Wi yexsen ad yini yini

Ijj n wudem n umezruy n Imaziɣen.

Hegel (1770-1831) yarra tiɣit i umezruy xenni yufa aqa marra timegga (facts) d wudmawen n izeǧifen imeqqranen (great personages) deg umezruy ameḍlan itɛaqqab d s imant nnes tnayen n twařatin, maca ittu ad yarni aqa twařat tamezwarut igga amecnaw takesna (tragedy), twařat wis tnayen igga amecnaw tiseḍḥac. Iwařen a sennej inna ten usertay Karl Marx s yiřes nnes. Maca Marx simant nnes ittu ad yarni aqa amezruy ɣar Imaziɣen s d tidett ad yiři itɛaqqab d tnayen n twařatin; maca s ujemmaḍ nneɣni. Amezruy amezwar ɣar Imaziɣen tuɣa d tiseḍḥac, ssenni tus d awaren as takesna. Deg iyyar amezwaru, amezruy n Imaziɣen tuɣa xmi icarrec aked umezruy n midden itɣima wudem nnes iddar (Massinissa, Yuɣurṭa, Yuba I, Yuba II), deg iyyar aneggaru n umezruy (adaf n tqebbař n waɛraben, adaf n tmesřent, adaf n iciɛiyyen (Driss I), arbu n txancent ɣar l’andalus), marra manaya itɣima d  tasekna, amec twařiɣ nec.

Ḥuma ad nessen min ɣarneɣ d min war ɣarneɣ, min iǧan d takesna d min iǧan d tiseḍḥac, ad nedweř ɣar deffar, ad nessemɣar rxeẓrat i ɣa issecnen tiɣit. Zicenni, ak wadaf n Imaziɣen deg umezruy, d midden udfend ak idsen. Ƴar iḍa, war dasen temmewc třemmizt (opportunity) ḥuma ad xarrṣen di tungit nsen. Ifiniqiyen, udfend beřřɣezdis n waman, usin d twařat tamezwarut ad ggen tanezzawt. War d usin ad qqimen niɣ ad kksen iẓewran n umezruy n Tmezɣa amec ggin waɛraben, sminzi ntaff izerfan n Tmezɣa am nni i qqimen di tmura i yiggʷjen x ilil acemřař.

Ticti wis tnayen tekked zi Roma, usin d nican ad ḥewwsen tammurt n Tmezɣa. Da i d ɣa iban umezruy n Tmezɣa s waṭṭas. War xseɣ ca ad iniɣ aqa amezruy n Imaziɣen netta d amezruy n Roma di tmura n Tmezɣa. Waxxa qqimen aṭṭas n iseggʷusa di tmurt n Lmeɣrib ameqqran, war iwiḍen ca ad ssromen (romanized) imucan i xef ssarsen ifassen nsen, war iǧi amecnaw min ggin di tmura nneɣni. Waxxa qqimen ikruffan (remains), amecnaw tamdint n Walili (ařiři), maca war jjin ca timrirtin i ɣa iyezmen amezruy n Tmaziɣt. Uyuren ussan usin d, kkin d awaren asen aṭṭas n midden, maca umi d xeccen waɛraben, min dawem ɣa iniɣ, war jjin taggizt war t serksen (turn upside down) ar ami niweḍ war nessin min nessawař ma Tmaziɣt niɣ d iɛuqqan n midden. Waxxa am nni teqqim Tmaziɣt teddar, amawař nnes iqqim.

D tidett, amezruy n Tmaziɣt di tmurt n wafriqya immewc as ijj n umellil (chance) imɣar, mři marra Imaziɣen ɣaresen tiřmect d tabarcant ad tiři mmenzen di ssuq n ufatar (slave). X uxezdis nneɣni, mařa neḥseb tira zeg ibuḍen n umezruy, neccin azzay nneɣ war d ijji ca idřisen uran s Tmaziɣt nneɣ niɣ x tsekla n Tmaziɣt nneɣ.  Manaya war ixs ca ad yini aqa amezruy n uydud iqqen ɣar tira, minzi tasekla n uqemmum (tasekla tatlayt) nettat d aɣbař n usnuflu n tɣerma (civilisation), war iǧi amec inna Hugh Redwald Trevor-Roper, wenni itwassnen s wedlis umi qqaren “ussan ineggura n Hitler”.  Netta inna deg 1963 aqa Tafriqt war ɣares tuɣa ca amezruy qbeř i temharsiwin (colonisations) n irufiyen (Europeans).

Amezruy n zic iqqar aneɣ aqa aydud tuɣa war yarsi s userway (perturbation) n midden. Imɣaren n Tmezɣa tuɣa ɣarsen 2 n ibriden, ijj itawi ɣar irufiyen (tiseḍḥac). ijj n webrid itawi ɣar ccarq (tasekna), Deg wakud n Iṛumaniyen, Imaziɣen tuɣa tcarqen ɣar Roma; deg wakud n tmesřent, tuɣa tcarqen ɣar tegzirt n waɛraben. Amezruy n Imaziɣen imsar as amecnaw tamrart (asɣun), ijj ijebbed x ufusi ijj ijebbed x uzeřmaḍ.  Xenni am cwarti nsen, umi udfen Imaɣuliyen (asg. 1258) di tmura n waɣraben, war daysen jjin min ɣa inefɛen, Imaziɣen tɣir asen ad hnan, maca deg wakud d ijj  udfend  Iburtqizen ɣar tmurt n lmeɣrib.

Sennej i manaya, neẓra aqa amezruy n Imaziɣen tuɣa yal ass (always) mziyyar -s wadaf d wufuɣ n midden- x uɣezdis n tungit n umerzruy n Imaziɣen. Arni xafes, mři ma iban d ca n  umassan, asaḍ, amezray, di tmurt n imazɣan teqqnen t ɣar weẓwar n waɛraben. War netriḥ ca niggwej, mmis n Ɛebd-Krim arrint zi familiya n Omar bnu lxaṭṭab! Wenni umi qqaren bnu Tumart arrin t u qqnen t ɣar <muḥamed n ɛebdellah ben waklid ben yamsel ben ḥemza ben ɛisa ben ɛubayd allah ben ḥassan ben lḥassan ben faṭima bent arrasul!> Ijj n twařa sɣiɣ ijj n wedřis zi Nador umi t ɣa ɣareɣ ufiɣ iqqar aqa marra ait buyeḥyi qqnen ɣar Faṭima iǧis n arrasul!

Mařa nedweř ɣar idřisen imeqqranen, amecnaw “‪Les civilisations préhistoriques de l’Afrique du Nord et du Sahara‬” n Gabriel Camps, niɣ “Stone-Age prehistory: studies in memory of Charles McBurney”, niɣ “Archaeology and language, Volume 29”, niɣ “North Africa: A History from Antiquity to the Present” n Phillip Chiviges Naylor, wenni innan aqa Tamezɣa tirar ijj n temřiřt temɣar di tmegga (asireɣ) n umezruy n Irufiyen, ad naff  waxxa amezruy dayes tsawent dayes taysart, dayes tiseḍḥac dayes takesna. Tiseḍḥac aqa twattunt, takesna (tragedy) aqa aneɣ dayes, amecnaw tḥajit nni umi qqaren <<turu da tatta>> yuf itt wa, iqeccar itt wa, issengʷ (issnenna) itt wa, icc itt wa.  War ntettu ca aqa wenni i t iccin d wenni i daneɣ ijjin ɛad aqa netseqsa ma ad necc s ufusi niɣ s uẓeřmaḍ? ma ad nessizwar aḍar afusi niɣ aḍar aẓeřmaḍ?

Mři nmun marra x uẓeřmaḍ ad yiři umezruy nneɣ meřmi isřiwřew tiřelli.

Vind ons ook op :

Geef een antwoord