maɣar ǧan ca n jjnun ssawařen Tmaziɣt?

Temsar aṭṭas zeg wami, ict n temɣart qqaren as Taɛisat. Tuɣa temřec ɣar ijj n dcar war iǧi ca nsent. Iwdan nni tuɣa ɣarsen agřa, timura, d ubarru n wartan. Ssenni tisi aɛeddis amezwaru, tejj d tasimit, aɛeddis aneggaru tejj d asimi, uca tewḍa d tehřec. Nnan aḥqa umi ɣares ixřeq uḥenjir nni n mmis, temmut ict n temɣart di taddart tameqqrant mani tuɣa tẓeddeɣ aked waryaz nnes, uca tennexřeɛ, innexřeɛ akides uřa d uḥenjir nni n mmis ameẓyan. Ssenni awarni as, aḥenjir nni iddařɣeř uca immut. Ař ami immut mmis, teqqim as illa tḥenjirt nni n yeǧis deg ifassen. Aryaz nnes itraḥ ccarq, nettat tkessi tamara n wussan.

Řuḥen wusan usin d, ibda itmarni xafes řḥař… x Tɛisat. Tedweř war ttenhezzi, tammurt waha. War din min iqqimen i wussan n řɛid, yareggʷeḥ d waryaz nnes zi ccarq, iǧa ccarq icneɛ deg wussan n zic. Iwa ssenni ixecc d, iɣars i řɛid di řemraḥ, tuɣa d řɛid ameqqran, indar tsa diha, indar azeǧif diha, indar adan diha, inna as i temɣart nnes: “iwa a Taɛisat walu, tugid ad tekkared.” Tenna as: “Waaalu war zemmareɣ, inna as: “awi d ad negg ijj n array”, tenna as: “Mana wenni?” Inna as: “Awi d ad meřceɣ, ad aneɣ tisi marra, ad aneɣ tegg min i ɣa necc, aqa twarid taḥenjirt d tameẓyant tsemḥed dayes, cem tekkared tewḍid x weɛrur…” Tenna as: “ad cawareɣ yemma.” Inna as: “Mařa din ca n cwar ad ttessekked deg ixf nnem.” Am nni nnit.

Řuḥen wussan usin d, tus d ɣares yemmas, tufi tt tewḍa, aryaz ikessi issrusa. Tenna as i yeǧis Taɛisat: “e…kkar, ma ammu i ɣa teqqimed, war teggʷided ad xafem imřec waryaz? Uca tɛawd as i yemmas x uneɣmis i d as inna waryaz nnes. Tenna yemmas n Tɛisat i yeǧis: “a kkar! a kkar! ad cem arreɣ ɣar taddart n babam, ma teǧa ca n tecna i ɣa yeksin tacna?!” Tenna as: “Kkar kkar, ad yawi tamɣart, ad cem tisi!, ta war teǧi, war ttiři.” tekkar tjar iḍaren, teffeɣ ɣar waryaz nnes, tuɣa itseggam ict n tnebdat di řemraḥ.  Netta itwařa tt waryaz, igga tanewwart, inna as aqa teggenfa, niɣ teggʷed zi řemřac. Tenna as Tɛisat i waryaz nnes: “Texsed ad tmeřced mřec, texsed ad qqimed qim, nec ad uyureɣ, war akidec tɣimiɣ, maca ad akidi ksiɣ yeǧi, ma ad ayi tt tewced? Inna as: “ d wenni netta, umi texsed ad tuyured, war cem mennɛeɣ s uɣiř, taḥenjret aqa d yeǧim řa d cem, mařa war d teksid cem, wi tt i ɣa yeksin?”

Smunen as d arruḍ nnes, d tassut nnes uca fɣent ssenni  uyurent, umi feqdent taḥenjirt, war tt ufin, inna as babas n tḥenjirt nni: “Uca ad am tt id sqadeɣ.” Ssenni tendeh itt yemmas, uyurent. Řuḥen wussan usin d inneɣni, iǧef as waryaz, imřec ict nneɣni, zzaysen. Iwa Taɛisat teqqim traja meřmi i d i ɣa issij waryaz ad tt yarr, waxxa d tacna.

Ijj n wass ixarreṣ waryaz nni ad isseẓwa tamɣart taneggarut ḥuma war třeqfen řa nettat inni n wadu n tmurt amecnaw mammec i   imsaren i temɣart tamezwarut. Yiweḍ d ssuq, iruḥ ɣar babas n Tɛisat, inna as aqa “xseɣ ad as tinid i yeǧic, ad ayi tsellem ad ksiɣ yeǧi ɣar lxarij.” Inna as: “Ad as tt iniɣ.” Taɛisat tuɣa teggenfa cwayt, tuɣa fɣen tt inni n wadu n tmurt deg wakud nni. Yiweḍ d ssuq nneɣni, idweř waryaz nni ɣar babas n Tɛisat, inna as: “Mammec i d ac tenna? Inna as: “tenna ac wah.” Tiwecca nnes, iruḥ ɣars, yiwi taḥenjirt nni, yiwi akis zzad, ccin swin, ssiwřen, igga as cwayt n tenɛacin deg ufus, farwicca nnes truḥ akides ɣar řfusina, tfirma x yeǧis. Aryaz nni yeksi ɣar lxarij, inɛarq, ssenni war issin ḥed man n tammurt i t yeccin. Taɛisat teqqim tteɣzaz, war tt tuci min tegga. Teqqim di taddart aked yemmas d babas d yayetmas. Babas immut s tefqeḥt, ayetmas kuř ijj manis ikka, ḥed iggʷed zi jnun, ḥed iggʷed zeg wawařen n yewdan, Teqqim ɣir yemmas ttawi ttara di taddart, tkessi tiṭṭawin nnes ɣar ujenna.

                                                                                                 ****************************************

“Nniɣ am kkar cwayt zi tassut, aqa d tiṭṭawin n yewdan i d am iggin ammu.” Tanita d yemmas n Tɛisat, tessawař aked yeǧis. Aṭṭas zeg wami nettat tehřec. Zeg wami teǧef nettat di tassut, war tteffeɣ war ttidef axmi war ɣares iḍaren. Marra iwdan n dcar ssnen aqa Taɛisat wtin tt inni n wadu tmurt, ḥed iqqar aqa d tajennect, ḥed iqqar aqa d jjen abarcan, kuř ijj min iqqar. Marra imezdaɣ n dcar, aryaz, tamɣart, aḥenjir, taḥenjirt, dewřen teggʷden x ixf nsen zi teyyita n jjnun. Uřa d řefqi n temzida inna asen i imeḥḍaren nnes aqa: “ ijj n twařa ɣar tuffut, am tuɣa ggureɣ aked yeɣzar iɣzar, teffeɣ d akidi ijj n temɣart di řweṣt n webrid, tareqq s waẓri, acewwaf d azirar, itariy iṭṭar, arruḍ d ařeqqaɣ, tifassin d ticemřařin am uɣi, tiḍarin am nneɣni, ad as tinid d tasřit! Maca nec qarbeɣ ɣares nettat tweddar…ssenni war zriɣ jjuret nnes.”

Tuɣa din ict n taddart d taqdimt di dcar, war iǧi wi dayes i ɣa izedɣen, s wass texřa s ǧiret teɛmar. Marra iwdan teggʷden ad ɣares qarben, niɣ ad ssin kken. Zedɣent inni n wadu tmurt. Nnan aqa ass umi i tetwazdeɣ, war ssizřen ca idammen, s uyenni i xeyyqen jjnun uca uzřen x imezdaɣ n taddart, dewřen dayes nihni. S ǧiret, ayt n dcar nni tesřan i tɣuyyit, d wawař s taɛraft! Uřa d imeksan war zemmaren ad din arewsen řbayem nsen, teggʷden x řmař nsen ḥuma war t řeqqfen inni n wadu tmurt, ad idweř  uřa d řmař  issawař taɛraft!!

Yemmas n Tɛisat tedweř war teǧi di ca, tetwařa yeǧis tqeṭṭa jar ifassen nnes, maca nettat war tzemmar i ca. Ssenni tudef ɣares ɣar wexxam uca tebda teqqar as: “Kkar ssenni a Taɛisat inu! Aqa tessehrurid tassut nni, kkar bedd cwayt x iḍaren nnem. Wi i ɣa yurjan illa ammu iǧa teǧid, ussan n zic.., kkar ma war ɣarem ca iḍaren niɣ? ma ammu i ɣa qqimen inni n wadu tmurt zeddɣen dayem? Cem ma d tamɣart niɣ tdewřed  d taddart i tzeddiɣt.” Tenna as Tɛisat i yemmas aqa nihni tařwa n řeḥram twařan ayi nec war ten twiriɣ, mři i ten twařiɣ ad tiři jeyyfeɣ ten, ɣezzeɣ ten, ta xzar mammec i dayi arrin tiřmect, d tacemřač amecnaw mika. Sseni, teffeɣ yemmas n Tɛisat ɣar wazzay uca tebda tessawař weḥdes weḥdes…. “a sidi mudrus inu ma tmmec ɣa ggeɣ i yeǧi, řeqfen tt inni n wadu tmurt, cek txezzared dayi, nettat teqqim d tajjač, iwdan ḍeḥcen xafi, ad tt sgenfiɣ war zemmareɣ, ad  teqqim di taddart tneqq ayi..”

Iwdan n dcar marra ssnen illa Taɛisat dayes inni n wadu tmurt. War yeqqim mani war tt tessiweḍ yemmas, am nni i teqqim tesseggur itt x imrabḍen, Ijj n wass, tekkar yemmas n Tɛisat zic, tesniy yeǧis x usardun uca ruḥent ɣar ijj n umegzu, zeg inni iteggen dwa aṣemmaḍ. Uyurent ɣares aṭṭas n webrid xenni i yiwḍent. Umi iwḍent ufint taddart n umegzu teccur s iwdan. Qqiment trajant ar ami d yiweḍ wadaf nsen. Udfent ɣar umegzu, uca tebda yemmas n Tɛisat tetru, teqqar as: “kkiɣ marra imrabḍan d min ten iwařan, uřa d ijj i ma issgenfa ayi yeǧi, řexxu aqa usiɣ d ɣarek..ssitimeɣ ad zzayes tessufɣed inni n wadu tmurt, aṭṭas i akides ẓřiɣ n wussan ibarcanen, aṭṭas i xafi tessek d tamira.” Ssenni ibda umegzu nni itseqsa Taɛisat.

Amgzu:               min d am iteqqsen?

Taɛisat:               teqqsen ayi inni n wadu tmurt…..

Amgzu:               teqqsen marra i iwdan.

Taɛisat:               maca inni dayi aqa ssawařen taɛraft.

Amgzu:               maɣar ǧan ca n jjnun ssawařen tmaziɣt?

Taɛisat:              i nec mani ten ufiɣ?

Amegzu:             ad am iniɣ řexxu min dayem.

Ikkar umegzu nni ibexxar as i Tɛisat, ibda iqqar xafes ca n wawařen n tmesřent. Tuɣa ɣares din ict n tcumɛet x uɣezḍis, itṣuḍ xafes maca tugi ad texsi, cwayt uca issiweř d akides wenni n wadu tmurt (ssa tsawent: WnWT). Qqimen ssawařen jar asen, amegzu issawař akides s Tmaziɣt, WnWT itarra d xafes s taɛraft. Yemmas n Tɛisat teqqim tarzem aqemmum, twařa yeǧis tessawař taɛraft nettat ɛemmars war teɣri, ɛemmars war truḥ ɣar temzida. Uca tessenhez azeǧif nnes, tenna: “Zi xenta yina usin d zi tmura n barra.” Ikkar umegzu yisi d ijj n ukeccuḍ n aremman, uca ibda iccat zzayes Taɛisat; taɛisat tesɣuyyu, ssenni inna as umegzu:“Ca n twařa tisid aman n iseřman tendared ten ɣar tewwart? Tarra xafes Tɛisat, tenna as: “ma d ijj n twařa.” Am kides issawař, d tmijja n ict n temɣart teffeɣ d zeg uqemmum n Tɛisat, teqqar: “rmaw ɛlina lma, rmaw ɛlina lma…..Inna as umegzu nni: “zixenta aqa kenniw deg waṭṭas, nec xseɣ ad ssiwřeɣ aked yijj, war iǧi aked ubarru, cem qqen aqemmum nnem, niɣ ad ayem ssekkareɣ timessi.” Isqar řḥess n temɣart nni, uca ibda umegzu issawař aked tmijja n wewtem.

Amegzu:           Mecḥar cek tzedɣed  di řxecbet a?

WnWT:             1400 sana.

Amegzu:           Manis cek abeɛda?

WnWT:            Min biladi al-ɛarab.

Amegzu:           Wi cek d issiwḍen ař danita?

WnWT:            Ana huna li-nacri alluɣa al ɛarabiyya.

Amegzu:           Ah ammu, uřa d jjnun d iqawmajiyyen, ffeɣ, ffeɣ zi řxecbet, niɣ ad ayek ssekkareɣ

                            timessi, mana taɛraft i xafek d yusin.

Inna as umegzu i WnWT:  “ad teffɣed s uɣiř, niɣ ad arreɣ ṭṭaṣiřet nnec tessawař Tmaziɣt s tzemmar n Yakuc. Mři tzedɣed di ca n arrimet d tarumect, ad tiři třemded awař nsen deɣya, umi d Tmaziɣt tessɣeḍred zzayes a mmis n weyḍi…zixenta uřa d jjnun war qebřen Tmaziɣt, nec tɣiř ayi inni igguren sennej i tmurt waha, zixenta uřa d yennin n wadu tmurt!!!” Ssenni iffeɣ ɣar barra, iḥart d x ca n tfeřwin, igga zzaysent zzad n Tmaziɣt (Z) uca idweř d ɣar wexxam. Aked wadaf, igga as Z nni jar tiṭṭawin uca ibda wenni n wadu tmurt isɣuyyu am uḥenjir ameẓyan, Inna as umegzu: “Tuɣa tufim array mwem, tteggem min texsem deg Imaziɣen, řexxu Imaziɣen faqen akidwem.” Am nni i yeqqim umegzu issawař, wenni n wadu tmurt itarra d xafes, s Z nni i d as igga umegzu jar tiawin, idweř issawař řa netta Tmaziɣt.

WnWT:       War zemmareɣ ad ffɣeɣ, aqa neccin la din la mella, neggur uca ntadef di tmura n midden.

Amegzu:      Mayemmi war tzemmared ad teffɣed alɛurban!?

WnWT:       War ǧiɣ ca weḥdi, mani ɣa raḥaɣ?

Amegzu:      Dweř manis d tusid.

WnWT:        Min texsed ggit, ggit, nec war triḥeɣ mani.

Taɛisat tewḍa ɣar tmurt, kuffu iteffeɣ asd zeg uqemmum, war tessin mani teǧa; tetru tnixsis. Teqqim dayes deg umegzu nni, yemmas am nneɣni. Ssenni ikkar umegzu ibedd, ikkes qubbu indar it x Tɛisat, inna as: “ a qubbu nwem.”  Awarni manaya, tuɣa ɣares ijj n wedřis issaggʷad zzayes timeẓyar, iḥart d xafes, igga as t deg uqemmum i Tɛisat, inna as: “aqqa awem tira nwem, ya lleh arzum manis ɣa tekkem, war xseɣ ca ad ẓareɣ aɣenzur nwem.” Inni n wadu tmurt ucan aked  uziyyar d timessi, aɣewweɣ, war ten ttisi tmurt, twařan Taɛisat teccat ifassen aked reḥyuḍ. Ikkar umegzu, igga as ifassen di tmijja, uca ibda iqqar xafes:

aɣarrabu nneɣ,  ad t nendeh s ufus nneɣ

war t ineddeh řbarrani uřa d řeɛdu nneɣ

aman nni i di yeggur, tenni d tidi nneɣ

tezweɣ nni dayes d idammen n řejdud nneɣ….(1)

Ṣafi , ṣafi, ad neffeɣ řexxu, řexxu d abrid, ammu i d issiweř wenni n wadu tmurt. Yarra xafes umegzu, inna as: “jmeɛ řehnuḍ nwem, arzum manis i ɣa tekkem, neccin neqqas uř nwem nuf it d amarzag. War teqqim ca Tmezɣa d urar n buqeyyuɛ, wenni i ɣa issiwřen awař n telɣent, ad as yini yexf nnes ad iḥkem, ya llah ffɣem maca s tazřa, abeddi  amezwaru zi Siwa lhih……ruḥ ad iqḍeɛ Arebbi manis d ikka weẓwar nwem. Tfaq d Tɛisat axmi ɛemmars, qqiment dayes cwayt n teggizin n midden, maca teggenfa.

(1) Iṣefḍawen

Yura t : Mohamed Essanoussi

Vind ons ook op :

Geef een antwoord