Wikileaks: Iseppunya tbergagen x uzeid ameɣrabi

Ɛawed zi jdid tessufeɣ d Wikileaks řexbar ameqqran x tbergagect n iseppunya x uzeǧid ameɣrabi Moḥemmed wis 6. Ɛlaḥsab Wikileaks ass zegwami ibdan ad bergen niɣ ad cekmen x uzeǧid ameɣrabi. Mmarra manawya imsar, ɛlaḥsab mammec twaran ca n iwdan, imsar řami iruḥ uzeǧid ameɣrabi ɣar sseḥra. Iseppunya arezzun ad ssnen mammec tetxarraṣ lḥukuma tameɣrabect deg umenɣi n sseḥra. Manawya mmarra ɛlaḥsab rexburat id tessufeɣ Wikileaks.

Asseppanyu d wenni tuɣa iṭṭfen sseḥra qbeř. Awarni as yus d Lmeɣrib uca iṭṭef aṭṭas zi Ssehra deg usseggʷass n 1975. Zi ssenni idweř Lmeɣrib iḥesseb Sseḥra zi tmura nneḍni n Lmeɣrib. Iseḥraweyyen s uɛawen n dzayar arezzun ad ggen tammurt nsen di Sseḥra. Amenɣi aya wanita aṭṭas i dayes yemmuten aṭṭas n imeɣrabiyyen d iṣeḥrawiyyen. Amenɣi wanita ɛad tmenɣan xas s uqarṭas d wawař ak tmura n ddunect id yusin di tmurt n umarikan.

Vind ons ook op :

Geef een antwoord