Wi yexsen ad yini yini

Min ma negga rid am nni?

Ca n twařatin tedhiceɣ xmi tesřiɣ i ca n yewdan ssawařen x tusna n Lmeɣrib. Zeg wami d udfen waɛraben ɣar tmurt nneɣ, nitni nettyen, smuṭṭuyen di tusna n Imaziɣen, min iǧan nneɣ arrin t nsen. War iǧi ca d aluɣan (difficult) ad yiři utarras d mmis n tmurt, niɣ wenni iqqaren aqa nec d mmis n lmeɣrib; maca min war itwazemmaren, xmi ntaff ca n yijj itru mayemmi ɣa itwakkes yisem n “lmeɣrib l-ɛarabi” ad itwabeddeř s “lmeɣrib ameqqran”. Danita aɛraben itacar iten wuř! Iɣembab a ttun umi tuɣa neccin nneggez nesɣuyu x tidett. Tuɣa ɣar ad nessiweř x Tmaziɣt thajan, qqaren aneɣ aqa kenniw turezzum ad tebḍam tammurt niɣ turezzum ‘lfetna’!

Min ma negga rid am nni, nedweř d imseřman, rid am nni, nedweř nessawař cwayt n wawařen n taɛrabt rid am nni, tuɣa neɣ d abaru, arrin aneɣ d tabarut rid am nni. Usin d banu Hilal, d banu Maɛqil, d banu Suleym (1050 CE) ḥewwsen aneɣ tammurt, zbaren anebdu d min iǧan sennej i tmurt, rid am nni, nedweř d imettaren di tmurt nneɣ, rid am nni, Nenna asen aqa yujar 1200 n tmiḍa (century) i teqqimem di tmurt nneɣ, nessitim ad teggem aseɣred (integration/andamej) ad třemdem Tmaziɣt nneɣ, war iǧi d neccin i ɣa iřemden awař n řbarani, rid am nni, min ma akidsen negga rid am nni.

War jjin ijj n dcar di Arrif war dayes sɣemyen imrabḍen; waxxa am nni war xafneɣ temmars tremmiɣt (boredom/řeqneḍ). Tammurt nneɣ nemsafed akides, nejjit, nuyur, nezdeɣ deg idurar, rid am nni. Igelliden n tmurt zzenzen agra nneɣ, tammurt nneɣ, ssenni nekkar nemneɣ, nuzzeř x inehrasen (colonizers), rid am nni. Ikkar Muḥamed ameẓyan di tmurt n Iqeřɛiyen imneɣ aked Irumiyen ijj war das iwci afus. Awaren as ikkar mmis n Ɛebd-Krim igga tagduda (republic) n Arrif nnan as rid am nni aqa Irifiyyen urezzun ad azřen x Iɛalawiyyen! Deg ussan ibarcanen n Arrif, ikkar  Muḥamed n řḥaj Sellam (jar 1958 d 1959) ad yini tidett x waddud n Irifiyyen, ssekken d iserdasyen (soldiers) s iqebbaren d řbarud, ggin min ggin, maca war ntettu ɛemmars min ggin, řeḥsab d anegguaru. Deg wakud n zic, tuɣa neqqar as aqa min mma imsar aneɣ d tizemmar n bu itran (God’s destiny). Řexxu addad iwedded, taẓidert (patience) tiweḍ ixf, war neqqim ntamen deg umi qqaren Nnahḍa nsen, uřa d ddin nsen ssiwḍen tid ifreɣ! Am nni i yeqqim ifreɣ, ɣarsen di tmurt nsen ad tmeřced taḥenjet waxxa ɣares 6 niɣ 7 n iseggʷusa, mařa teǧfed as uca nettat ɛad war xas d usin idammen (minzi nettat ɛad d tameẓyant), itxeṣṣ ad teqqim di taddart (niɣ war tzemmar ad temřec ak ḥed) 3 n iyuren. Mayemmi? lḥaḍara? Niɣ d l’iɛjaaz? 3 n iyuren ḥuma mařa tuɣa tisi aɛeddis, ad iban di 3 n iyuren! Tamessunt n yiḍa war teqqar ca ammu, s mqentuṭṭuc (single wink) tzemmared ad tessned tamɣart ma ɣares ddiset niɣ war ɣares ca, war iqqim ca uraji n 3 n iyuren waxxa qqaren aqa ddin “ṣaaliḥ likulli zaman wa makan”!!!! Sennej i manaya, temsarant tmesřayin war ɣar sent azeǧif ura d idaren di (s yisem n) ddin n waɛraben: izemmar mařa ijj iṭṭeṣ s uɣiř aked tḥenjirt, isnuqqeb itt izemmar ad tt yawi ɣar uneggar s yisem n ddin! Iddakkʷař d lmujrim u d aryaz nnes di tecti d ict ɛala sunnati llahi wa rasulihi!

Manaya marra ɣarsen ḥřař, maca mařa nenna asen aqa tammurt n Tmezɣa war das qqaren ca “lmeɣrib lɛarabi” qqaren as “lmeɣrib ameqqran”; war ǧi ad ac inin aqa ḥram uca ad qqnen aqemmum, ad d kkaren inni iɣrin s řmeqřub ad iřin ad dɛaaaaaaan, ad dɛuuuuun, ar ɣa ssidfen marra iwdan ɣar tmessi, xenni i ɣa ihna cwayt wuř nsen.

I neccin mayemmi marra min ɣa negg rid am nni. Waxxa marra min ɣar neɣ d sseɛdun d tiyyita, neqqim neṣbar. Maca ḥuma ad nettu amezruy nneɣ d yiřes nneɣ, UHU! Tfust n yiḍeṣ war teqqim. Řexxu d tfust n uɣewweɣ d umenɣi d tarezzut x tidett. War iqqim ca wakud n rid am nni niɣ n rid ammu. Amawař n “Lmeɣrib lɛarabi” ad t nendar deg ubuqar n wefraḍ niɣ rid am nni! sminzi aqa iɣum, yarca, iccur s ixarriqen. Uca xenni wi yexsen ad iru, iru, wi yexsen ad yini yini.

Vind ons ook op :

Geef een antwoord