Iɣzar n dcar

Ass n třata, třata d ass n ssuq. Řɣaci marra sewwqen, qqimen ɣir iḥenjiren imeẓyanen d temɣarin. Tuɣa d azyen n wass. Ass nni axmi i ɣa imsar ca, qqimen ca n yewdan war sewwqen axmi tuɣa ssnen ad imsar ca. Din ijj n iɣzar ibḍa dcar x tnayen n iɣezdisan, qqaren as ‘iɣzar n dcar’. Dayes tařa qqaren as ‘tařa n dcar’. Dayes ijj n uḥenjir war ɣares ca babas qqaren as ‘mmis n dcar’.

Ḥeddu, Ɛellal, d Cmurra, yina tuɣa zeddɣen x ufusi n dcar. Muẓwiḍ d babas d rwacun nnes tuɣa zeddɣen x uɣezdis aẓeřmaḍ n dcar. Azyen ameqqran zzaysen iǧa ippules ɣar useppanyu deg usseggʷas n 1936. Wenni i tuɣa war ippulsen, tuɣa issen i teɣɣarct. Ca n zzaysen ad ismeḥ di mmis war itɣimi břa taɣɣarct; ɛad mammec tegga teɣɣarct a?! tenni n umerẓi.

Tuɣa d azyen n wass, tfuct tɣeṭṭeř-d ijḍaḍ zeg ujenna; buzemmur d aftis n dcar, tuɣa war dayes amcum, řatar ibedd, uřa d timɣarin war ruḥent ass nni ad ayment aman n tsessi zi tařa n dcar.

“Arzem tawwart, aqa ad carrgeɣ ayeddid i yemmam”. Wanita d Muẓwiḍ, ihudd x temɣart n umas,  iɣewweɣ, ttekkas-d arreɣwet zeg uqemmum am weřɣem i issensen x tɣarwat n thendect. Muẓwiḍ, netta yarezzu ad yazzeř x temɣart n uma as zi taddart tameqqrant. Mayemmi?? Uma as itraḥ Aliman, issekka-d řmunet ɣar uneggar n uyur. Muẓwiḍ ineqq it buheyyyuf, netta d tarwa nnes!! Mařa yufa ca n řɣudan ad t immarmes d wenni netta, mařa war yufi ca ad iraḥ ɣar temzida n dcar ad isriy tibeqyin n imezyar. Mařa tuff teqqen, ad yehwa ɣar tařa n dcar ad immarmes tinuyam, amařa war xafes d arrint, ad xafsent issarwi yaman n tarya.  Muẓwiḍ ihaj, iffuhart, iqqar as i temɣart n umas: “assa ad yeɛdu d abarcan x yemmam…tinɛacin tessaɣed zzaysent iqedduḥen x izewwajen maca necc war ufiɣ s minzi i ɣa sewwqeɣ…..qqimeɣ danita am uheggar…a yeǧis n…” Muẓwiḍ itekkʷar isɣuyyu, “arzem tawwart niɣ ad xafem-d snuqbeɣ tazeqqa. Tmijja nnes sřan as d zi raggʷajj.  Cmurra d ameẓwaru i d-iffɣen ɣar wazzay, yarezzu ad issen manis d-itekk umenɣi. Iḍfar it id Ɛellal ssenni Ḥeddu…waxxa war sewwqen, ad ggen ssuq i yexf nsen deg iɣzar n dcar.

Inna asen Ḥeddu aqa “tmijja ya n Umuẓwiḍ.” Aqa war kemmřen awař ař ami twařan tamɣart n umas n Umuẓwiḍ teffeɣ-d awarni taddart, asiymi deg ufus, Muẓwiḍ ɣar deffar, issaḥrat awaren as am yifis, itekkʷar isɣuyyu, tamɣart n umas ttazzeř tcuq tidekkʷanin n řeɛraṣi, tedřa s tidi, tetru tesɣata.  Idweř Cmurra ɣar taddart, iḥart-d x teɣɣarct, icuq-d tidekkʷanin, imsagar ak d Umuẓwid deg iɣzar n dcar. Qbeř i ɣa yaweḍ Cmurra, tuɣa issewjed taɣɣarct, ticti tamezwarut ɣar idmaren…ak d tecti tedduqqez deg Umuẓwiḍ, arreɣwet nni tuɣa dayes iqqimen deg uqemmum temmendar-d s tecti n teɣɣarct uca iwḍa ɣar tmurt, axmi tendared txancet n urum zeɣ wedmar ɣar yeɣzar d Ḥeddu ixecc-d, d Ɛellal awaren as s ijj n teɣɣarct nneɣni. Marra řexxu teccat, ict deg uzeǧif n Umuẓwid, ict di tmurt. Cmurra řeqfen t inni n wadu tmurt,  yarezzu ad xafes yarr tafqeḥt d tamara i xafes ikkin di ccarq, maca war yufi abrid zeg inneɣni. Ɛellal, řa netta dayes tafqeḥt, teqqim dayes zi 59  umi i xafes uzzřen řɛeskar n řḥassan wis tnayen, uca řexxu yarezzu ad t yarr x Umuẓwiḍ. Uřa d Ḥeddu tafqeḥt nnes tuǧeɣ, maca war d as yufi.

Imsewwqen ɛad aqa yen di ssuq. Muẓwiḍ war yuci min igga, war iǧi wi i t ɣa ifekken. Mři i das tɣiř ammu i ɣa imsaren, ad taff war ikessi tiṭṭawin nnes di temɣart n umas. Aɛrur nnes innedbar axmi i tuɣa xafes ssarewten ibḍařsen, ihrura s teɣɣarct. Timɣarin n dcar qqiment ɣar řaggʷajj. Tessijj-d temɣart n Ḥeddu zi tfuqect, třaɣa-d x waryaz nnes tenna as: “uyur-d ɣari da řexxu, ejj aydi nni, umi d taɣɣarct tesned as umi d ssuq war d as tessined!! Nnan iwdan n zic aqa aryaz iwɛaren war dayes ttefeɣ ɣir temɣart nnes. Am nni nnit, ɣir sřan awař n temɣart, semḥen deg  Muẓwiḍ, dewřen ɣar tudrin nsen.

Iwdan ɛeqben-d zi ssuq. Yiweḍ-d uɛecci, hwan iwdan ɣar iɣzar, ihart Cmurra x uřizim, iruḥ ad yegg abrid zeg iɣzar ɣar temzida n dcar. S minzi tuɣa ikkar ijj n twařa iruḥ ɣar řefqi n temzida, isseqsa t inna as: ‘ini ayi a řefqi, aqa dayi ijj n wemnus anict n wedrar,  ijj n usseggʷas tuɣa ayi di carq fɣen-d akidi iceffaren di Parigu, necc aqa tesned, ad yiři tesřid xafi, tɛiz xafi teɣɣartc, war uciɣ min ggiɣ ař ami nɣiɣ ijj zzaysen. Assa xseɣ ad kfareɣ x dnub inu…” Inna as řefqi ruḥ egg abrid, qqim zeg iɣzar ař tamzida, amenni i yeqqim meřmi mma tarxu tiqqest n tfuct, itegg ařizim sennej i teɣruṭ tayeffust, itegg taɣɣarct x teɣruṭ tazeřmat uca iggur ɣar yeɣza itegg abrid i řefqi ɣar temzida, itegg abrid i yexf nnes ɣar tudart n řebda.

Vind ons ook op :

Geef een antwoord