Tudart n ḥenna Taɛisat di Tyarenzaɣt

Deg useggʷas n 1991 ggiɣ ict n tɣimit aked ḥenna-s n baba. Deg wakud nni tuɣa ɣares 120 n iseggʷusa. Tenna ayi aqa umi i iǧa itrakkʷař ‘crif’ Muḥemmed ameẓyan ɣar wedrar n Jnada d Tcuket (Ayt Sɛid), tuɣa meřmi teqḍeɛ tarwa! Umi i tt sseqsiɣ x mmis n Ɛebdkrim, tenna ayi: “Iḍennaḍ ɛad a mmi!”.

Da swadday ad kenniw jjeɣ ad tessijjem x wussan i tuɣa iddar weydud deg wakud nni s yiřes n Tɛisat n Jjilali zi tmurt n Tyarenzaɣt i d yusin deg Ayt Sɛid:

Nec:     Min iǧa teggen Imaziɣen deg urar nsen?

Taɛisat:  Aḥerḥur waha…cwayt n ssisu, takrict, makan aɣrum makan. Teggen tamaraqt d řḥenni di dfuɛ, tiẓewḍiwin n tmaraqt; nhar n tseřit aah ddunya ad ttuyur marra, ad ayment aman zi třimant. Timɣarin xmi traḥent ad ayment aman ….d tenni d ddenya. Tiḥenjiren ceṭṭḥent, aa ɛibad llah, tinneɣni tawyent id izřan..ih.

Nec:       Min ɛnan izřan iǧa iǧan di řweqt nni?

Taɛisat:

  • Umi d-yuři uyur
  • tuři-d ṭṭeyyara
  • a ɛmar n wefqer!
  • uden n ssiniyya.

Nec:       Wi iǧa itraḥen ixeṭṭeb i waryaz?

Taɛisat:     Zi ɣa txeḍbed taḥrant war tt tzarred, ḥed war iẓar ḥed. War iǧi ɛada, am nni ḥed war itmeřqi aked ḥed. Zi nhar i ɣa txeḍbed war tt tzarred, tamɣart uřa d aryaz. Aah aqac ijj n yizři tuɣa ttuɣ t:

  • Arebbi umi teggid abrid ɣar ujenna,
  • ad naři nec d ccek, ad naggʷejj timenna.

Nec:         Siweř ayi cwayt x tudart nnem a ḥenna?

Taɛisat:   Immut baba ijja ayid di 40 yum war t tekmiř. Nɣin t waɛraben, ǧa iǧa di dzayar, ad t yarḥem arebbi, d aqmarji. Itirar řeqmar di ccarq, ad yeqqim, ad yeqqim, ad ixdem cɣeř nnes, xmi i ɣa ḥarten waɛraben x kanzina nsen uca ad iraḥ ad asen iḥru ayenni uca ad yareggʷaḥ ɣar Tyarenzaɣt. Uca wesmen zzayes waɛraben. Ssenni sseccent (ggin as ssem di macca). Issecc it uqehwaji nni, uca immut. Řemqeddem Hennu i t ineḍřen. Ijja ayid war qfiřeɣ 40 yum. War ixes wuř nnem!

Nec:         Wi i cem yarebban?

Taɛisat:  Yarebba ayi ijj n ɛemmi. Ǧa ǧiɣ ɣar yemma. Tekka xaneɣ yemma sebɛ snin nettat d tajjač. Wah Tekka xaneɣ sebɛ snin nettat d tajjač.  Tekka ɛam u 4 chur nettat tḥeffar iyarni. Necca řeɛgifa, tbisat, armas, tafrawt..war iqqim min war necci. Teqqim xneɣ 7 snin d tajjač ař ami immut jeddi. Yenna yas: [a yeǧi nec war cem sruɣ x tarwa nnem. Ad xasen txedmed, aqqa-ten. Maca mařa texsed ad teqqimed, wc-iten i ɛmumitsen..ad traḥed ad tmeřced.] Nnan as yayetmas aqa ad tewced tarwa nnem i ɛmumitsen, ad teqqimed, ad axneɣ txedmed s řechur. ɛam ɣar Ɛmar, ɛam ɣar muḥend. Ssenni war das iɛjib ca wawař n ayetmas, uca tuyur ɣar ibḍařṣen. Ƴar uneggar, war nufi min ɣa necc, nedweř-d ɣar Tyarenzaɣt, tewca aneɣ yemma i ɛmumitneɣ.

                                                  Copyright@2021.all-rights reserved.

Vind ons ook op :

Geef een antwoord