BELMONDO N FARXANA

Yura t: Mohamed Essanoussi

Iṭṭef řkas n watay s tnayen ifassen ixezzar deg ijj n weḥram itraḥ itas-d jar tewwura n řeqhawi. War d-yarri řbař ařami i isřa i yisem nnes, Mimun, ammu a Mimun! aqa cek da? Necc arezzuɣ xak diha ɣar tma n řebḥar. Ikkar Mimun ibedd, issiɣ afus i wmussen nnes uca qqimen ijj zzat i wenneɣni. Arwiḍu, iɣebrawen n ucař, war d as teqqared qaɛ illa aqa cek di temdint. Amenni i yeqqim Mimun isḍaffar tiṭṭawin nnes aked imuṭṭyen n weḥram nni ssa ɣar da. Yarra Mimun sinta ɣar deffar -s tazřa n tfawt- yarezzu x tidett n tubbuheřya; yerezzu x weymir jar tiɣit d wufuɣ n tiɣit zi arrimet n yixef n utarras. Aseqsi d ameqqran, war das yufi twarit.

Řkas n watay iḥma, azeǧif n Mimun am nneɣni, iqqim illa arrimet n daxeř war dayes tareqq tmessi. Ssenni, igga afus di jjib, ikkes-d ijj n ugarru n kaza uca ibda itsuḍ, itbexxar. Imeyyer-d ɣares umeddukeř nnes inna as: “twariɣ cek axmi war da teǧid?”, ixzar dayes Mimun, tiṭṭawin di tinneɣni uca inna as: “twařid anẓar a iccaten? Aqa d imeṭṭawen n řmusakin i d iweṭṭan zeg ujenna! Ixzar dayes umeddukeř nnes uca inna as: “Ixeṣṣ wi d ac ɣa isxesyen tirjett.”

Imeyyeř Mimun x uɣesdis nneɣni, ixzar di řkas nni n watay, iḥekk tiṭṭawin nnes s ifassen, uca ikkar ibedd. Iẓwa abrid ɣar ujemmaḍin, ixezzar x ufusi d uzeřmaḍ, war issin ḥed min xef yarezzu…….ameddukeř nnes ismeḍ as řeɛjeb deg ufus, yexs ad yini ca, maca imenɛ itt utewtiw.

Mařa iwdan tmenɣan x zzect d ssekkʷar, Mimun itmenɣa x ict n tidett nneɣni tnuffa jar iwdan umi qqaren: ibuhařiyyen. Marra iwdan nni di řqehwa xeyyqen, ssehwan-d igemburen, sxarriqen, snuffaran tidett ijj x wenneɣni, sscanan tiɣmas tiwraɣin ijj i wenneɣni, tacaren agřa i wayawya maca temsagaren di temzida n řḥaj řmusṭfa di ca n wussan n jjemɛa.

Inni umi qqaren ibuhařiyyen, řebda uř nsen innurzem izdeg, war ɣarsen agřa, war ten ixeṣṣ wegřa, qqaren řebda tidett, uř nsen awarni yiřes nsen, war xeddmen, war xasen ixeddem ḥed, ssawařen mammec xsen, war teggʷden zi řmexzen uřa zi řemqeddem; sennej i manaya, war xasen iḥekkem ḥed řa sennej i tmurt řa zeg ujenna. S degg a n tawařin i zi itamen Mimun di raǧaɣ n uxarreṣ nnes. Maca ḥuma ad ikkes asennan, ixeṣṣ ad yaf aḥram nni i tuɣa igguren zi teɣmart ɣar teɣmart n webrid. Aqqa, aqqa itwařa aḥram nni  řexxu, maca mammec ɣa yegg ak ides yarzem awař? Iqareb ɣares, yexs akides issiweř maca nnuɣen as wawařen deg uqemmum. Inna as weḥram nni: “ Siweř, siweř, aqa ẓriɣ cek..meřmi! ini min texsed ad tinid, aqa nec d bnadem s weysum d idammen. Ssenni inna as Mimun: “uyur ad nraḥ ad neqqim di řqehwa.” isɣim itt Mimun zzates, iřaɣa d x watay uca bdan tseqsan ayawya.

Mimun: Mammec dac qqaren?

Aḥram nni: Qqaren ayi Qasem.

Mimun: Manis cek?

Qasem: Nec zi Farxana.

Iwdan marra xezzaren daysen. Amiɣis iqqim aked ubuhaři, niɣ abuhaři iqqim aked umiɣis!! Amsawař iqqim jarasen, Qasem issawař ca n wawařen s tmaziɣt, azyen ameqqran s tseppanyut; aqa war d-arrin amnus i yewdan sminzi tɣiman yewdan řebda d iyujiřen n uxarreṣ. Inna as Mimun i Qasem: “mařa nniɣ ac aqa cek d (a)miɣis, yina marra i da d ibuhařiyyen, min dayi ɣa tinid? Iḍḥec Qasem, yus as-d wawař nni ifsus x řxaḍar. Iswiẓẓeḍ Qasem afus nnes ɣar řkas nni watay, isgaregb it uca inna as i Mimun: “Min teɛnid cek?”.

Waxxa Mimun tuɣa innum issawař, itɣima aked ibuhařiyyen n temdint, maca yus as-d useqsi nni iziyyar. Aẓri n useqsi iteḥwaja twarit dayes acewwar. Mimun war iqqim ca issawař aked Qasem, idweř issawař aked yexf nnes! “ Mařa arriɣ xas, s minzi i ɣa ssneɣ illa yiweḍ as min xseɣ ad iniɣ? Nec s imant inu war ssineɣ min ɛniɣ, ɛemmars war sseqsiɣ ixf inu, ticceɣ taynit i midden ttuɣ min ɛniɣ nec ař ami qqimeɣ tnedrayeɣ jar iwakuden n tmurt d ujenna……ufiɣ tet, ufiɣ tet…imeyyeř ɣar Qasem uca inna as: “Nec am cek”. Iḍḥec Qasem, tuɣa ggur ad sřiwřiw, uca inna as:” Cek am nec?, nec am cek?, no no… nec d nnec, cek d ccek.” Inna as Mimun: iwa jjayi ad ssiwḍeɣ awař, ad ac iniɣ min xseɣ….ina ayi min tarezzud di tudart a?” Inna as Qasem: “waxxa ini min texsed, kenniw tessawařem aṭṭas war iǧi amecnaw neccin, imiɣisen”

Mimun yarezzu ad akides yawi Qasem ɣar Wejda, dini i iḍaffar tiɣuri nnes. Zzayes ad issen Qasen mliḥ, zzayes ad tt issidef ɣar seppitar. Mimun yuyur ɣar Wejda, ijja Qasem di Nnadur. Ruḥen wussan usin-d, iweṣṣa ijj n umeddukeř nnes ḥuma ad tt id ismun akides di řkar. Ameddukeř n Mimun řa netta tuɣa iqqas cwayt n tubbuheřya di temẓi nnes. Ƴar ijj n tuffut, isřa Mimun i wesqarqeb di tewwart, ikkar, yarzem tawwart, d Qasem ad yadef, ameddukeř nnes ɣar deffar itmetta s ddeḥḥacet. Řexxu war issin ḥed wi iǧan d miɣis zeg wenni iǧan d abuhaři.

Taddart nni temɣar, tuɣa teggen dayes timeɣriwin, dayes swadday d sennej. Ixxamen d imeqqranen ad aysen tirared tcamma. Iwa ař ami ccin swin, ikkar Mimun inna as i Qasem: “kkes xak arruḍ nni, adef ɣar tmeṭhart, sekk xak aman, nec ad raḥeɣ ad ac d arzuɣ min ɣa tyarḍed.” Qasem war issin ad yini lla, itegg array. Yudef ad issird, Mimun yudef ɣar wexxam ad yarzu x warruḍ. Tuɣa din ijj n umas n Mimun izeddeɣ akidsen di taddart nni, issaɣ řebda arruḍ icnan. Yudef as ɣar wexxam, yisi-d arruḍ i das yenna yexf nnes uca iqqim di řemraḥ itraja. Ssenni iffeɣ-d Qasem zi dduc, waw waw, war iǧi wi i tt ɣa isbedden s řefraḥet. Inna netta aqa zeg wami tuɣa tt d asimi war msagaren waman aked arrimet nnes, illa mařa imenɛ itt wenzar aked webrid n Farxana. Deg wussan n zic, tuɣa ttawy itt yemmas akides ɣar yeɣzar, xmi tkemmař  zeg uṣebben n yeḥrucen,  trucca tt s arreɣwet iceṭṭen….

Issidef itt Mimun ɣar wexxam, issyareḍ as arruḍ, imceḍ as, igga as ‘Walkman’ di jjib, ifiřan uyřen ɣar imezzuɣen, sinta dayes iɣennijen n Western i tuɣa  itwaggen di lfilm n “for a few dollars more”. Qasem aqa tt deg ijj n tudart ɛemmars war t yurji. Wenni i tt ɣa iẓaren, itřaɣa as: d Belmondo!

Mimun ixzar di tseɛɛet, uca ibda itmenɣa aked yexf nnes, itmeɣmuɣ… řhiɣ aked Belmondo ttuɣ tiɣuri…..igga Belmondo x uɣesdis uca imneɛ abrid ɣar ljamiɛa. Belmondo isřa min itwannan maca war isssin mani i tt ssuggaren; itɣiř as ad raḥen ɣar ca n tḥanent n dcar. Wenni i ten ɣa iẓaren gguren x tma n yebriden, ad as tɣiř d Belmondo i iteggen tagřanzect di ljamiɣɛa, war iǧi d Mimun.

Iwḍen, maca imunas řebda uyřen, tɣiman d amarwas. Řexxu memmec ɣa yegg Mimun ad issidef Belmonde ɣar tneɣrit (lqism)? Mařa yudef Mimun d amezwaru, Belmondo ad yejj tawwart ɣar deffar tarzem, mařa yudef Belmondo d amezwaru, war issin mani ɣa yeqqim!! Tuff teqqen. Tuɣa ɣarsen ijj n umyseřmad zi Irlanda, war d as tfehmed ař ɣa tcacured s tidi arni-d xas tidi n Belmondo….ktar mařa inna as yexf nnes ad yegg ca n tubbuheřya.

Mimun ixarreṣ ad yadef d amezwar, min igga Yakuc d wenni netta. Tuɣa iggʷed ad iraḥ ad iqqim di tmurt niɣ zzat i wseřmad nni, ad t id yarni. Am nni nnit, yudef Mimun d amezwar, Belmondo ɣar deffar, maca tawwart teqqim tarzem….Issijje-d umseřmad sennej i nwaḍar, itwařa tawwart tarzem, Belmondo aqa war d yarri řexbar uca inna: “I see some strange faces today!!” Iqqim Mimun jar ineřmaden, Belmondo zzates. Tuɣa din ijj n wemcum zeg wanwař iqqim ɣar deffar, ibda ijebbe-d Belmondo, Belmondo igeɛgeɛ, iḍeḥḥec. Ikkar Mimun ikkes-d ijj n ukemmic n tefray, d ijj n yemru (stilu), issars iten zzat i Belmondo uca inna as: “ No te muevas por favor, escribir aquí tu historia sin discusión, no hablan, no te rías, de lo contrario nos llevaría tanto al hospital psiquiátrico.” Xenni am cwarti nsen, tiseɛɛet tugi ad tenhezz zeg wemcan nnes, tegga amecnaw ticři n tseɛɛat deg wussan n uẓummi.

Ffɣen ɣar wazzay ameqqran. Ikkes-d Belmondo tifray nni i di yura, uca igga as tent i Mimun deg ufus. Iqqim Mimun ɣar tmurt uca ibda iqqar: “Ssibba i zi dewřeɣ d abuhaři….aqa d yemma. Tuɣa tteʷgg aɣrum s uqennin, tticc ayi ad cceɣ, kkareɣ nec cciɣ ijj n uqarid n peseta ḥuma ad d ssehwiɣ asecci nni…..” Mimun indem umi iɣra yawařen nni, indem ɛawed umi war iɣri tamesnafsect (psychologie) ḥuma ad ifhem i min yexs ad yini Belmondo.

X iḍaren, zi ljamiɣa ař tamdint nihni gguren, ijj war issiweř ɣar wenneɣni. Ař ami ɣebban asari di tsusmiwin, inna as Belmondo i Mimun: “Mi cek yuɣin? aqa war akidi tessiwiřed.” Was xas yarri Mimun. War yufi min d as ɣa yini. Aseqsi nni yusas-d idqeř ismuqqeř, twarrit xas …tɣima řebda tekkuṭṭef , war tt ssjiwin.

Issidef řmeftaḥ di tewwart, yarzem, udfen. Mimun icem-cem ařřiḥet n ca n macca tuɣa tceṭṭ zeg iḍennaḍ uca iruḥ issiɣ as timessi. Ař ami ccin, swin, inna as Mimun i Belmondo: kkar, kkar ad cek awyeɣ – deg wemcan inu- ɣar ijj n taddart n….. mařa neqqim neddukkeř, war ntif wi i xaneɣ ɣa ifajan. Mimun tuɣa issen ijj n firmiru zi Nnadur ixeddem di deppitar n imiɣisen x webrid n lazari. Xeccen ɣar tewwart tameqqrant, Mimun isseqsa x firmiru nni maca yufa war iǧi. Ssenni inna asen min ɣar d-usin, uca issidef iten uɛessas ɣar ijj n wazzay jar řeḥyuḍ. Rajan, rajan ař ami d xasen řaɣan. Udfen, qqimen, xzaren deg waywya, uca inna asen weḍbib: “Man wen zzaywem iheřcen?”. Uřa d ijj i ma yexs ad ssiweř. Cwayt, uca ibda Mimun itɛawad as i weḍbib, Belmondo iḥesseb iḍewḍan….

Aḍbib yugi, inna as i Mimun: “illa mařa iwyen aneɣ tt id ijardamiyyen, i nzemmar ad as negg dwa niɣ třisinti…”. Mimun war iqbiř ca awař nni. Inna as i weḍbib: “Cek d aḍbib niɣ..min teɛnid? Wanita aqa zi tmurt inu, war xseɣ ca ad ẓarreɣ itmendar deg ibriden, xseɣ ad yeggenfa. Aḍbib nni, s uxeyyeq, ibda issawař s ca n wawařen n taɛrabt tarrez, yuca akides Mimun illa war iǧi ca d aɣarbi. D manaya i tuɣa i xef yarezzu Mimun zeg umezwar. Uca ibda-d akides s Tmaziɣt, aḍbib igga yazeǧif di tmurt, Belmondo, aqa war d-yarri řexbar. Inn as Mimun: ‘iwdan a twařid gguren d iɛaryanen deg ibriden, tetten afraḍ i iceṭṭen, teṭṭṣen x ucař d yeẓra, mařa heřcen war daysen yarezzu ḥed, mara ǧuzen, war tifen wi i ten ɣa isseccen. Mařa yina xeřqen-d ḥuma ad asen imsar manaya, war iǧi ca řmewt nsen ḥsen zi tudart nsen? Inna as weḍbib i Mimun: “ Seř, ad yeqqim, maca ixeṣṣ ad as tejjed tinɛacin i tnaya.” Mimun tuɣa ɣares ijj n arebɛin duru di jjib, issars it sennej i ṭṭabřa, waxxa tuɣa war das iwti ca řeḥsab i manaya. Isserḥem-d weḍbib řkusi ɣar Belmondo uca ibda itseqsa:

Mamec i dac qqaren?

Ma ttetted ca mliḥ?

Ma itekk xak yiḍes ɣar tmeddit?

Ma tfaqid mliḥ?

Ma ttekkared-d txeyyeqed s uɣeẓẓi, niɣ tekkared-d tfarḥed am uɛelluc dayek mezri?

Ma tezzunfuḍed cwayt?

Tessawared aked ḥed xmi ttiřid weḥdec? ……..

Ikkes-d weḍbib ijj n tewriqt, yura dayes: ‘Ass i di d-yudef Belmondo ɣar seppitar, d yisem n umeddukeř nnes i tt i d-yiwyen,  d wemcan mani izeddeɣ, uca inna as i Mimun: “řexxu, ruḥ ad tuyured, tiwecca mařa texsed dweř-d ɣares.” Mimun yuca akes ixf nnes ifsus, amnus i tuɣa dayes ikkes.

Řuḥen wussan usin-d inneɣni. Belmondo ikka ca n wussan di seppitar,  ssenni idweř ɣar Nnadur. War issin ḥed min imsaren. Ař ami d ijj n wass, isřa Mimun i wesqarqeb di tewwart n taddart. Yarzem tawwart, itwařa Belmondo s imant nnes. Qqimen imeddukař nnes arezmen aqemmum, mammec igga yuse-d weḥdes di řkar zi Nnadur ař wejda! Ussan n ljamiɛa gur ad qḍan. Belmondi izdeɣ s waman d tfawt. Tuɣa akidsen din ijj war das iɛjib ca řḥar. Inna asen: ma issekk ayi d baba ad ɣareɣ niɣ ad ssezdɣeɣ ibuhařiyyen, wanita zi dcar n Belmondo, inneɣni marra zi Arrif, ayt Said, Midar, Buyafar….

Yiweḍ-d ijj n wakud, marra wi i ɣa iǧa ca n řmeṣruf iqḍa. Kuzina war dayes teqqim illa tmeǧaḥt. Uca qqimen xezzaren deg wayawya. Ikkar Mimun, yura ict n tewriqt s taɛrabt, ict s tegřanzect; igga daysent aqa: “Nec heřceɣ, war ɣari ḥed di ddenya ya, xseɣ ad ssɣeɣ dwa, war dayi iwci Arebbi ca, tettareɣ zzaywem ad ayi tɛawnem”. uca inna as i Belmondo: “ uyur x řeqhawi, seccen tiwriqin a i yewdan, tegged tinɛacin i dac ɣa wcen di jjib, ɣarek ah.”

Belmondo, iqqar wah waha. Ƴar tmeddit, idweř-d Belmondo ɣar taddart, řejbub curen s tmenyat, ibda Mimun iḥesseb, inneɣni trajan min ɣa yegg s marra agřa nni. Kkaren, Mimun d Belmondo ksin akidsen ict n weqrab n wari, ruḥen ɣar marché couvert, ccuren-d aqrab nni s…d řxuḍart, d ijj n uyaẓiḍ, mmuneswen x weɛrur n Belmondo.

Vind ons ook op :

Geef een antwoord