef een antwoord