Aɣewweɣ n imeḥḍaren

             Aɣewweɣ n imeḥḍaren       -Wis 2

 Aɣewweɣ ixarref, taǧest tendeř, urar iqḍa maca ibeɛɛac ɛad aqa yen farnen imeḥḍaren zi tudrin, zi řeqhawi, zeg ibriden. Wenni i ɣa ɛecqen ad t ksin, ad t xemřen. Ameḥḍar nni issens di texxamt jar wamẓiwen, ifaq-d x tɣuyyit, yarzem tiṭṭawin nnes itwařa ijj isɣuyyu, itekkʷar, arriḥet n crab tticc-d zzayes, tiɣmas war ǧint…ixzar umeḥḍar deg inni i das d inḍen yufa netta i daysen d  ameẓyan. Ikkes tisira, arriḥet n yiřef.. ya lullu…!! issummet tisira, uca iqqim ixezzar deg iɣembab n yewdan….ssenni isřa i ca n řatar ɣar tewwart. Tiwwura nitnti nnurezment, netta itwařa 13 n imeḥḍaren ssidfen ten-d axmi d ssidfen iḥuriyyen ɣar řgurnet, řexxu urar itraḥ itemɣar.

Zeg iḍennaḍ war iqqis aɣrum, ɛad war issin ma ticcen aɣrum di řeḥbes niɣ ticcen ca nneɣni. Igarruten zeryen tadfen d zi řkazi, maca aɣrum, ad d yawi Yakuc. Ǧiřet nni tekka teɛdu, iṭṭeṣ, ifaq-d am netta am uneḥbus, itraḥ itnama, issawař aked yewdan, tseqsan t x umuntif nnes, iqqim illa ad ikkes tiɣmas, ad idweř amecnaw nihni,  ad ibeddeř abrid n tudart. Marra ifhem asen, maca nihni ijj war d as ifhim. Ca n twařatin war d as tesřin min i d asen iqqar, ijj yudef řeḥbes x tɛejjact, ijj inɣa, ijj iswa yaṭṭas. Ameḥḍar netta yudef x weẓru!! Tuɣa qqaren as wanita yarezzu ad aneɣ d-ijbed, ad npasar labiḍa nneɣ jar řeḥyuḍ. Maca nican, tuɣa din ijj imɣar, d imseɣ, d azirar, igga aseřham d abarcan, itekkʷar di řmexzen, war iǧi wi ɣares ɣa issiwřen. Ijj nneɣni, tuɣa t akidsen din, qqaren as Ḥasan, tɛawaden babas iǧa iɣareq s wagřa, nnan aqa d babas i t issidfen i řeḥbes, niɣ amecnaw mammec qqaren ṣḥab trabandu: “d babas i xafes idebbaren.” Wanita tuɣa war itejji babas ad iṭṭeṣ, netta ad igg azeǧif x tsunta d Ḥasan ad igeɛɛed x tzeqqa itedden s min ɣares di tmijja. Babas yuḥeř yuzzeř ɣar imrabḍen, kuř ijj min i  das iqqar dayes, ijj iqqar as aqa ewtin t inni n wadu tmurt x waman, inneɣni nnan as aqa  tesbuhery it tɣuri, iḥfeḍ amawař n taɛraft uca iřeqf it min i t iřeqfen.

Tuɣa akidsen din ɛawed ijj zeg wami d-yudef ɣar texxamt, netta ɣares ijj n wawař x yiřes: “ a b a r m a y i – a s i d i”. Ameḥḍar nni ɛemmars war isři awař a, ař ami d-iffeɣ zi texxamt, isseqsa iwdan xenni i d as nnan min i yexs ad yini wawař nni. Wanita tɛawaden xafes iruḥ ad iseɣ tisira zi ssuq aqdim n Nador, iqqim ad iqeǧeb ict n tyuya, nihni akides d bedden ibeɛɛac uca ḥarten xafes netta d bab n tḥanet. Ɛemmaren recwaɣeḍ, ggin daysen aqa “ibeṭṭa taḥcict di ssuq.”

Tuɣa din ijj nneɣni di řeḥbes tɛawaden xafes, nnan  aqa tuɣa t d amesnaw imɣar, xmi itxeyyaq řa netta itekkʷar řmexzen, ijjuǧ dayes řmexzen, assa tiwecca, iḍfar it, iẓri t itraḥ ɣar parada itbedda ak ict n temɣart, tamɣart a tuɣa tessen mammec i ɣa tezzenz aɣrum, tɣima ɣar tmurt, tkessi abeḥrur nnes deg ujenna, teqqar: “a wenni iḥman!!!” Amesnaw nni tuɣa iteɛjib as marka nni weɣrum, ijj n wass iraja tamɣart nni ař ami tezzenz aɣrum nnes, truḥ akides ɣar taddart, kkin x ugezzar, sɣin aysum, uca geɛden ɣar publaw. Tiweḍ-d ǧiřet, uca wḍan-d xafes ibeɛɛac, ssenni isin t id ɣar řeḥbes….qaɛ yina ggin min xef, i wmeḥḍar min igga?? Iwta řmexzen s weẓru? maɣar aẓru yus as d drus?

Isřa ɛawed aqa aṭṭas n imeḥḍaren yugi řmexzen ad asen yegg ttesriḥ. Tɛawaden x ijj n umeḥḍar ittar ttesriḥ ḥuma ad inɛarq ɣar lxarij s minzi tuɣa tgeɛɛed as tɣuri ɣar uzeǧif; arrin d xafes nnan as: “řmexzen war izemmar ad ac iwc ttesriḥ s minzi aqa tuɣa tḥejjared řmexzen…s weẓru zi raggʷaj.”  Ameḥḍar nni isřa i marra min itwannan, marra min ɛawaden ineḥbas. Marra min itwannan izemmar akides d iffeɣ tiwecca farwicca, maca  ař řexxu i yessen aqa ad tenɣed uřa tḥejjared řmexzen, zi raggʷaj niɣ zi řadas. Maca řexxu min imsaren aqa imsar.

Ƴar ijj n uɛecci, řaɣan-d x imeḥḍaren, ijj warni i yijj, řaɣan-d uřa x umeḥḍar nni, uca iwyen t ɣar ijj n texxamt nneɣni tursuḍ, teggen dayes inni inɣin. Ak wadaf, itwařa ca n imeḥḍaren, yufa ca zzayesen zi dcar.  Yudef-d xafsen ijj n ubeɛɛuc igga am řhaycet; iřaɣa-d amezwar x umeḥḍar nni, inneɣni qqimen. Yiwy it ɣar ijj n wexxam, isɣim it di tmurt, munen-d xafes axmi d-munen  x Carlos. Nnan as ad aneɣ tinid min imsaren. Ad aneɣ tinid min iɛna uzeǧif ameqqran, ssenni ad ac narxu… maca…mařa tugid ad ac nessuf iḍaren. Mařa war daneɣ tumined ad cek nawi ad tẓared s tiṭṭawin nnec. Ssidfent ɣar ijj n texxamt nneɣni ḥuma ad iẓar s tiṭṭawin nnes mammec i dasen teggen i yewdan s ukeccuḍ….netta yudef, itwařa imeḥḍaren nneɣni, ḥed isɣuyyu, ḥed itru, ḥed isqar war issiwiř, ixzar asen ɣar iḍaren, marra uffen, nnuqben s ukeccuḍ. Imeḥḍaren nni din yufa aṭṭas tuɣa twassnen, ca tuɣa carran marra, ca zi dcar, ca tuɣa qqaren marra. Maca ɣir yudef xafsen umeḥḍar nni, waxxa yuff iten am nni sɣuyyun, uř nnes d wuř nsen nnurezmen, inna deg uř nnes: “ad tecna ac a Yakuc ameqqran, zixenta war ǧiɣ ca weḥdi! ameḥḍar nni igga ixf nnes war issin ḥed, ař ami iẓra min xafsen ikkin, ssufɣen t id ssenni, arrin t ɣar wemcan nnes, ijj n ubeɛɛuc ikkes-d ijj n ugarru, ass amezwaru i ɣa issen ddexxan. Mři i das iwca arhaj ad taff d wenni netta. Kuř ijj min ixarreṣ. Abeɛɛuc nni i das iwcin garru yexs ad t iseɣ ḥuma ad issiweř ad yini min igga, d min iẓra! Ameḥḍar nni inwa mařa ikeyyef ad d-yarr řbař nnes ad issen min i ɣa yini. Ijj n ubeɛɛuc nneɣni ibda itari isem nnes, min itegg, manis netta, d..d..d.

S ugarru nni iswa, itebbet ixf nnes, igga ad iḍfar ijj n tebrit, mara yexs ad iffeɣ zi tewwart tameqqrant, min ɣa yini řexxu ixeṣṣ ad as iɛawed tiwecca farwicca, aqa ussan d iziraren…” Ameḥḍar idweř as uzeǧif itfewwar, …mařa nniɣ asen aqa “arziɣ ijj n ṭṭumubin, ad ayi inin aqa tarzid tnayen, mařa nniɣ asen aqa marzeɣ i yijj n ssimi, ad ayi inin tmarzed i ɛecra”….uca řuḥ xafes am nni…am itxarreṣ di min i ɣa yini, ixzar ɣar ufus nnes yufa garru nni iqḍa. war issin mammec igga iswi t, ixzar-d dayes ijj n ubeɛɛuc inna as: “řexxu, ini aneɣ min imsaren, d mayemmi teggid manaya? Ibda umeḥḍar issawař akides, s ict n taɛraft tarrez marra, war iqqar ḥuma ifehmas ubeɛɛuc nni, ufin am nni ksin-d ijj n tewriqt teccur s tira uca bdan qqaren d xafes: marra min igga d manis ikka, d wi t iẓrin. Ameḥḍar nni igga ixf nnes axmi war issin min imsaren di temzida n lkendi, d mayemmi i t menɛen, ufin war issiwiř sseɛdunt ɣar texxamt nneɣni, ksen as arruḍ, tisira, tuɣa din ijj n tefřewt d tazirart, ssudsen t  xafes, ggin as akettan x tiṭṭawin ḥuma war itwiři wi  t iccaten, itaca  teggen xafes ca n txuncay , ssenni carfen t s temrirt, ḥuma mařa iqsas weɛmud, ad taff war izemmar ad innuḥmez, řextu akeccuḍ ibda, tiyyita teqqsent, ameḥḍar netta ɛad imneɛ deg wecbar. Ssenni yuca aked ijj yudef-d, ameḥḍar war issin min itemsaran, niɣ ař meřmi ɣa bedden, niɣ….ad tejjen…war iǧi ad yareʷggeḥ, ad tejjen war t cciten…tuɣa ggur ad as ibedd nnefs, řexxu řexmin ad innuri, tkebban as aman deg uqemmum, aman n buxraru….mařa yarra nnefs ad isu yaman…mařa war yarri nnefs ad ssin yekk  d abrid… Iswa cwayt n waman n buxraru, yarra cwayt n nnefs …cwayt uca isřa i tewwart teqqen, ḥed iffeɣ, war itiři ɣir d wenni umi qqaren Lḥerraq,…nnan as: “meřmmi mma texsed ad tessiwřed, ksi afus nnec deg ujenna, nnan as ɛawed “mayemmi qaaɣ tamara ya, siweř mařa texsed ad isqar weɛmud.” Nnan as “siweř, siweř, d ccek i yarzin ṭṭumubin, d ccek i yewtin abeccuc s tlajurt, d ccek, d ccek…” inna asen “řexxu ad awem iniɣ tidett, nican tidett… aṭṭas n tidett.” Netta iteffez awař, issen illa mařa inna asen aqa inɣa curdu, ad as inin wenni ɣa inɣen curdu ad ineɣ ura d abeɛɛuc, wenni i ɣa yenɣen abeɛɛuc ad ineɣ ura d L…L..m…??.ufin t itadef iteffeɣ deg wawař, uca bdan ccaten dayes, ḥed iqqim as x uɛeddis, ḥed itfarraɣ xafes aman, maca řexxu iḍaren nnes ufřen, uffen, war daysen itqarri weɛmud.

Iqḍa weɛmud,  inni tuɣa iccaten aqa fɣen, yudef- d wenni tuɣa i d as iwcin garru, ikkes xafes takettant x tiṭṭawin, inna as: “eeeh wtin cek tarwa n nneḥram!?.” Yiwyi t ɣar ict n texxamt nneɣni, isɣim it, iwc as ijj n ugarru nneɣni, issehwa t ɣar swadday, inya di ṭṭumubin, arrin t ɣar temcant nnes tamezwarut. Umi ixec ɣar řeḥbes, yufa din imeḥḍaren nni iẓra di lapiji. Ɛawden i wayawya min i xafsen ikkin, aɛmud, takettant x tiṭṭawin, aman n buxraru….

Taxxamt nni tuɣa teccur, iwdan settfen am iseřman, ɣar wenni …inɣin tamɣart nnes, wenni tuɣa iznuzan arhajj, u ggin amecnaw amẓiwen jar imeḥḍaren imeẓyanen. Waxxa am nni ameḥḍar nni dewřen-d dayes idammen. S minzi řextu itett, iteṭṭeṣ, idweř zzaysen. Tiwecca nnes, zic usin d ɣarsen ibeɛɛac , bdan třaɣan-d xafsen, s wasmawen, imeḥḍaren marra řaɣan-d xafsen netta ameḥḍar nni war xafes d-řaɣan!!! Qqimen ineḥbas nneɣni xezzaren dayes, ameḥḍar nni yuca belli  xsen ad as inin: “min teggid cek nihni war teggin.” Aqa war ikemmeř axarreṣ nnes isřa isem nnes, řaɣan-d xafes. Dewřen-d dayes idammen. Netta ameḥḍar nni tɣir as řaɣan-d xafesen ad fɣen..qaɛ qaɛ… ɣar taddart; zixenta iwyen ten ad ccen aɛmud ɛawed.

Amnus imɣar, iḍennaḍ sḍuqqzen as iḍaren, i ass a min das ɣa ggen. Ař ami xeccen ɣar lapiji, ssidfen ten ɣar ict n  texxamt teccur s tɛejjact d taǧest. Yudef-d xafsen ijj n buɛeddis qqaren as ‘amsecmeḍ’, inna asen s taɛraft: ya lleh dxel! Ameḥḍar nni igga taryast inna as: “ya lleh xrejt men temma, wac ka tderbu juj xeṭraṭ f nhar?” War issin ḥed manis d ikka wawař nni, innufseř-d i cciṭan. Umi isřa ubeɛɛuc nni am nni idweř ijja ameḥḍar nni aked yinni iccin aɛemud, inni war iccin ca qqimen trajan nnubet nsen.

Ass aneggaru, yudef-d ijj n mmis n weydi, ibda issaggʷad iten, inna sen wenni yexsen ad yeffeɣ zi řḥbes izemmar ad yeffeɣ, maca, ixeṣṣ ad yeffeɣ d aqeddid. Wenni war ixsen manaya, ad iqqim. Ameḥḍar nni tɣiř as s tidett s minzi abeɛɛuc nni inna asen awař nni uca iffeɣ. Ař ami d tameddit, ass n 1/11/1978, yudef-d xafsen ijj n ubeɛɛuc inna asen: “imeḥḍaren marra ad fɣen, ..uh…qqnen tisira, ameḥḍar nni war ixzar ammu uřa d wammu, imneɛ abrid nican ɣar taddart mani tuɣa izeddeɣ di tendint. Acewwaf iknanneḍ, icemmez, ticcin, injan, yuca aked ixf nnes, umi d icuq jar ibriden, ad as tinid igga amecnaw barbu n tendint, yiweḍ ɣar taddart iruḥ nican ɣar waman. Am issirid azeǧif nnes…d tewwart tebda ttnehezza….issij zi řkazi, ma arezzun xafes niɣ? Itwařa ijj n waryaz iqqar as hwa-d. ad cek ssiwḍeɣ ɣar dcar. Inna as umeḥḍar nni: “nec war cek ssineɣ, war ssa teffɣeɣ zi taddart….” Inna as waryaz nni: “aqa nec d babas n řmustfa….tuɣa kenniw marra  di řeḥbes”, inna as umeḥḍar nni: “nniɣ ac aqa nec war ssineɣ ḥed!”. Ssenni idweř waryaz nni ɣar ṭṭumubin, issufeɣ-d mmis…..dewřen-d ɣar taddart mani iǧa umeḥḍar nni, řaɣan….issij d xafsen ….netta iẓra mmis n waryaz nni…uca iffeɣ-d ɣarsen s tazřa…ssiwḍen t ař taddart, ijj n wawař war t inu aked webrid.

Umi i xeccen, tuɣa d tameddit. Yudef ɣar taddart, kuř ijj min i das iqqar, ssenni ggin as min i ɣa yecc, řexxu rwacun imun, marra tfarḥ. Ƴar uneggar, iruḥ ɣar wexxam nnes, yudef di tassut, igga yiḍeṣ n txancet. Ƴar tuffut, ifaq-d, issij ɣar barra, iɣzar n dcar iḥmeř, ass ignu, yisi tiṭṭawin nnes ɣar ujenna uca ibda itxarreṣ di temzida, di texxamt, di řmexzen, ssenni uca inna deg uř nnes:

“ Min ɣa teqqim tudart ɛaad teǧa, taryazt ixeṣṣ ad teqqim řebda teddar, s weẓru, s uɣewweɣ, s minzi mma.”

Sijj x “uɣewweɣ n imeḥḍaren”wiss ijj (première partie)!

Vind ons ook op :

Geef een antwoord