Meẓyan di San Sebastyan

Meẓyan di San Sebastyan

Taddart twařa taddart, jar asent iɣezran d ibuda. Tanibut tzeddeɣ weḥdes aked babas. Temmut yemmas nettat war tessin mayemmi, iqqim babas am wemcum nettat war tessin ar meřmi. Babas d ijj n utarras d aweddar! war dayes amnus n tudart, war dayes amnus n unuri, maca řebda ikessi ifassen nnes ɣar ujenna itettar meřmi i d ɣa isqarqeb ḥed di tewwart ad isseqsa x Tnibut nnes. Ad temřec ad ihna. War yexs ca ad temmet d taɛzarct, war ttari řa nettat mezri. D wa d amnus i dayes izedɣen.  Ass idweř d fiřu, iggur ad iqḍa. Tanibut teffeɣ d zi taddart, targeb d x wedmar, aqbuc x weɛrur, teggur ad tayem aman imiziden zi tařa. Min xef i t iwta Arebbi, iwt it x yizřan. teggur teqqar izřan, ijj iḍfar umas. Tanibut war d tarri řexbar i min itemsaran di dcar, niɣ min xafes ɣa yinin midden, marra iwdan tesřan as i min teqqar:

 “aya tin, aya tin! ibedden x ubadu n řeɛrai,

 arzu manis ɣa tekked, war sbuhruy řɣaci.”

Tanibut ɣares ijj n yizři tteṭṭes zzayes tfaqa d zzayes:

A tamɣart n upulis! iečen carɣyur,

zic tuɣa tejbed, ia tečed i weɣyuř.

A tamɣart n upulis! cfa yam zi řemsemmen,

aqam aryaz nnem di tmurt n Sseppanya ismem.

A tamɣart n upulis! ma iteɛjib a uiř?

aqam aryaz nnem sebɛ yyam war inir,

A seppanya tiřeft! a tiřeft!  min xam icedden?”

Ad tuyur ca n iṣuraf uca ad ayes tisi ɛawed s min ɣares di tmijja:

“ibedd d di tewwar, inna ayi d  lyum lyum,

lyum i wuř nnem ma yuř inu aqa innum.”

Marra timɣarin n dcar ḥḍant id, kuř ict min teqqar, ict tkessi akides deg waǧun, ict teqqar as aqa tejjiwen aɣrum, ict teqqar as aqa …tekkar d dayes, ca itesřa itarra ɣar wuř.

Tanibut tiweḍ ɣar tseǧya tufa din Meẓyan yeɣmi, yarsa x ijj n weẓru; isřa ayas umi tidar Seppanya. Meẓyan war iɣri, war iruḥ lxarij, sennej i manaya, war izemmar ad iraḥ yiggʷej deg ixarriṣen nnes, maca ɣares awařen deg wemcan nnes. Qbeř i d ɣares ɣa txecc Tnibut, tenna deg wuř nnes: “Mři ɣa meřkeɣ aked Meẓyan, ad d nejj iḥenjiren, ad hniɣ zi tamara n weqḍuḥ i dayi iřesqen x weɛrur, d tamara n tmensixt i dayi ikeḥřen ifassen.”

Meẓyan řa netta zi řebda tuɣa itettar ad yawi Tanibut, tecna s waẓri nnes, d yizřan nnes, am waddud nnes am tifras nnes, maca x uɣezḍis nneɣni war icarh ad iraḥ ɣar Seppanya. Iṣbar cwayt uca inna: “ iwa ṣafi, war ssineɣ min din ɣa ggeɣ ɣar Useppanyu bu tneqqič…mři Seppanya tecna ad yiři war d gguren Iseppunya ɣar tmurt nneɣ ad xebcen x idurar, ad řeqḍen iẓra, ad acaren agřa n wedrar n weksan.  Teřḥem d ɣares Tnibut uca tenna as: “mi cek yuɣin a Meẓyan? Twařiɣ ussan nnec arezgen, iqqrinen nnek kuř ijj manis ikka, cek teqqimed tmeyyared aked ibriden. Teggid am ufiɣar umi iweddar ssem”. Yarra xafes inna as:

 Meyan:       “Min turezzud ad am iniɣ. Cem tennuɣed ɣir aked  uqḍiḥ”

 Tanibut:       “Qaɛ nec ufiɣ mi g i řhiɣ, i cek…”

 Meyan:        “Cem ca n řḥajjet trezzud xafes. Min trezzud ad am ggeɣ? Ad ppulseɣ ɣar Useppanyu!

                           Ad nɣeɣ ayetma x 2 duru. Amya i texsed??”

 Tanibut:          “Maɣar inni ippulsen ɣar Useppanyu war ǧi ḥeṭṭan  xafneɣ?”

 Meyan:          “Mři s tidett!! Ad taff nic d amezgaru, ur tzarred  kara inu zzatem..

 Tanibut:          “Wenni i ɣak itesřan tessawařed amya a Meẓyan!  ad as tɣiř teɣrid settin ḥizeb deg

                              iɣzar n uřiři.

 Meyan:        “ih…zi..xenta…řa d cem tesseḥqared  ayi? Maɣar wi izzenzen Muḥemed Ameẓyan d

                          mmis n Ɛebdkrim? ur iǧi d yina itraḥen tpulsen di Seppanya, ur iǧi d yina i

                          izzenzen Arrif i Wseppanyu, jjin aneɣ netnaḍur deg ujenna, řexxu tarwa

                         n yina aqa ayen tɛawaden tamenziwt di  tarwa n Arrif?”

 Tanibut:       “Qaɛ manaya tessned as. Mři ɣir truḥed ɣar Seppanya ad tarred wi iǧan nneɣ?”

 Meyan:        “aaa..qqa řextu tfemed ayi. Aqa twarid idurar a, d yina d mummu nneɣ,

                          mři i ten yucar Useppanyu iři war ntiff mani ɣar nennuffar.”

 Tanibut:        “Nek a Meẓyan..idurar a xseɣ ten uřa i arriḍa, d raggʷajj zi tiṭṭawin n yewdan.”

Tfuct ggur ad teɣři, nihni ar wakud a i dasen d yusa wawař d miẓiḍ. Tanibut war tcarh ad tessars aqbuc x weɛrur, ad tessars ixsan nnes zzat i Meẓyan. Meẓyan ɛawed war icarh ad iṭṭeṣ ad d ifaq ad yaff Tanibut d tamɣart nnes, ttawi  ttarra, tmiyyar di řemraḥ amecnaw tawardect tazeggʷaɣt i ɣemyen deg weftis.

Sřan i ca n řatar iggur d ɣarsen…uca msebḍan. Meẓyan yucar it wuř, inna as: “a mmis n …..issarwi xafi yaman.” Qa war ikemmeř awař ař ami itwařa umas ixecc it id.

Tanibut, aɣembub izři, tuyur ad traḥ ad tayem, itesřa ayas Meẓyan teqqar izřan:

iwa ru, iwa ru, umi zzayi tesxid,

sebɛa n idurar n arrif, wi ɣar dayi tejjid?”

Meẓyan war yuffi ad iseř i yizřan n Tnibut, war yuffi ad iseř i wmas.

Umas n Meyan:  “Min da ttegged cek?”

Meyan:                   “i cek tettud ixf nnek?”

Umas n Meẓyan iḥart d x ict n teṣḍart, issɣemi it di tmurt uca issars xafes ixsan, iṣbar cwayt uca inna as i Meẓyan:

Umas n Meyan:   “Min ttegged ak lɛag nni?”

Meyan:                   “Min kis ɣa ggeɣ? iwa řa nettat tbubrit weddren zzayes wussan ktar zzayi danita.

                                   ur tessin iḍaren nnes zeg uzeǧif nnes.”

 Umas n Meyan:   “tiṭṭawin nnek ɛdunt a Meẓyan a yuma.”

 Meyan:                   “Ma texsed amya i ɣa qqimeɣ d aɛezri n benna niɣ? Aqa řa d nek xseɣ ad ɛemmreɣ

                                     azeǧif inu.”

Am issawař aked umas, Meẓyan itesřa i tawařin n Tnibut, zi raggʷaj:

“ay iɣzar, ay iɣzar, ay adrar n nnej,

inna ayi a Meyan! wi ɣa iraen ad cek yejj?

Tawařin n Tnibut ggint amecnaw řexfif deg uř n Meẓyan. Nettat war teqḍiɛ bu řayas, maca min ɣares ad tegg? Meẓyan iɛiz xafes. S yiẓřan waha i zi ttekkes tiɣufawin x wuř nnes:

“Uyur d a Meyan! ad nemɛahad, sadu tzitunt n webrid,

 wi ɣřqiɣ deg webrid, ad t sseqsiɣ.

 A Meyan a bu waṭṭawen ideɛqen, mammec ɣa ggeɣ ad ttuɣ lub i dayi iřeqfen?

 Ini ayi a Meyan!, meřmi ɣa nehna,

 meřmi i ɣa yiniɣ, llah ihennik i baba?”

Meẓyan imɣar dayes wemnus. Yuca aqa Tanibut twařa tudart nnes akides, maca tizemmar n waryaz d tiquḍaḍin s minzi amnus n řwacun n Meẓyan yujar amnus n Tnibut. Meẓyan ikkes d ssebsi uca ibda iseqqeḍ, yuyur as manyenni deg uzeǧif, uca ibda řa netta iqqar izřan:

“Aya sidi Yakuc, a sidi min ggiɣ?

Ijj n wass d aseban, nec ɛemmars war t zriɣ.”

Tfuct teɣři, Meẓyan aqa t ɛad iqqim deg umcan nnes, umas x uɣezdis. Meẓyan ɣares ijj n uxarriṣ issedř it, ixs ad as t yini i wmas maca iggʷed war das ifehhem. U mařa igga as array, ad t yawi akides di tharhart. Mammec mma igga innuɣ. Ssenni inna as Meẓyan i yumas: “kkar ad nugur”;  kkaren uyuren, ẓwan iɣzar, geɛden tsawent ɣar taddart, udfen, maca ijj war issiwiř ɣar wenneɣni, kuř ijj manis ikka ɣar wexxam nnes. ikka xafsen yiḍes ar ami d tiwecca nnes ɣar uɛecci.

Faqen d ufin amensi immars d, qqimen jar řwacun uca bdan tmunsiwen, Meẓyan, d umas, d babas d yemmas. Baba tsen itett isɛeddu sinta deg uzeǧif, itarra t ɣa deffar, isruba. Itxarreṣ deg wawař i das inna řḥaj n mmuḥ di suq n kruna. War das iɣeǧi uřeqquz, yexs ad asent yini maca iggʷed ad xfsen issarzeg amensi, iḥart d x uɣarraf n waman, uca isseɣři zzayes tafqeḥt n řḥaj n mmuḥ. Ixarreṣ di temẓi nnes, di tewsar nnes, inna as mři aqa ayi ɛad i wzeǧif inu, ad yiři meřmi sduxneɣ yemmas…am itxarreṣ tenna as temɣart nnes: “Mi cek yuɣin assa deɣya tejjiwned? Ma war dak iɛjib ca umensi inu niɣ?”

Issenhezz azeǧif nnes, uca nnufesřen as d wawařen, idduqqez d: “Xzarem akidi i ttaxir zzaman…řḥaj n mmuḥ i tuɣa itettaren zi taddart ɣar tenneɣni, idweř řexxu igg it Usappenyu d amɣar n dcar, inna ayi iḍennaḍ: “Mayemmi tarwa nnek ugin ad ppulsen ɣar Useppanyu, ad ɣarsen yiři řa nihni paɣa am iɛzariyyen n dcar, ad iřin d aryazen, ad ɛarnen aqarṭaṣ x uɣezdis n Řḥaj franku.”

Řḥaj n mmuḥ i dak innan amya?, netta tuɣa war iɛřim uřa d qubbu!! Ammu i das tenna yemmas n Meẓyan i waryaz nnes. Meẓyan, umi isřa manaya wḍan as ifadden, ibedd as uřeqquz deg uqemmum. Inna asen: “Nek tɣiřayi ɣir Aseppanyu bu tneqqič i iḥekkmen, zixenta uřa d Řḥaj n mmuḥ yarni d ixf nnes. Iwa x manaya uřa d aqzin nneɣ ad t arren ad iḥkem!” Qbeř ɣa ikemmeř Meẓyan awař nnes, inna as babas: “Sqar, sqar, war ttidar aqzin nneɣ, ad ak iseř  Řḥaj n mmuḥ ad as t yini i Wswppanyu.”

Am qqimen, inna asen Meẓyan: “Tammurt a aqa war dayes teqqim tudart”. Yarr d xafes umas, inna as: “i min texsed ad negg?” Tenna asen yemmatsen: “Ƴarkum ad tsewqem a tarwa inu! aqa Iseppunya nedyen di řeswaq, tawyen iḥenjiren s uɣiř ɣar garra”. Yarra xafes Meẓyan Inna as i yemmas: “Tɣiř am ugur uca isi iwdan, nek mařa ikk d zzati Useppunyu di ssuq ad ḥaryeɣ babas.” Babas n Meẓyan war yaressi ca, issen aqa manaya itraḥ yarenni. Netta iɛqeř i garra n Arrif-ublik, issen mecḥar n yewdan i yemmuten, iẓra mecḥar n tudrin i sduqqzen s řbauḍ. Ussan nni mařa dewřen d, war itɣimi ijj iddar sennej i tmurt. Ƴar tuffut, kkaren ufin Meẓyan tecc it tmurt. Ikkar babas iruḥ ɣar kruna ad isseqsa x mmis. Ař ami d tameddit, idweř d ɣar taddart inna asen Meẓyan inu..tecc it tmurt, isiiiiint.

Uguren wussan, usin d inneɣni, imɣar wemnus di taddart x Meẓyan. Uřa d Tanbut iqqim dayes wemnus n mmis n dcar nnes. Tenna deg uř nnes: “Mři yugur nnit, iři inna ayit. Nek aregbeɣ x wuř nnes. Umas n Meẓyan, řa netta yucar it wuř, inna as ixf nnes aqa umas yugur ɣar ca n wemkan iggʷejj. Ǧiret nni qbeř ɣa yuyur Meẓyan, isřa di arradyu awař n mmis n Ɛebdkrim issawař d zi Maṣar (Miṣr), issawař d aked Imaziɣen, iqqar asen: “War t pulsem ca ɣar Useppanyu. Munem gget afus deg ufus, azřem xafes zi tmurt nwem, zi tmmurt n Arrif marra, isim řwacun nwem, sgeɛdem ten ɣar idurar, aryazen ad ehwan ɣar řewḍa ad d arren ussan n Arrif-ublik.”

Umi isřa umas n Meẓyan awař n mmis n Ɛebdkrim, simant nnes issawař, iccerrew, yuca axmi xafes d ihwa lwaḥyy. Din i issen aqa dinni iwdan nneɣni di Arrif war xsen ca min itegg Řḥajj n mmuḥ di tarwa n dcar. Umi ikemmeř mmis n Ɛebdkrim awař nnes, sseɛdunt ineɣmisen n ddunect, “..assa 100 n řɛeskar n Franku i immuten di San Sebastyan, nɣinten arruxut, iwdan a d iẓeřmaden, war xsen ca řeḥkam n Franku x tmurt nsen uřa x tmurt n Arrif. U war xsen ca Aseppanyu ad iḥewwes timura n midden. D manaya i isřa uřa d Meẓyan ǧiret qbeř i ɣa iweddar. Maca mammec i ɣa yegg ad din yaweḍ? San Sebastyan aqa war iǧi ca d tařa n Yusef.

Di ǧiret nni, ikkar Meẓyan iksi řeḥnuḍ nnes, ikka iɣzar iɣzar yuyur, maca netta ɛad war issin manis ɣa yekk, yexs ad iẓwa ɣar Seppanya ad ikemmeř x wawař nnes, maca war iǧi ca ɣa Seppanya nni mani iḥekkem Franku. Ař ami yiweḍ ɣar kruna, isseqsa x munqaḍa i itawyen ɣar Mřič, Meẓyan ɛemmars war iffiɣ aymir n dcar nsen, tudart nnes isseɛdut jar idurar d iɣezran. Iwa umi das ssecnen amcan n munqaḍa, yufa din iwdan trajan, yufa din ijj n usebbab zi dcar nsen, uca icarc akides awař. Am nni iruḥen tharten..maca Meẓyan yugi ad as yini min ɣares deg uzeǧif. Waxxa Meẓyan yexs ad yini min ɣares deg uzeǧif maca iggʷed ad tissiweḍ ɣar dcar, yugi ad yegg řexbar řa deg ijj.

Xeccen ɣar Mřič, tebda ttenneḍ zzayes tmurt, iqqim weḥdes, iweddar as wawař, tweddar as tecři. Amnus itraḥ itemɣar, awař s tmaziɣt idweř war itett, xmi itwařa ca n Useppanyu s waruḍ n řɛeskar, iqqar as řexxu řexmin ad ayi yini min da ttegged. Mařa yexs ad iseɣ ca, war izemmar, issen aqa tnaya ɣar Seppanya tiɣřa. Yiweḍ d řmeɣɣarb, netta ɛad war yufi abrid manis ɣa ixtutter. Řexxu min ɣa yegg?

Meẓyan, netta igga x tamara, d řaẓ, d uṣemmiḍ, ijjuǧ netta ad yaweḍ ɣar wemcan nni umi qqaren San Sebastyan.Ƴar tmeddit iruḥ zzat i wɣarrabu, ixezzar wi iteffɣen d wi itadfen, ixezzar deg iwdan, di řɛeskar, ḥed innay ḥed iṭṭara. Ssenni, irḥem din ɣar ijj n teɣmart, iqqim itxarreṣ, mammec ɣa yegg ad iẓwa, netta war ɣares uřa d ijj n řciɣeḍ. Tuɣa ɣares ijj n ccakuc, issumt it uca yiwi yakuc řmanet nnes. Ak tecti n tuffut, ɣar  řefjar, twet it id řfiqet, itwařa ijj n uhimur n yewdan ggin amecnaw netta, ɣarsen iqubban, gguren ɣar uɣarrabu, iḥart d x ccakuc, igg it sadu taddeɣt, uca yuzzeř d ɣarsen ḥuma ad iẓar min ɛnan. Netta ggʷar ad d ɣarsen yaweḍ, itwařa Řḥaj n mmuḥ -wenni zi dcar nsen. Umi t iẓra, tenneḍ d ɣares tmurt, iṣemḍ as řeɛjeb deg ufus. Iruḥ, iqareb ɣares am war t iḥemmeř. Iseǧem xafes. Inna as Řḥaj n mmuḥ: “Min da ttegged a Meẓyan?” Yarra xafes Meẓyan: “xseɣ řa nnec ad ẓwiɣ ɣar Seppanya, ad raḥeɣ ad ppulseɣ….aqa twařid ařeqquz n weɣrum iqseḥ di tmurt nneɣ….inna as Řḥaj n mmuḥ: “umi amya ad tiři tennid ayit, ad taff abeɛda tmun d akineɣ zi dcar, tnaya ixeǧeṣ itt, ixeǧeṣ itt Řḥaj Franku. Řḥaj n mmuḥ issawař x Useppanyu d Meẓyan idduqquz ɣar daxeř..ssenni iruḥ Řhaj n mmuḥ ɣar ijj n Useppanyu, war issin ḥed min das inna, idweř d Řḥaj n mmuḥ ɣar Meẓyan inna as: “ṣafi ad kineɣ tmuned, řexxu cek zzayneɣ, mecḥar nec qqareɣ ast i babac, babac war yarḍi..”

Ssenni nyin deg uɣarrabu, ewcin asen arruḍ n řɛeskar. Meẓyan war yuci s minzi ittebřa, umi yarḍ arruḍ n řɛeskar n Useppanyu yuca axmi iɣdar tammurt nnes. Mři iqqim s uqubbu d ssarwař n tenɣi aked tarwa n dcar nnes, niɣ iqqim ad yawi Tanibut, ad tiři iffeɣ as…amen tenna. Maca řextu iɣdarTanibut, iɣdar mmis n Ɛendkrim, …maca di řaǧaɣ war iɣdar ca ixf nnes. Iruḥ ɣar tzeqqa n uɣarrabu, issij x iɣezdisa, ibedd d xafes Řḥaj mmuḥ uca inna as: “Aqqa cek řexxu d aryaz a Meẓyan s warruḍ a! tcaccet nni tarri cek am Useppanyu. Meẓyan itacar it wuř, inna deg wuř nnes: “Zi xenta Aseppanyu tuɣa t ɣarneɣ di dcar nec war ssineɣ!”

Maca řexxu ḥuma ad iffeɣ Useppanyu zi tmurt nneɣ, ixeṣṣ ad ɣares neffeɣ neccin ɣar tmurt nnes, ad nẓar tammurt nnes s tiṭṭawin nneɣ, ma ɣares drus n tmurt ař ami yexs ad imneɛ timura n midden. Am nni i iruḥ Meẓyan itxarreṣ, war yiwiḍ uřa ad icmez, niɣ ad isserd tiṭṭawin nnes s tuzzizewt n řebḥar, niɣ ad ixarreṣ di Tnibut ijja ɣa deffar. Am itxarreṣ ikka xafes yiḍeṣ,  ifaq d yufa ixf nnes di Malaga.

Ḍrin zeg uɣarrabu, ssidfen ten ɣar lqecla n řɛeskar. Iwyen ten ɣar ijj n wazzay, bedden d ssedd, firmis, ijj warni wenneɣni, sarḥen afus afusi ɣar zzat.  Ufin din Řḥaj Franku itraja ten. Meẓyan war iqqim ca weḥdes, marra inni akides d inyin deg uɣarabu d Imaziɣen n tmurt nnes.

Ssenni iffeɣ d ɣarsen Franku, iggur di řweṣt n  ‘ṭtabur n lalla yemma’1, marra inni i das d inḍen d Imaziɣen. Inna asen Franku “Aqa tudart n řɛeskar war teǧi ca d ruraret, nettat dayes tamara d umuɣzeř, maca war tettum ca aqa wenni ikessin ařmeḥ ad yaweḍ tiwecca far wicca. Wenni umi qqaren Manuel Azana war iǧi ca d arrayes n Seppanya, neccin war nexs ca ad xafneɣ iḥkem řkafar niɣ izeggʷaɣen n Frente popular.”

Ssenni uca ikkar Meẓyan isseqsa wenni tuɣa iǧan x uɣezdis nnes, inna as: “Min yeɛna Franku? Ma d azeǧid n Lmuɣrib niɣ?! Yarra xafes Umaziɣ nni, inna as: “Wa! wa! wanita aqa d řmumen, ineqq lkuffar d icuyuɛiyyen, d wudayen; netta igg it sidi Arebbi ad ijahd fi sabil llah, inni t itɛawanen itegg asen uřa d paɣa, abarru n tenɛacin……4 n pesetat i nhar…. …”

Meẓyan ɛemmars war isři aqa iǧa sennej i tmurt ca n Useppayu d řmumen. Aṭṭas n wakud i yekkin ɛdan x Meẓyan, maca am nni  i yeqqim itxarreṣ aked uzeǧif nnes, ma ad yegg array i min isřa zi mmis n Ɛebdekrim ǧiret nni qbeř d ɣa inɛaq zi Arrif niɣ ad yaman inni akides iǧan di lqecla? Waxxa am nni, Meẓyan war das yudif deg uzeǧif belli Franku d řmumen.  Idweř Meẓyan aked ‘Guardia Moro’ ɣar wekwartiř (Cuartel) n Malaga. Tiraren banda di řweṣt n temdint….ar ami iwḍen lqecla. Lqela nni temɣar dayes ixxamen n  řɛeskar n tecři (infanteria), řeskar n ujenna,(Aéreo Militar) d yinni n n řebḥar (Areo Maritimo). Ass nni, immewc sen ttesriḥ i řɛeskar n tecři, kuř ijj manis ikka. Meẓyan idweř ɣar wexxam nnes uca iqqim ixezzar deg ujenna;  war icarh ad t ggen aked řɛeskar n ujenna; ad imneɛ ṭṭiyyara ad iẓwa řebḥar ad iraḥ ad iẓar Tanibut di  min di teǧa. Iqqim itxarreṣ ar ami xafes yekka yiḍeṣ.

Řuḥen wusan usin d, Seppanya temsebḍa x wezyen, azyen ɣar izeřmaḍen, azyen ɣar ifusiyyen. Meẓyan aqa t jar ifusiyyen maca war icarh ad taff yiweḍ ɣar tmurt mani ḥekmen izeřmaḍen. Řexxu ibda itessen min itemsaran di ddunect. Yuca illa Franku iccat ijj s yijj, s řeɛdu n tiwecca (Arrif) ineqq reɛdu n iḍa (izeřmaḍen). Meřmi mma yudef ɣar lqecla, niɣ iffeɣ zzayes, itseqsa ixf nnes:

– Min da teggeɣ?

– Mayemmi ineqq icuyuɛiyyen?

– Mayemmi marra timzidawin n irumiyyen twahedment?

– Mařa ɣeřben ifusiyyen di garra, ma ad awḍen ar lmeɣrib ad hedmen timzidawin n tzaǧit!

– Mayemmi wenni itetten s uẓeřmaḍ war t qebbřen yewdan?

Meẓyan itacar it wuř x min das itemsaran, war icarh ad iḥart x ict n teṣḍart ad as t issars x uzeǧif i Franku. Meẓyan iḍeḥḥec x ixf nnes, min iqqar d min itwařa war iǧi d ijj. Maca tidett ad tt yini utarras, Meẓyan iṭeṭṭeṣ amen tenna, itett, isess amen tenna.

Tuɣa din ijj n fabrika n ddexxan itraḥ ɣars Meẓyan ɣar uɛecci issaɣ d zzayes min ɣa ikiyyef. Seenni inna as ixf nnes ad iraḥ ad izzaǧ, zeg wami d iffeɣ x babas d yemmas war izzuǧ, maca mani ɣa izzaǧ? Aqa war iǧi ca d Arrif.  Am iggur di řweṣt n temdint, itwařa ijj n glisya. Igeɛɛed di tqiccat uca ibda itedden s marra min ɣares d jjehd. Iseppunya i izedɣen zzat i glisya nni tɣiř asen d Muru i d idewřen ad ḥekmen! Dewřen yewdan trakkʷaren, kuř ijj min iqqar. Aked ukemmeř n ttadin, Meẓyan ihwa d x řxaḍar nnes ɣar tneddat n glisya, uca itwařa ijj n ubaṭayun n řɛeskar. Menɛen t ggin t di řeḥbes. Yiweḍ uneɣmis ɣar Franku, yumar ad as arxun zi texxamt, qqaren aqa Franku tuɣa d amesřem!!!!

Řuḥen wussan usin d, inna as ixf nnes ad yarweř, ad yaggʷej i Malaga. Mammec? Mani? ɛad war issin!  war yuci ar mani yufa ixf nnes di macina n Madrid. Igga ad yaff ca n wemcan di ca n teɣmart weḥdes, war yexs ad issiweř aked ḥed illa mařa yufa ca n wemcan zzat i ca n tḥenjirt dayes tifras n Tnibut. Ittu aqa yarweř d zi lqecla. Am yarezzu mani ɣa yeqqim, itwařa ijj n waryaz, 33 iseggʷusa, cwayt n cřaɣem x ibuda n wancucen d ibarcanen,  igga axmi t issen. Iqarreb ɣares, issaqs at: “Cek war ǧi zi tmurt?”, aryaz nni war das ifhim ca. Ikkar ibed, igg as amcan i Meẓyan zzates, inna as qqim zzatneɣ. Zeg wami d yusa Meẓyan ɣar Seppanya idweř ifarrez awařen, war iqqim ca issawař Tmaziɣt waha. Inneqreb d ɣares waryaz nni, inna as s tregřanzect: “ Nec qqaren ayi Eric zi Southwold, ta d tamɣart inu Eileen, yina d imeddukař inu.” Iqqim zzates uca am nni iruḥen tseqsan ayawya. Meẓyan issawař cwayt n tseppanyut, inna as: “ Nec d Meẓyan ssa nita waha.” Cwayt uca isseqsa Eric, inna as: “Mecḥar n wussan ssa ar San Sebastyan? Umi sřan San Sebastyan, qqimen xezzaren deg wayawya. Yarra xafes Eric, inna as: “ca n wařef kilumitr, ssa ɣar Madrid ca n 400 arni xafes ca n 460 zi Madrid ar San Sebastian.” Am Meẓyan, am Eric s tnayen idsen daysen tigʷdi, Eric yudef d ɣar Seppnya s tnufra, Meẓyan yarweř d zi lqecla n Malaga; maca usin d aked wayawya. Ass war akides ucin, ǧiřet tiweḍ d, macina ttazzeř, kuř mma iwḍen ɣa ca n temdint tseqsan “wi t yiřan? Ma n Franku ma n izeggʷaɣen (rojos)?”

Ar ami ggin ttiqqet ijj deg wenneɣni, ssiwřen x Franku, x garra, x mmis n Ɛebdkrim, x izřan n Tnibut, x Řḥaj n mmuḥ. Ƴar wakud n 12 n ǧiret, tbed macina zzat i yijj n yeɛzar qqaren as Jamara, yudes i temdint n Aranjues. Ufin din řbaruḍ jar ifusiyyen d izeřmaḍen. Issij Meẓyan zi rkazi n macina itwařa iwdan tazřen ammu d wammu. Inna as Eric i Meẓyan aqa tammurt a n arrujot. Nyin d akidsen yewdan di macana, sseqsan ten, nnan ansen aqa ca n řɛeskar n Franku tuɣa xsen ad ẓwan iɣzar maca war t nejjin ayt bab n tmurt. Řextu idweř marra wi dayes di macana zeg iẓeřmaḍen. Ssenni bdan Meẓyan d Eric tseqsan ayawya, inna as Eric aqa: “Řa neccin zi tmesmunt n izeřmaḍen.” Yarra xafes Meẓyan inna as: “maca twařiɣ ttettem s ufusi!” Am nni i ruḥen ssawařen ar ami iwḍen ɣar Madrid. Inna as Eric i Meẓyan: “Iwa qim akidneɣ da di Madrid, aqa min ɣa d nusa d ijj.” Yarra xafes Meẓyan inn as: “Nec qbeř i d ɣa fɣeɣ zi tmurt inu ggiɣ ad raḥeɣ ɣar San Sebastyan, kuř ijj d abrid nnes, mři xseɣ ad qqimeɣ, ad taff qqimeɣ di tmurt inu aked baba d yemma d Tanibut i jjiɣ ɣar deffar.” Am issawař d wawařen n Tnibut tsasaren as deg unezzuɣ qbeř ɣa yegg ‘llah uhennik’ x Eric:“iwa ru, iwa ru, umi zzayi tesxid, sebɛa n idurar n Arrif, wi ɣar dayi tejjid?”

Eric Blair iḍra di Madrid, řqant id yewdan s třiwřiwin: “Neccin d iẓeřmaḍen, no pasaran, no pasaran, ɣar zzat, ɣar zzat…” Meẓyan yeɛdu ɣar zzat. Ijja as Eric ijj n wedřis, qqaren as ‘Burmese days’, yura dayes s ufus nnes: “If liberty means anything at all, it means the right to tell people what they do not want to hear.”  Ifarmar it s ufus nnes: George Orwell. Řexxu Meẓyan iqqim weḥdes, waxxa akides iwdan nneɣni maca war ten issin. Issars min ɣares x ifadden uca iṭṭeṣ. Ixec ɣar San Sebasyan ɣar tuffut, řexxu Meẓyan aqa t di San Sebastyan! Ikemmeř x wawař nnes, min yexs ad imsar imsar. Iffeɣ zeg stasyun n macina, itwařa ijj n řqendart tecna, d tacemrač, qibař nnes ijj n weyrad n wuzzař, uca ibda itsara.  Meẓyan tuɣa isřa di Malaga x Piperrada n Baskos. Yudef ɣar ijj n kafetegi, war tt iggʷij ca x ssuq n iqidan, iqqim, iɛdeř aɣimi nnes x ijj n řkursi, yus d ɣares camarero, maca war t ijji Meẓyan ad issiweř: ‘Piperrada, Piperrada, mařa tus ac d x řxaḍar.’ Meẓyan itett itusu s ticcart d řfeřfeř d ttiqqest. Ar ami icca mliḥ, ikkar ad yarzu min ɣar d yusa. Yuyur  cwayt ɣar zzatm yufa ixf nnes zzat i yeɣzar n San Sebastyan, aman d izizawen, sfan, iwdan tawyen tarran, uca tehwa d xafes teḥnint, ifekkar d tammurt nnes. Min das iruḥen netta deg umenɣi n midden, ejj ad ccen ayawya, am ufus am uẓeřmaḍ marra teqqsen. Yugi ad zzayes ibeɛɛed useqsi n ‘min da teggeɣ?’ Min iǧan aqa d wa netta , řaẓ di tmura n Arrif, garra di tmura n Seppanya. Am itxareṣ itas as d uyenni ɣar uzeǧif…issawař  as deg umezzuɣ: “ḥuma ad tiři trelli, ixeṣṣ ad yiři wi xafes ɣa yemten…… mařa yura ac Arebbi teddared ad as tɛawded i Tnibut marra min xafek ikkin.”

Ass ggar ad iqḍa.

San Sebastyan war iǧi wi zzayes ɣa isxan. Iwdan ḍeḥcen ɣar wayawya, war iǧi amecnaw inni n Malaga. Meẓyan war issin mayemmi ifarḥ ass a. Ad yiři umi ijj war t itiwi deg wenneɣni. Iggur iggur ar ami yufa ixf nnes zzat i yijj n taddart temɣar, řɛeskar tadfen teffɣen, uca isseqsa ijj zzaysen, inna as: “Mani ɣa yafeɣ ca n yijj zi Frente popular?” S wawařen n Meẓyan, aɛeskari nni yuca illa aqa d řbarani. Ikkar issidef it ɣar daxeř, yiwy it ɣar ijj n wuxxam, iwca řkursi, iqqim, inna as raja cwayt ad řaɣiɣ x kamarad, iffeɣ ijj it awarnas. Iqqim Meẓyan itraja řexxu řexmin ad xafes d yadef wenni yamqqran nsen. Aṭṭas n tmesřayin war dasent ifhim. Mařa sseqsant min ɣa yini?, manis ɣa yebda? Am itxarreṣ yudef d xafes ijj n waryaz, ak wadaf inna as d zi tewwart: “sameḥ ayi war ɣarek d usiɣ deɣya.”

Iwc as afus, inna as:“ Nec zi Frente popular, ma ixeṣṣ i cek ca?” Yarra xafes Meẓyan, inna as: “Nec usiɣ d ad kenniw ɛawneɣ, aqa arewřeɣ d i Franku zi Malaga.”

Abasku:      “Zi Malaga!  i manis cek nican, d Asppanyu?”

Meẓyan:     “ lla, lla, nec zi Arrif.”

Abasku:      “Rifinio!!!!! Del norte de Africa?”

Iɛjb as řḥar i Wbasku nni umi isřa belli Meẓyan d Arrifi.

Ikkar iwc as afus, inna as: “kenniw d iryazen, Ɛebdkrim ijj d aryraden, ina ayi meřmi d txecced ɣar San Sebastyan?”

Meẓyan:     “aqqa txecciɣ d, ḍriɣ d zi macina ɣar tuffut.”

Abasku:      “da di San Sebasyan, lqeclat ccurent, ɣarneɣ iwdan aṭṭas, maca di Guernica

                       xeṣṣen aneɣ yewdan i ɣa yeggen twiza.”

Meẓyan:     “Mani d tusa Guernica?”

Abasku:       “tudes tudes, ijj n tseɛɛet n webrid s ṭṭumubin, min dac iḍharen?”

Meẓyan:       “ waxxa, am San Sebasyan, am Guernica, tamzida d ict.”

Ssenni, imsawaḍ Ubasku nni aked ca n řɛeskar n Frente Popular, ewcin as arruḍ i Meẓyan uca inya akidsen di ṭṭumubin n řɛeskar. Kkin řebḥar řebḥar, abrid nni igga amecnaw abrid n Naḍur ɣar Lḥusima; řɛeskar nni ruḥen ggʷar ssawařen x arrifublik n Seppanya, Meẓyan iqqar izřan axmi iǧa di tmurt n Arrif: “Arebbi wi ɣa iẓwan iɣzar n weẓru weḥdes, akim ẓwiɣ nnit, mařa mmuteɣ amen yexs……Waxxa neẓwa yaman, min xaneɣ a yemma! Aman břa řewzen ar ɣa yefna řeɛmar….. aya nec di San Sebastyan, semḥeɣ di tmurt inu, tenni n řejdud inu.” War ucin aked webrid, nnan as řɛeskar nni i Meẓyan: “ Ḍar aqa niweḍ ɣar Guernica.”  Iḍra, iwyent, ssidfent ɣar lqecla, ssecnen as amcan nnes, uca iqqim itɛawan inni inyezmen d yinni d yarewřen zi Fransa, zi Katalunya.  Itegg min yexs axmi iǧa di taddart nnes, war iǧi amecnaw mammec i t tuɣa di Malaga, iwdan a yuf iten mammec nneɣni, udfen as uř. Min icuq d timura war iẓri am manaya.

Deg wass n 26 zi 04 deg useggwas n 1937, kkint id ca n ṭṭiyyarat n Uliman sennej i Guernica, di tmurt n Baskus, uca bdant nettaren tid řbumbat x ywedan, řbumbat nni tuɣa ɣir tenni i di iǧa 500 kilu sennej. Ass nni tuɣa ɣarsen d ssuq n řetnayen, Meẓyan tuɣa iggur ad isexxar s ṭṭumubin n řɛeskar, ibda nnaqus n glisya, umi qqaren Santa Maria, iccat min ɣares d jjehd; iwdan trakkʷaren, ca itnuffar s wadday i tmurt, ca itzaǧa, ikessi ifassen ɣar ujenna….mani ɣa tafed Meẓyan?  Manis ɣa yekk ad yarweř, waxxa ɣares s minzi, marra d timessi, ajenna d ajjaj, tamumurt ktar w ktar! Ca kksen as ifassen, ca icmeḍ, ca idweř d iɣɣeḍ. Meẓyan ittebhet, war iqqim itxareṣ di babas uřa deg yemmas, niɣ di Tnibut i yejja awarnas, itwařa anuri zzates, awarnas, sennej, swadday,  x uɣezdis, mani mma indar tiṭṭawin nnes d anuri. Meẓyan issawař aked ixf nnes am ubuhaři: “Manis ɣa kkeɣ? Min da teggeɣ, wi ɣari da? Am issawař, itwařa ijj n uhimur, aryazen, timɣarin xebcen di tmurt, arezzun x wi iǧan nsen, ḥeffaren s ifassen trun, tzawaren, ixezzar daysen Meẓyan aysum nsen iweṭṭa x ifassen, iqqim ɣir iɣes…….nihni arezzun ad afen ḥed iddar. Meẓyan war yufi ad yarweř, war yufi ad iɛawen!!!! Zziǧen as iwdan nni uca iruḥ ɣarsen, qbeř ɣa yaweḍ, tenna as ijj n Tkaṭalant  tuɣa tarweř d zi tmurt nnes ɣar tmurt n Baskus: “Si us plau, vine a ajudar-me, la meva filla esta sota……” Irifiyyen war ssinen uma qqaren lla, yuzzeř ɣares uca ibda itekkes xafes izra, acar, qayas, min yufa zzates, war issiweř, ignu, truḥ as tmijja, iḥeffar s wuř, issaḥrat. Ssenni itwařa ijj n uḍar, iḥart d xafes, Takaṭalant nni tesɣuy s marra min ɣares d jjehd, tenna as i Meẓyan: “mira, mira, elle es la meva filla, Nuria.” Inna as Meẓyan: “no em diguis res, no diguis res, qqen aqemmum nnes sneɣ min teggeɣ….” Meẓyan war iqqim ca iteggʷed, innum aked idammem d ubarru n imettan. Ikkar Meẓyan igga taḥenjirt nni deg ijj n ṭṭumubin n řɛeskar tuɣa itsexxar zzayes i lqecla, uca imneɛ abrid ɣar taddart n imeḥřac, Takaṭalnt x uɣezdis nnes, war iǧi wi tt ɣa isbedden s imeṭṭawen. Ar ami iwḍen ɣar taddart n imehřac, iḍra s tazzřa, iḥart d x tḥenjirt nni issidef itt ɣar daxeř, jar tudart d řmewt. Waxxa ɛemmars war tt iẓri maca tudef as deg uř, tezziǧ as. Uřa d Takaṭalant nni iɛjeb as řḥař s minzi teẓra mammec i das itegg Meẓyan i yeǧis. Idweř d tiwecca nnes ɣar taddart n imehřac yufa taḥenjirt nni teddar, tfaq d, Yufa din yemmas teqqim zzates; ɣir teẓra Meẓyan tekkar tessudem it, teqqim teqqar as: “tanemmirt, tanemmirt, mři war iǧi d cek ad tiři temmut, ad yiři dewřeɣ d tayuzič n dcar.” Taḥenjirt nni dayes tifras n Tnibut, řa di řqed, řa deg waẓri; zeg wami tt iẓra reɛqeř nnes iḍwa, itwařa tt amecnaw tawardect n řeḥriq, ixezzar dayes itxarreṣ di Tnibut. Meẓyan igga ad tt issiweḍ ɣar ca n wemcan mani ɣa tezdeɣ s minzi taddart nsent tehdem. Igga ɛawed ad tt issiweḍ nnit ḥuma war das itemsara ca aked webrid s minzi řhar innehweř.

Řuḥen wussan usin d, s uziř itɛawan Frente Popular, s ǧiret itnus di taddart n Tkaṭalant; iřeqef it bunarjuf zeg wuř, Nuria  am nneɣni.


1 Yina d řɛeskar d Imaziɣen n Arrif, ḥeṭṭan x Franku, tuɣa war itegg ca řaman di tarwa n tmurt nnes.

Vind ons ook op :

Geef een antwoord