Aɣewweɣ n imeḥḍaren

 -Wis ijj

Di 27-10-1978, ass n jjemɛa, ameḥḍar iksi iḍaren nnes ad iraḥ ɣar temzida n Lkindi am war issin ma ad iraḥ ad iɣar, niɣ ad iraḥ ad xafes ɣaren -inni n walu. Netta igga deg uzeǧif nnes mařa iruḥ yiggʷejj, ad iraḥ ad yirar tcamma aked imeddukař nnes warni i temzida. Ƴar 8:30 n tuffut tuɣa t din. Axmi i d ayes txezzared, igga tisira n tcamma deg weqrab, iqqen tcaneklat. Mři qaɛ issen min i ɣa imsaren nican, ad yiři abeɛda iccur aqrab s yeẓra! aqrab n řɛeskar yarbu x weɛrur, min umi i ɣa infeɛ mařa war t iccur s weẓru?

Aked uxecci ɣar temzida n Lkindi, ixzar ammu d wammu, yufa ibeddeř xafes rḥař. Tamzida tedweř d akwartiř n lqecla. Ijj itadef deg wenneɣni, iqqim itxarreṣ di min itemsaran, d min ɣa imsaren ssa d tsawent? Drus n imeḥḍaren i tuɣa issnen aqa assa d ass n uɣewweɣ. Ca n imeḥḍaren tuɣa řebten, maca tuɣa qedden. Azyen n tseɛɛet, ɛad war teɛdu, ař ami yuca umeḥḍar nni aked ixf nnes itekkes tcaneklat, iteqqen tisira; ikke-d xafes ijj n umeddukeř nnes inna as: “Ziyyar mseqqem tisira aqa ad tiři tazřa..ssa d tsawent. Ameḥḍar tuɣa iggʷejj drus x yiyyar mani ɣa tummuɣ.  Min ɣa imsaren? Min ɣa imsaren řexxu?…ammu i tuɣa iqqar deg uř nnes….iggur ɣar zzat issawař aked ixf nnes… “Nec iymiɣ di tmurt n wedrar, aẓru  nnumeɣ akides zi temẓi inu, ssneɣ as, tuɣa ntegg zzayes llah-yhennik x yebriden……”

Řmexzen tuɣa ɣares tizwijin d ikeccuḍen; ameḥḍar tuɣa ɣares iẓra d weqrab yexwa. Řmexzen tuɣa iwsar maca immuzzar; ameḥdar tuɣa ɛad ɣares 17 n iseggʷusa, maca dayes taryazt. Ssenni ibda weẓru itraḥ itas-d, tɣuyyit, tiřiwřiwin, tarewřa, tuɣa din ijj n wemẓaybi iḥekkem di temzida n Lkindi, war ijji yijj war t iwti; mařa teggid ssarwař d azirar, ad ac yini qess it, mařa d aquḍaḍ, ad ac yini beddeř it. Imeḥḍaren bdan ssekkan as aẓru i wmẓaybi nni maca ttun řmexzen; ssimi aqa itraja aten di barra, urar ixeddem ɣar daxeř.

Sřan belli ssimi aqa t di barra, uca mmuǧɣen-d imeḥḍaren ɣar wazzay. Fɣen-d d ahimur ufin manayenni drus…nihni aṭṭas idsen, ḥed iwta, ḥed war yiwiḍ ad issiweḍ ticti, uca uyur ad tɣebbid afurrej, ssimi semḥen di ṭṭumubinat nsen zzat i tewwart n temzida n Lkindi, semḥen di tcuccay nsen, wenni tuɣa war iẓrin ticuccay n řmexzen, uran asen wussan, dewřen tiraren zzaysent tcamma. Ɛdun wussan, mẓarent tcuccay nni ɣar ifeǧaḥen d imeḥḍaren deg wedrar n publaw deg Wezɣenɣan. Ṭṭumubinat nni i di semḥen zzat i temzida, war daysent iqqim min ɣa inefɛen. Ameḥdar nni war ijji ca n buqebbar war das issekk iẓra. Ijj warni wenneɣni. Iccat, itazzeř, yuca aked manayenni iredd, icna. Ijj n taddart tuɣa tbenna zzat i temzida n Lkindi, arewřen din ijj n tnayen n tarwa n …(ḥ…q…z…) řmexzen, uca ṭṭfen asen imeḥḍaren s weẓru; ijj zeg ayt n taddart tuɣa t din, iqabeř ibennayen, issijj-d zi tzeqqa, itettar zeg imeḥdaren ad sbedden aẓru. Maca imeḥdaren ugin, qqaren as: “tamezwar sufeɣ-d ssimi nni ɣar barra”. Am nni i yejja umeḥdar nni bab n taddart itmenɣa řa netta aked ssimi, iqqar asen: “ffɣem ayi zi taddart inu, ma iǧa ca n řmexzen itrakkʷar….”

Ameḥḍar nni immuṭṭi ɣar ijj n temcant nneɣni s minzi isřa aqa řmexzen yarni-d ssimi d ca n icekkamen nneɣni tuɣa tiraren tcamma aked kippu n lhilal. Tuɣa igga ɛawed ad iraḥ ɣar temzidawin nneɣni ḥuma ad imun uxarreṣ n uɣewweɣ. Munen imeḥḍaren deg wazzay ameqqran zzat i temzida n Lkindi. Inya ijj zzaysen x ijj n ṭṭumubin tsiqsiq, inna asen i imeddukař nnes aqa: “ixeṣṣ aneɣ ad nemmuṭṭi ɣar temzidawin nneɣni, ad nekk x ɛebddekrim, ad neɛdu ɣar ccarif, aqa mařa neqqim da s drus idneɣ ad aneɣ ccen yiṭan n řmexzen immuzzaren….” Qa war ikemmeř awař nnes ař ami twařan abrid i d-itawyen ɣar temzida n Lkindi iḥmeř-d s ayt iqebbaren. Maca waxxa am nni, uřa d ijj zeg imeḥḍaren war yarwiř niɣ immuṭṭi zeg wemcan nnes, uř nsen tuɣa iccur. Ad nini uř nsen war iccur, i mayemmi i ɣa yarewřen? Aqa ɣir wenni i d-ikkin zeg wedrar, řkebdani, tanut n aremman, temsaman…aneyyec s weẓru ad as tinid ɣrin xafes di temzida yuɛřan!

Ameḥḍar nni  umi i yufa aẓru igga iɛurrac x yebriden, idweř war ɣares tuddint n wakud  ad ixzar ammu d wammu ař ami yufa ixf nnes di texxamt, ɣares ijj n weqrab deg ufus iccur s yeẓra!  Netta tuɣa innum di tmurt nnes itḥejjar iṭan, itazzeř xafsen, issewc aten i dmani ař ami yufa ixf nnes itḥejjar řmexzen. Ibda ijj n ubeɛɛuc di kumisariya n Nador issawař akides s ca n wawařen n taɛraft n isemɣan: “uh..uh..ya min ɣarek d igguren?…netta ameḥḍar nni marra min issen deg wazzay n řeḥbes, issen trisinti. Ssidfen t ɣar ijj n texxamt d tameẓyant, yufa din tnayen n ibeɛɛac s warruḍ. Inna as ijj zzayen: “qqim, iruḥ ad iqqim”, ssenni inna as wenneɣni: “udem n uɣimi, bedd..ddin d…” Ixzar umeḥḍar nni ɣar deffar itwařa ijj n ufiřu d amemřař, iffeɣ-d zi řḥid! Inna as ixf nnes: “d tanita d trisinti nni xef sřiɣ. Yina i dayi iqqaren qim, bedd, xsen ad ayi ggen trisinti. Xenni tuɣa din ijj n ubeɛɛuc ɣares udem amxi i  t tewta munqaḍa n Meɛnan. Tuɣa din ijj n tisit tuyeř di řḥid, tarrez marra, dayes i yeẓra ixf nnes, acewwaf iknanneḍ, yuři xafes ucar s tamara n tazřiwin; tisira n tcamma drint s tɛejjajt,  yarra nnefs yuǧeɣ….uca igga ixf nnes axmi ixeyyeq…..inna asen: “řextu ma ad qqimeɣ…niɣ ad beddeɣ?” Qa war isseɣři yawař nnes, yudef-d xafsen ijj n ubeɛɛuc nneɣni tuɣa t di taddart n imehřac; ɣares ijj n tkettant x uzeǧif, netta indar tiṭṭawin nnes deg umeḥḍar nni uca inna as: “ d ccek i dayi iggin ammu s tlajurt…zzat i temzida …..aǧinna….” Ameḥdar issen, iẓra, ixedm it s ifassen nnes, maca war das tɣiř ca amya i ɣa tyura. Iqqim isqar, war xafes yarri, s minzi issen illa mařa issiweř, yurw it id, u waxxa yexs ad yini ca n wawař icna war izemmar minzi deg useggʷas nni i yebda ad iřmed iřes nsen, iřes n tmurt tuɣa xsen ad t netyen. Ameḥḍar, řextu war iqqim, war ibedd, marra manaya war das yarzi azeǧif, maca war issin min d igguren ɣar zzat! War dayes yurzu ḥed, iggʷed ad t ksin ɣar ca n tmurt nneɣni….d manaya i tuɣa itesřa ɣar yewdan.

Yiweḍ-d wezyen n wass n jjemɛa, yus-d ɣares ijj n ubeɛɛuc ḥuma ad t inedh ɣar texxamt, am iggur, netta igga iḍaren nnes x tnebdat tamezwarut, itwařa imeḥḍaren nneɣni, settfen ɣar ijj n řḥid; mmendarent tiṭṭawin nnes deg ijj n umeḥḍar tuɣa issen it.   Issfarn-d ɣares, yarra xafes umeḥḍar s tiṭṭawin, uca itwařa ijj n ssimi issidef dayes taɣɣact deg weɛruř, yarza dayes taḍeḥḥact. Ameḥḍar nni waxxa iẓra timegga nni, maca innurzem wuř nnes s minzi yuca illa war iǧi ca weḥdes di tharhart. Řexxu azyen n tigʷdi tekka teɛdu, maca iqqim wezyen nneɣni.

 Wayyaw min i ɣares d igguren?

Iwyen t ɣar texxamt, maca war t ggin ca aked ineḥbas. Jjin t ɣar tewwart n wadaf n řeḥbes, ggin xafes ijj n uɛessas. Ssijjen-d xafes ineḥbas zi řekwaẓa, umi i ten iẓra, iwḍa zzayes wezyen. Min xef iɛqeř aṭṭas, ijj n uneḥbus wḍant as teɣmas -s tsessi, issajja-d xafes iqqar as: “leqniṭra, leqniṭra…”  Netta ameḥḍar nni tuɣa isřa x manaya, isřa iwdan ssawařen x ineḥbas n wadu tmurt di Lqinṭra, maca řexxu aqa iggur ɣares s iḍaren nnes. Abeɛɛuc nni tuɣa i t yarewsen war imɣar, war imiẓi, maca iban xafes illa iɣarq ař iři s imunas. Inna as: “qqim da ař d ac ɣa yafen amcan mani i cek ɣa ggen, aqa řeḥbes iccur.” Ameḥḍar nni iḍřeq-d i wɣenzur, inna as i wbeɛɛuc nni: “mařa qqimeɣ da ad mteɣ, assa ixeṣṣ ayi ad areʷgḥeɣ, min da ɣa ggeɣ? Ma nɣiɣ niɣ?” Isqar war xafes d yarri, abeɛɛuc nni ixeddem warni wuř nnes. Ixezzar deg umeḥḍar nni, itwařa illa war yehni ca uca inna as: “řa d nnec tuɣa ayi am cek di 68, tuɣa ayi d ameḥḍar, nekkar nɣewweɣ x řmexzen, nḥejjar it, newta dayes, iwta dayneɣ, ssufɣen wi ssufɣen zi temzidawin, uzřen wi xef uzřen, ssidfen wi ssidfen ɣar řeḥbusat. Ƴar uneggar, war ufiɣ řxedmet, war ufiɣ tiɣuri, ruḥen wussan usin d, ufiɣ ixf inu řa d nnec mennɛeɣ iwdan teggeɣ ten di texxamt, zeg uyur ɣar uyur ticcen ayi minzi ɣa sɣeɣ ařeqquz n weɣrum i tarwa inu”……marra min inna ubeɛɛic nni, war d as yudif azǧif i wmeḥḍar. Inna as ixf nnes mařa ikkes arruḍ nni i ɣares, ad yiři d bnadem. Am akides issawař, itesřa i řbuq itcecxuc deg wazzay n daxeř n řeḥbes. Marra min itemsaran di Nador tesřan as ineḥbas. Waxxa řbuq itxecxuc aṭṭas, ameḥḍar nni iteṣřa i wawař ….. “aqa imeḥḍaren ɛdun zi temzida n lkindi ɣa temzida n řebḥar, marra min i xef kkin arzin t , azyen ameqqran n ssimi d řɛeskar mmisin ɣar taddart n imehřac….řmexzen iqḍa, imeḥḍaren d tizizwa, mmarenyen-d akidsen ixeddamen, d…..”  manaya itraḥ itemɣar, ineɣmisen nni umi isřa arrin-d dayes buḥbeř, igga tanewwart, waxxa aqa t řexxu ixemmeř, maca iḍaffar min itemsaran di barra. Isqar řbuq nni…idweř-d ɣar ixf nnes, war yumin illa ad issens di texxamt; ɛemmars war t yurji.

Ajɣur nni itɣejɣuj ɛawed, ameḥḍar itacar it wuř, imeddukař nnes aqa tazřen, ccaten, tɣebban aɛmud di řmexzen, netta aqa ixemmeř!! Yarra sinta ɣar deffar ḥuma ad issen min t ijjin ad yedef ɣar texxamt? tnayen n yeẓra !!! deg weqrab, min i dasen ɣa yini i yewdan n dcar?…..war ijji di min i  di war ixarreṣ, maca arjuj nni n řbuq kuř twařa iqeṭṭeɛ dayes axarreṣ…[..rahum dazu L..…ɛebdkrim..xeṣna lɛesker u …b zyada..]  Umi isřa umeḥḍar manaya inna deg wuř nnes: “marra min ɣa imsaren di barra ad ayi inin d ccek d azeǧif ameqqran!!. Tiweḍ-d tmeddit,  ssidfen t aked ineḥbas nneɣni. Řexxu aqa innum, issen illa war iqqim ad iẓar tfawt n dcar, itxarreṣ mani i ɣa iṭṭeṣ, řa netta ixeṣṣ ad yegg tamcant nnes jar wamẓiwen.

                                                                                                         (s weḍfar- sijj x Wiss 2)

Vind ons ook op :

Geef een antwoord