Mmis n …řefqi

S wass yus as d řewjeɛ, tessekk ɣar weryaz nnes. Aryaz nnes ǧa iǧa d řefqi n temzida n dcar. Yus d itazzeř ɣar taddart, yiwi d abrid d ijj. Maca yufa aḥenjir rexdenni i immarni. Tiřiwřiwin iwḍent ař adrar n marjijju, aregbent ura ɣar dcar. Tinuyam n řeɛnaṣar, ict teqqar itt i tenneɣni, uřa d imedyazen ggin tfust nsen, iwyen min ictaben. ggin as Ḥemmu d isem, iɛizz x yemmas, baba s am nneɣni. Manaya ismar di tmurt n Arrif, deg useggʷas n řaz.

Řuḥen wussan, usin d inneɣni. Immut řefqi n temzida, arrin ijj nneɣni deg wemcan nnes. Třayetmas teqqim d tajjač nettat ɛad d tameẓyant, ibedd as d řemřac ɣar uzeǧif, maca war teddar ca i yexf nnes waha. Maḥend ad teṭṭeff di mmis, ad t tegg jar tiṭṭawin nnes, ad t tesseymi, ad imɣar ad idweř d aryaz, ad xafes ixdem tiwecca farwicca, Min tegga Třayetmas? truḥ uca temřec. Truḥ tmun, s wagřa nnes d waẓri nnes. Taddart n řefqi teqqim texřa. Qqimen din ɣir ifiɣran d tɣareḍmiwin; uřa d aqzin n řefqi iqqim d ayujir. Třayetmas rexxu temřec, tarezzu ad tegg amcan nnes ɣar weryaz, minzi truḥ d tacna ( ttacna).

Tedweř Třayetmas war twiři mmis. Mmis idweř war itiff mani ɣa iṭṭeṣ. Itett di řexřa, iteṭṭeṣ di řexřa. Ƴar umezwar tuɣa tticc as iřeqquzen n weɣrum amecnaw netta amcnaw aqzin, maca řectu nnes tuɣa itaff it di tyennurt, ɛad s tnufra x waryaz n yemmas.

Řuḥen wussan usin d, kkaren ait bab n dcar arrin aḥenjir nni ɣar temzida ad iɣar; zzayes ad isexxar i řefqi ad issakkʷaḍ nnubet, zzayes ad d yayem aman zi tařa n dcar, u zzayes ad iřmed tiɣuri – mařa iceṭṭ as ca n wakud! Am nni i yeqqim ař ami idweř d imxennec, igga tamcant nnes jar imeḥḍaren n temzida. Maca war yufi ca tamcant di taddart n waryaz n yemmas. Tuɣa tzawarent iwdan s yemmas umi truḥ tejj it temřec, tesmeḥ dayes netta d ameẓyan. Meřmi mma tuɣa tenṭeḥ dayes teqqar as: ‘arzu manis ɣa tekked, war xseɣ ca ad ẓareɣ aɣenzur nnec’.

Ḥemmu imɣar, idweř d imxennec řa netta, iddar s ireqwaz n weɣrum yuẓɣen, d waman iṣemmaḍen n tařa n dcar. Ca n twařatin, itawy it akides řefqi n temzida ɣar ṣdaqi, ɣar wuraren; Ḥemmu ittu illa ɣares yemmas. Řuḥen wussan usin d, idweř řa netta d řefqi n temzida amecnaw babas. Imɣar as ccan di dcar, řa netta ɣares nnubet nnes, zi řɛid ɣar řɛid teggen as ayt n dcar tacemmuct n tmenyat deg ufus. Tuɣa qqaren as Ḥemmu, idweř d ssi Ḥemmu. Waxxa tennurzem as tewwart n arẓeqq, war ittu ca min xafes ikkin…war icarh ca ad issekk řa netta marra min xas ssekken iwdan. Idweř itarra tafqeḥt n temẓi nnes, d tefqeḥt n yemmas x imeḥḍaren nnes i ɣares itcarran.

Ijj n twařa ikkar yuyeř ijj n ukeccud di řḥid n tzeqqa n temzida, inna asen i imeḥḍaren nnes ad qqimen tcarran s marra min ɣarsen n tzemmar, war tesqarin ař d ɣa yewḍa ukeccuḍ nni s tɣuri n lqurɛan. Aqa twarid, ussan n ṣmayem, imeḥḍaren bdan teggen tizemmar nsen, qqaren lqurɛan s marra min ɣarsen d tizemmar; řefqi meřmiiiiiiii……xafes ikka yiḍeṣ, imeḥḍaren řa nitni!

Řefqi, ssi Ḥemmu, ikkar d zeg iḍeṣ, war yufi uřa d ijj ifaq!…. yufa marra iḥenjiren ṭṣen. Řa nitni!….ṭṣen?…issawař aked ixf nnes. Netta tuɣa yarezzu yasen ssibba, sennej i manaya netta umi tuɣa t d ameẓyan, war xafes yeɛdu ijj n wass war icci imeddaḍaren x imsewqen. Ssenni ikkar isswiẓẓeḍ ɣar ukeccuḍ, imeḥḍaren ɛad ṭṣen; ḥed ad yiři tuɣa itarja, uca ibda iccat, iccat, wenni ɣa teřqeff tecti, itaff ixf nnes di barra s řeḥriq. Ssenni uyuren as imeḥḍaren, war das iqqim ḥed, uřa d ccarḍ war das iqqim.

Munnen iwdan n dcar uca uzzren xafes, arrin ijj nneɣni deg wemcan nnes. Ixarreṣ ad yuyur ɣar ccarq. Ict n twařa ikkar ɣar tuffut, uca yisi deg iḍaren nnes. Ikka x meřwect. Iẓwa ɣar tmurt n midden. Ibda yarezzu x řxedmet, maca igga war iddikkʷiř d řefqi n temzida ḥuma war xafes tazzřen amecnaw mammec i das ggin di dcar. Yufa řxedmet deg iyyaren, icarrez imejjar, ireqqeḍ isrusa.

Řuḥen wussan usin d, igga ttesriḥ di ccarq amecnaw mammec ggin iwdan n Arrif marra. Řexxu min ǧa yurezzu yuf it, ttesriḥ di jjib, tinɛacin am nneɣni, uca imneɛ d abrid ɣar dcar. Maca wi ɣar ɣa idweř? Iwdan n temzida uzzřen xafes, yemmas tenna as: “ war xseɣ ca ad zareɣ aɣembub nnec!” Ssenni idweř ɣar taddart n babas ixřan, tenni mani tuɣa tzeddeɣ yemmas qbeř ɣa tɛawed řemřac, uca issars ixsan nnes.

Yiweḍ d ssuq, ikkar ijar iḍaren nnes řa netta ad isewweq. Ikka iɣzar iɣzar ḥuma war t iẓar ḥed. Yiweḍ ɣar ssuq, yudef nican ɣar uqiḍun, iqqim x ict n tjartič, iřaɣa d x watay, uca isřa i yijj issawař ……[aqa irumeyyen usin d, arezzun x iwdan i yexsen ad xedmen di lxarij …] Mmendarent as d tiṭṭawin i ssi Ḥemmu, ikkar iṣṣuref ɣares inna as: ”aQa ayi, řa nnec iwta ayi zɛaf ɣar uzeǧif, urezzuɣ ad xřiɣ tammurt”. Inna as wenni tuɣa issawařen: ruḥ ɣar řfusina, din i tpuntaren. Am nni i yegga, iruḥ ɣar řfusina isseqsa x irumeyyen, nnan as: ad trajid! Iqqim Ḥemmu itraja ad d ɣares asen ad xafes sseqsan irumeyyen!

Idweř-d Ḥemmu ɣar řxerbet nnes, yemmas teřha aked waryaz, tennuɣ di tarwa d tamara, Ḥemmu tuɣa t d řefqi, maca i mayemmi? ma ad iřha ak ‘ruḥ-ased’ ɣar řfusina niɣ ad yarzu x ca n temzida ad ayes ixennec ař d ɣa yegg Yakuc ca n tewwart? Iwta array deg wenneɣni, iẓwa iɣzar, igeɛɛed ɣar taddart n yemmas, iřaɣa, teffeɣ d ɣares ɣar wazzay. Yemmas war teqqim amecnaw amezwar, aẓři tuɣa dayes war iqqim, umi tezřa mmis uca tebda tetru, igga as ict n tcemmuct deg ufus uca tarni deg imeṭṭawen. Ḥemmu, tuɣa nneyyet nnes tuǧeɣ. Netta tuɣa yarezzu ad imřec s uyenni i das igga tacemmuct nni deg ufus. Iweṣṣa tt, inna as “ad traḥed ad ayi txeḍbed yeǧis n Mimun n Ḥeddu”. Tuɣa iẓar itt ttayem zi tařa uca teqqim as jar tiṭṭawin.

Řuḥen wussan usin d, imřec řa netta, igga tarwa nnes. Waxxa am nni war t tisi ca tmurt. Itwařa iɛzariyen n dcar gguren d ahimur ɣar lxarij, uca tekkar d dayes řa netta. Tekkar d akis temɣart nnes, tenna as “mani ɣa traḥed? iḥenjiren ɛad d imeẓyanen, nec war ɣari da ḥed, qim da di tmurt nnec, mani ɣa traḥed ad tenɛarqed di tmura n midden?”

Waxxa am nni, igga array nnes, iẓwa ɣar lxarij; yufa tazeddiɣt, řxedmet, tinɛacin. Maca tafqeḥt n dcar aqa t ɛad dayes. Tafqeḥt n yemmas aṭṭas s waṭṭas. Yemmas tɛawed řemřac, yemmas tesmeḥ dayes. Tabrit tekka yemmas yesx ad tt yekk! D manaya i yexs ad yegg řa netta. Ismeḥ di tarwa nnes amecnaw mammec dayes tesmeḥ yemmas, řemřac aqa yarezzu…. Amezwar tuɣa itraggʷḥ d, issekka d tinɛacin, arruḍ, sintat, tibratin. Tarwa nnes tuɣa nnumen kuř assuggʷass itraggʷaḥ d ɣarsen, ssenni ibda ixeṭṭa ijj usseggʷas ař ami d yiweḍ řexbar aqa imřec, igga tamɣart nneɣni. Inna as i temɣart wis tnayen aqa netta ɛemmars tuɣa war ɣares ca iḥenjiren, aqa aḥqa…tamɣart tamezwarut war ṭṭiru. Ḥemmu iweddar x tarwa nnes, war iqqim yarezzu di ḥed, wi yexsen ad yemmet, yemmet.

Tinɛacin n iḥenjiren isbedd itent, iḥuz itent ɣares, war iqqim ca yareṭṭa x tzeddɣit n dcar, immuṭṭi ɣar Tiṭṭawin ḥuma ad imřec s tnufra x iwdan n dcar, maca yemmas tessen! Ḥemmu iruḥ ɣar Tiṭṭawin huma ad imřec x řxaḍar nnes; ict n twařa yareggʷḥ d, iruḥ amezwar iqqim simana di dcar, inna asen i tarwa nnes aqa ɣares cɣeř ad idweř ɣar lxarij. Maca netta iruḥ imřec di Tiṭṭawin. Ḥuma ad yarni ad isnuffar řexbar n řemřac x imeddukař nnes, inna asen i yewdan aqa menɛent ddiwana di lmeɣrib x ca n řecwaɣeḍ! maca ɣar uneggar idduqqez-d řexbař: marra tessen belli igga tameɣra, ismeḥ di tarwa nnes di dcar.

Řuḥen wussan usin d, mmis itwařa yemmas tqeṭṭa, tnixsis, řebda d imeṭṭawen, ɛad war tumin illa iɣdar itt waryaz nnes. Tuggʷed zeg wawařen n iwdan. Ssenni ikkar mmis ameqqran, wenni umi qqaren Dilax, ijmeɛ aqrab nnes, ismeḥ di tɣuri, yuyur ad yarzu x babas, ar mani teqqqim temɣart nni rid d aryaz idweř d ɣares rid d mmis iqqim akides.

Dilax ikka tammurt, iffeɣ tenneɣni ar ami d ixecc ɣar tendint nni mani izeddeɣ babas ssi Ḥemmu, mmis n …..řefqi. Ijj n wass n wedfeř, war iǧi wi ɣa yefɣen s teṣmeḍ. Iffeɣ ssi Ḥemmu ad iseɣ cmeɛ zi ‘Albert Heij’ sminzi idweř itegg ddwa aṣemmaḍ. Xmi nni ɣares d tasen imezyar isruɣa cmeɣ amec tuɣa teggen deg wemrabeḍ n temzida n dcar. Waxxa, iffeɣ ɣar tḥanut, igga arruḍ x warruḍ, war das teqqared aqa d Arifi niɣ zi dcar!, yarrwes deg iwdan n wafɣanistan. Dilax řa netta tuɣa iffeɣ ḥuma ad yawi yaɣrum zi Albert Heij’, d Dilax itwařa babas, iřaɣa, baba, baba, inneqřeb d ssi Ḥemmu, ibda Dilax itciyyar as….Ḥemmu war ɣares mani ɣa yarweř, niɣ ad innuffar, niɣ ad igg ixf nnes war iɛqiř x mmis. Ammu i yemsar ar ami msagaren, tiṭṭawin di tinneɣni.

Mayemmi i dayi tceyyared? Ammu i das inna babas i mmis. Ma tewca ac d yemmac ad ayi tegged ca n řḥarz niɣ! Dilax yudef di tmurt, tɣir as aqa ɛaad ɣares babas! Niɣ akides issiweř ad idweř ɣa yemmas am ijj n wass. Maca Dilax tuɣa iɣmi dayes ijj n useqsi. Ikkar isseqsa t inna as: mayemmi i daneɣ tejjid d iyujiren? Yarra xafes inna as aqa: “Ijj n twařa tuɣa ggureɣ di ssuq n třata, tewta ayi d ijj n temɣart s ijj n ucemmus, zi rexdenni nec war kenniw qebřeɣ. Yarra xafes mmis, inna as: “maca tinɛacin n iḥenjiren teqqimed tqebřed tent, tarwa nnec zi temɣart nneɣni, teqqimed tqebřed tent…. a mmis n ………ř ..q….řefqi”

Vind ons ook op :

Geef een antwoord